U bent het niet eens met een besluit van de gemeente. U kunt dan hiertegen bezwaar maken. Dit kunt u doen als aanvrager van het besluit of als belanghebbende. Uw bezwaar wordt voorgelegd aan de commissie Bezwaarschriften. Deze commissie is onafhankelijk en adviseert de gemeente over uw bezwaar.

De commissie Bezwaarschriften behandelt niet alle bezwaren. Voor bezwaarschriften over gemeentelijke belastingen en de Wet Onroerende Zaken (WOZ) gelden andere procedures, lees hierover meer bij gemeentelijke belastingen.

Storing

Het DigiD-formulier op deze pagina is momenteel buiten gebruik. Het formulier is wel beschikbaar zonder DigiD. Wij hopen uw spoedig meer informatie te kunnen geven over de afhandeling van uw aanvraag. Onze excuses voor het ongemak.

Waar moet uw bezwaarschrift in ieder geval aan voldoen

  • vermeld het besluit waartegen uw bezwaar zich richt
  • vermeld uw naam en adres gegevens
  • geef aan waarom u het niet eens bent met het besluit
  • onderteken uw bezwaarschrift
  • dien het tijdig in. Dit is binnen zes weken nadat het besluit aan de aanvrager bekend is gemaakt.

Werkwijze commissie

De commissie Bezwaarschriften beoordeelt het bezwaar en stelt een advies op. Het advies stuurt zij naar het college van burgemeester en wethouders, naar u en eventuele derde belanghebbenden (betrokkenen). Voordat zij haar advies opstelt nodigt de commissie partijen uit voor een hoorzitting. De commissie hoort partijen in aanwezigheid van elkaar. Er kunnen soms redenen zijn om geen hoorzitting te houden.

De hoorzittingen zijn openbaar. Dit is niet het geval voor bezwaren gericht tegen besluiten uit het Sociaal Domein.  Ook kunnen er soms andere redenen zijn om geen openbare hoorzitting te houden. De voorzitter van de commissie Bezwaarschriften kan daartoe, op verzoek, besluiten.

Het opstellen van een advies kost tijd. Dit betekent dat het voor het college vaak niet mogelijk is om binnen 12 weken een (heroverwegings)besluit te nemen. Het college verlengt daarom bij de ontvangst van een bezwaarschrift de termijn met zes weken. De uiterlijke beslistermijn op een bezwaarschrift is dan 18 weken na aanvang van de beslistermijn. Wel probeert het college, als dat mogelijk is, om eerder een besluit te nemen.