In een bestemmingsplan staat waar en wat gebouwd mag worden. Er staat ook in welk gebruik van een stuk grond of een gebouw is toegestaan. Bestemmingsplannen doorlopen 2 fasen:

In de ontwerpfase kunt u uw zienswijze indienen, in de volgende fase kunt u in beroep gaan of het plan tegenhouden met een voorlopige voorziening. U kunt per fase zien op welke bestemmingsplannen u nog kunt reageren.

Bekijken van bestemmingsplannen

Op ruimtelijkeplannen.nl staan alle plannen vastgesteld na 1 januari 2010. Ook kunt u de bestemmingsplannen van de kernen Laren, Harfsen en Barchem bekijken op deze site.

Afwijken van een bestemmingsplan

Heeft u plannen die niet passen binnen het vastgestelde bestemmingsplan? Dan kunt u kiezen uit 2 mogelijkheden:

  1. Een aanvraag om het bestemmingsplan te wijzigen
  2. Een aanvraag voor een uitgebreide omgevingsvergunning

Welke keuze in uw situatie het beste is, leggen wij u graag uit in een persoonlijk gesprek.

Coördinatieregelingen

In artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening is de mogelijkheid opgenomen om na een besluit van de gemeenteraad de voorbereiding en bekendmaking van een bestemmingsplan te coördineren met de voorbereiding en bekendmaking van besluiten op aanvragen om diverse vergunningen. De coördinatieregeling maakt het mogelijk dat diverse procedures gelijktijdig worden doorlopen.