Politieke partijen blikken terug op Politieke Avonden

Elke twee weken is er een Politieke Avond over allerlei onderwerpen die spelen in de gemeente Lochem. Hieronder geven de politieke partijen hun mening over onderwerpen uit de afgelopen twee Politieke Avonden.

Wilt u precies weten wat er is gezegd? Dan kunt u de vergaderingen terugkijken:

Gemeentebelangen

Ossenbeltsdijk

GB vindt dat voor aanwonenden en gebruikers de begaanbaarheid van wegen goed moet zijn. Daar heeft de gemeente een zorgplicht.  Als blijkt dat een weg zo slecht is, dat de bereikbaarheid van aanwonenden in het geding is, kan, ook mede vanuit financieel oogpunt, voor een andere soortige verharding of onderhoudsmateriaal worden gekozen. Dan moet er maatwerk kunnen worden verricht. Dit geldt wat GB betreft voor de Ossenbeltsdijk. Deze weg bestaat al uit asfalt en een groot deel uit halfverharding met puin. Dit stuk van 800m kan vervangen worden door asfalt.

Beleidskader grootschalige windenergie

Er is nu nog geen beleidskader voor de ontwikkeling van grootschalige windenergie in Lochem. Een beleidskader geeft richting – aan of er wel windmolens moeten komen in onze gemeente - en zo ja, hoe hoog ze dan mogen zijn, hoe ver af van woonpercelen etc. Windenergie is een gevoelig onderwerp. GB vind het zeer belangrijk dat via een zorgvuldig participatieproces de inwoners van onze gemeente hierover kunnen meepraten. GB heeft met een motie het initiatief genomen voor een extra terugkoppelavond in dit participatieproces. GB is tevreden dat de wethouder dit heeft toegezegd.

VVD

Energietransitie

De laatste weken is het opwekken van duurzame energie steeds meer in het nieuws. Grote windmolens leveren niet zoveel op als van te voren berekend en de kosten voor huiseigenaren voor het vergroenen van hun huis, zoals isoleren, zijn volgens het PBL niet goed berekend. Ook zorgen die binnen onze fractie leven.

Amendement participatie

Afgelopen raadsvergadering behandelden wij een onderdeel van het beleidskader voor grootschalig wind, namelijk het stuk participatie.

Wat ons betreft het belangrijkste onderdeel. Wat vinden de inwoners belangrijk in het proces en hoe willen ze betrokken worden als er daadwerkelijk een project zich aandient? Wij vonden dat de kaders voor beide processen niet scherp genoeg in het raadsvoorstel stonden en hebben daarop een amendement ingediend. Het amendement is door een meerderheid van de gemeenteraad aangenomen.

En zo gaan we stapje voor stapje richting een duurzamere opwek van energie. Wij als VVD willen de aarde leefbaar achterlaten voor volgende generaties, maar er dient rekening te worden gehouden met de mening van inwoners, het kostenplaatje en uiteraard volgen we de technieken voor alternatieven op de voet.

GroenLinks

Energie(ke) discussies

Lochem heeft als ambitie om in 2030 energieneutraal te zijn. Om dit te bereiken moet er nog veel gebeuren. GroenLinks vindt het belangrijk dat ook inwoners betrokken zijn en meedenken over randvoorwaarden. Dat kan op meerdere manieren. Op 10 februari is het beleidskader grootschalig wind aangenomen, dat beschrijft het proces hoe tot een gedragen windvisie te komen. Dit voorstel kreeg brede steun in de raad omdat GroenLinks wethouder Henk van Zeijts veel aandacht geeft aan het vooraf betrekken van onze inwoners bij het tot stand komen van de windvisie. Zo worden er drie inwonersavonden georganiseerd. We zijn benieuwd welke uitgangspunten onze inwoners belangrijk vinden en of men ook zelf wil deelnemen aan mogelijke windinitiatieven?

Daarnaast organiseert het college in acht verschillende kernen organiseert van 16 maart – 2 april energiecafés om inwoners te informeren en te inspireren over o.a. energiebesparing en energie opwek. Denkt u mee? Binnenkort ontvangen alle huishoudens een uitnodiging voor een energiecafé bij u in de buurt.

Weer die kruising

Weer waren er zware ongevallen op de kruising Lochemseweg (N346) en de Almenseweg. Wonderlijk, want het lijkt een behoorlijk overzichtelijke kruising. Het college heeft eerder al aangedrongen op aanpassing van deze kruising. De provincie geeft voorlopig niet thuis. GroenLinks trekt opnieuw aan de bel omdat ongelukken blijven gebeuren.

CDA

Beleidskader Grootschalige Wind

Bij grootschalige wind wordt niet één grote windturbine bedoeld, maar meerdere bij elkaar. Er zijn op dit moment geen concrete plannen in Lochem. Het is wel goed dat er een beleidskader ligt, mocht een project zich aandienen. De gemeente heeft hier een dubbele verantwoordelijkheid:  beleid maken voor een duurzame energievoorziening en manieren vinden om deze op een zorgvuldige, democratische manier te integreren in de dagelijkse leefomgeving van inwoners.

Vandaar het raadsvoorstel ‘Proces opstellen beleidskader grootschalig wind’. Hierin wordt onder meer het participatieproces beschreven. 

Tijdens de meningvormende tafel deelden alle partijen de mening dat niet duidelijk is waar en wanneer de inwoner gehoord wordt. Participatie betekent immers actief meedoen. Hebben inwoners inspraak in het proces of bij een project? Welke invloed hebben ze? En welke randvoorwaarden vinden inwoners belangrijk als een project zich aandient? 

Het CDA was mede-indiener van het amendement om aan het beslispunt toe te voegen dat de gemeente volgens de participatiewijzer van de Nationale Ombudsman te werk gaat ofwel ‘Tien spelregels voor behoorlijk omgaan met inbreng en inspraak van burgers’.

PvdA

Samen energie stoppen in windmolens en zonneparken

De krant staat er vol mee. Klimaatakkoord, windmolens, energietransitie, “van het gas af”, RES, beleidskaders, zonneparken, verdrag van Parijs, etc, etc. Weet u het nog? Het lijkt “ver van ons bed”, maar  komt dichterbij.

Ook in Lochem worden plannen gemaakt voor een duurzame toekomst, dat is hard nodig, want de effecten van de opwarming van de aarde worden pijnlijk duidelijk door de bosbranden in Australië, maar ook voor alle skiliefhebbers die geen sneeuw meer op de piste hebben.

Daarom is het belangrijk om samen na te denken hoe we tot een energie transitie kunnen komen. Waar moeten in onze gemeente windmolens komen en zonneparken en waar gaat uw voorkeur naar uit? We realiseren ons dat deze maatregelen impact hebben op de omgeving waar u woont.

De gemeente gaat in gesprek met u. Met bijeenkomsten over windenergie en daarna ‘energiecafés’  in 7 kernen. Praat mee en geef uw mening! En natuurlijk hebben wij de wethouder gevraagd om ook naar de 8e kern  Epse te komen en het liefst nog een keer extra in Lochem, zodat je er zeker van kunt zijn dat je mee kunt praten.

D66

Niet meer asfalt!

Eind  2019 heeft ons college besloten de bezwaren om de Ossenbeltsdijk te asfalteren ongegrond te verklaren.  Naast het asfalteren van deze weg wil het college er ook een fysieke afsluiting in bijvoorbeeld de vorm van een slagboom te plaatsen. Volgens D66 onbegrijpelijk: “We moeten trots zijn op ons mooie landschap met de kenmerkende zandwegen. Samen met enkele andere partijen zullen we het college vragen  andere oplossingen te zoeken voor de begaanbaarheid van deze weg. Niet meer asfalt en zeker niet minder zandwegen!”

Marleen van der Meulen nieuwe Fractievoorzitter D66

Per 1 maart 2020 is Marleen van der Meulen de nieuwe fractievoorzitter van D66 Lochem. Zij neemt het stokje over van Hamp Harmsen. Hamp was de afgelopen zes jaar fractievoorzitter en stelt zich bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen (in 2022) niet meer verkiesbaar. Hij blijft gemeenteraadslid en zal samen met Marleen tot de volgende verkiezingen de fractie van D66 Lochem vormen.

Marleen van der Meulen is sinds 2014 raadslid, woonachtig in Gorssel en portefeuillehouder van onder andere de energietransitie en duurzaamheid. Als fractievoorzitter zal zij vanaf 1 maart het boegbeeld zijn van D66 Lochem.

Meedenken met Lochem

Participrietpraat

‘Inspireer ons en denk mee’ was de wervende kreet op grote posters waarmee het college de gemeente rond is gegaan in 2018. Nou is dat ons toevallig op het lijf geschreven maar we denken dat er tienduizenden hele verstandige inwoners binnen onze gemeentegrenzen wonen die ook een hele nuttige bijdrage kunnen leveren aan onze samenleving.

Tot hier en niet verder

Medio februari was in de raad het proces aan de orde waarmee criteria opgesteld zullen worden voor hoge windturbines. Een amendement gaf aan dat inwoners geïnformeerd en geraadpleegd worden. MmL gaf aan dat inwoners ook mogen adviseren: dat is een stapje verder maar het blijft een advies. De indiener gaf aan geen ruimte voor advies te zien in het Klimaatakkoord. Kort gezegd, u mag de komende jaren heel diep in uw portemonnee graven voor een enorme financiële bijdrage maar u mag er vooral niet te veel van vinden, democratie kent immers haar grenzen. Wat ons betreft een voorbeeld van oud denken: wij zijn warm voorstander van intensieve deelname aan het democratische proces en zullen dat blijven uitdragen!