De gemeente Lochem heeft een gevarieerd landschap. Met uiterwaarden rond de IJssel, natuurgebieden, bossen rondom landgoederen, kleinschalig coulissenlandschap met enken en essen, mooie beekdalen en broekgebieden. Inwoners, toeristen en dagjesmensen houden van dit karakteristieke landschap. Het is belangrijk voor de ontwikkeling van biodiversiteit en economie. De gemeente wil dan ook dat het landschap mooi en herkenbaar blijft. Wat doet de gemeente daarvoor:

Voorbeelden van projecten die bijdragen aan een mooi en herkenbaar landschap:

Gebied geschikt maken voor akker- en weidevogels

De aantallen akker- en weidevogels gaan dramatisch achteruit. De vogelwerkgroep Lochem stimuleert grondeigenaren om gebieden geschikt te maken voor akker- en weidevogels, zoals de veldleeuwerik, grutto en patrijs. Denk aan randen en hoeken geschikt maken voor voedsel, dekking en broedplekken. En aan het promoten van kruidenrijke graslanden. De werkgroep werkt samen met de WildBeheerEeneheid (WBE) Lochem en de Agrarische Natuur Vereniging ’t Onderholt. Subsidie is vaak mogelijk.

Kinderen leren en werken met hun klas op een boerderij in de buurt

Kinderen van de basisschool leren en werken 5 tot 7 dagdelen met hun klas op een boerderij in de buurt. Het Boerderijatelier is een arrangement voor boerderijeducatie en een prima kennismaking met de Boerderijschool.

In de gemeente Lochem zijn de volgende scholen en bedrijven betrokken:

 • CBS de Rank Lochem – melkveebedrijf Dinkelman, Lochem
 • OBS de Barchschole Barchem – melkveebedrijf Dinkelman, Lochem
 • Beatrixschool Harfsen – melkveebedrijf educatieboerderij ’t Velder, Harfsen
 • OBS Villa 60 Eefde - melkveebedrijf educatieboerderij ’t Velder, Harfsen
 • Prins Hendrikschool Lochem – melkveebedrijf Langeler, Lochem
 • J. van der Hoevenschool Epse - melkveebedrijf educatieboerderij ’t Velder, Harfsen
 • Basisschool de Vennegötte Lochem – melkveebedrijf Dinkelman, Lochem

Het waterschap richt de Berkel opnieuw in

Waterschap Rijn en IJssel (WRIJ) gaat aan de slag met de Berkel tussen Lochem en Almen. (KRW).Voor de Berkel tussen landgoed Beekvliet en Lochem onderzoekt WRIJ de mogelijkheden.

Provincie heeft regels voor subsidie voor landschap vastgesteld

De Provincie Gelderland wil een gevarieerder, aantrekkelijker en beter beleefbaar landschap. Daarom heeft zij de ‘Regels subsidieverstrekking Landschap Gelderland’ vastgesteld. Voor de aanleg van nieuwe landschapselementen en voor het herstel van bestaande landschapselementen zijn provinciale subsidies mogelijk. De gemeente Lochem maakt van de provinciale landschapsregeling 2020-2024.

Gemeente stelt geld beschikbaar voor versterking landschap

Gemeenten kunnen met een meerjarenplan subsidie aanvragen bij de provincie. Zij moeten hier zelf ook aan bijdragen. Omdat de gemeente Lochem de versterking van het landschap belangrijk vindt, stelt ze hier ook geld voor beschikbaar. In 2020 is een bedrag van € 215.000 voor subsidie beschikbaar.


Wilt u  bijdragen aan de kwaliteit van ons landschap? Of wilt u een of meer landschapselementen aanleggen of herstellen? Laat u het ons dan weten. Houdt u rekening met een eigen bijdrage van 15% van de aanlegkosten. In het bestemmingsplan staat welke activiteiten op uw locatie mogelijk zijn en of u een vergunning nodig heeft. U kunt dat vinden op ruimtelijkeplannen.nl. Voorbeelden van landschapselementen zijn houtsingels, elzensingels, knotbomen, poelen of boomgaarden.

 

De gemeente werkt samen met partners

Voor het versterken van het landschap werkt de gemeente samen met verschillende (lokale) partners. De belangrijkste zijn:

 • Agrarisch natuurvereniging ‘t Onderholt

 • Vogelwerkgroep noordwest-Achterhoek, Lochem
  In het noordwestelijk deel van de Achterhoek, met Lochem als centraal middelpunt, zijn ongeveer dertig vrijwilligers actief in een werkgroep voor het behoud en het beschermen van vogels in hun natuurlijke omgeving. Samen met andere partners voert de vogelwerkgroep gerichte projecten uit in het landschap. Hun doel is om de vogelstand in onder andere het agrarisch cultuurlandschap te steunen.

 • Waterschap Rijn en IJssel
  Het Waterschap Rijn en IJssel (WRIJ) heeft al verschillende projecten uitgevoerd binnen onze gemeente. Komende tijd onderzoekt het waterschap, samen met andere partijen, nieuwe kansen en mogelijkheden met de Lochemse beken, goten en Berkel.


De gemeente Lochem, Bronkchorst en Zutphen werken samen aan

 

Meer informatie of vragen

Wilt u meer informatie? Dan kunt u contact opnemen met de heer W. Halfwerk (0573) 289 222