Politieke partijen blikken terug op Politieke Avonden

Algemene beschouwingen 2020

Maandag 29 juni 2020 vergaderde de gemeenteraad van Lochem over de kadernota 2021. Op deze pagina’s leest u hoe de raadsfracties reageerden op de plannen van het college van burgemeester en wethouders voor het volgende jaar.

Gemeentebelangen


Kadernota 2021 in Corona tijd

Gelukkig zien we dat Corona op de nieuwspagina’s wat naar de achtergrond verdwijnt. De kans op een nieuwe ‘piek’ blijft op de loer liggen. Gemeentebelangen (GB) heeft veel respect voor en is dank verschuldigd aan de mensen die zich op welke manier dan ook hebben ingezet en nog inzetten.

De Kader nota 2021 geeft perspectief voor de toekomst, ook lokaal in Lochem.  Natuurlijk, we zijn benieuwd naar de rekening van ‘Corona’. Wat zijn de financiële gevolgen voor Lochem, maar ook de maatschappelijk en sociale gevolgen? De koers die in deze kadernota is beschreven kan GB op hoofdlijnen onderschrijven.

Loket Gorssel

GB heeft het duidelijk genoemd in het verkiezingsprogramma. Het loket Gorssel houden we open. In 2018 hebben we een duidelijk besluit genomen voor het open houden in de huidige vorm tot en met 2023.  Wellicht dat we kunnen komen tot een efficiëntere en effectievere manier van werken. Maar wat GB betreft blijft het loket.

Subsidie verenigingen

Gemeentebelangen staat voor een actief verenigingsleven. Een 3-tal grote verenigingen ontvangen geen subsidie waar ze volgens een geldende regeling wel voor in aanmerking komen. GB vindt dit onredelijk. De verenigingen – samen ongeveer 2000 leden – vertegenwoordigen bovendien een groot gedeelte van onze lokale bevolking. GB stelt daarom voor deze subsidie wel toe te kennen. Ook stelt GB via een motie voor, om deze regeling te evalueren. Toekenning moet voor toekomstige aanvragen duidelijk zijn en men moeten weten waar aan toe te zijn.

Leges

Voorgesteld wordt om ook de leges voor evenementen te verhogen. GB is van mening dat dit de dood in de pot is. Laten we blij zijn dat er evenementen worden georganiseerd. Dat verhoogt de saamhorigheid.  Dus de leges niet onnodig willen verhogen en zeker niet in deze tijd.

Recreatie en toerisme

GB is van mening dat de investeringen in recreatie en toerisme van belang zijn voor Lochem. Veel werkgelegenheid.  Het is fijn dat er zo veel gasten Lochem weten te vinden. Dat doet ondernemers goed. Investeren in de voorzieningen, maar ook goed onderhouden fiets- en wandelpaden blijft daarom een speerpunt van GB.

Tot slot. We gaan straks het laatste jaar in van deze coalitie. We zien dat nu veel ‘work in progress’ is. Dat stemt ons tot tevredenheid.

VVD

 

Investeren!

De kadernota ligt voor. De VVD is kritisch op de vorm en de inhoud maar we zien ten opzichte van voorgaande edities verbeteringen. Met de toezeggingen van het college om bij de begroting 2021 eindelijk echt volledig inzicht te hebben in de structurele baten en lasten zijn we tevreden.

Het is een bijzondere tijd en dat vraagt om bijzonder bestuur. Wat de VVD betreft is de schatkist van Lochem robuust en goed gevuld. We zijn dan ook blij dat dit college investeert in de samenleving zoals afgesproken. Investeringen in lokale economie, onze recreatieve sector, in onze infrastructuur en in preventie in de zorg.

Het is de laatste jaren lastig de begroting structureel sluitend te krijgen. De plussen en minnen rollen ons om de oren en inwoners krijgen de boodschap dat het water ons aan de lippen staat. Over 2019 houden we miljoenen over. Over de afgelopen vier jaar houdt Lochem gemiddeld 4,3 miljoen euro per jaar over. Wij stellen vast dat het financieel management nog beter moet maar vooral dat er ruim voldoende middelen zijn. Investeren kan dus!

Voldoende voor investeringen in sportvelden. Voldoende om het loket in Gorssel open te houden en voldoende om de schouwburg te steunen. Tuurlijk, ook de VVD kan nog niet overzien wat de impact van COVID-19 precies zal zijn maar met de eerste signalen vanuit Arnhem en Den Haag in het achterhoofd is het goed om te benadrukken dat Lochem een gezonde financiële gemeente is en blijft!

Voor komende begroting mag u dan ook van ons verwachten dat we kritisch zullen zijn op de lasten voor inwoners. Rioolheffing, afvalstoffenheffing en woonbelasting zijn hoog in onze gemeente. Verdere stijging is onacceptabel en niet nodig. Om onze inwoners en onze lokale ondernemers tegenmoet te komen dienen we een voorstel in waarbij we een deel van het resultaat inzetten om de effecten van de crisis te dempen. Met twintig euro per huishouden laten we zien dat het resultaat van de gemeente terugvloeit naar de inwoner en de ondernemer. In deze tijd van crisis zijn we dichterbij dan ooit, blijven we duurzaam waar het kan maar moeten we vooral doen! Dat geeft vertrouwen en daar heeft onze gemeente recht op!

Heeft u vragen of opmerkingen? info@vvdlochem.nl

Erik Haverkort, Karin ter Maat, Ria Leliveld, Jan de Vries

GroenLinks

 

Lochem: groen en sociaal!

GroenLinks is vast niet de enige die constateert dat we in bijzondere tijden leven door de coronacrisis. Eén ding staat voor ons vast: We willen niet meer terug naar hoe het was. We willen deze crisis benutten om een andere crisis aan te pakken: de klimaatcrisis.

We willen meer werkgelegenheid in schone energie en boeren steunen in de omslag naar een natuurvriendelijke kringlooplandbouw. Dan wordt er geen gif meer gebruikt, krijgen dieren meer ruimte en wordt de biodiversiteit vergroot. Op die manier werken we aan dierenwelzijn en verminderen tegelijkertijd de kans op weer een pandemie.  En natuurlijk willen we ook dat werkers in de zorg een beter salaris krijgen en niet alleen maar applaus.

Hoe kunnen we pijnlijke bezuinigingen verminderen?

Naast de zorgen die de Corona pandemie meebrengt voor onze inwoners, over baanverlies, contact met onze ouderen en mogelijk ziek worden, hakt deze er ook voor de gemeentelijke financiën behoorlijk in.  De waarde van de gemeentelijke plannen voor de volgende jaren is dan ook niet groot. De gemeente zal geconfronteerd worden met hogere uitgaven op het gebied van ondersteuning van onze inwoners en onze voorzieningen zoals dorpshuizen en sportclubs. Wij zijn er dan ook voorstander van om de niet-noodzakelijke uitgaven te beperken, ook al om enkele pijnlijke bezuinigingen te kunnen verminderen. Wij denken dan aan minder uitgeven voor digitalisering, de snelle fietsroute en toerisme. Wel noodzakelijk vinden we het behoud van het loket in Gorssel. Hoe noodzakelijk de gevraagde investering op de economische agenda is, daarover verschillen we binnen de fractie van mening. De weging van enerzijds investeren in contacten met onze ondernemers, wat ook helpt voor werkgelegenheid en vergroening, tegen anderzijds bezuinigingen op voorzieningen die voor onze inwoners belangrijk zijn, valt voor ieder van ons verschillend uit.

Zo’n moeilijke afweging speelt ook bij sport. GroenLinks voelt dus wel voor het in enigermate honoreren van deze aanvragen, maar weegt dat wel af tegen andere noodzakelijke investeringen in ons voorzieningsniveau, inclusief de zorg.

Fractie GroenLinks Lochem
Voor meer informatie en contact met onze fractie, zie onze website: lochem.groenlinks.nl 
 

CDA

 

Afstand

De Kadernota dit jaar vraagt vanwege de Coronacrisis een andere benadering. Er is nog weinig te zeggen over de financiële gevolgen voor de gemeente en voor de inwoners. Wel geeft het College met de Kadernota een richting aan die ze op wil. Ze neemt meer afstand. En dat stemt ons niet gerust.

De gemeente is er voor de inwoners. Het is belangrijk dat de mensen ervaren dat de gemeente dichtbij is. Dat staat immers in de titel van het collegeprogramma. We begrijpen dan ook niet dat het loket in Gorssel moet sluiten. Zo zet je een hele groep inwoners echt op afstand.

Natuurlijk kan er steeds meer digitaal, maar een fysiek aanspreekpunt blijft belangrijk. Het CDA pleit er juist voor om ook het ophalen van reisdocumenten in Gorssel mogelijk te maken. In andere gemeenten kan dat ook. Juist de beweging naar de inwoners toe is zo belangrijk. Sowieso is bewegen goed.

Dat staat ook in het Sport- en beweegakkoord, waarin alles draait om bewegen en vrijwilligers. Of de visie op Preventie. Daarin wordt het belang van bewegen en de inzet van vrijwilligers benadrukt. Dan vinden wij het vreemd dat zowel op de sport of op veel activiteiten die door vrijwilligers worden geregeld, bezuinigd gaat worden. Of dat er voor bepaalde activiteiten en evenementen zonder winstoogmerk, leges moeten worden betaald. Zo neem je het enthousiasme bij inwoners weg, terwijl je als gemeente juist moet waarderen dat inwoners de uitvoer van de leefbaarheid voor een groot deel op zich nemen.

Het Coronavirus nam in maart de regie over. Iedereen heeft er mee te maken. Vanuit de Provincie en het Rijk komen financiële tegemoetkomingen om de gevolgen hiervan op te vangen. Met het Noodfonds wil de Provincie voorkomen dat voorzieningen of verenigingen het niet redden. Het CDA verwacht dat de gemeente hierover goed communiceert met inwoners en besturen en waar nodig hulp biedt.

Het CDA vindt het nu geen moment om de aangekondigde harmonisaties (of bezuinigingen) in de begroting door te voeren. Prioriteit moet zijn dat de gemeente Lochem zo goed mogelijk uit de crisis komt. En dan bedoelen we niet alleen het instituut gemeente, maar in de eerste plaats onze inwoners.

Vat ‘Houd afstand’ niet te letterlijk op.

Fractie CDA Lochem.

PvdA

 

Krachtig en sociaal uit de crisis

Drie maanden na de start van de corona crisis hebben we gelukkig inmiddels een aantal stappen de goede kant op gezet. De updates van het RIVM zien er steeds rooskleuriger uit en als maatschappij krijgen we op anderhalve meter steeds meer ruimte voor sociale activiteiten en ondernemerschap. Dat is niet alleen fijn, maar ook nodig om goed uit deze crisis te komen, dat doen we samen. In onze gemeente zijn de afgelopen maanden vanuit de samenleving en vanuit verschillende organisaties ook mooie initiatieven ontstaan en wat zou het fijn zijn als er ruimte is en blijft voor dit soort initiatieven.

En dan de kadernota. De kadernota geeft inzicht in de keuzes die we gaan maken als gemeente in 2021. Onze gemeente staat er gelukkig financieel goed voor, we hebben meer dan 20 miljoen in de algemene reserves en dat biedt perspectief om de crisis goed door te komen. Niet direct een reden om te bezuinigen zou je dan zeggen, maar tijd om te investeren, zodat we de crisis goed door komen. Maar dat is helaas niet iedereen met ons eens. Het college wil de komende jaren juist wel flink bezuinigingen. Bijvoorbeeld op sporten, speeltuinen, evenementen, jeugd, alcoholpreventie, werk, dienstverlening, zorg en nog veel meer. De PvdA vindt dat niet sociaal en het biedt onvoldoende perspectief om de samenleving de boost te geven die het nodig heeft.

We zien dat vanuit Den Haag en het provinciehuis in Arnhem juist wordt geïnvesteerd. En wij denken dat dit voor Lochem ook het juiste recept is.  Daarom gaan wij in de gemeenteraad eerst proberen de bezuinigen te stoppen en komen we met een voorstel dat perspectief biedt om goed kijken wat nodig is, zodat we kunnen investeren om samen sterk uit de crisis te komen.

Denk aan investeren in werkgelegenheid, in de juiste hulp voor mensen die hun baan verliezen, duurzaamheid, de juiste zorg voor iedereen. Maar natuurlijk ook in sportverenigingen en maatschappelijk initiatieven die het moeilijk hebben. En niet te vergeten culturele aangelegenheden zoals de schouwburg. Samen zeker zijn van een goede toekomst.

U mening en persoonlijke verhaal helpt ons de juiste keuzes te maken. Jos Israel, Martine Willems en Ruben Otemann hebben graag contact met u! fractiepvdalochem@gmail.com

D66

 

Voorkom tweedeling en zorg goed voor de natuur

Momenteel woedt een corona virus door de wereld en de klimaatverandering zit ons op de hielen. Desondanks kun je niet stoppen met het maken van plannen. Het is als gemeenteraad onze plicht de plannen van de gemeente te beoordelen, in de wetenschap dat de toekomst onzeker is door de Corona crisis.

Biodiversiteit

Biodiversiteit wordt wereldwijd gezien als één van de belangrijkste speerpunten voor ons voortbestaan. De plannen voor biodiversiteit van de gemeente worden maar niet uitgewerkt. Wat D66 betreft moet dit zo snel mogelijk met voorrang worden opgepakt.

Starterswoningen

Keer op keer bereiken ons berichten dat er in Lochem onvoldoende betaalbare woningen zijn voor starters, terwijl dit een belangrijke voorwaarde is om tweedeling in de maatschappij te voorkomen. Hier zullen wij aandacht voor blijven vragen.

Decentralisaties en bezuinigingen

De gemeente moet taken van het Rijk en de provincie doen met minder geld. Daardoor wordt het, onnodig, steeds moeilijker om onze belangrijke publieke voorzieningen zoals zwembaden, sportvelden, dorpshuizen, schouwburg, overeind te houden. D66 zal hierop actie ondernemen.

Zonnevelden en Windmolens

Nieuwe vormen van energieopwekking, zonnevelden en windmolens, moeten zo worden aangelegd dat de beplanting eromheen ze verhult, het landschap versterkt en de natuur na afbraak van de energieopwekkers (20-25 jaar) verrijkt achterblijft. Daarnaast moeten inwoners wat ons betreft voor 50% mede eigenaar worden van deze voorzieningen. Om tweedeling te voorkomen moeten ook mensen met een kleine portemonnee kunnen meedelen in de opbrengsten.

Landbouw experimenten

Wij zijn verheugd dat op de Velhorst samen met Universiteit Wageningen onderzocht wordt hoe gewassen op elkaar reageren d.m.v. zogenaamde ‘pixelfarming’. Onkruid wordt gewied met een robot, aangedreven door zonne-energie. Dit zijn mooie voorbeelden van agro innovatie in Lochem.

Drie droge zomers op rij

Door klimaatveramderomg zullen wij meer en meer watertekort hebben, afgewisseld door heftige buien. Wij blijven erop hameren dat hiervoor alle hens aan dek moet komen; zowel bij bedrijven als bij gewone huishoudens. Stop met onnodige verhardingen en haal alle regenpijpen van de riolering.

De Schouwburg

Juist in deze tijden wordt creativiteit van ons allen gevraagd en is het van belang cultuur veilig te stellen in onze gemeente. Daarom vinden wij dat Lochem de schouwburg hierbij moet helpen.

Wij wensen iedereen die geraakt is door de crisis sterkte.

Meedenken met Lochem

 

Dilemma’s

Het zijn bijzondere tijden: sinds half maart zitten de meesten van ons thuis en houden we tenminste 1,5 m afstand van elkaar. Ook voor het college een periode die ongekend is en die leidt tot een zekere stilstand met betrekking tot het bestuur van de gemeente.

Hoewel het Rijk in eerste instantie heeft aangekondigd dat iedere euro die in het kader van corona door de gemeente is uitgegeven gecompenseerd wordt is onbekend welke kosten dit betreft maar belangrijker of deze toezegging ook gestand wordt gedaan. Daar wordt door Haagse politici al weer aan geknabbeld door uitspraken die de eerdere toezeggingen onderuit halen.

Inkomsten en uitgaven

Bij de effecten kunnen we denken aan verminderde inkomsten uit bijvoorbeeld  toerisme, leges en het feit dat vermoedelijk vele particulieren maar ook ondernemers uitstel van betaling van gemeentelijke belastingen hebben aangevraagd. Maar de gemeente doet ook uitgaven verband houdend met de corona zoals extra bijstandsuitgaven en het faciliteren van de ambtenaren thuis. Voorspelbaar is dat ook de zorgkosten de komende periode zullen stijgen.

Het college heeft tijdens de uitbraak een Kadernota 2021 opgesteld die  geen rekening houdt met corona: hoe zeer begrijpelijk, deze doet daarmee geen recht aan de toekomstige werkelijkheid.

Werkelijkheid

Bovendien geeft deze Kadernota geen inzicht in de bestedingsrichting van de in 2019 ontvangen extra baten afkomstig uit de precariobelasting noch met de zogenaamde Mei-circulaire die inmiddels afgekomen is. Dit alles betekent dat we met deze Kadernota in gesprek gaan over een vermoedelijk niet bestaande werkelijkheid en dat is lastig. MmL is dan ook van mening dat het wijzer is om de discussie te verdagen naar het moment dat we over de Begroting 2021 praten hetgeen ergens in october gepland is. We gaan er namelijk vanuit dat we tegen die tijd een beter zicht hebben op de (naijl) effecten van de corona periode, maar bijvoorbeeld ook de bate uit het  Diekinkproject. We kunnen wel instemmen met de aanpassingen van de begroting 2020 en de ombuigingen zoals die in de Kadernota opgenomen zijn. Met instemming namen wij overigens kennis van de toezegging van het college dat men blijft investeren. Zeker nu noodzakelijk.

Uitstel is bovendien geen afstel waarbij wij hopen dat na de zomervakantie de wereld en dus Lochem weer dichter is gekomen bij een samenleving die veel overeenkomsten heeft met het verleden.
 

Lex de Goede

Meer weten over MmL: kijk op www.meedenkenmetlochem.nl