Voor de (d)raad ermee

Algemene beschouwingen 2019

Maandag 13 mei 2019 vergaderde de gemeenteraad van Lochem over de vroege kadernota 2020. Op deze pagina leest u hoe de raadsfracties reageerden op de plannen van het college van burgemeester en wethouders voor het volgende jaar.

Wilt u precies weten wat er is gezegd. Dan kunt u hier de vergadering terugkijken: Raadsvergadering 13 mei 2019 

Gemeentebelangen

 

Altijd dichtbij

Door Dichtbij te zijn kun je snel inspelen op een veranderende samenleving en dat is iets wat GB hoog in het vaandel heeft staan. Onze kernwaarden Ondernemerschap, Leefbaarheid, Duurzame samenleving en Zorg en zekerheid zien we terug in deze vroege kadernota. Dat doet ons deugt. Wat gaan we doen en hoe gaan we het doen.

Duurzame samenleving

U kent GB als het gaat om een solide en duurzaam financieel beleid. GB wil middelen uit de Algemene Reserve halen, wanneer die goed worden ingezet voor onze inwoners, de bedrijven of de organisaties. Dus investeren in recreatie en toerisme. Het is een sector waaraan veel lokale inwoners hun inkomen ontlenen. Ook gaan we investeren in de binnenstad van Lochem. De toegang of entree van de stad met daarbij de verkeersstromen is voor de profilering van Lochem essentieel.

Leefbaarheid

Maar ook de kernen van onze gemeente worden niet vergeten. Woningbouw is van groot belang voor leefbaarheid van kernen. Uit de gesprekken met de kernen moet blijken waar er gebouwd moet worden en aan wat voor soort woningen er behoefte is. GB zal er op toezien dat alle belanghebbenden ruimte krijgen om hierover mee te praten. Dit geldt ook voor het maken van een nieuwe visie buitengebied, met een aangepast FAB-beleid, dat zal opgaan in de nieuwe omgevingsvisie.

Ondernemerschap

GB is blij dat wij uitvoering geven aan de economische agenda.  Aan de slag met de industriële binnenhaven, een belangrijke ader voor onze gemeente als het gaat om werkgelegenheid. Daarnaast de herontwikkeling van bedrijventerrein Goorseweg en Scheggertdijk. Dat geeft ruimte aan nieuw ondernemerschap.

Zorg en Zekerheid

GB wil dat Klijnsma-gelden rechtstreeks bij de kinderen terecht komen waarvoor deze middelen formeel ook zijn bedoeld. Wij denken dat het beter is het “Kindpakket” uit te breiden voor een meer structurele aanpak. Dus meer de samenwerking zoeken tussen de diverse organisaties zoals Stichting Leergeld en het Jeugdsportfonds. GB is ook voor het onderzoeken wat de behoefte in de diverse kernen is op het gebied van zorg en ondersteuning, met name voor ouderen. 
De ambitie is groot, er liggen kansen en uitdagingen. Wij weten wat de komende jaren gerealiseerd gaat worden. Dichtbij, Doen en Duurzaam! GB ziet er op toe.

VVD

 

Waarmaken!


Economie

De plannen voor economische versterking zijn zichtbaar. In alle kernen zijn plannen, Lochem wordt aangepakt en verkeersveilig, met Diekink creëren we nieuwe bedrijvigheid en er ligt een mooie visie voor recreatie en toerisme, één van de dragende pijlers onder onze economie.

Voor de agrariërs is ons coalitiecredo ‘Dichtbij’ nodig. Waar vroeger twee gezinnen leefden van de boerderij hebben boeren er nu een baan naast. Zorgen rondom leegstand, inkomen en welzijn van de sector die onze gemeente smoel geeft vraagt aandacht. Er mag veel meer in het buitengebied.

Leefomgeving

Onze omgeving verandert elke dag. Door plannen en initiatieven. De omgevingswet stelt daar kaders aan. Integraal. Onderhoud, biodiversiteit, energiemaatregelen, bouwplannen, bedrijfsuitbreiding, fietsroutes, duurzaamheid, de nieuwe omgevingswet geeft inwoners meer invloed. Door inwoners aan de voorkant te betrekken voorkomen we veel gedoe achteraf! We maken onze visie zodat iedereen die wat wil daar ruimte voor krijgt.

Zorg

Ruim dertig miljoen euro wordt besteed aan jeugdzorg, maatschappelijk ondersteuning, hulp bij werk en inkomen, schuldhulpverlening en armoedebestrijding.

‘t Baken maakt dat waar. De eerste voorbeelden van meervoudige probleemaanpak en integrale hulpverlening zijn er. Goed nieuws. Wat de VVD betreft dient er stevig doorgepakt te worden op ontschotten en preventie. Doelmatig besteden van de beschikbare middelen en voorkomen! Voor alle preventieve plannen die aantoonbaar zorgkosten besparen is geld beschikbaar. We hopen dat we daar veel voorstellen van gaan zien.

We hopen ook dat de plannen voor zorgwoningen een mooie liberale oplossing gaan bieden voor de steeds groter wordende groep ouderen. Samen of alleen, afhankelijk of niet, ouderen hebben hele reële woonwensen en daarvoor dient ons woonbeleid ruimte te bieden.

Doen!

De kadernota, de raad, het college en zeker de VVD fractie barsten van de ambitie. Er kan, mag en moet veel in Lochem! Maar het moet ook waargemaakt. Dat vraagt slagvaardigheid! Slagvaardigheid is rolvastheid, vertrouwen en daadkracht. Daarom is speelruimte voor onze organisatie van belang. Snel, efficiënt, fit, wendbaar, daadkrachtig aan de gang. Dat vraagt wat van management, van college maar vooral ook van de gemeenteraad. Hoofdlijnen, accepteren dat soms fouten gemaakt worden en vertrouwen dat de mensen vanuit de beste intenties het morgen beter gaan doen. Onze fractie spreekt die wens en dat vertrouwen bij deze uit. D’r an!

GroenLinks

 

Lochem in 2050

GroenLinks kijkt hoopvol naar de toekomst. Als we vooruit kijken naar Lochem in 2050 zien we een groene gemeente met ruimte voor mens en natuur. Door nu de juiste stappen te zetten maken we dat mogelijk met elkaar.

Soms lijkt het alsof het gemeentebestuur zich vooral met kleine dingen bezighoudt, maar wat we in het gemeentehuis met elkaar besluiten doet ertoe. Het beleid van de gemeente raakt onze inwoners. Zo is de omgevingswet bedoeld om de kwaliteit van de leefomgeving voor iedereen te verbeteren en met het gemeentelijk klimaatbeleid willen we een schone gezonde omgeving bereiken.

Toekomstmuziek

Onlangs stond er in De Volkskrant een interessant artikel waarbij de schrijver terugkeek op deze tijd, vanuit het jaar 2069. Hij liet zien dat alle initiatieven tegen klimaatverandering – groot of klein – nuttig zijn, omdat ze ons in staat stellen verder en sneller te vernieuwen. “Er is nooit één oplossing geweest voor het klimaatprobleem; het waren er talloze.”

De Groene Revolutie die in het stuk voorspeld wordt, is niet alleen van toepassing op klimaatmaatregelen. Omdat vleesvervangers zo goed smaken wordt er steeds minder vlees gegeten. Hierdoor is minder landbouwgrond nodig en kunnen we eindelijk met herbebossing aan de slag.

Lochem 2050

Op diezelfde manier kunnen we naar onze gemeente kijken. Lochem in 2050. Stel je de slimme oplossingen eens voor: we gebruiken de restwarmte van Friesland Campina om oudere gebouwen te verwarmen. Doordat omwonenden kunnen delen in de winst, vermindert het verzet tegen windmolens en we ontwikkelen zonneparken waar ook ruimte is voor natuurontwikkeling, landbouw en avontuurlijke speelplekken voor kinderen. We bedrijven landbouw zonder gif. Nu maatregelen nemen voor preventie in de zorg en oplossingen in het groen, zorgt ervoor dat onze kinderen in 2050 kunnen leven met ruimte voor mens en natuur.

Natuurlijk, de werkelijkheid zal nooit zo zijn als in het artikel in De Volkskrant geschetst wordt. Maar het laat wel zien dat we de hoop niet moeten opgeven. Elke stap richting een duurzame en eerlijke wereld is er eentje. GroenLinks wil graag samen met onze inwoners aan de slag!

CDA

 

Dichtbij, duurzaam en doen

Doen! Daar is niks mis mee. Maar alleen als de financiën het toelaten. De Provincie Gelderland beoordeelt de financiële positie van de gemeente Lochem van 2019 als matig. Dat betekent andere keuzes om toch een sluitende begroting te krijgen met een goede onderbouwing van plannen en dekkingsvoorstellen. Helaas zien we dat niet terug in de kadernota.

Inwoners doen mee

Veel inwoners nemen hun verantwoordelijkheid en komen met initiatieven. De inspanning van deze vrijwilligers bespaart de gemeente vele kosten en levert een enorme bijdrage aan het welzijn en de leefbaarheid. Het project zorgcoördinator is hier een mooi voorbeeld van. Het is goed dat er ruimte komt soortelijke projecten gemeente breed op te starten. Wij vinden het vanzelfsprekend dat dergelijke initiatieven hulp van de gemeente krijgen bij het aanvragen van subsidies en/of fondsenwerving.

Wij gaan niet akkoord met de bezuiniging voor SWL op het ouderwerk. We weten allemaal dat onze gemeente vergrijst en de groep ouderen steeds ouder wordt.

Biodiversiteit

Inwoners kunnen zelf iets aan biodiversiteit doen. Zonder financiële ondersteuning van de gemeente. Minister Schouten stelt jaarlijks een bedrag beschikbaar voor plannen om het buitengebied te verfraaien. Zorg als gemeente dat je hiervoor in aanmerking komt.

Het afwisselende landschap, rust, ruimte en de gastvrijheid typeren de gemeente Lochem. Goed dat de gemeente de samenwerking met Achterhoek Toerisme aangaat om dit beter te promoten.

VMBO

De jeugd heeft ook aandacht nodig. Het aantal leerlingen dat naar het VMBO gaat, wordt kleiner. Het Staringcollege heeft nu nog een VMBO-vestiging in Borculo. Maar hoelang nog? We doen een oproep aan het college om samen met omringende gemeenten te kijken hoe alle vormen van het voortgezet onderwijs ook in de toekomst bereikbaar blijven.

Klijnsma-gelden

Het college wil de Klijnsma-gelden inzetten voor begeleiding naar werk voor ouders met kinderen. Dat klinkt mooi, maar daar zijn deze gelden niet voor bedoeld. Die zijn voor ondersteuning in natura aan kinderen uit deze gezinnen.

Nieuwe projecten en toekomstvisies opstellen zonder goed in beeld te hebben wat het doel is, vinden wij te vaag. Eerst concrete raadsvoorstellen, dan budget toekennen.

Over de extra kosten voor de samenwerkingsverbanden zoals PlusOV en VNOG: daarop moet het college meer sturen.

Doen! Zeker, maar dan wel financieel verantwoord.

PvdA

 

Sociaal investeren is duurzaam investeren!

Met de kadernota worden de inhoudelijke en financiële kaders voor het beleid en uitvoering voor het komend jaar uitgezet en wordt de koers bepaald. De PvdA vindt dat de juiste balans in deze koers een beetje zoek is… Er wordt ingezet op het versterken van de economie en het begeleiden naar werk. Niks mis mee natuurlijk, maar veel geld uitgeven voor een digitaal ondernemerspanel terwijl het ouderenwerk niet meer in alle kernen georganiseerd kan worden, lijkt ons niet de juiste keuze.

Ouderenwerk

Er is een goed netwerk van professionals, vrijwilligers en mantelzorgers dat ervoor zorgt dat ouderen in onze gemeente extra aandacht krijgen zodat ze zelfstandig kunnen blijven (wonen). De coördinatie van dat netwerk wordt betaald door de gemeente, laten we daar zuinig op zijn!

Natuurlijk vinden wij het ook belangrijk om te weten wat er leeft bij ondernemers. Goed ondernemerschap zorgt voor werkgelegenheid in onze gemeente en dat is belangrijk voor ons allemaal. En over dichtbij gesproken: laat het college van B&W tijd investeren en actie ‘ondernemen’, dan heb je helemaal geen digitaal ondernemerspanel van 19.000 euro per jaar nodig en zo hoor je wat er echt speelt.

Klijnsma-gelden

Jaarlijks ontvangt de gemeente geld om kinderen die in armoede opgroeien te ondersteunen, de zogenaamde “Klijnsma-gelden”. Het college heeft de intentie om dit geld niet te gebruiken voor kinderen, maar om bijstandsgerechtigden aan werk te helpen. Dat is niet ok wat de PvdA betreft, de Klijnsma-gelden moeten worden ingezet waar ze voor bedoeld zijn en daarnaast moeten we investeren om mensen naar werk te begeleiden.

Sociaal investeren dus, dat kan door de juiste keuzes te maken. Economische doelstellingen praktisch en dichtbij organiseren en enige zuinigheid met de organisatie van een collegetour en de organisatie van andere activiteiten zou al behoorlijk helpen. Sociaal investeren is investeren in een duurzame toekomst en komt uiteindelijk iedereen ten goede. Wij zeggen doen!

Daarnaast zijn er nog een aantal opmerkelijke lokale keuzes gemaakt. Wat vindt u bijvoorbeeld van de bezuinigingen op voorzieningen zoals een zwembad of het hertenkamp? Voorzieningen waar vele inwoners dagelijks gebruik van maken of van genieten? We zijn benieuwd naar uw mening, laat het ons weten: fractiepvdalochem@gmail.com.

D66

 

Lochem geeft (te) veel geld uit

Er is niet genoeg geld om alle plannen uit de kadernota uit te kunnen voeren. Daarom is één van die beslispunten onttrekking van een bedrag van € 2,8 miljoen uit de algemene reserve. Deze reserve is, zeg maar, de spaarpot van de gemeente. Daar dien je zorgvuldig en weloverwogen mee om te springen.

D66 vindt dat de kadernota ambitieus is. Niks mis mee! Maar we zien liever dat ambities en uitgaven in evenwicht zijn. Niet meer uitgeven dan je hebt en wellicht op andere manieren je doelen bereiken.  Dat vraagt creativiteit en lef! De kadernota beschrijft daarnaast enkele zaken die de gemeenschap geld gaan kosten maar waarvan we nog niet precies weten hoeveel geld het gaat kosten. Zoals de Veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland, PlusOV, stoppen met Delta, kosten Jeugdzorg zijn slechts een greep daaruit.

Grip op samenwerkingsverbanden

Volgens D66 is het hard nodig meer controle te krijgen over samenwerkingsverbanden; activiteiten die je samen met andere gemeentes organiseert. Wij moeten ervoor zorgen dat we daar als gemeente en als raad meer grip op krijgen, anders zal het steeds meer en vaker uit de hand kunnen lopen.

Is dat nieuwe beleid echt nodig? Een voorbeeld. De gemeente wil de openbare verlichting verduurzamen. Daarvoor hebben ze 400.000,- euro per jaar nodig vanaf 2020 en dat zeven jaar lang. Een slordige 2,8 miljoen die dan wel een besparing op de energiekosten van 37.000,- euro gaat opleveren? Wij zijn zeer voor duurzaamheid, maar kan dit niet efficiënter?

Onnodig nieuw beleid

Verder zien we dat er enkele tonnen naar externe inhuur gaan bij nieuw beleid. Daarbij hebben we ook onze vraagtekens. Zeker als we daarvoor een greep uit de spaarpot moeten doen.

Een ander voorbeeld. In de kadernota staat dat er ook een digitaal panel voor ondernemers moet komen. Waarom? vragen we ons af. Ondernemers zijn toch gevestigd in onze gemeente. Dan kunnen ze toch gewoon meedoen via het inwonerspanel Lochem Spreekt?

Belangrijke sportvoorzieningen

Wat wij wél belangrijk vinden, is dat sportvoorzieningen voor onze inwoners, zoals zwembaden, openblijven. Zo efficiënt mogelijk, maar koester deze. Ze zijn niet alleen van belang voor gezondheid, ook voor gemeenschapszin en toerisme.

Meedenken met Lochem


Lochem aan zee

Het college heeft de Kadernota 2020 opgesteld en de raad heeft hier op 13 mei jl. over gedebatteerd. Het college gaat voor nieuw beleid op maar liefst 33 onderwerpen. Op zich mooi en dynamisch, maar ook met een risico dat je te veel tegelijk gaat doen: focus is dus gewenst. We gaan echter uit van het positieve en steunen het beleid op hoofdlijnen.

Kritisch zijn we wel op het bijbehorende budget: er wordt voor alle plannen bezuinigd op andere zaken maar ook weer een flinke hap uit het spaarbankboekje van de gemeente genomen. De hoop is dat dit vanaf 2021 leidt tot overschotten. Helaas hebben recente ervaringen met onder meer Plus OV bevestigd dat het financieel lang niet altijd meezit en er een onverwachte rekening naar de gemeente gezonden wordt.

Twijfel bij inhuren externe hulp

Ook ten aanzien van het inhuren van externe hulp hebben we onze twijfels: we zien dat er in een flink aantal gevallen externe hulp gezocht wordt met een fors financieel plaatje van enkele tonnen. Het heeft onze voorkeur dat meer gebruik gemaakt wordt van de eigen capaciteit die recent overigens fors is gegroeid.

Impuls toerisme

Een impuls voor het toerisme, waardoor Lochem in het verleden wereldberoemd in heel Nederland was, staat nadrukkelijk in de plannen. Er is nieuw beleid geformuleerd dat toeristen naar onze mooie gemeente moet lokken, de website van de VVV gaat op de schop en er wordt een heus Inspiratiecentrum door de VVV opgezet. We laten ons graag verrassen, maar hopen dat mede gelet op het feit dat er fors geïnvesteerd wordt door de gemeente over dit laatste vooraf goed nagedacht wordt, zodat we achteraf geen spijt krijgen van het ‘doen’.

Aandacht voor economie

De economie krijgt vanzelfsprekend ook aandacht: wij vinden dat een belangrijk thema. De haven van Lochem krijgt een boost, (bedrijven-)terreinen worden ontwikkeld en jonge ondernemers worden in het zadel geholpen. Diegenen die om diverse redenen geen betaald werk hebben, worden vanuit het per  1 januari jongstleden opgerichte ‘t Baken gestimuleerd te participeren in een werkomgeving en zorgcoördinatie krijgt vermoedelijk ook buiten Almen vorm.

Al met al straalt het college ambitie uit: wat ons betreft is dat goed voor de gemeente Lochem.