Sinds 2022 geven we extra aandacht aan duurzaam boeren. Hier is ook extra geld voor beschikbaar. We weten dat de rol van de lokale overheid in de verschillende grote landelijke dossiers klein is. Denk bijvoorbeeld aan de stikstofproblematiek en de aanpak van de droogte via het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie. Toch is het belang van de sector voor ons landschap, de lokale economie en ons voedsel groot. Daarom starten we bijvoorbeeld een onderzoek naar de sector, bieden we keukentafelgesprekken aan en zijn  we beter bereikbaar voor diverse vragen uit de sector. Ook werken we intensiever samen in de regio met andere gemeenten en partijen. We steunen de regionale visie voedsel, landbouw en landschap.

Kringlooplandbouw

Met natuurinclusieve kringlooplandbouw bedoelen we een manier van boeren waarbij gewerkt wordt binnen de grenzen van de natuur, zodat de rijkdom aan planten en dieren en biodiversiteit toenemen. En de boer moet natuurlijk financieel goed rondkomen. De landbouwsector heeft veel werk te doen voor de waterkwaliteit, bodem, klimaat en biodiversiteit. Daarvoor is een verandering nodig van het voedsel- en landbouwsysteem naar een meer duurzame kringlooplandbouw. Het landelijk coalitieakkoord ‘Omzien naar elkaar en vooruitkijken naar de toekomst 2021-2025’ en de landbouwvisie van de Rijksoverheid zetten daar stevig op in. Net als de provincie met de kadernota Agrifood ‘Toekomst voor de Gelderse Boer 2021-2030’, dat gericht is op duurzame land- en tuinbouw met een goed verdienmodel. Deze opgave raakt ook de Lochemse boer. Zoals deze melkveehouder uit Harfsen die als één van de 6 Gelderse inspiratiebedrijven natuurinclusieve landbouw in de praktijk brengt.

Direct naar

Innovatie Coöperatie

De Innovatie Coöperatie ondersteunt agrariërs en mkb’ers met vernieuwende ideeën. En helpt met kennis, organisatie en geld. De Innovatie Coöperatie brengt vernieuwende ondernemers en hun samenwerkingspartners bij elkaar. Om elkaar te inspireren, voor nieuwe contacten en het realiseren van ideeën.

Cleantech Regio

Wij werken in de Cleantech Regio samen met andere gemeenten in de regio aan voedsel, landbouw en landschap (VLL). Een van onze wethouders is voorzitter van de Tafel VLL en van het overleg met de wethouders uit de regio (het P-beraad).  De Tafel VLL is een overleg van overheid, ondernemers en onderwijs. In het P-beraad stemmen de wethouders van de samenwerkende gemeente besluiten met elkaar af. Samen met de andere gemeenten werken wij aan het uitvoeringsprogramma dat gericht is op een duurzaam landbouwsysteem. Daarbij hebben we regelmatig overleg met verschillende partijen uit de sector en de keten.

Regionale visie transitie voedsel, landbouw en landschap

De Cleantech Regio heeft de regionale visie transitie voedsel, landbouw en landschap opgesteld over de ambitie van voedsel, landbouw en landschap in de regio. Het doel is om van agrarische ondernemers de kijk op de toekomst te versterken. Daarbij zetten we in op verandering naar een duurzaam landbouwsysteem binnen een hoogwaardig landschap. Wij steunen deze ambitie. Dat doen we door kleine stappen te stimuleren, die gericht zijn op duidelijke resultaten en die moeten leiden tot: