Smitskamp Gorssel voor herhuisvesting Oekraïners en spoedzoeker

Er is er een groot tekort aan woningen voor vluchtelingen uit Oekraïne en andere mensen die met spoed een woning nodig hebben. Daarom is gemeente Lochem op zoek gegaan naar geschikte locaties voor tijdelijke huisvesting voor deze mensen in onze gemeente. 28 mogelijke locaties zijn onderzocht. Het sportterrein Detmerskazerne in Eefde en het terrein tussen Smitskamp en Zutphenseweg in Gorssel zijn aangewezen als voorkeurslocaties.

Aanleiding voor het besluit

Er is een groot tekort aan woningen voor vluchtelingen uit Oekraïne en andere mensen die met spoed een woning nodig hebben. Zo ook in de gemeente Lochem. De tijdelijke huurcontracten van twee opvanglocaties, EuroParcs in Lochem en De Bloemenkamp in Gorssel, lopen af. Voor de rust en stabiliteit heeft het de voorkeur om de Oekraïnse vluchtelingen zoveel mogelijk in hun huidige omgeving een plek te geven. Zodat zij  zorg, onderwijs en werk in de voor hen bekende omgeving kunnen behouden

Het plan is om op beide locaties voor een periode van maximaal 10 jaar elk 35 tijdelijke woningen te plaatsen. 80% procent van deze woningen is bedoeld voor vluchtelingen uit Oekraïne. 20% voor mensen die om een andere reden met spoed een woning nodig hebben. Daarnaast onderzoekt Woningcorporatie IJsseldal Wonen of het mogelijk is om, naast de 35 tijdelijke woningen van de gemeente, ongeveer 20 sociale huurwoningen te bouwen op het sportterrein Detmerskazerne in Eefde.

Op 13 februari en 4 maart sprak de gemeenteraad over de plannen

Op 13 februari maakten omwonenden en de dorpsraad gebruik van de mogelijkheid om in te spreken tijdens een beeldvormende tafel. Raadsleden hebben vragen gesteld aan de insprekers en aan de wethouder. U kunt de vergadering hier terugkijken. Op 4 maart besprak de gemeenteraad de plannen tijdens de raadsvergadering. Waarbij ook de motie van GroenLinks werd besproken. U kunt de vergadering hier terugkijken

Vervolgstappen zijn nodig

Of het daadwerkelijk mogelijk is om in 2024 op deze locatie tijdelijke woningen te bouwen, zal blijken uit de vervolgprocedure. De locatie staat vast maar er moeten nog verschillende zaken onderzocht en uitgewerkt worden. Daarnaast maken we schetsen voor een stedenbouwkundige invulling, we zoeken oplossingen voor een veilige verkeersafwikkeling en we onderzoeken welke vergunningprocedures nodig zijn

De klankbordgroep denkt mee

We hopen samen met de omwonenden een goed plan te kunnen maken. Zij kennen de buurt, weten wat er speelt en met hun inbreng kunnen we het plan alleen maar beter maken

Ook graag de nieuwsbrief ontvangen?

Via een nieuwsbrief kunt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws. Wilt u die ook ontvangen? Stuur dan een e-mail naar smitskampgorssel@lochem.nl De nieuwsbrieven verschijnen ook rechts op deze pagina.

Veel gestelde vragen locatie Smitskamp – strook langs N348

Algemeen

Hoe komt het plan eruit te zien?
We bespreken eerst 2 schetsen met de klankbordgroep. Wanneer die schetsen uitgewerkt zijn tot een concept-stedenbouwkundig plan dan plaatsen we die ook op de website. Ook wordt dit plan dan in de nieuwsbrief gepubliceerd.

Waarom is dit een geschikte locatie?
Drie belangrijke criteria zijn dat er 1. De grond al in eigendom van de gemeente is zodat er relatief snel gebouwd kan worden in verband met het opvangen van Oekraïners 2. Dat deze locatie dicht bij voorzieningen ligt en 3. Dat de opvang verdeelt wordt over de verschillende kernen in onze gemeente.

Hoeveel woningen worden er gebouwd?
Er komen circa 35 tijdelijke woningen.

Zijn die 35 woningen nou echt tijdelijk of worden ze permanent gebouwd?
Deze woningen zullen maximaal 10 jaar blijven staan.

In de Woningvisie Gorssel zouden op deze locatie 35 woningen gerealiseerd worden. Betekent dit plan dat deze 35 woningen nu ingenomen zijn, of komen deze woningen boven op het aantal van 35?
De woningen voor noodopvang Oekraïners komt boven op dit aantal.

Wat wordt de functie van de tijdelijke woningen als het niet meer nodig is voor Oekraïners?
Dat is nu nog moeilijk te zeggen omdat we nu nog niet weten wanneer de opvang van de Oekraïners eindigt. Maar wanneer deze situatie zich voordoet dan bekijken we de situatie opnieuw en wegen we opnieuw alle belangen.

Als de Oekraïners, om wat voor reden dan ook, weggaan mogen er dan lokale (Gorsselse) mensen in de flexwoningen wonen?
De woningen worden neergezet met een exploitatie van 10 jaar. Als de opvang voor de Oekraïners binnen die tijd niet meer noodzakelijk blijkt te zijn dan bekijken we de situatie opnieuw en wegen we opnieuw alle belangen.

Hoe ziet de procedure eruit? Welke onderzoeken moeten allemaal gedaan worden?
Voor een omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA) geldt de reguliere procedure. De beslistermijn voor de reguliere procedure is maximaal 8 weken met een mogelijkheid van verlenging met 6 weken. Daarna is er bezwaar en beroep mogelijk.

De onderzoeken die uitgevoerd moeten worden zijn: Bodem, Ecologie, Geluid,  Luchtkwaliteit, Stikstof, Verkeer, Water, Ruimtelijke Motivatie t.b.v. BOPA en de stedenbouwkundige opzet.

Welke bouwvorm wordt gekozen?
Dit is nu nog niet bekend. Dit is mede afhankelijk van de input van de klankboordgroep en de stedenbouwkundige inpassing op het terrein.

Wanneer worden de eerste woningen opgeleverd?
Het doel is zo snel als mogelijk de woningen te realiseren. Hierbij zijn de wettelijke stappen en onderzoeken nog onvoldoende duidelijk om een harde datum te noemen. Haast is geboden de nood is groot. De opdracht is om dit voor eind 2024 gereed te hebben maar gezien de wettelijke stappen en onderzoekstermijnen zal dit waarschijnlijk later zijn.

Waar komt de ontsluiting? 
Dit één van de punten waar een oplossing voor moet komen. Dat geldt ook voor de onderstaande vragen. We bespreken dit ook in de klankbordgroep. Zodra hier meer over bekend is dat vindt u deze informatie hier.

Bij 60 km per uur op de N348, kan dan de ontsluiting niet via de N348?
Stedenbouwkundig en verkeerstechnisch worden de mogelijkheden onderzocht.

Is er op de N348 een ventweg/parallelweg mogelijk om ontsluiting mogelijk te maken?
Dit lijkt geen oplossing voor de ontsluiting.Maar de verschillende mogelijkheden worden nog onderzocht.

Is het mogelijk om de N348 aan te passen, qua snelheid of met een rotonde of met goede fietspaden bijvoorbeeld?
Dit gaat verder dan de opvang voor Oekraïners en vormt geen onderdeel van de opdracht. De gemeente en provincie als eigenaar van de weg zijn bezig met de verbetering.

Als er een geluidsscherm wordt geplaatst is er dan geen risico op weerkaatsing van geluid?
Als er geluidmaatregelen worden genomen zullen deze met geluidstechnische kennis worden voorgesteld door het ontwerpteam. Vervolgens beoordeelt de Omgevingsdienst deze maatregelen bij het vergunningstraject.

Komen er verkeersmetingen op belangrijkste uitvalswegen voordat het plan definitief vorm wordt gegeven?
Alle onderzoeken die nodig zijn om een goed beeld en beoordeling te geven worden uitgevoerd en openbaar gemaakt tijdens de procedure. 

Kan er een geluidswal gevormd worden tussen N348 en strook woningen?
Er zijn geen plannen om geluidschermen toe te passen.