Op het dak van uw eigen woning kunt u zelf energie opwekken. Met zonnepanelen maakt u elektriciteit en bespaart u op de elektriciteitskosten. Met zonnecollectoren maakt u warmte en bespaart u op de gaskosten.

Is uw dak geschikt?

Op zonatlas.nl kunt u meteen zien of het dak van uw huis geschikt is voor zonnepanelen of een zonnecollector. Verder zijn er verschillende bedrijven en organisaties die u verder kunnen helpen met een maatwerkadvies.

Vergunning nodig?

U heeft geen vergunning nodig als u panelen of collectoren op het dak van uw woning plaatst. Een uitzondering is als uw woning een beschermd monument of dorpsgezicht is. Wel moet u aan een aantal regels voldoen. Doe de vergunningcheck op omgevingsloket.nl. En lees de regels op de website van de rijksoverheid.

Veldopstelling

Bent u van plan om zonnepanelen of collectoren op de grond te plaatsen, een veldopstelling, dan gelden er andere regels dan wanneer u de panelen op het dak van uw woning plaatst.

  • Binnen de bebouwde kom is het plaatsen van zonnepanelen in een grondopstelling toegestaan in de achtertuin, met een maximale hoogte van 2 meter. Dit is vergunningvrij
  • Buiten de bebouwde kom bent u gebonden aan het bouwvlak dat in het bestemmingsplan is opgenomen. Ook heeft u een omgevingsvergunning nodig.

Beleidskader zonne-energie

Op 19 juli 2018 is het beleidskader zonne-energie (pdf, 652 KB)  vastgesteld, het beleidskader beschrijft het beleid voor zonne-energie, met de nadruk op zonnepanelen in een grondopstelling. Het bevat de randvoorwaarden en uitgangspunten voor zowel klein- als grootschalige zonneparken. Het beleidskader gaat over de gestelde opgave voor het realiseren van lokale duurzame productie, de landschappelijke inpassing van zonnepalen in een veldopstelling, de participatiemogelijkheden voor aan- en omwonenden en de planologische principes.

Evaluatie beleidskader zonne-energie

In 2018 heeft de gemeenteraad afgesproken onder welke voorwaarden zonneparken aangelegd mogen worden. Een van de afspraken was, dat er een evaluatie zou plaatsvinden als er voor 100 hectare zonnepark een vergunning is verleend.

Hoe ziet de evaluatie er uit?

Onderzoekers van een extern bureau bekijken hoe het verlenen van de vergunningen tot nu toe is verlopen. Ze bekijken documenten die in het bezit zijn van de gemeente en voeren gesprekken met betrokkenen en aanwonenden. De onderzoekers gaan na hoe de voorwaarden die zijn afgesproken, in de praktijk zijn ingevuld. Voorwaarden zijn bijvoorbeeld dat initiatiefnemers van zonneparken bewoners op tijd informeren en betrekken bij de plannen. De parken moeten zo goed mogelijk ingepast worden in het landschap. Ook bekijken de onderzoekers wat de afspraken zijn over het weghalen van het zonnepark aan het eind van de levensduur. De uitkomsten gebruikt de gemeente om haar beleid voor zonne-energie aan te scherpen.

Hoe kan ik mijn mening geven?

We bespreken de uitkomsten van de evaluatie tijdens (digitale) bewonersavonden. Begin 2021 kunt u meedoen bij de bewonersavonden “grootschalige opwek” die we organiseren:

De data zijn:

  • 3 februari bewonersavond windenergie
  • 10 februari bewonersavond zonne-energie
  • 24 maart terugkomavond over zon en wind. Tijdens deze avond presenteren wij de resultaten van de twee bewonersavonden en vragen we of er nog aanvullingen zijn.

Zonne-energie nodig in overgang naar schone energie in onze gemeente

Er zullen in de toekomst meer zonneparken verschijnen in ons landschap. Dit is nodig om te zorgen dat we net zoveel schone energie opwekken als we verbruiken. In de Regionale Energiestrategie maken gemeenten van de Cleantech Regio een stappenplan voor de overgang naar schone energie.

Meer berichten over zonne-energie in de gemeente Lochem