Biodiversiteit is de parapluterm voor de verscheidenheid aan leven om ons heen. Biodiversiteit zorgt voor een vruchtbare bodem voor de landbouw, een veerkrachtige natuur, vermindering van ziekten en plagen en een gezonde, groene en aantrekkelijke leefomgeving. Het gaat over een rijkdom aan planten-, dieren en micro-organismen, zoals bijvoorbeeld de veelheid aan kruiden- en insectensoorten. Samen houden ze onze leefomgeving in balans. Wereldwijd vormt biodiversiteit zo de grondstof voor onze voedselvoorziening, voor kleding, bouwmaterialen en medicijnen.

Biodiversiteitsbeleid in Lochem

U leest over ons beleid om de biodiversiteit te behouden, versterken en bevorderen in ons Biodiversiteitsplan

De biodiversiteit staat wereldwijd onder druk. Ook in Lochem. Biodiversiteit is de rijkdom aan soorten planten en dieren. Gelukkig kunnen we werken aan het herstel van de biodiversiteit. Kleine ingrepen kunnen al een groot positief effect kunnen. Op veel manieren helpen inwoners de natuur al. Van minder tegels en meer groen in de tuin, oprapen van zwerfafval of het ophangen van een nestkastje tot aanleg en onderhoud van houtwallen, inzaaien van akkerranden met bloemen of instandhouden van een landgoed. We willen als gemeente iedereen stimuleren om te helpen om de biodiversiteit te behouden. Dit doen we door uw initiatief met geld en advies te ondersteunen.

Subsidie aanvragen voor uw initiatief


Heeft u een initiatief dat bijdraagt aan biodiversiteit? Vraag dan subsidie aan. 

De volgende aanvragen ontvingen bijvoorbeeld een financiële ondersteuning:

  • Een samenwerking voor inzaaien van een kruidenrijke strook in een buurt;
  • Een samenwerking voor een groot bijenhotel;
  • Een initiatief voor een biodiverse schooltuin.

Subsidie voor versterking van het landschap

Samen met de provincie Gelderland biedt de gemeente Lochem subsidie voor versterking van het landschap. U moet dan denken aan het wegwerken van achterstallig onderhoud en aanleg van landschapselementen. Meer over de voorwaarden of hoe u gebruik maakt van de regeling? Lees dan verder over deze regeling. Vereniging ’t Onderholt voert de regeling uit.

Een boom mot kunn’n

 

Grondeigenaren kunnen tot en met 1 november 2023 gratis een boom aanvragen. Meer weten over de voorwaarden of actie? www.lochem.nl/eenboom.


Voorbeelden in tipclips

In onze tipclips biodiversiteit vertellen inwoners u wat zij zelf doen om de biodiversiteit te behouden en versterken. Bijvoorbeeld nestkastjes ophangen voor vleermuizen, een regenton plaatsen of onkruid op een natuurlijke manier in toom houden. U vindt de video’s op ons YouTubekanaal in de playlist ‘tipclips biodiversiteit’.

Wat doet de gemeente aan biodiversiteit?

Ssamen met partners zoals Stichting Natuur in de Graafschap, ANV 't Onderholt, Vogelwerkgroep Noordwest Achterhoek, IVN (Instituut Voor Natuureducatie en duurzaamheid), Circulus, Waterschap Rijn en IJssel, LTO (Land- en Tuinbouworganisatie), InnovatieCoöperatie, inwoners en bedrijfsleven stimuleert de gemeente biodiversiteit:

  • We voeren een ecologisch maaibeheer, waarbij de gemeentebermen en -sloten over het algemeen één keer per 2 jaar worden gemaaid en voeren het maaisel af. Hierdoor worden de bermen en sloten verder verschraald. We maaien in een gebied het ene jaar de bermen en in het andere jaar de sloten, zodat er altijd ruigteranden blijven staan.
  • We laten in de kernen Eefde en Gorssel schapen grazen op grasvelden om de biodiversiteit te bevorderen.
  • Bij nieuwe groenaanleg en –renovaties planten we een grote diversiteit van soorten bomen en struiken aan, die goed zijn voor plant en dier. We beheren bomen in het buitengebied op een duurzame manier. Hierbij beschermen en koesteren we oude beeldbepalende bomen. We laten klimop aan de bomen zitten zodat  vogels makkelijker nesten kunnen bouwen. Bij herplant van lanen kiezen we voor een grote diversiteit aan soorten, die bijdragen aan biodiversiteit en bestand zijn tegen klimaatveranderingen.
  • We zaaien zonnebloemen langs akkerranden.
  • We investeren in aanleg en herstel van landschapselementen, zoals houtwallen, waterpoelen, struweelhagen en boomgaarden.
  • We maken bloemenweides en we leggen wadi’s aan, waardoor regenwater goed in de grond kan wegzakken.
  • We verbeteren het leefgebied van vleermuizen, door bijvoorbeeld het plaatsen van vleermuiskasten. Dit doen we op basis van het Soortmanagementplan Vleermuizen dat de gemeente heeft opgesteld.

We maken samen met het Waterschap Rijn en IJssel bijvoorbeeld de Berkel makkelijker te passeren door vissen en veranderen de Berkel in een dynamische rivier, die zoals vroeger door het landschap slingert. Uitdagend en uitnodigend voor mensen, dieren en planten om er te leven, werken en recreëren.

Meer informatie of vragen

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Winant Halfwerk of Francien van Gils, (0573) 289 222.

Basiskwaliteit van de biodiversiteit in het buitengebied van Lochem    

In 2021 is de basiskwaliteit van het landschap en de biodiversiteit gemeten.De resultaten van dit onderzoek zijn terug te lezen in hetrapport “Basiskwaliteit landschap en biodiversiteit in het buitengebied van Lochem” (pdf, 6.286 KB) . De oplegnotitie bij het rapport (pdf, 766 KB)  geeft een korte samenvatting en toelichting op het rapport. Het rapport laat op kaart zien waar de basiskwaliteit van het landschap goed, matig of slecht is. Het vormt daarmee input voor het opstellen en uitvoeren van beleid voor het buitengebied. Dat heeft een (in)directe relatie met het landschap. Het gaat dan om beleid en plannen van de gemeente. Maar we kunnen het ook benutten voor beleid en plannen van derde partijen (andere overheden, organisaties en  inwonersinitiatieven). Het kan helpen bij het verder invullen van een handelingsperspectief voor boeren in de landbouwtransitie.

Soortenmanagementplan Vleermuizen en laanbomenbeheer

Vleermuizen gebruiken de 480 kilometer aan wegbeplantingen in de gemeente Lochem als route om zich te verplaatsen en als voedselgebied. Sommige soorten hebben er in de zomer en/of winter een verblijfplaats om te schuilen, te paren, hun jongen groot te brengen en/of te overwinteren. Ze zitten daarvoor in holtes in de boom, achter loshangend schors of in de dichte klimop in sommige bomen.

Bij het beheer van de laanbomen in het buitengebied  moeten we dus rekening houden met de aanwezigheid van deze beschermde dieren. Om de stand van de vleermuizen in Lochem op peil te houden en toch een duurzaam laanbomenbeheer te kunnen uitvoeren is een Soortenmanagementplan Vleermuizen (SMP) (pdf, 19.276 KB) opgesteld. In het SMP staan de resultaten van de uitgebreide vleermuisinventarisatie uit 2018, een overzicht van hoe het er met de verschillende vleermuissoorten landelijk voor staat, een beschrijving van de maatregelen die worden genomen om de soorten te behouden voor nu en in de toekomst en een omschrijving van de manier waarop bij onderhoudswerkzaamheden rekening gehouden moet worden met vleermuizen.

Het SMP dient als onderbouwing van een ontheffing Wet natuurbescherming waardoor maatregelen als kap en verjonging van wegbeplantingen kan plaatsvinden op een manier waarbij er negatief effect is op de stand van de vleermuispopulaties in het buitengebied van Lochem.  

Meer informatie of vragen

Wilt u meer informatie? Dan kunt u contact opnemen met de heer W. Halfwerk of mevrouw F. van Gils, (0573) 289 222.