Voor de (d)raad ermee 17 juli 2019

 

Politieke partijen blikken terug op Politieke Avonden

Elke twee weken is er een Politieke Avond over allerlei onderwerpen die spelen in de gemeente Lochem. Hieronder geven de politieke partijen hun mening over onderwerpen uit de afgelopen twee Politieke Avonden.

Wilt u precies weten wat er is gezegd? Dan kunt u de vergaderingen terugkijken op www.lochem.nl/politiekeavond.

Gemeentebelangen

 

Dichtbij

Plus OV

Gemeentebelangen vindt het belangrijk dat PlusOV ,goed vervoer en goede dienstverlening organiseert. De begroting laat een aanzienlijke jaarlijkse kosten verhoging zien, daarom heeft GB de geamendeerde  zienswijze onderschreven om nog dit jaar met een plan van aanpak te komen om de kosten ten aanzien van PlusOV terug te dringen. 

Economische agenda Lochem Werkt

GB wil investeren in de lokale economie. Samen met ondernemers werken aan groei van bedrijven en banen. Om de werknemers de mogelijkheid te kunnen bieden om hier te kunnen wonen, zijn er woningen nodig. GB heeft de motie ‘wonen en arbeidsmarkt’ van de PvdA om een woningbouwonderzoek te doen, niet ondersteund. In 2018 heeft de gemeenteraad de woonvisie vastgesteld. Daarin staat dat er nadrukkelijk wordt gekeken naar beschikbaarheid, betaalbaarheid van woningen voor alle doelgroepen. In overleg met de kernen zal er jaarlijks gekeken worden waar de behoefte naar uit gaat.

RES

De RES met zijn implementatietraject is een hele opgave en heeft veel impact op het buitengebied van onze gemeente. Waar moet de energie d.m.v. wind of zon worden opgewekt?  GB vindt het van groot belang dat vanaf het begin, naast de dorpsraden, Lto of andere belangenverenigingen, de inwoners mee kunnen denken en adviseren in de regionale -en lokale ateliers. De motie hierover is aangenomen.

VVD

 

Helder resultaat in doelen en middelen!

Maandag 8 juli, politieke avond, de laatste voor de zomervakantie.

De startnotitie regionale energiestrategie wordt vastgesteld. Het plan van aanpak om de landelijk opgelegde energiedoelstelling uit het nog vast te stellen klimaatakkoord uit te voeren. Met een aanpassing waardoor Lochem regisseur van haar eigen omgeving blijft wordt het plan vastgesteld. We zijn er niet voor maar een landelijke verplichting kun je niet weren…

Dan de begroting voor PlusOV. De VVD is blij dat het langzaam beter gaat maar houdt de kosten in de gaten. Er moet snel een efficiëntere organisatie komen. Met het vertrek van de Apeldoorn, Zutphen en Deventer moet dat volgend jaar kunnen.

We doen een beroep op raad en college om meer transparantie in onze jaarcijfers. We vinden dat inwoners en raadsleden niet voldoende inzicht hebben in de kosten en inkomsten van de gemeente. Structurele lasten, incidentele baten, grondposities, rente, kapitaal, verliesvoorzieningen, balans of resultaat? Gaat het financieel slecht met Lochem? Nee, dat gelukkig niet maar het kan veel beter. Na de zomer meer!

De VVD wenst u een heerlijk zonnige zomer!

Voor vragen? info@vvdlochem.nl

GroenLinks

 

Zonnepark en natuur kunnen samen

Afgelopen raadsvergadering hebben we over meerdere duurzame onderwerpen gesproken.
Duurzaamheid is belangrijk, omdat we ook onze kinderen een toekomst willen geven op een gezonde aarde. Zo hebben we een plan aangenomen hoe we in onze gemeente duurzame energie gaan opwekken en ook hebben we een plan voor een zonnepark besproken.
Behalve zonnepanelen op daken, hebben we ook zonneparken en windmolens nodig. Deze ontwikkelingen worden vaak met argusogen bekeken, omdat dit nu eenmaal vervelende verschijningen in het landschap zijn. Dit blijkt toch anders te kunnen. Kijk maar eens bij het Solarpark in Hengelo, dit is zowel een zonnepark als een natuurpark, waar groene energie, natuur en biodiversiteit prima samen gaan. Het kan echt!

Vliegveld Lelystad

De fractie van GroenLinks is blij dat de opening van Lelystad Airport voor onbepaalde tijd is uitgesteld. Voor de mensen, de natuur en het klimaat is er maar één oplossing: het vliegveld moet van de baan.

CDA

 

Mooi weer

We houden allemaal van mooi weer. Maar we hebben moeite met mooi weer spelen. In de berichtgeving over de jaarrekening 2018 doet het college het voorkomen alsof de gemeente Lochem geld overhoudt. Feit is dat we bijna 3 miljoen hogere kosten hebben dan baten. We betalen dat uit de algemene reserve. Bij de jeugdzorg lijkt er een overschot van € 600.000. Er wordt niet bij vermeld dat hiervoor bij de begroting een extra bedrag van 2,8 miljoen uit de algemene reserve is gehaald. 

PlusOV

Het vervoer via PlusOV moet beter. We brengen daarom de klachten die we nog steeds krijgen over het leerlingenvervoer onder de aandacht van het college. Zeker als blijkt dat de berichtgeving aan ouders over het niet verschijnen van een specifiek busje verschilt. We vinden dat het vingerwijzen afgelopen moet zijn. We kijken ook goed naar de kostenstijging in de begroting. De raad wil een plan van aanpak zien hoe PlusOV de komende jaren de kostenstijging gaat beperken. 

De komende weken even geen vergaderingen, maar we blijven bereikbaar voor vragen en opmerkingen.

We wensen Iedereen een goede zomer!

fractie@cdalochem.nl

 

PvdA

 

Baken of dwaallicht?

Een half jaar geleden heeft de Gemeente Lochem ’t Baken opgericht, voor inwoners met een zorg of ondersteuningsvraag bij ziekte, leerlingenvervoer, hulp naar werk, een bijstandsuitkering etc. Niet van loket naar loket maar een servicegericht vast aanspreekpunt.

De PvdA krijgt veel signalen dat het niet lekker loopt bij  ‘t Baken. Contact krijgen is moeilijk, mensen die contact hebben krijgen te horen dat ’t Baken weinig tijd heeft door intern ziekteverzuim, procedures die ontbreken en systemen zijn niet op orde. Daardoor moeten mensen (te) lang op zorg wachten en professionals die diensten uitvoeren voor ’t Baken proberen noodgedwongen het gat tussen inwoners/ cliënten en ’t Baken te dichten en krijgen te laat betaald.

Ook voor werkzoekenden loopt het niet. Zij konden veelal succesvol werkervaring op doen bij de Superrr, de BOB of het Werkatelier. Dit lijkt met de start van ‘t Baken (bijna) gestopt te zijn.

Dit kan en mag natuurlijk niet. Mensen met een hulpvraag, moeten er zeker van zijn dat ‘t Baken goed functioneert. De PvdA gaat vragen stellen en houdt u op de hoogte!

Ervaringen delen over ‘t Baken:

PvdA Ombudsteam: 06-42187799/ombudsteam@pvdalochem.nl

D66

 

Zomerreces

Het zomerreces is een periode rond de zomermaanden waarin politiek Nederland geen geplande vergaderingen heeft. In politiek Lochem spreken we ook van een zomerreces. Tot 26 augustus staan politieke activiteiten daarom op een laag pitje! Maar dat betekent niet dat we stilzitten en niks doen. Er zijn genoeg zaken die tijdens het reces doorlopen. Inwoners, ontwikkelingen en overheidsdiensten zoals bijvoorbeeld “het Baken” werken gewoon door.

D66 heeft in haar verkiezingsprogramma staan er te zijn voor alle inwoners. Ongeacht politieke voorkeur. Logisch als je weet dat wij vinden dat de politiek er ook voor alle inwoners hoort te zijn. D66-Lochem is er voor iedereen die in onze mooie stad, dorpen, buurtschappen en schitterende buitengebieden woont. Voor de jeugdige en oudere inwoners, de nieuwkomers, de oud ingezetenen en alles er tussenin. Wij streven naar een harmonieuze samenleving, waarbij we goed zijn voor elkaar. Maar ook een samenleving waarbij we onze zaken goed voor elkaar hebben. Vorige week zijn de positieve resultaten van het GGD-onderzoek in Eefde bekend geworden. Ook tijdens het reces blijft D66 zich inzetten voor grondiger onderzoek naar het effect van uitstoot van industrieterrein 'De Mars' in Zutphen op de gezondheid van onze inwoners in Eefde-West. Wij dienden daartoe in februari een motie in, gesteund door Groen Links, Meedenken met Lochem, CDA en PvdA.

Ons motto is niet voor niets: Goed voor elkaar!  Afgelopen politieke jaar hebben we daar hard aan gewerkt. En komend politiek jaar zullen we daar verder mee gaan. Wij zijn er voor u! Alvast een hele goede zomer gewenst.

 

Meedenken met Lochem

 

RE(CE)S

Als u dit leest dan geniet u mogelijk al van een welverdiende vakantie en is de gemeenteraad met ‘reces’: een vergaderloze periode waarin zowel teruggekeken kan worden als vooruit. De afgelopen periode heeft de Raad gesproken over de gemeentelijke jaarcijfers 2018, de aanpak van PlusOV, de tekorten van de VNOG (regionale brandweer) en de visie op recreatie en toerisme.

Doe-het-zelf energie

Een onderwerp dat de laatste tijd flink wat aandacht heeft gehad is de Regionale Energiestrategie, kortweg RES. Den Haag heeft alle gemeenten opgelegd om in het kader van het Klimaatakkoord een bod te doen van die energie die lokaal opgewekt moet worden met windturbines en zonneparken. Wij denken dat deze aanpak leidt tot weinig betrouwbare opbrengst, enorme uitgaven en permanente aantasting van het prachtige landschap terwijl alternatieven beschikbaar zijn: we hebben tegen gestemd.

Oplande

MmL wenst u een hele fijne, ontspannen periode en hoopt dat ook u eind augustus weer geheel uitgerust bent. Wij staan dan weer klaar om Lochem nog mooier te maken en nog plezieriger om te wonen. U kunt ons vinden op meedenkenmetlochem.nl