Planschade is financieel nadeel dat u kunt ondervinden door planologische maatregelen die de overheid neemt. Schade kan zijn waardevermindering van onroerend goed of inkomens-/winstderving. Schade kan ontstaan door bijvoorbeeld een bestemmingsplan, een wijzigingsplan, een inpassingsplan of een omgevingsvergunning waarmee afgeweken wordt van het geldende bestemmingsplan.

Het overheidsorgaan (meestal de gemeente) dat een schadeveroorzakend besluit heeft genomen kan verzocht worden om een tegemoetkoming in de schade. Of er schade is, en of deze voor een tegemoetkoming in aanmerking komt is afhankelijk van een aantal omstandigheden. De gemeente moet zich hierin altijd laten adviseren door een onafhankelijk deskundige.

Wat heb ik nodig?

Van uw gronden inclusief eventuele opstallen:

  • Uittreksel kadastrale kaart
  • Kadastraal bericht eigendom
  • Akte van levering (notariële akte)

Wat kost het?

Voordat een aanvraag om een tegemoetkoming in behandeling wordt genomen, moet een drempelbedrag worden betaald. Dit is € 300,-. Na ontvangst van de aanvraag ontvangt u hiervoor een factuur.

Dit bedrag wordt terugbetaald wanneer de aanvraag geheel of gedeeltelijk wordt gehonoreerd.

Hoe vraag ik het aan?

Print het formulier (pdf, 186 KB) , vul het in en stuur het via ons contactformulier of per post naar ons toe.

Wanneer kan een tegemoetkoming planschade worden gevraagd?

Een tegemoetkoming planschade kan worden toegekend wanneer een particulier of een bedrijf schade lijdt door een ruimtelijk besluit. Deze schade kan betrekking hebben op waardedaling van het onroerend goed of winst- en inkomensderving. Voorwaarde is dat u uw verzoek indient binnen 5 jaar na het onherroepelijk worden van het (vermeend) schadeveroorzakende besluit.

Wat houdt het ‘normaal maatschappelijk risico’ in?

In de Wet ruimtelijke ordening (Wro) wordt gesproken over het ‘normaal maatschappelijk risico’. Dit betekent dat een deel van de schade voor eigen rekening blijft. Het eigen risico is minimaal 2% van de waarde van een woning of bedrijfspand  of van het inkomen, zoals van toepassing voor het moment dat het schadeveroorzakende besluit werd genomen.

Hoe verloopt de procedure?

Een verzoek om tegemoetkoming wordt voorgelegd aan een onafhankelijk en deskundig adviesbureau, in de meeste gevallen is dit de Stichting Adviesbureau Onroerende Zaken, SAOZ. Dit adviesbureau stelt u in de gelegenheid uw verzoek toe te lichten en te reageren op een conceptadvies. Na ontvangst van het definitieve advies neemt de gemeente een besluit. Bent u het met dit besluit niet eens kunt bezwaar maken en daarna eventueel beroep doen op de rechtbank.

Komt waardevermindering of inkomensderving altijd voor vergoeding in aanmerking?

Dit is afhankelijk van een paar factoren. Een belangrijke vraag is bijvoorbeeld of de ontwikkeling van een bepaald gebied (bijvoorbeeld een woningbouwlocatie) was te voorzien op het moment dat u een woning kocht. Dat is het geval wanneer de ruimtelijke maatregel welke een nieuw bestemmingsplan mogelijk maakt al was voorzien in een ruimtelijke structuurvisie of een ander openbaar beleidsdocument.