Iedere gebruiker of eigenaar van een bouwwerk of terrein dat meer dan 50 jaar geleden is gebouwd of aangelegd kan de toekenning van de gemeentelijke monumentenstatus aanvragen. Daarnaast kan iedereen een bepaald bouwwerk of terrein voordragen om de status van monument te krijgen.

Objecten met een monumentenstatus genieten een extra bescherming, omdat de overheid graag wil dat het monument in stand wordt gehouden. Een monument mag dan ook niet zomaar worden aangepast of worden gesloopt.

Wat heb ik nodig?

  • Naam en adres van de aanvrager
  • Adres van het object
  • Kadastrale aanduiding van het object
  • Gegevens over de ouderdom van het object

Eventueel aangevuld met:

  • Tekeningen
  • Omgevingsvergunning (bouwen of slopen)
  • Kadastrale situatieschets

Wat kost het?

Gratis

Hoe vraag ik het aan?

Hoe verloopt de aanwijzing van een monument?

Nadat de aanvraag is ingediend, controleert de gemeente of de gegevens correct en compleet zijn ingediend. Bij een niet-complete of -correcte aanvraag ontvangt de aanvrager een brief met het verzoek de ontbrekende stukken of gegevens alsnog in te dienen. Gebeurt dit niet dan wordt de aanvraag niet ontvankelijk verklaard en niet in behandeling genomen.

Binnen vijf maanden na de aanvraag brengt de gemeenteraad advies uit aan burgemeester en wethouders. Het advies wordt schriftelijk aan de aanvrager en de gebruiker of eigenaar van het object kenbaar gemaakt.

Zowel de aanvrager als de gebruiker of eigenaar worden in de gelegenheid gesteld hun zienswijze over het advies kenbaar te maken aan burgemeester en wethouders. Alles gehoord hebbend nemen burgemeester en wethouders een besluit over het toekennen van de gemeentelijke monumentenstatus.

Als de monumentenstatus wordt toegekend, wordt dit gepubliceerd in een huis-aan-huisblad om zodoende derden (belanghebbenden, niet de aanvrager) in de gelegenheid te stellen om bezwaar in te dienen. Gedurende zes weken ligt de aanvraag ter inzake.