De gemeente Lochem ontwikkelt een nieuwe woonvisie, waarin zij haar woonbeleid voor de komende jaren vastlegt. Als opmaat naar die nieuwe woonvisie is een bespreekstuk ontwikkeld. Hierin worden keuzes gemaakt over onderwerpen waar de gemeente de komende jaren actief mee aan de slag wil gaan.

De gemeente Lochem ziet vier hoofdthema's op gebied van wonen:

  1. Leefbare kernen. Hierbij gaat het om bouwen in de dorpen, waarbij we oog hebben voor zowel de huidige marktvraag als de woonbehoefte van mensen op de langere termijn. Daarbij hebben we speciale aandacht voor de huisvesting van jongeren, die graag in het dorp willen blijven, ouderen die behoefte hebben aan passende huisvesting en jonge gezinnen die in de gemeente Lochem willen blijven wonen, of zich hier willen vestigen.
  2. Beschikbaarheid en betaalbaarheid van wonen. Hierbij gaat het hierbij om het bouwen van betaalbare koopwoningen, het blijven aanspreken van de woningcorporaties op hun verantwoordelijkheid in het huisvesten van huishoudens met een lager inkomen. Maar het gaat ook om het zorgen voor voldoende aanbod van passende huisvesting voor ouderen en het bevorderen van voldoende aanbod van middeldure huurwoningen.
  3. Woningverbetering en duurzaamheid. Hierbij gaat het om de verduurzaming van de bestaande woningvoorraad en het faciliteren van de bewustwording van mensen over hun energieverbruik en de mogelijkheden voor energiebesparing. Ook gaat het om een woningvoorraad die kan meebewegen met de veranderende woonvoorkeuren van mensen. Tot slot sturen we op aardgasvrij wonen. Eerst in de nieuwbouw en vervolgens ook in bestaande woningen.
  4. Wonen met zorg. Hierbij gaat het om informatievoorziening over woningaanpassingen om zo lang mogelijk veilig en comfortabel thuis te kunnen blijven wonen. Verder sturen we op de ontwikkeling van een geschikt woningaanbod voor senioren die willen verhuizen. Ook gaat het om het geven van prioriteit aan de herontwikkeling van bestaand woonzorgvastgoed bij de ontwikkeling van voor senioren geschikte woningen.

De komende tijd gaan we actief in gesprek met onze partners op het gebied van wonen: de woningcorporaties Viverion en IJsseldal Wonen, de huurdersorganisaties, de dorpsraden, makelaars, in de gemeente werkzame projectontwikkelaars en Stichting Welzijn Lochem. Maar ook onze inwoners en andere organisaties willen we in de gelegenheid stellen om kennis te nemen van het bespreekstuk Woonvisie Lochem en daarop te reageren. Daarom leggen we de woonvisie, die nu nog het karakter heeft van een bespreekstuk, ter inzage.

Woonvisie Lochem - bespreekstuk (pdf, 1.110 KB) 

Huidige woonvisie 2012-2020

De woonvisie geeft richting aan het woonbeleid in de gemeente tot 2020. De gemeenteraad van Lochem stelde op 8 juli 2013 de Woonvisie Lochem 2012-2020 (pdf, 7.687 KB)  vast.