Bestemmingsplannen

Op deze pagina vindt u alle bestemmingsplannen die de gemeente Lochem op dit moment maakt of aanpast. In een bestemmingsplan legt een gemeente vast hoe een stuk grond gebruikt mag worden. Voorbeelden van gebruik zijn landbouw, woningbouw, industrie, winkels en natuur.

Hoe wordt een bestemmingsplan vastgesteld?

In de wet staat wat de gemeente moet doen om een bestemmingsplan vast te stellen. Dat gebeurt in drie stappen:

  1. Bestemmingsplannen in voorbereiding
  2. Ontwerp bestemmingsplannen
  3. Vastgestelde bestemmingsplannen

In veel gevallen wordt de eerste stap overgeslagen. Er wordt dan direct een ontwerp bestemmingsplan gemaakt.

Meer informatie

Alle bestemmingsplannen die we na 1 januari 2010 hebben gemaakt zijn digitaal. Deze plannen kunt u bekijken op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Wilt u plannen van vóór 2010 lezen? Kijk dan in ons digitaal loket bij Inzage bestemmingsplan

Sommige bestemmingsplannen kunt u niet vinden op de website van de Ruimtelijke plannen. Maar ze staan wel op onze website.

Besluiten tot afwijken van een bestemmingsplan

Met een uitgebreide omgevingsvergunning verleent de gemeente toestemming om af te wijken van de regels van een bestemmingsplan. Het college van burgemeester en wethouders kan hier alleen medewerking aan verlenen als de gemeenteraad een zogenaamde ‘verklaring van geen bedenkingen’ heeft afgegeven. De gemeenteraad kan hiervan afzien door een lijst van categorieën van gevallen aan te wijzen. Als een aanvraag voor een omgevingsvergunning binnen de reikwijdte van deze lijst valt, hoeft het college van burgemeester en wethouders geen verklaring van geen bedenkingen bij de gemeenteraad aan te vragen. In de vergadering van 29 januari 2018 heeft de gemeenteraad besloten een uitgebreide lijst met categorieën van gevallen aan te wijzen. U kunt hier deze nieuwe lijst inzien.

Het ontwerp van een vergunning wordt zes weken ter inzage gelegd. Een ieder heeft de mogelijkheid een ontwerpvergunning in te zien en eventueel een zienswijze in te dienen.

De definitieve vergunning wordt gepubliceerd op ruimtelijkeplannen.nl en is tevens in te zien. Tegen een verleende vergunning is beroep mogelijk op de rechtbank.