Een Woo-verzoek is een verzoek tot het openbaar maken van bepaalde overheidsinformatie op basis van de Wet open overheid (voorheen de Wet openbaarheid van bestuur). Iedereen kan de overheid en dus ook de gemeente vragen informatie te verstrekken over bestuurlijke aangelegenheden.
Het gaat daarbij wel om informatie die is vastgelegd in een document en niet bedoeld is voor interne zaken.

U kunt uw verzoek indienen per brief, per e-mail via info@lochem.nl of met behulp van de bovenstaande webformulieren.

Welke informatie hebben wij van u nodig?

Om u goed van dienst te kunnen zijn vragen wij u rekening te houden met het volgende: 

  • Vermeld in het verzoek uw naam en postadres
  • Geef zo precies mogelijk aan waarover u informatie wilt ontvangen.
  • Uw verzoek moet gaan om informatie waarover het bestuursorgaan (raad, college, burgemeester) beschikt en door ons is vastgelegd.

Wat kost het?

Het verzoek zelf is gratis. Echter het verstrekken van documenten kost wel geld. Op basis van de legesverordening wordt daarvoor een bedrag in rekening gebracht. Dit geldt voor documenten die per post worden verstuurd, maar ook voor digitaal verstuurde stukken. In het besluit op uw verzoek wordt het bedrag, naar gelang de omvang en vorm van verstrekking, nader gespecificeerd.

Kan de gemeente een Woo-verzoek afwijzen?

In de Woo staat dat de gevraagde informatie verstrekt moet worden, tenzij één van de uitzonderingsgronden van toepassing is.

Uitzonderingen zijn bijvoorbeeld dat bepaalde informatie de veiligheid van Nederland zou kunnen schaden. Of omdat het gaat om vertrouwelijke persoonsgegevens waardoor de privacy kan worden aangetast.

De gemeente hoeft ook geen informatie te verschaffen uit documenten die bestemd zijn voor intern beraad, voor zover dat gaat om persoonlijke beleidsopvattingen.

Wie het niet eens is met het besluit van het bestuursorgaan, kan daartegen bezwaar maken.

Wanneer kunt u antwoord verwachten op een Woo-verzoek?

De gemeente Lochem beslist uiterlijk binnen 4 weken over het verzoek. Deze termijn kan met 2 weken verlengd worden.

Overzicht van ontvangen Woo-verzoeken

ZaaknummerOnderwerpRegistratie datum
2023-262479klacht onderhoud zandweg11-1-2023
2023-264083klacht niet oppakken melding openbare ruimte27-1-2023
2023-265247Verzoek tot informatie over Wmo-beschikkingen over de jaren 2020, 2021 en 20226-2-2023
 2023-265934Verzoek om informatie te verstrekken over wegwerkzaamheden16-2-2023
2023-267102klacht voortgang reconstructie weg28-2-2023
2023-267195Informatie omtrent een aanvraag omgevingsvergunning1-3-2023
2023-267309klacht afhandeling overlast glasbak2-3-2023
2023-268940Verzoeker informeert naar belastingaanslagen 2018, 2019 en 202020-3-2023
2023-269142Informatieverzoek over rechtmatigheid welstandscommissie23-3-2023
2023-269800klacht vermeende belangenverstrengeling29-3-2023
2023-270120Informatie over bouwlocatie2-4-2023
2023-262479klacht over communicatie26-4-2023
2023-272466klacht over afhandeling melding1-5-2023
2023-273852Verzoek over adviezen herplantplicht16-5-2023
2023-274379Verzoek omtrent asielzoekerscentra/noodopvangplaatsen en crisisnoodopvang25-5-2023
2023-274925klacht niet beantwoorden vraag1-6-2023
2023-275235Verzoek om informatie over integriteitsschendingen5-6-2023
2023-277227Verzoek om ingebrachte zienswijzen tegen aanvraag omgevingsvergunning te mogen ontvangen29-6-2023
2023-277594Verzoek over locatie opvang vluchtelingen5-7-2023
2023-278146Informatie omtrent uitvoering Wet maatschappelijke ondersteuning13-7-2023
2023-278412Informatie omtrent ooievaarsnest17-7-2023
2023-278270Informatie over verkeersbesluit20-7-2023
2023-278875Verzoek om Woz informatie, doorgestuurd naar Tribuut25-7-2023
2023-278968Verzoek om informatie inzake responsible disclosure27-7-2023
2023-279069Klacht over wijze van behandeling Circulus inzake ophalen afvalcontainer28-7-2023
2023-280308Geen reactie op verzoek om maatregelen in de openbare ruimte18-8-2023
2023-283214Informatie omtrent bestemmingsplan Bosweg 200928-9-2023
2023-281252informatie over multifunctionele accommodatie Gorssel18-10-2023
2023-283737Woo-verzoek planschade Bosweg4-10-2023

Contactpersoon Woo

Heeft u vragen over de beschikbaarheid van publieke informatie van de gemeente Lochem dan kunt u ook contact opnemen met de contactpersoon Woo. Dit zijn de bestuursjuristen van de afdeling Bestuur en Organisatie. Telefonisch bereikbaar via het centrale telefoonnummer van de gemeente 0573 - 289 222. Of per e-mail info@lochem.nl, één van hen neemt dan zo spoedig mogelijk contact met u op.