Sportterrein Detmerskazerne voor herhuisvesting Oekraïners en spoedzoekers

Er is er een groot tekort aan woningen voor vluchtelingen uit Oekraïne en andere mensen die met spoed een woning nodig hebben. Daarom is gemeente Lochem op zoek gegaan naar geschikte locaties voor tijdelijke huisvesting voor deze mensen in onze gemeente. 28 mogelijke locaties zijn onderzocht. Het sportterrein Detmerskazerne in Eefde en het terrein tussen Smitskamp en Zutphenseweg in Gorssel zijn aangewezen als voorkeurslocaties.

Aanleiding voor het besluit

Er is een groot tekort aan woningen voor vluchtelingen uit Oekraïne en andere mensen die met spoed een woning nodig hebben. Zo ook in de gemeente Lochem. De tijdelijke huurcontracten van twee opvanglocaties, EuroParcs in Lochem en De Bloemenkamp in Gorssel, lopen af. Voor de rust en stabiliteit heeft het de voorkeur om de Oekraïnse vluchtelingen zoveel mogelijk in hun huidige omgeving een plek te geven. Zodat zij  zorg, onderwijs en werk in de voor hen bekende omgeving kunnen behouden.

Het plan is om op beide locaties voor een periode van maximaal 10 jaar elk 35 tijdelijke woningen te plaatsen. 80% procent van deze woningen is bedoeld voor vluchtelingen uit Oekraïne. 20% voor mensen die om een andere reden met spoed een woning nodig hebben. Daarnaast onderzoekt Woningcorporatie IJsseldal Wonen of het mogelijk is om, naast de 35 tijdelijke woningen van de gemeente, ongeveer 20 sociale huurwoningen te bouwen op het sportterrein Detmerskazerne in Eefde.

Op 13 februari en 4 maart sprak de gemeenteraad over de plannen

Op 13 februari maakten omwonenden en de dorpsraad gebruik van de mogelijkheid om in te spreken tijdens een beeldvormende tafel. Raadsleden hebben vragen gesteld aan de insprekers en aan de wethouder. U kunt de vergadering hier terugkijken. Op 4 maart besprak de gemeenteraad de plannen tijdens de raadsvergadering. Waarbij ook de motie van GroenLinks werd besproken. U kunt de vergadering hier terugkijken.

Vervolgstappen zijn nodig

Of het daadwerkelijk mogelijk is om in 2024 op deze locatie tijdelijke woningen te bouwen, zal blijken uit de vervolgprocedure. De locatie staat vast maar er moeten nog verschillende zaken onderzocht en uitgewerkt worden. Het gaat dus in principe om 35 tijdelijke woningen maar we onderzoeken wel of het mogelijk is om op de deze woningen permanent te kunnen vestigen.  Daarnaast maken we schetsen voor een stedenbouwkundige invulling, zoeken we oplossingen voor een veilige verkeersafwikkeling en onderzoeken we welke vergunningprocedures nodig zijn.

De klankbordgroep denkt mee

We hopen samen met de omwonenden een goed plan te kunnen maken. Zij kennen de buurt, weten wat er speelt en met hun inbreng kunnen we het plan alleen maar beter maken.

Ook graag de nieuwsbrief ontvangen?

Via een nieuwsbrief kunt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws. Wilt u die ook ontvangen? Stuur dan een e-mail naar sportterreindetmerskazerne@lochem.nl. De nieuwsbrieven verschijnen ook rechts op deze pagina.

Veel gestelde vragen sportterrein Detmerskazerne Eefde

Algemeen

Hoe komt het plan eruit te zien?
Binnenkort komt er een eerste ruwe schets die we eerst voorleggen aan de klankbordgroep. Een volgende versie plaatsen we ook hier op de website

Waarom is dit een geschikte locatie?
Drie belangrijke criteria zijn dat er 1. De grond al in eigendom van de gemeente is zodat er relatief snel gebouwd kan worden in verband met het opvangen van Oekraïners 2. Dat deze locatie dicht bij voorzieningen ligt en 3. Dat de opvang verdeelt wordt over de verschillende kernen in onze gemeente

Het aantal woningen dat gebouwd gaat worden is 55. In de kernvisie Wonen wordt gesproken over 30 woningen op deze locatie. Waarom dan toch 55 woningen?
n de kernvisie Wonen is uitgegaan van 30 reguliere woningen. Door de noodzaak om nu Oekaïners op te kunnen vangen zijn snel kleine wooneenheden nodig. De inschatting is dat het ruimtebeslag van 55 kleine wooneenheden niet groter is dan 30 reguliere woningen. Of dat ook werkelijk zo is zal blijken uit de schets die binnenkort in de klankbordgroep wordt besproken.  

Is 55 woningen niet veel te veel op dit terrein?
ie het antwoord bij vraag 3. Daarnaast is het ook afhankelijk van hoeveel mensen er komen te wonen.

Het advies bij de kernvisie Wonen is geweest om in te zetten op betaalbare koopwoningen
Waarom dan sociale huurwoningen en geen betaalbare koopwoningen?
Vanwege de genoemde urgentie om nu snel Oekraïners op te kunnen vangen. Wat er op termijn mogelijk is wordt nog nader onderzocht.

Zijn die 35 woningen nou echt tijdelijk of worden ze permanent gebouwd?
r wordt in ieder geval voor 10 jaar gebouwd. De intentie is om ze daarna permanent te maken. De vorm waarin en de wijze waarop is nog in onderzoek.

Waarom worden niet eerst de woningen voor Oekraïners gebouwd en andere doelgroepen en later de huizen van IJsseldal Wonen?
De kans is zeer groot dat dit ook gaat gebeuren. Maar bij maken van een stedenbouwkundig plan moet hier wel rekening meer worden gehouden.

Wat wordt de functie van de tijdelijke woningen als het niet meer nodig is voor Oekraïners?
Dat is nu nog moeilijk te zeggen omdat we nu nog niet weten wanneer de opvang van de Oekraïners eindigt. Maar wanneer deze situatie zich voordoet dan bekijken we de situatie opnieuw en wegen we opnieuw alle belangen.

Als de woningen niet meer voor de Oekraïners nodig zijn kunnen de woningen dan met voorrang aan mensen uit Eefde worden vergeven?
Dat is nu nog moeilijk te zeggen omdat we nu nog niet weten wanneer de opvang van de Oekraïners eindigt. Maar wanneer deze situatie zich voordoet dan bekijken we de situatie opnieuw en wegen we opnieuw alle belangen

Hoe ziet de procedure eruit? Welke onderzoeken moeten allemaal gedaan worden
Voor een omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA) geldt de reguliere procedure. De beslistermijn voor de reguliere procedure is maximaal 8 weken met een mogelijkheid van verlenging met 6 weken. Daarna is er bezwaar en beroep mogelijk.

De onderzoeken die uitgevoerd moeten worden zijn: Bodem, Ecologie, Geluid,  Luchtkwaliteit, Stikstof, Verkeer, Water, Ruimtelijke Motivatie t.b.v. BOPA en de stedenbouwkundige opzet.
Na deze procedure wordt een omgevingsvergunning ingediend. (oude bouwvergunning

Woningen

Welke bouwvorm wordt gekozen?
Dit is nu nog niet bekend. Dit is mede afhankelijk van de input van de klankboordgroep en de stedenbouwkundige inpassing op het terrein

Kunnen de tijdelijke woningen aan de noordkant worden geplaatst en de huurwoningen van IJsseldal grenzend aan de bestaande woningen/tuinen
Dit is nu nog niet bekend. Dit is mede afhankelijk van de input van de klankboordgroep en de stedenbouwkundige inpassing op het terrein.

Wegen & verkeer

Waar komt de ontsluiting? Het wordt heel druk. Het fietspad is nu al druk met schoolgaande jeugd.
Dit één van de punten waar een oplossing voor moet komen. Dat geldt ook voor de onderstaande vragen. We bespreken dit ook in de klankbordgroep. Zodra hier meer over bekend is dat vindt u deze informatie hier.

Wat gaat er gebeuren met de fietstunnel
Dit één van de punten waar een oplossing voor moet komen. We bespreken dit ook in de klankbordgroep. Zodra hier meer over bekend is dat vindt u deze informatie hier.

Kan de Gymnastieklaan ook verkeersluw gemaakt worden
Dit één van de punten waar een oplossing voor moet komen. We bespreken dit ook in de klankbordgroep. Zodra hier meer over bekend is dat vindt u deze informatie hier.

Wordt de bestaande verkeersituatie nog aangepast
Dit één van de punten waar een oplossing voor moet komen. We bespreken dit ook in de klankbordgroep. Zodra hier meer over bekend is dat vindt u deze informatie hier.

Hoe wordt er omgegaan met De Kapperallee en de omliggende straten? Die worden te zwaar belast met de bouw van 55 extra woningen
Dit één van de punten waar een oplossing voor moet komen. We bespreken dit ook in de klankbordgroep. Zodra hier meer over bekend is dat vindt u deze informatie hier.

Groen & natuur

Blijven de berkenbomen langs het fietspad?
n het nieuw te maken plan hebben we aandacht voor zowel het bestaande groen als nieuw aan te leggen groen. Het behoud van bomen vinden we in onze gemeente belangrijk. Daarom is de intentie om de bestaande bomen, waar mogelijk, te laten staan.