Samen met de provincie Gelderland biedt de gemeente Lochem subsidie voor versterking van het landschap. U moet dan denken aan het wegwerken van achterstallig onderhoud en aanleg van landschapselementen. Meer over de voorwaarden of hoe u gebruik maakt van de regeling? Vereniging ’t Onderholt voert de regeling uit.

Welke activiteiten

Op basis van de regeling van de Provincie Gelderland is subsidie mogelijk voor de volgende activiteiten:

 • Aanleg van de volgende landschapselementen.
  • Houtopstanden van tenminste 10 are
  • Rijbeplantingen van tenminste 10 bomen
  • Hoogstamboomgaarden van tenminste 15 en ten hoogste 50 bomen
  • Struweelhagen
  • Knotbomen
  • Elzensingels
  • Poelen in gebieden met grondwatertrap I, II of III (drogere gebieden zijn uitgesloten)
 • Wegwerken van achterstallig onderhoud van de volgende elementen
  • Struweelhagen
  • Lanen
  • Houtsingels / -wallen
  • Hoogstamfruitbomen
  • Knotbomen
  • Poelen, wielen, kolken

In het omgevingsplan staat welke activiteiten op uw locatie mogelijk zijn en of u een vergunning nodig heeft. U kunt dat vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Subsidievoorwaarden

 • De subsidie is alleen bestemd voor activiteiten buiten de bebouwde kom.(voor de begrenzing van de bebouwde kom zie: Algemene Plaatselijke Verordening voor de gemeente Lochem (APV) – gemeente Lochem)
 • Subsidie voor aanleg wordt uitsluitend verstrekt aan eigenaren van percelen grond in het buitengebied, of diegene die gemachtigd is namens de grondeigenaar.
 • Per project geldt een eigen bijdrage van 15% van de aanlegkosten.
 • De eigenaar wordt verplicht om het herstelde en /of aangelegde landschapselement duurzaam in stand te houden.
 • De subsidieaanvrager is verplicht bij aanleg, herstel of onderhoud inheems plantmateriaal en zaaigoed te gebruiken
 • Voor het wegwerken van achterstallig onderhoud geldt dat in een periode van 5 jaar voorafgaand aan de aanvraag geen subsidie is versterkt voor onderhoud aan de betreffende landschapselementen. Daarbij komen laanbeplantingen alleen in aanmerking als deze ouder zijn dan 50 jaar en hoogstambomen alleen als het er meer minstens 10 zijn waarvan de stam een diameter heeft van tenminste 20 cm op 1,50 m van de grond.

Activiteiten die niet voor subsidie in aanmerking komen

 • Natuurontwikkeling binnen het Gelders Natuurnetwerk (GNN);
 • Aankoop of verkoop van onroerende goederen en waardedaling van grond;
 • Werkzaamheden binnen de begrenzing van een rijks beschermde buitenplaats;
 • Werkzaamheden binnen de begrenzing van een NSW-landgoed, welke jonger zijn dan 50 jaar;
 • Werkzaamheden op gemeentelijk eigendom;
 • Werkzaamheden op terreinen van terrein beherende organisaties (TBO’s);
 • Werkzaamheden binnen de bebouwde kom;
 • Verplichte landschappelijke inpassingen, verevening of herplant opgelegd door burgemeester en wethouders op basis van omgevingsvergunning;
 • Wettelijk verplichte herplant of natuurcompensatie;
 • Planvorming;
 • Projectleiding, coördinatie, rapportage en verantwoording;
 • Ambtelijke inzet.

 

Partners in de uitvoering

Voor de uitvoering van de subsidieregeling werkt de gemeente Lochem samen met verschillende partners:

 • Agrarische natuurvereniging ’t Onderholt
 • Stichting Natuur in de Graafschap
 • Andere lokale organisaties die ons landschap versterken

Contact

Wanneer u op uw terrein beplanting of een landschapselement wilt realiseren of herstellen, kunt u contact opnemen met ’t Onderholt via info@onderholt.nl of via (0575) 55 05 93. Voor meer informatie over de subsidieregeling Landschap en Biodiversiteit kunt u contact opnemen met de gemeente Lochem, Winant Halfwerk, via w.halfwerk@lochem.nl of bellen met (0573) 28 91 30.