De gemeente Lochem heeft een gevarieerd landschap. Met uiterwaarden langs de IJssel, landgoederen met bossen en lanen, kleinschalig coulisselandschap met enken en essen,  beekdalen en broekgebieden. Inwoners, toeristen en dagjesmensen houden van dit karakteristieke landschap. Het is belangrijk voor de ontwikkeling van biodiversiteit en economie.

Een kenmerkend onderdeel van het Lochemse landschap zijn de vele boombeplantingen langs de wegen. Lees hier meer over de Laanbomen buitengebied.

Landschapsontwikkelingsplan (LOP)

Samen met de gemeenten Bronckhorst en Zutphen heeft Lochem in 2009 een landschapsontwikkelingsplan (LOP) (pdf, 9.454 KB)  gemaakt. Dit LOP bestaat uit een ontwikkelingsvisie en een uitvoeringsprogramma. De visie geeft het wensbeeld van het landschap op basis van kwaliteiten en huidige en toekomstige ontwikkelingen. In het uitvoeringsprogramma zijn een groot aantal projecten opgenomen die bijdragen aan de realisatie van de visie.

Het LOP bouwt voort op de Visie Buitengebied (Visie Buitengebied (pdf, 12.005 KB) , Bijlage A (pdf, 16.952 KB) , Bijlage B (pdf, 6.188 KB) ). Beide waren input voor het Bestemmingsplan Buitengebied Lochem 2010.

Basiskwaliteit Lochems Landschap

In 2021 is de basiskwaliteit van het landschap en de biodiversiteit gemeten.De resultaten van dit onderzoek zijn terug te lezen in hetrapport “Basiskwaliteit landschap en biodiversiteit in het buitengebied van Lochem” (pdf, 6.286 KB) . De oplegnotitie bij het rapport (pdf, 766 KB)  geeft een korte samenvatting en toelichting op het rapport. Het rapport laat op kaart zien waar de basiskwaliteit van het landschap goed, matig of slecht is. Het vormt daarmee input voor het opstellen en uitvoeren van beleid voor het buitengebied. Dat heeft een (in)directe relatie met het landschap. Het gaat dan om beleid en plannen van de gemeente. Maar we kunnen het ook benutten voor beleid en plannen van derde partijen (andere overheden, organisaties en  inwonersinitiatieven). Het kan helpen bij het verder invullen van een handelingsperspectief voor boeren in de landbouwtransitie.

Gemeente stelt geld beschikbaar voor versterking landschap

Ziet u mogelijkheden om een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van ons Lochemse landschap? Of heeft u belangstelling voor de aanleg of het herstel van een of meerdere landschapselementen? Dan is het goed te weten dat u mogelijk voor een subsidie in aanmerking komt. 

Lees meer over de subsidieregeling Landschap en Biodiversiteit

Lochems landschap op de kaart

Bekijk de kaart in een volledig scherm.


Meer informatie of vragen

Wilt u meer informatie? Dan kunt u contact opnemen met de heer W. Halfwerk (0573) 289 222