Als burger heeft u in bepaalde gevallen recht op een vergoeding (dwangsom) als de overheid te laat een besluit neemt op uw aanvraag of bezwaarschrift. Bovendien kunt u dan via de rechter een besluit afdwingen. Hierdoor kunt u trage besluitvorming van bestuursorganen tegengaan.

Waarom Wet dwangsom en beroep?

De Wet dwangsom en beroep is een middel om te zorgen dat de gemeente op tijd een beslissing neemt. Voor aanvragen en bezwaarschriften geldt een termijn waarbinnen de overheid een besluit moet nemen. Dit heet de beslistermijn.

Wat kunt u doen als de gemeente de beslistermijn overschrijdt?

Is de beslistermijn verstreken en hebben wij geen besluit genomen op uw aanvraag of bezwaarschrift? Dan kunt u ons daarvan in gebreke stellen. Dit kan op de volgende manier: 

 • Download het formulier ingebrekestelling (pdf, 17 KB) .
 • Print de brief uit en vul de gegevens in.
 • Stuur de brief naar:
  College van burgemeester en wethouders van Lochem
  Postbus 17
  7240 AA  Lochem
 • De gemeente heeft vervolgens twee weken de tijd om alsnog een beslissing te nemen.

Recht op dwangsom

Wanneer wij binnen twee weken na uw ingebrekestelling geen besluit nemen, zijn wij u automatisch een vergoeding (bestuurlijke dwangsom) verschuldigd op basis van de Wet dwangsom en beroep:

 • voor elke dag dat de beslistermijn wordt overschreden
 • voor maximaal 42 dagen

De dwangsom bedraagt maximaal € 1.352.

Uitzondering op deze regel geldt voor informatieverzoeken op grond van de Wet open overheid (Woo-verzoeken). Daar geldt de Wet dwangsom en beroep niet voor.

Direct beroep instellen

Indien u de gemeente in gebreke heeft gesteld en de gemeente neemt binnen twee weken alsnog geen besluit, dan kunt u direct beroep instellen bij de rechtbank. U hoeft dus niet eerst een bezwaarschrift in te dienen. Ook kunt u direct beroep instellen als u vindt dat er zodanige belangen in het geding zijn, dat er een hogere dwangsom moet worden opgelegd of dat de dwangsom niet kan worden afgewacht.