De gemeente Lochem heeft een gevarieerd landschap. Met uiterwaarden rond de IJssel, natuurgebieden, bossen rondom landgoederen, kleinschalig coulissenlandschap met enken en essen, mooie beekdalen en broekgebieden. Inwoners, toeristen en dagjesmensen houden van dit karakteristieke landschap. Het is belangrijk voor de ontwikkeling van biodiversiteit en economie.

Gemeente stelt geld beschikbaar voor versterking landschap

Ziet u mogelijkheden om een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van ons Lochemse landschap? Of heeft u belangstelling voor de aanleg of het herstel van een of meerdere landschapselementen? Dan is het goed te weten dat u mogelijk voor een subsidie in aanmerking komt.

Subsidieregeling Landschap en Biodiversiteit

De Provincie Gelderland stelt geld beschikbaar voor het verbeteren van de kwaliteit van het landschap in Gelderland. Ook de gemeente Lochem vindt het belangrijk dat de kwaliteit van het landschap wordt versterkt en stelt hier budget voor beschikbaar. Daarnaast levert de Vereniging Nederlandse Cultuurlandschappen een financiële bijdrage. In totaal komt hierdoor in de periode 1 februari 2020 tot 1 februari 2024 ruim € 150.000,- beschikbaar om landschap in onze gemeente te versterken.     

Welke activiteiten?

Op basis van de regeling van de Provincie Gelderland is subsidie mogelijk voor de volgende activiteiten:

 • Aanleg van de volgende landschapselementen.
  • Houtopstanden van tenminste 10 are
  • Rijbeplantingen van tenminste 10 bomen
  • Hoogstamboomgaarden van tenminste 15 en ten hoogste 50 bomen
  • Struweelhagen
  • Knotbomen
  • Elzensingels
  • Akkerranden, kruidenranden, bijen- en vlinderoases
  • Poelen in gebieden met grondwatertrap I, II of III (drogere gebieden zijn uitgesloten)
 • Wegwerken van achterstallig onderhoud van de volgende elementen
  • Struweelhagen
  • Lanen
  • Houtsingels / -wallen
  • Hoogstamfruitbomen
  • Knotbomen
  • Poelen, wielen, kolken

In het bestemmingsplan staat welke activiteiten op uw locatie mogelijk zijn en of u een vergunning nodig heeft. U kunt dat vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Subsidievoorwaarden

 • De subsidie is alleen bestemd voor activiteiten buiten de bebouwde zoals gedefinieerd in de Wet natuurbescherming – onderdeel houtopstanden.
 • Subsidie voor aanleg wordt uitsluitend verstrekt aan eigenaren van percelen grond in het buitengebied, of diegene die gemachtigd is namens de grondeigenaar.
 • Per project geldt een eigen bijdrage van 15% van de aanlegkosten.
 • De eigenaar wordt verplicht om het herstelde en /of aangelegde landschapselement duurzaam in stand te houden.
 • De subsidieaanvrager is verplicht bij aanleg, herstel of onderhoud inheems plantmateriaal en zaaigoed te gebruiken
 • Akkerranden zijn minimaal 6 m. breed en mogen niet voor 1 maart gemaaid / geploegd / ondergewerkt worden. De randen mogen niet bemest (kunst- / drijfmest) of begraasd worden. Chemische gewasbescherming is niet toegestaan, Inzaaien met VALA akkermengsel.
 • Kruidenrijke randen / oases beslaan minimaal 250 m2 en worden ingezaaid met een meerjarig mengsel. Maaien / ploegen / onderwerken kan na 1 maart ten behoeve van winterdekking. Bij voorkeur blijft een deel (1/3) staan. Er mag niet bemest (kunst- / drijfmest) of begraasd worden. Chemische gewasbescherming is niet toegestaan.
 • Akkerranden en kruidenrijke randen / oases kunnen niet worden toegepast waar het Agrarisch Natuurbeheer dit ook al mogelijk maakt.  
 • Voor het wegwerken van achterstallig onderhoud geldt dat in een periode van 5 jaar voorafgaand aan de aanvraag geen subsidie is versterkt voor onderhoud aan de betreffende landschapselementen. Daarbij komen laanbeplantingen alleen in aanmerking als deze ouder zijn dan 50 jaar en hoogstambomen alleen als het er meer minstens 10 zijn waarvan de stam een diameter heeft van tenminste 20 cm op 1,50 m van de grond.

Niet voor subsidie in aanmerking komen:

 • Natuurontwikkeling binnen de EHS;
 • Aankoop of verkoop van onroerende goederen en waardedaling van grond;
 • Werkzaamheden binnen de begrenzing van een rijks beschermde buitenplaats;
 • Werkzaamheden binnen de begrenzing van een NSW-landgoed, welke jonger zijn dan 50 jaar;
 • Werkzaamheden op gemeentelijk eigendom;
 • Werkzaamheden op terreinen van terrein beherende organisaties (TBO’s);
 • Werkzaamheden binnen de bebouwde kom;
 • Verplichte landschappelijke inpassingen, verevening of herplant opgelegd door burgemeester en wethouders op basis van bestemmingsplanwijziging of door een omgevingsvergunning;
 • Verplichte herplant of natuurcompensatie op basis van de Wet natuurbescherming;
 • Planvorming;
 • Projectleiding, coördinatie, rapportage en verantwoording;
 • Ambtelijke inzet.

Partners in de uitvoering

Voor de uitvoering van de subsidieregeling werkt de gemeente Lochem samen met verschillende partners:

 • Agrarische natuurvereniging ’t Onderholt
 • Vereniging Nederlandse Cultuurlandschaappen
 • Stichting Natuur in de Graafschap
 • Andere lokale organisaties die ons landschap

Contact

Wanneer u op uw terrein beplanting of een landschapselement wilt realiseren of herstellen, kunt u contact opnemen met ’t Onderholt via info@onderholt.nl of via (0575) 55 05 93. Voor meer informatie over de subsidieregeling Landschap en Biodiversiteit kunt u contact opnemen met de gemeente Lochem, Winant Halfwerk, via w.halfwerk@lochem.nl of bellen met (0573) 28 91 30.

Provincie heeft regels voor subsidie voor landschap vastgesteld

De Provincie Gelderland wil een gevarieerder, aantrekkelijker en beter beleefbaar landschap. Daarom heeft zij de ‘Regels subsidieverstrekking Landschap Gelderland’ vastgesteld. Voor de aanleg van nieuwe landschapselementen en voor het herstel van bestaande landschapselementen zijn provinciale subsidies mogelijk. De gemeente Lochem maakt van de provinciale landschapsregeling 2020-2024.


Lochems landschap op de kaart

Bekijk hier de kaart in een volledig scherm.

 

De gemeente wil dat het landschap mooi en herkenbaar blijft. Wat doet de gemeente daarvoor:

Voorbeelden van projecten die bijdragen aan een mooi en herkenbaar landschap:

Gebied geschikt maken voor akker- en weidevogels

De aantallen akker- en weidevogels gaan dramatisch achteruit. De vogelwerkgroep Lochem stimuleert grondeigenaren om gebieden geschikt te maken voor akker- en weidevogels, zoals de veldleeuwerik, grutto en patrijs. Denk aan randen en hoeken geschikt maken voor voedsel, dekking en broedplekken. En aan het promoten van kruidenrijke graslanden. De werkgroep werkt samen met de WildBeheerEeneheid (WBE) Lochem en de Agrarische Natuur Vereniging ’t Onderholt. Subsidie is vaak mogelijk.

Kinderen leren en werken met hun klas op een boerderij in de buurt

Kinderen van de basisschool leren en werken 5 tot 7 dagdelen met hun klas op een boerderij in de buurt. Het Boerderijatelier is een arrangement voor boerderijeducatie en een prima kennismaking met de Boerderijschool.

In de gemeente Lochem zijn de volgende scholen en bedrijven betrokken:

 • CBS de Rank Lochem – melkveebedrijf Dinkelman, Lochem
 • OBS de Barchschole Barchem – melkveebedrijf Dinkelman, Lochem
 • Beatrixschool Harfsen – melkveebedrijf educatieboerderij ’t Velder, Harfsen
 • OBS Villa 60 Eefde - melkveebedrijf educatieboerderij ’t Velder, Harfsen
 • Prins Hendrikschool Lochem – melkveebedrijf Langeler, Lochem
 • J. van der Hoevenschool Epse - melkveebedrijf educatieboerderij ’t Velder, Harfsen
 • Basisschool de Vennegötte Lochem – melkveebedrijf Dinkelman, Lochem

Het waterschap richt de Berkel opnieuw in

Waterschap Rijn en IJssel (WRIJ) gaat aan de slag met de Berkel tussen Lochem en Almen (KRW).Voor de Berkel tussen landgoed Beekvliet en Lochem onderzoekt WRIJ de mogelijkheden.

 

De gemeente werkt samen met partners

Voor het versterken van het landschap werkt de gemeente samen met verschillende (lokale) partners. De belangrijkste zijn:

 • Agrarisch natuurvereniging ‘t Onderholt

 • Vogelwerkgroep noordwest-Achterhoek, Lochem
  In het noordwestelijk deel van de Achterhoek, met Lochem als centraal middelpunt, zijn ongeveer dertig vrijwilligers actief in een werkgroep voor het behoud en het beschermen van vogels in hun natuurlijke omgeving. Samen met andere partners voert de vogelwerkgroep gerichte projecten uit in het landschap. Hun doel is om de vogelstand in onder andere het agrarisch cultuurlandschap te steunen.

 • Waterschap Rijn en IJssel
  Het Waterschap Rijn en IJssel (WRIJ) heeft al verschillende projecten uitgevoerd binnen onze gemeente. Komende tijd onderzoekt het waterschap, samen met andere partijen, nieuwe kansen en mogelijkheden met de Lochemse beken, goten en Berkel.

De gemeente Lochem, Bronkchorst en Zutphen werken samen aan

Meer informatie of vragen

Wilt u meer informatie? Dan kunt u contact opnemen met de heer W. Halfwerk (0573) 289 222