Voor de (d)raad ermee

Politieke partijen blikken terug op Politieke Avonden

Elke twee weken is er een Politieke Avond over allerlei onderwerpen die spelen in de gemeente Lochem. Hieronder geven de politieke partijen hun mening over onderwerpen uit de afgelopen twee Politieke Avonden.

Wilt u precies weten wat er is gezegd? Dan kunt u de vergaderingen terugkijken op www.lochem.nl/politiekeavond

Gemeentebelangen

Onze buitenruimte met diverse plannen.

Klein Dochterense Schooldijk 4

GB heeft  in meerderheid voor dit bestemmingsplan gestemd. Hierbij wordt de woonbestemming omgezet naar een recreatieve bestemming. De poging die wij in dec. hebben ondernomen om te proberen dat buurt en initiatiefnemer tot overeenstemming konden komen is helaas niet gelukt. GB heeft de afweging gemaakt dat de nieuw te bouwen recreatie-eenheden binnen de maximale bebouwingsmogelijkheden blijven. Wij denken dat de verkeer aantrekkende werking mee zal vallen en binnen het aanvaardbare voor de omgeving is. Het parkeren wordt binnen de norm opgelost.

Beheerplan Openbare Ruimte

Mooi dat er zoveel mensen zijn betrokken, iedereen heeft de gelegenheid gehad om mee te denken. Het beheer en onderhoud is afgestemd op de behoeften van de gebruikers en moet passen binnen de daarvoor beschikbare budgetten Alles moet minimaal op basisniveau onderhouden worden. GB vindt het belangrijk dat de leefomgeving schoon, heel en veilig is. Ook zal er nog ruimte zijn voor afstemming over de wensen van dorpsraden, ondernemers en bewoners. 

Aanvullende maatregelen schoolomgeving

GB vindt verkeersveiligheid zeer belangrijk. Daarom zullen wij ook instemmen met de voorgestelde maatregelen nabij de schoolomgeving de Garve en het veiliger oversteken voor fietsers bij de stoplichten Nieuwstad. GB vindt de aanpassingen kostbaar, maar realiseert zich dat het concept  “Alle fietsers gelijk op groen” dit het gevoel van veiligheid vergroot.

VVD

Integraal Beheerplan Openbare Ruimte

Op de politieke avond van vorige week hebben we uitgebreid stil gestaan bij het Integraal Beheerplan Openbare Ruimte. Een ambitieus plan om het onderhoud en beheer in onze gemeente op een hogere plan te tillen. Het college verdient een pluim. Het plan is voor een groot deel tot stand gekomen in samenspraak met de dorpsraden en onze bewoners.

Inhoudelijk hadden we nogal wat bedenkingen. Immers we hebben het over onze leefomgeving. Centraal bij de ophanden zijnde invoering van de Omgevingswet, staat deze leefomgeving. Het ligt dan, volgens ons, voor de hand dat je daar nu al op inspeelt. De invoering van het plan gaat een jaar of 5 duren.  Dat vinden wij te lang. Er zijn ons 4 onderhoudsmethoden voorgelegd. Een definitieve keuze moet nog worden gemaakt. We praten hier volgende week over. Een definitief besluit nemen we bij de kadernota 2020.  De financiële consequenties komen dan aan de orde. We nodigen u uit mee te praten over dit onderwerp. Het gaat tenslotte ook over uw buurt, straat of wijk.

GroenLinks

Groen, veilig en gezond

De gemeenteraad heeft afgelopen week diverse onderwerpen besproken die te maken hebben met onze openbare ruimte.

Ruimte voor biodiversiteit

Hoe straten en groen onderhouden worden door de gemeente, raakt iedereen. We hebben in de raad gesproken over een nieuw onderhoudsplan. Iedereen wil dat de centrumgebieden en de woonwijken schoon en veilig zijn, maar wij missen plannen voor biodiversiteit.
 GroenLinks  wil dat vooral in het buitengebied de natuur wat meer haar gang kan gaan. Dat helpt planten, dieren, maar ook mensen te overleven. Daarom komen wij aankomende maandag met aanvullende maatregelen op het onderhoudsplan. Door onze wijzigingen wordt het plan ook nog een stuk goedkoper!

Gevaarlijke stoffen over het spoor

Onlangs werden we opgeschrikt door berichten in de media dat het Rijk de komende jaren meer goederentreinen met gevaarlijke stoffen over bestaand spoor wil laten rijden. Dit raakt  Eefde, Epse en Joppe, die langs het spoor liggen. GroenLinks heeft  hierover vragen gesteld. Het college antwoordde dit nauwlettend in de gaten te houden en heeft toegezegd samen met de andere gemeenten in de regio hierover in gesprek te gaan met de staatsecretaris.

CDA

Handhaving wel of niet?

Op de Raadsagenda stonden twee agendapunten die vooral met handhaving te maken hebben. Zo was er het voorstel over de uitbreiding van de B&B aan de Klein Dochterense Schooldijk. Het CDA is niet tegen nieuwe initiatieven in het buitengebied.  Echter, op voornoemde locatie hebben in het verleden diverse activiteiten plaatsgevonden die illegaal waren, met dwangsommen en gerechtelijke uitspraken tot gevolg. Handhaving was meer dan eens nodig. Wij delen niet de mening van het college dat door het FAB-beleid toe te passen en daarmee uitbreiding van het aantal B&B’s toe te staan, gewaarborgd is dat de buurt in de toekomst geen overlast meer ervaart. Ook andere partijen uitten deze zorg en kwamen met een motie voor extra handhaving. Deze werd ontraden, want volgens de wethouder treedt de gemeente altijd handhavend op als het nodig is.

Merkwaardig is dat in dezelfde raadsvergadering voorgesteld wordt de Verordening Winkeltijden aan te passen. Mede vanwege gebrek aan capaciteit voor handhaving tegen overtreders op Hemelvaartsdag.

Dus als je de taken niet kunt waarmaken, pas je de regels aan?

fractie@cdalochem.nl

PvdA

Verkeersveiligheid MSG de Garve

Na veel tijd, geduld en vragen stellen, ligt er eindelijk een raadsvoorstel om de verkeerssituatie MSG de Garve te verbeteren. Het college stelt voor om alle fietsers op de kruising Barchemseweg / Albert Hahnweg gelijk groen licht te geven en een wachtplein te realiseren bij het Groene Kruisstraatje. Daar is de PvdA blij mee, dat zorgt voor meer veiligheid.

Maar we maken ons zorgen over het oversteekpunt Oosterbleek-Zuiderbleek en de verkeerssituatie bij de Gloep. Twee onafhankelijke rapporten bevestigen dat het om een onoverzichtelijk situatie gaat, waar actie op geadviseerd wordt. Ook waren er inwoners die deze zorg met ons deelden tijdens de politieke avond.

Laten we niet langer afwachten, zoals in Doetinchem en Deventer waar vlakbij school twee kinderen werden aangereden afgelopen week. Laten wij ervoor zorgen dat het in Lochem niet zover komt. Overigens zijn het gevaarlijke verkeersituaties voor alle verkeersdeelnemers! Gauw wat aan doen dus, de PvdA komt met een motie voor aanvullende maatregelen, zodat je er zeker van kunt zijn dat je veilig kunt oversteken!

Wij blijven geïnteresseerd in uw ervaringen van en naar school.

Ombudsteam: 06 42187799 / ombudsteam@pvdalochem.nl

D66

D66 Lochem voelt staatssecretaris in Den Haag aan de tand over giftreinen

Onze collega’s van CDA en PvdA vroegen de burgemeester wat hij doet aan de verruiming van het transport van gif over het spoor door onze gemeente. De burgemeester gaf aan dat het college ermee bezig is.

D66 vindt dat niet voldoende. Dan moeten we maar afwachten wat eruit komt. Samen met D66 Zutphen, Deventer, Apeldoorn, Amersfoort en D66 Gelderland, Overijssel en Utrecht stellen wij kritische vragen aan de staatssecretaris. Meer treinen, een verruiming van de normen, dwars door onze dorpen en steden. Mag dat allemaal wel? Zijn er geen andere oplossingen? Wij delen ook mee dat er in Den Haag wel iets bedacht kan worden maar dat de inwoners aan het spoor, waarvan wij vertegenwoordigers zijn, met de gebakken peren zitten. Namens onze bewoners willen wij een plek aan de tafel waar deze beslissingen worden genomen.

Wij houden u in deze krant op de hoogte van de antwoorden.

Meedenken met Lochem

Koehandel

Provinciale en waterschapsverkiezingen zijn aanstaande, hetgeen landelijk om de een of andere reden altijd spektakel oplevert.  VVD’er Dijkhof heeft het klimaat-‘akkoord’ opzichtig aan flarden geschoten, als wisselgeld en ter voorkoming van een vroegtijdig vallen van het kabinet is na veel gedoe het kinderpardon voor het laatst(?) toegepast. Politieke koehandel noemen ze dat bij ons. De loonstrook zou dit jaar een positiever beeld onder de streep geven, dit ter compensatie van onder meer de sterke verhogingen van de belastingen op energie. Helaas, de media staan bol van de burgers die netto minder overhouden en zich belazerd voelen. Vermoedelijk zal het een behoorlijke invloed hebben op het stemgedrag van de burger: die is vermoedelijk wel klaar met toneelstukjes en gebroken beloften. MmL prijst zich als lokale partij gelukkig niet afhankelijk te zijn van Haags gedoe: wij kunnen ieder probleem op zichzelf beschouwen en verstandige argumenten inbrengen. Zo zullen wij de gemeentelijke ambities ten aanzien van het klimaatakkoord bezien vanuit uw perspectief: geen ondoordachte politiek voor de Bühne of kuddegedrag, maar alleen datgene ondersteunen waar u én klimaat zich echt door geholpen voelen!