Voor de (d)raad ermee 28 november 2018

Politieke partijen blikken terug op Politieke Avonden

Elke twee weken is er een Politieke Avond over allerlei onderwerpen die spelen in de gemeente Lochem. Hieronder geven de politieke partijen hun mening over onderwerpen uit de afgelopen twee Politieke Avonden.

Wilt u precies weten wat er is gezegd? Dan kunt u de vergaderingen terugkijken op www.lochem.nl/politiekeavond.

Gemeentebelangen

 

Verordeningen horen er ook bij.

Tijdens de laatste Raadsvergadering zijn diverse verordeningen vastgesteld. Verordening jeugdhulp, verzamelverordening participatiewet en verordening commissie bezwaarschriften.

Barchem Zuid

Het gewijzigde bestemmingsplan Barchem-Zuid is op verzoek van GB met nog een wijziging vastgesteld. Een bouwvlak is ingekort met 2 meter, zodat de afstand tussen het bouwvlak en naastgelegen perceelsgrens groter wordt. Unaniem is deze wijziging aangenomen.

Combinatiefuncties

Gemeente Lochem kent vele combinatiefuncties met diverse coaches. Dit was voor GB aanleiding om in gesprek te gaan met de diverse organisaties of de taken en zichtbaarheid voor de doelgroepen, voor wie we het doen, helder zijn en goed uitgevoerd worden. Na een heldere presentatie werd inzichtelijk hoe de samenwerking tussen SWL, Muzehof, bibliotheek, scholen en sportverenigingen is vormgegeven en voor GB reden om hier, gezien de behoefte, mee door te gaan.

Calamiteit breuk persleiding

Er is een duidelijke uitleg gegeven door Waterschap Rijn en IJssel. GB is van mening dat iedere instantie op het juiste moment, in overleg,  haar eigen verantwoordelijkheid kende en heeft genomen. We mogen trots zijn op de bedrijven, maar ook de vrijwilligers zoals de vissers, die acuut zijn ingezet om snel en slagvaardig te handelen. 

VVD

 

Als de brandweer…

De brandweer heeft het geld op. Sterker nog, er is een fors tekort. Samen met de burgemeester en de directeur kreeg de raad een toelichting op de oorzaken. Meer inzetten op droogte. Als het regent stroomt er veel over en moet de brandweer extra pompen. Hogere kosten als gevolg van klimaat? Daarnaast ook hoge kosten omdat de samenvoeging van alle korpsen in de regio niet helemaal volgens plan gegaan is.

Wat de VVD betreft is meer geld in ieder geval niet direct de beste oplossing. Wordt vervolgd!

De verordening Adviesraad Sociaal Domein vraagt veel aandacht. Bijzonder omdat het een verordening betreft, terecht omdat het veel te lang duurt voordat er überhaupt weer medezeggenschap is voor zorg. Een beetje slagvaardiger mag daar echt wel. Zowel vanuit organisatie als vanuit de raad. Laten we de hoofdlijn vooral vasthouden.

D66 verzocht de wethouder extra alert te zijn op PlusOV. Alsof hij dat nog niet was. Over drie maanden koppelt hij terug aan de raad hoe het gaat. En Barchem heeft haar bestemmingsplan. In goed overleg met buurt en ontwikkelaars is het plan definitief. Bouwen!

Het was een kortste raad. Slechts 17 minuten. Als de brandweer dus…

GroenLinks

 

Blijvende aandacht voor leidingbreuk

De fractie van GroenLinks maakt zich nog steeds grote zorgen over de situatie rondom de gesprongen persleiding bij De Berkel. Het lek is gedicht, maar hoe groot is de natuurschade en kan er opnieuw een breuk ontstaan?

Vervuild slib

Tijdens de lekkage loosde FrieslandCampina 400.000 liter afvalwater per uur op wat het Waterschap omschrijft als een ‘depot’. Dit depot is echter een stuk land naast de Berkel bij Almen dat tegenwoordig binnen het Gelders Natuurnetwerk valt. Het vervuilde water sijpelt nu door de dijken heen naar de omliggende sloten. Het Waterschap wil het vervuilde slib opruimen, maar welke schade is er al aangericht? Er zijn tienduizenden vissen doodgegaan door zuurstofgebrek, net als veel andere waterdieren. Hoe lang duurt het voordat de natuur weer is hersteld?

Risico op nieuwe breuk?

Ook vragen wij ons af hoe groot het risico op een nieuwe breuk is. De leiding is slechts vijf jaar oud. Wordt deze nu verder geïnspecteerd? We bestuderen de onderzoeken en rapporten  en gaan de komende tijd ook zelf monitoren of en hoe de natuur zich herstelt.

CDA

Combinatiefunctionarissen

Alle basisscholen in onze gemeente maken veel gebruik van de zogeheten combinatiefunctionarissen. Deze mensen vormen een verbinding tussen onderwijs en sport of taal of cultuur. Vooral het stimuleren van sport en bewegen blijkt nodig en heeft resultaat. Daarom goed dat de gemeente komend jaar doorgaat met deze combinatiefunctionarissen.

Adviesraad Sociaal Domein

Het wil maar niet lukken om een nieuwe Adviesraad Sociaal Domein op te richten en de daarvoor bestemde verordening vast te stellen. Al vier jaar wordt eraan gewerkt. De raad heeft de wethouder kaders meegegeven, zoals het hebben van een kern van deskundigheid in de Adviesraad. De Adviesraad kan gevraagd en ongevraagd het college adviseren over nieuw of bestaand beleid. Het doel is de kwaliteit van de dienstverlening te verhogen, het draagvlak bij de uitvoering te vergroten en invulling te geven aan de participatie van inwoners. Bovendien let de Adviesraad erop of het beleid voldoet aan wet- en regelgeving.  Voor het CDA is het daarom een voorwaarde dat naast mensen met ervaring ook mensen met de nodige kennis zitting nemen in de Adviesraad Sociaal Domein.

fractie@cdalochem.nl

PvdA

 

Hoe gaat het nu met “Plus OV”?

De afgelopen maanden hebben we vaak over “Plus OV” gesproken in de raad. Na lang aandringen door de PvdA heeft er uiteindelijk een (openbaar) gesprek plaatsgevonden met inwoners en de gemeente over het functioneren van “Plus OV”. Ondanks alle schrijnende verhalen, heeft wethouder Van Zeijts (GroenLinks) besloten toch met “Plus OV” door te gaan. Toch blijkt dat veel mensen het vertrouwen hebben verloren en dat klagen geen zin heeft. De PvdA is van mening dat alle inwoners er zeker van moeten zijn dat mee kunnen doen, ook als het om vervoer gaat.

De PvdA vraagt zich af of de situatie t.a.v. het vervoer door “Plus OV” inmiddels verbeterd is. Wij blijven geïnteresseerd in uw ervaringen met “Plus OV”. Wat gaat er goed en wat niet? Neem contact op met ons Ombudsteam en laat het ons weten!

Voor wie is het Ombudsteam?

Ieder mens loopt zo nu en dan tegen vragen en problemen aan. Daar lijkt dan geen oplossing voor. In zulke gevallen kan iedere inwoner van de gemeente Lochem het Ombudsteam van de PvdA bellen: 06 42187799 of mailen: ombudsteam@pvdalochem.nl.

D66

 

Motie Vreemd PlusOV

Twee raadsvergaderingen terug hebben we een motie van PvdA afgestemd om uit PlusOV te stappen voor het deel vervoer kinderen. Eén van de argumenten die we aanhaalden is dat we als raad onze rol hier moeten oppakken en duidelijke kaders moeten stellen. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om de dienstverleningsovereenkomst met PlusOV voor vier jaar te verlengen. Goed vervoer en een goede dienstverlening staan voor het college voorop. Daarom moet het vervoer bij PlusOV kleinschaliger georganiseerd worden en de dienstverlening verbeteren. Afgelopen vergadering diende D66 daarop,  bij monde van Hamp Harmsen, echter wel een Motie Vreemd aan de Orde in. Daarin droeg D66 het college op toe te zien op het naleven van de gemaakte afspraken met betrekking tot bereikbaarheid, klachtenafhandeling en vervoer van kwetsbare inwoners. Verder wilde D66 dat het college, door middel van een memo, over drie maanden de stand van zaken rapporteert met als aandachtspunt de bereikbaarheid, klachtenafhandeling en vervoer van kwetsbare inwoners. Wethouder Henk van Zeijts deelde de zorgen en beloofde de motie uit te voeren. D66 zal in februari de resultaten beoordelen en onderwijl de verbeteringen monitoren.
 

Meedenken met Lochem

 

Lochem: op weg naar de toekomst!

Het College van B&W heeft recent een collegeprogramma opgesteld: hierin beschrijft het college welke onderwerpen de komende jaren opgepakt zullen worden. In mei heeft MmL het college nadrukkelijk verzocht om in gesprek te gaan met inwoners, ondernemers en andere stakeholders: het resultaat ligt nu op tafel. MmL heeft veel waardering voor het feit dat het college een toer gehouden heeft: ten aanzien van het resultaat ondanks een aantal kritische opmerkingen overwegend ook veel waardering. Als het college inderdaad kans ziet om niet te veel papier te produceren maar vooral doet, initiatieven die wellicht niet precies binnen de lijntjes passen toch een kans te gunt, ondernemers verleidt om economisch groei mogelijk te maken, de jeugd echt betrekt bij alle plannen, diegenen die zorg nodig hebben daadwerkelijk faciliteert, haalbare en betaalbare duurzaamheidsmaatregelen initieert die tevens een serieuze bijdrage leveren aan de energieproductie, Lochem voor wat betreft toerisme stevig op de kaart zet, de begroting op orde brengt en de inwoners van Lochem een prettiger leven bezorgt dan zullen wij de komende jaren enthousiast meedenken!