Woonvisie Lochem 2018-2025

In de woonvisie en het addendum ‘Strategische keuzes woningbouw gemeente Lochem (pdf, 679 KB)  staat het woonbeleid voor de komende jaren beschreven. De concrete woningbouwplannen tot 2030 vindt u in de kernvisies Wonen

De Woonvisie Lochem 2018-2025 is in 2022 vernieuwd vanwege de extra woningbouwopgave. De notitie ‘Strategische keuzes woningbouw gemeente Lochem’ is een aanvulling bij de Woonvisie Lochem 2018-2025. Nieuwe bouwplannen worden hieraan getoetst.

In de woonvisie met het bijbehorende addendum staan vier belangrijke uitgangspunten voor wonen in de gemeente Lochem:

Leefbare kernen

Hierbij gaat het om bouwen in de dorpen. We houden rekening met de huidige vraag van mensen die een woning zoeken zoals jongeren en jonge gezinnen die graag in de dorpen of stad Lochem willen blijven wonen of zich daar willen vestigen. Daarnaast is er vraag vanuit ouderen naar levensloopgeschikte woningen.

Beschikbaarheid en betaalbaarheid van wonen

In de periode 2021 tot en met 2030 wil de gemeente Lochem groeien met 1.300 woningen. Het doel is dat ongeveer tweederde van de nieuwbouw betaalbaar is (sociale huur en koopwoningen tot € 355.000). We bouwen in alle kernen. Daar zijn nieuwe woningbouwlocaties voor nodig, vaak aan de randen van de kernen. In de kernvisies wonen staat hoeveel wonen gepland zijn per kern en wat de beoogde nieuwe woningbouwlocaties zijn.

Woningverbetering en duurzaamheid

Bij woningverbetering en duurzaamheid gaat het om het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad. Ook werken we aan bewustwording van mensen over hun energieverbruik en de mogelijkheden voor energiebesparing. De geleidelijke omslag naar woningen die niet meer verwarmd worden met aardgas speelt hierin een belangrijke rol. Daarnaast willen we een woningvoorraad die kan meebewegen met de veranderende woonwensen.

Wonen met zorg

We zorgen voor zoveel mogelijk informatie over woningaanpassingen om zo lang mogelijk veilig en comfortabel thuis te kunnen blijven wonen. Verder stimuleren we de ontwikkeling van een geschikt woningaanbod voor senioren die willen verhuizen. Ook gaat het om het geven van voorrang aan de herontwikkeling van bestaande woonzorggebouwen bij de ontwikkeling van voor senioren geschikte woningen. In 2023 komt er een nieuwe woonzorgvisie. Die gaat over alle zorgdoelgroepen.