Een Wob-verzoek is een verzoek tot het openbaar maken van bepaalde overheidsinformatie op basis van de Wet Openbaarheid van bestuur. Iedereen kan de overheid en dus ook de gemeente vragen informatie te verstrekken over bestuurlijke aangelegenheden.
Het gaat daarbij wel om informatie die is vastgelegd in een document en niet bedoeld is voor interne zaken.

Wat heb ik nodig?

Een Wob-verzoek moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • In het verzoek vermeldt u uw naam en uw postadres en u richt uw verzoek aan de gemeente Lochem.
  • U geeft in uw Wob-verzoek zo precies mogelijk aan waarover u informatie wilt ontvangen.
  • Uw verzoek moet gaan om informatie die ergens is vastgelegd. Uw verzoek moet om informatie gaan waar het bestuursorgaan over beschikt.
  • De informatie moet gaan over beleid van een bestuursorgaan, of over de voorbereiding en uitvoering ervan.

Wat kost het?

Het verzoek zelf is gratis. Echter het verstrekken van documenten kost wel geld. Op basis van de legesverordening wordt voor elke kopie een bedrag in rekening gebracht. Dit geldt voor documenten die per post worden verstuurd, maar ook voor digitaal verstuurde stukken.

Hoe vraag ik het aan?

U kunt uw verzoek tot openbaarmaking van bepaalde overheidsinformatie alleen indienen per brief. In de gemeente Lochem is afgesproken dat een Wob-verzoek per post moet worden ingediend. Een Wob-verzoek per e-mail of per fax kan niet in behandeling worden genomen.

Kan de gemeente een Wob-verzoek afwijzen?

In de wet (openbaarheid van bestuur) staat dat de gevraagde informatie verstrekt moet worden, tenzij één van de uitzonderingsgronden van toepassing is.

Uitzonderingen zijn bijvoorbeeld dat bepaalde informatie de veiligheid van Nederland zou kunnen schaden. Of omdat het gaat om vertrouwelijke persoonsgegevens waardoor de privacy kan worden aangetast.

De gemeente hoeft ook geen informatie te verschaffen uit documenten die bestemd zijn voor intern beraad, voor zover dat gaat om persoonlijke beleidsopvattingen.

Wie het niet eens is met het besluit van het bestuursorgaan, kan daartegen bezwaar maken.

Wanneer kan ik antwoord verwachten op een Wob-verzoek?

De gemeente Lochem beslist uiterlijk binnen 4 weken over het verzoek. Deze termijn kan met 4 weken verlengd worden.

Als het Wob-verzoek gaat over milieu-informatie dan nemen wij de beslissing zo spoedig mogelijk. De maximale termijn daarbij is twee weken. Ook deze termijn kan met vier weken worden verlengd.