Voor de (d)raad ermee 9 september 2019

Politieke partijen blikken terug op Politieke Avonden

Elke twee weken is er een Politieke Avond over allerlei onderwerpen die spelen in de gemeente Lochem. Hieronder geven de politieke partijen hun mening over onderwerpen uit de afgelopen twee Politieke Avonden.

Wilt u precies weten wat er is gezegd? Dan kunt u de vergaderingen terugkijken op www.lochem.nl/politiekeavond.

Gemeentebelangen

Aanbeveling burgemeester

De eerste vergadering na de zomervakantie begon met de  aanbeveling voor herbenoeming van de  burgemeester bij de Minister van BZK. GB wil hierbij de burgemeester hartelijk feliciteren.

FAB clustering Laren

De clusterlocatie Laren is deels bij de Raad van State vernietigd omdat hier de Tunnelweg als maatwerkvoorziening opgenomen is.
Het bestemmingsplan kan gerepareerd worden door andere slooplocaties toe te voegen die wel voldoen aan ons huidig sloopbeleid. Een extern onderzoek, door Sieben & Lont uitgevoerd, heeft de bevestiging gegeven dat de te volgen procedure met de voorgestelde richting van het college van B&W goed is. Wat GB betreft kan de reparatie van het bestemmingsplan doorgang vinden.

Wonen en zorg in het buitengebied

Ook wij krijgen vragen over nieuwe woon zorg initiatieven in het buitengebied en wat is dan kleinschalig en wat past binnen het bestemmingsplan. GB is blij dat er zowel ruimtelijk als ook op het vlak van het sociaal domein een afwegingskader is gemaakt om dit soort vragen goed te kunnen beoordelen. GB is van mening dat wanneer voor 36 cliënten zorg en/of dagbesteding wordt geboden, dit kleinschalig is te noemen. 

VVD

Maandag 9 september, politieke avond. Aan tafel bezorgde inwoners uit Eefde in  gesprek met de wethouder. Onze conclusie? De GGD heeft een aantal zorgen weg kunnen nemen met de uitgevoerde onderzoeken. De gemeente blijft in gesprek met de buurt over de resterende onrust en de wethouder laat nog even weten wat de gemaakte kosten zijn. We blijven allert.

De tafel over woonzorginitiatieven leidt tot een motie waarbij de VVD gaat voorstellen om het aantal zorgvragers per groep te vergroten van 6 naar 8. Daarmee sluit het Lochemse beleid aan bij landelijke ervaringen en kunnen zorgaanbieders makkelijker in aanmerking komen voor een vergunning. Aangezien de financiering vooral vanuit de Wet Langdurige Zorg is kost het de gemeente geen extra geld wanneer er meerdere aanbieders komen. Daarmee is zorg weer een aantrekkelijke optie voor vrijkomende boerderijen in het buitengebied. Prima!

Het juridisch advies voor de clusterlocatie in Laren is besproken en wordt over het algemeen overgenomen. Het college kan weer door met het proces.

De raad heeft positief geadviseerd over de herbenoeming van burgemeester Sebastiaan van ’t Erve. De VVD-fractie feliciteert hem en ziet uit naar de samenwerking de komende jaren.

GroenLinks

Krokodillentranen?

Jarenlang is de economie boven onze natuur en gezondheid geplaatst. Nu huilt men krokodillentranen, want veel projecten liggen stil door te veel stikstofuitstoot. Oplossing van GroenLinks: als we de maximumsnelheid verlagen, kringlooplandbouw stimuleren en kerosine voor vliegtuigen gewoon belasten, werken we ook naar de stikstofdoelstellingen toe en kunnen noodzakelijke projecten, voor bijvoorbeeld veiligere wegen, gewoon doorgang vinden.

Woonzorginitiatieven in het buitengebied

In de raadsvergadering op 9 september werden onder meer de bepalingen voor zorginitiatieven besproken. Sommige mensen die verblijfszorg of begeleiding nodig hebben, gedijen beter als dat in hun eigen, landelijke omgeving kan plaatsvinden. De gemeente stelt binnenkort de kaders vast waar dergelijke woonzorginitiatieven in het buitengebied aan moeten voldoen. GroenLinks is blij met dit afwegingskader. Voor deze categorie zorgvragers kunnen mooie projecten in het buitengebied gerealiseerd worden. GroenLinks vindt hierbij vooral kleinschaligheid belangrijk.

Burgemeester opnieuw voorgedragen

Tijdens de afgelopen raadsvergadering is burgemeester Sebastiaan van 't Erve officieel door de gemeenteraad voorgedragen voor een nieuwe ambtstermijn. Wat ons betreft goed nieuws dat onze GroenLinks-burgemeester zich nog eens zes jaar wil inzetten voor onze mooie groene gemeente.

CDA

’t Baken

‘t Baken krijgt extra capaciteit. Het lukt niet alle aanvragen voor zorg, werk en inkomen goed en snel te behandelen. Dat horen wij helaas ook uit de praktijk. Mensen voelen zich niet begrepen en de behandeltijden zijn (te) lang. Je zult maar acuut hulp nodig hebben. Hulp vragen is al moeilijk en dan word je ook nog ‘in de wacht’ gezet.  Dat kan natuurlijk niet. Wij blijven volgen of deze uitbreiding tot betere en snellere hulp leidt. En dan graag een vast aanspreekpunt en iemand die naast de inwoner gaat staan. 

Dorpsfeesten

We kijken terug op mooie dorpsfeesten. Veel vrijwilligers zijn hier maanden druk mee.  Jammer dat we nog steeds klachten krijgen over het aanvragen van vergunningen. Dat kan beter.

Snoeien

Tijdens het vragenhalfuur antwoordde de wethouder op onze vragen over het snoeibeleid. Houdt de gemeente zich wel aan de wettelijke vrije doorgang van 4,5 m onder bomen op rijwegen? We hebben zelf ervaren dat op veel plekken takken te laag hangen. De wethouder zegde toe dat echt gevaarlijke situaties gemeld kunnen worden bij Circulus Berkel.

Wij horen graag van u!

fractie@cdalochem.nl

PvdA

Rode taart voor Jongeren Centrum Lochem en team ED

Vorige week was de PvdA fractie op bezoek bij de open dag van het Jongeren Centrum Lochem. We kregen een rondleiding, spraken met de jongerenwerkers over de plannen voor het komende jaar en over hun inzet voor de Lochemse jongeren. Daarnaast spraken wij met de leerlingen van dansstudio Pop Up en vrijwilligers van Team ED.

Team ED

Tijdens ons bezoek aan het jongeren centrum hadden we een indrukwekkend gesprek met team ED. Een groep ervaringsdeskundigen die zelf ervaring met (jeugd)hulp heeft gehad en zich nu inzet om andere jongeren te steunen, vaak vrijwillig en 24/7. Twee team ED vrijwilligers deelden hun verhaal. Zij hadden zelf een moeilijk verleden met veel problemen, maar konden het roer omgooien en zetten nu hun kennis en ervaringen in om anderen te helpen en te steunen op weg naar zelfstandigheid en een betere toekomst.  Deze verhalen maken diepe indruk op ons. Bijzondere mensen die hun verhaal in een prachtig initiatief omzetten om belangeloos andere jongeren een stap verder te helpen. Zo’n initiatief in onze gemeente daar mogen we best trots op zijn!

Lees meer over dit bijzonder team: teamed16.nl

D66

Zomerreces voorbij

Vol aan de bak. Dat is de praktijk na een ontspannen zomerreces. De eerste politieke avond is gepasseerd en het ziet ernaar uit dat we een roerige tijd tegemoet gaan. Want niet alles verloopt naar wens en tevredenheid:

  • PlusOV kende weer wat opstartproblemen.
  • Het Baken heeft extra capaciteit nodig.
  • Een bestemmingsplanwijziging aan de Klein Dochterense Schooldijk lijkt het te gaan halen terwijl omwonenden de huidige situatie al moe zijn en met vrees naar de komende ontwikkelingen kijken.
  • Het Kankerclusteronderzoek is niet naar tevredenheid van D66 uitgevoerd. Er zijn nog te veel vragen onbeantwoord.
  • Er zal in de toekomst in het buitengebied meer mogelijk zijn als het gaat om woonzorginitiatieven.

We kijken tevreden terug op het functioneren van de Burgemeester de afgelopen zes jaar en zijn dan ook blij met het advies van de raad aan de minister om de termijn van aanstelling te verlengen met zes jaar. We feliciteren de burgemeester met deze herbenoeming onder voorbehoud. De koning zal uiteindelijk de finale klap erop moeten geven.

Meedenken met Lochem

Publiek Geheim

Begin september is de raad weer gestart en wel meteen met een geheime raadsvergadering: onderwerp was de herbenoeming van de burgemeester. De raad heeft besloten om een positief voorstel te doen aan de minister van Binnenlandse zaken en de verwachting is dat dit voorstel overgenomen wordt. Een felicitatie aan Sebastiaan van ’t Erve is dus geheel op zijn plaats.

Eefde west en GGD

Tijdens de eerste bijeenkomst was het rapport van de GGD inzake het ongekend hoge percentage kanker in Eefde west een van de belangrijke bespreekpunten. Volgens het rapport is er niets aan de hand en het college van zowel Lochem als Zutphen hebben deze conclusie overgenomen. Je kan echter de nodige vragen bij het rapport stellen: het heeft heel Eefde onderzocht en niet alleen Eefde west, er zijn vijf bedrijven geanalyseerd en nog niet alle conclusies zijn binnen. Ook is er nog geen antwoord op de vragen die D66 gesteld heeft. Kortom, een voorbarige conclusie waarbij het de vraag is of  economische motieven belangrijker zijn dan de gezondheid van de inwoners. MmL zal het proces blijven volgen.

U kunt ons vinden op www.meedenkenmetlochem.nl