Op 8 juli 2013 heeft de gemeenteraad van Lochem de structuurvisie 2012-2020 vastgesteld. In de structuurvisie wordt een globaal beeld geschetst van de belangrijkste ruimtelijke ontwikkelingen voor het komend decennium binnen de gemeente. Belangrijke thema’s hierin zijn woningbouw, mobiliteit, bedrijvigheid, duurzame energieopwekking, recreatie, enzovoorts.

Waarom een structuurvisie?

Ontwikkelingen als de recessie, vergrijzing en Het Nieuwe Werken hebben geleid tot veranderde inzichten op het gebied van ruimtelijke ordening. In april 2011 heeft de gemeenteraad de Toekomstvisie Lochem 2030 ‘Lochem verbindt prachtig’ vastgesteld. Deze bevat een aantal elementen die de toekomstige ruimtelijke inrichting van Lochem raken, zoals duurzaamheid, wonen en bedrijvigheid. De structuurvisie is een concrete vertaling van de toekomstvisie.

Wat hebben inwoners en ondernemers eraan?

De structuurvisie bevat speerpunten voor nieuwe ontwikkelingen die vervolgens worden vertaald in bestemmingsplannen. Ook kunnen burgers in de structuurvisie zien op welke locaties de gemeente plannen heeft voor woningbouw of bijvoorbeeld mogelijk een nieuwe weg wil aanleggen.

Voor ondernemers geeft de structuurvisie inzicht in de toekomstige mogelijkheden om een bedrijf te vestigen. De gemeente zet daarbij bewust in op een breed aanbod in verschillende type bedrijventerreinen zodat voor elk bedrijf een passende locatie kan worden geboden. Daarnaast zet de gemeente door middel van de structuurvisie in op een sterke fysieke en digitale infrastructuur. Denk daarbij aan het belang voor bedrijven van een goede doorvoer van goederen over water, weg en spoor maar ook aan snelle internetverbindingen.

Hoe is de visie tot stand gekomen?

De afgelopen jaren hebben de dorpsraden van de diverse kernen zogenaamde dorpsplannen opgesteld waarin zei een visie geven op de toekomstige situatie van hun kern. De structuurvisie is in nauwe samenspraak met de kernen tot stand gekomen waarbij zoveel mogelijk inhoud uit de dorpsplannen zoveel mogelijk is meegenomen. Daarnaast heeft een extern bureau onderzoek gedaan naar de woningbouwbehoeftes en de behoefte aan bedrijventerreinen. De resultaten hiervan hebben de basis gevormd voor de aangewezen locaties voor wonen en werken binnen de gemeente. Tot slot zijn verschillende maatschappelijke partners en belangenorganisaties betrokken bij de totstandkoming”.

Hoe nu verder?

“De komende tien jaar is de structuurvisie het belangrijkste kader voor mogelijke ruimtelijke ontwikkelingen. Door een veranderende rol van de gemeente willen we zoveel mogelijk inspelen op initiatieven van burgers, maatschappelijke organisaties en bedrijven en deze waar mogelijk faciliteren. De gemeente zet daarbij ook duidelijk in op nieuwe samenwerkingsverbanden. De huidige structuurvisie is dus eigenlijk een uitnodiging naar de samenleving om gezamenlijk te werken aan een duurzame en vitale gemeente waar het prettig wonen, werken en recreëren is!”