Mediation

Bij mediation probeert een bemiddelaar partijen (bijvoorbeeld vergunninghouder, bezwaarde en gemeente) die het niet met elkaar eens zijn te helpen. Een gesprek, onder begeleiding, kan soms een oplossing bieden. Heeft u een geschil waarbij de gemeente is betrokken en wilt u proberen daaruit te komen? Neem dan contact op met mevrouw V. Vroege, v.vroege@lochem.nl of telefonisch via (0573) 28 92 84. 

Bezwaar

U bent het niet eens met een besluit. Dan kunt u in de meeste gevallen, bezwaar maken. Het is belangrijk om het bezwaar op tijd in te dienen. Een bezwaar moet binnen zes weken nadat het besluit aan de aanvrager bekend is gemaakt zijn ontvangen.

Zienswijze

Er zijn besluiten die eerst ter inzage worden gelegd. Dit zijn ontwerp-besluiten. U kunt een ontwerp-besluit en de informatie die daar bij hoort komen inzien. Als u vragen heeft over het ontwerp-besluit kunt u contact opnemen met de gemeente. Als u het er niet mee eens bent kunt u een zienswijze indienen. Een voorbeeld van een ontwerp-besluit is een ontwerp-bestemmingplan of een concept-vergunning. U leest bij de bekendmakingen waar en wanneer u de stukken kunt inzien. Een zienswijze kunt u indienen zolang het ontwerp-besluit ter inzage ligt.

Uw identiteit moet goed en veilig vastgesteld kunnen worden. Daarom heeft u een DigiD (digitale identiteitscode) nodig.

Beroep na openbare voorbereidingsprocedure (ontwerp-besluiten)

Sommige besluiten worden genomen met een openbare voorbereidingsprocedure. Dit betekent dat altijd een ontwerp-besluit ter inzage wordt gelegd. Tegen een ontwerp-besluit kunt u geen bezwaar maken maar wel een zienswijze indienen.

U bent het niet eens bent met het (definitieve) besluit. U kunt dan geen bezwaar maken  maar wel  "beroep" indienen. U moet dan wel een zienswijze hebben ingediend. Het beroep dient u in bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Houd u rekening met de termijn. Dit is binnen zes weken na bekendmaking van het besluit.

U heeft geen zienswijze ingediend maar u bent het niet eens met de wijzigingen in het (definitieve) besluit. In dit geval kunt u ook “beroep” indienen.

U heeft niet op tijd een zienswijze ingediend. In een enkel geval is dan beroep mogelijk. Dit is aan de rechter om te beoordelen. U dient wel het beroepschrift binnen zes weken na bekendmaking van het besluit in te dienen.

Beroep na bezwaarprocedure

Wanneer u tegen een besluit een bezwaarschrift heeft ingediend. U ontvangt dan een besluit op het bezwaarschrift. Als u het daar ook niet mee eens bent kunt u tegen dat besluit in beroep. Dit beroepschrift dient u in bij de sector Bestuursrechtspraak van de Rechtbank Gelderland. Houd u rekening met de termijn. Dit is binnen zes weken na bekendmaking van de beslissing op het bezwaarschrift.

Voorlopige voorziening

Een bezwaarschrift of beroepschrift tegen een besluit schort de werking van dat besluit niet op. Dit betekent bijvoorbeeld dat de vergunninghouder mag beginnen met bouwen tijdens een bezwaar- of beroepsprocedure. Om dit tegen te gaan, kunt u een “voorlopige voorziening” vragen. De rechter beslist of er redenen zijn om bijvoorbeeld de bouw stil te leggen.

Bij een bezwaarprocedure vraagt u een voorlopige voorziening aan bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland.

Bij een beroepsprocedure vraagt u de voorlopige voorziening bij de rechtbank die het beroep behandelt. Dat is de rechtbank of bij hoger beroep de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State of de Centrale raad van Beroep.