Voor de (d)raad ermee 20 november 2019

Politieke partijen blikken terug op Politieke Avonden

Elke twee weken is er een Politieke Avond over allerlei onderwerpen die spelen in de gemeente Lochem. Hieronder geven de politieke partijen hun mening over onderwerpen uit de afgelopen twee Politieke Avonden.

Wilt u precies weten wat er is gezegd? Dan kunt u de vergaderingen terugkijken op www.lochem.nl/politiekeavond.

Gemeentebelangen

Lasten verhoging voor onze inwoners

GB heeft als uitgangspunt een goed financieel beheer met een sluitende meerjarige begroting en een goede algemeen reserve.

OZB verhoging

GB is niet blij om onze burgers extra te laten bijdragen om de begroting sluitend te krijgen. Maar de burger ziet er ook iets voor terug.  Met het investeren in o.a. de economische agenda, de aanpak van de binnenstad Lochem, in toerisme, deelneming aan de Regionale Energie Strategie, ontwikkeling van de innovatie coöperatie, actie plan biodiversiteit vindt GB het verantwoord de OZB met 5% te verhogen.

Verhoging basistarief afvalstoffen heffing

Waar GB zich grote zorgen over maakt is de forse verhoging van de afvalstoffenheffing. GB wil dat er een uitgebreid onderzoek komt naar nieuwe technieken in afval scheiden met daarbij inzicht in de kosten, zodat de Raad goede en verantwoorde keuzes kan maken.

Visie op Windenergie

In de begroting stond visie en realisatie op grootschalige windenergie. GB heeft via een amendement laten weten dat duidelijk moet zijn dat het alleen nog gaat om het ontwikkelen van een visie met daarna de beleidsuitgangspunten. De raad was het hiermee eens.

VVD

2020 en verder…

Op 11 november stelde de raad de begroting voor 2020 vast. Er zijn zorgen over de flink stijgende kosten van afval. Daarom is de afspraak gemaakt om in 2020 snel te kijken naar goedkopere alternatieven zodat ons afval duurzaam, gemakkelijk en weer goedkoop kan worden opgehaald en verwerkt.

De VVD heeft aandacht gevraagd voor preventie om de zorgkosten voor de gemeente onder controle te krijgen. Hierdoor signaleren we gezondheidsproblemen eerder en voorkomen we ze. Het college komt in maart met een plan.

Om alle plannen die we samen met inwoners hebben opgesteld uit te kunnen voeren is geld nodig. De gemeente kan het zich niet veroorloven om teveel geld kwijt te zijn aan externe organisaties. De VVD is dan ook blij dat daar een eind aan komt. Hand op de knip, geen cent erbij. Daardoor blijven de kosten beheerst en kunnen de plannen voor de gemeente worden uitgevoerd. Zo wordt er gewerkt aan beter onderhoud van wegen en groen, wordt de binnenstad van Lochem aangepakt en is er voldoende aandacht voor economische ontwikkeling. Dat maakt onze gemeente ook na 2020 de meest leefbare van Nederland!

Vragen? info@vvdlochem.nl

GroenLinks

Geen bezuiniging op ouderenwerk

Tijdens de raadsvergadering op 11 november is de gemeentelijk begroting uitgebreid aan de orde geweest. Daarbij is met overgrote meerderheid een motie van CDA, GroenLinks en MML aangenomen, die stelt dat de komende jaren vooral niet moet worden bezuinigd op ouderenwerk. Omdat het aantal ouderen de komende jaren sterk zal toenemen en ouderenwerk bijdraagt aan de zelfstandigheid en het welbevinden van ouderen, zal de behoefte aan ondersteuning alleen maar groeien.

Visie op windenergie

Verder is besloten dat er nu echt een visie gaat komen over de manier waarop de gemeente de bouw van grootschalige windmolens mogelijk kan maken. Willen we af van fossiele brandstoffen zoals olie en gas, dan zijn windmolens  – naast zonneparken – gewoon nodig.. Met dat gegeven als vertrekpunt, vindt GroenLinks draagvlak in de samenleving essentieel. Daarom zijn we blij met de voorgestelde aanpak om inwoners te betrekken bij het tot stand komen van de windvisie. Inwoners en gemeente kunnen samen aangeven wat zij belangrijk vinden in de keuzes rond windenergie en daar heb je elkaar voor nodig.

 

 

 

CDA

Overlast

Na aanleiding van de ledenvergadering van de dorpsraad Eefde hebben we vragen gesteld over overlast door jongeren. Met regelmaat komt op vrijdagavond een groep jongeren met auto’s naar het nieuwe dorpsplein en grasveld. Er worden statafels uitgeklapt, de nodige alcohol genuttigd en het vermoeden is dat er verboden middelen gebruikt worden.

Volgens de politie gaat het hier om de Openbare Orde en is het aan de gemeente om handhavend op te treden. De burgemeester zegde toe dat de BOA’s wat vaker naar Eefde zullen gaan en bij directe overlast kunnen mensen altijd met de politie bellen.

Gecoördineerde ouderenzorg

Dankzij onze motie (mede-indieners MmL en GL) is de voorgenomen bezuiniging op het ouderwerk van SWL van de baan. Alle beleidstukken van de gemeente bevestigen dat het aantal zorgvragen de komende jaren gaat toenemen, mede door de vergrijzing.

Het ouderenwerk van SWL beschikt over een grote groep vrijwilligers die veel taken uitvoeren.

Het college gaat ervanuit dat de zorgcoördinator dit overneemt. Na Almen gaan de projecten in Gorssel, Harfsen en Barchem ergens in 2020 van start en dat heeft tijd nodig.

fractie@cdalochem.nl

PvdA

Brede steun voor PvdA initiatief inzameling afval!

40 euro meer betalen en nog beter je afval scheiden als beloning omdat u zo goed uw afval hebt gescheiden het afgelopen jaar. Dat vindt de PvdA niet rechtvaardig. Daarom hebben we in de raad succesvol een motie ingediend. Begin 2020 moet de wethouder met plannen komen waardoor de kosten weer gaan dalen én de service op niveau komt.

Eenzelfde initiatief heeft de PvdA ook genomen om de verloedering van de openbare ruimte te stoppen. Het gaat dan bijvoorbeeld om losliggende stoeptegels, hondenpoep, woekerend onkruid, gaten in de weg en dergelijke. Helaas kregen wij in de raad nog weinig steun, de urgentie van de overlast die dit voor veel inwoners oplevert is waarschijnlijk niet bij iedereen bekend.

Tot slot stemde de PvdA als enige tegen de 5% extra OZB-verhoging. De redenatie is heel simpel. Er worden momenteel veel extra kosten gemaakt bij regelingen zoals bij PlusOV en VNOG. Als de VVD en GroenLinks wethouders hun werk goed gedaan hadden, dan had u de rekening niet hoeven te betalen, zeker zijn van een sociale gemeente.

Ervaringen delen over de openbare ruimte:

PvdAOmbudsteam: 06-42187799/ombudsteam@pvdalochem.nl

 

 

 

D66

Begroting 2020

12 euro OZB verhoging! Waarom? Omdat het college realiseert wat enkele inwoners hebben aangegeven tijdens de collegetour. Logisch, aldus de VVD. Een eenvoudig marktprincipe. Als inwoner geef je aan dat bijvoorbeeld de buitenruimte beter moet worden onderhouden. College gaat dit oppakken, lees nog niet uitvoeren en of alle inwoners al wel vast willen afrekenen. Het kopen van diensten aldus de VVD.

Tja….dit soort slappe redeneringen doet ons als politiek niet goed. Evenals bijvoorbeeld een motie van Motie van VVD, GB, Groen Links en PvdA die het college oproepen dat te doen wat ze horen te doen bij de gemeenschappelijke regelingen die we hebben. O.a. sturen op kosten en zorgen voor meer kwaliteit voor minder geld. Alsof ze dat al niet deden en horen te doen aldus Hamp Harmsen, Fractie voorzitter D66. Hij typeerde het als een vertrouwens vraagstuk.

Gelukkig werden er ook nog verstandige besluiten genomen. Zoals het terugdraaien van enkele bezuinigingen. Op bijvoorbeeld het ouderenwerk. Het college kreeg de opdracht bij de kadernota 2021 op zoek te gaan naar extra middelen om de aangekondigde bezuiniging op het ouderenwerk van SWL à € 50.000 per 2021 te kunnen schrappen. D66 stemde uiteindelijk in met de begroting.

Meedenken met Lochem

Participatie-armoede

Anderhalf jaar geleden heeft u samen met 64% van de overige stemgerechtigden de gang naar het stemlokaal gemaakt en daar bij de partij van uw voorkeur een kruisje gezet. Dat laatste liefst uit overtuiging maar heel misschien wel uit protest. Hoe dan ook, de raadzetels zijn naar rato van de stemmen verdeeld en de gekozen raadsleden zijn manmoedig aan het werk gegaan.

Scharrelruimte

Uw inbreng is daarmee formeel gestokt en u mag 4 jaar al dan niet lijdzaam toezien hoe de 23 koppige raad samen met een niet democratisch gekozen college probeert om de gemeente Lochem in de vaart der volkeren voort te stuwen. Samengevat heet dat democratie. Het voelt wat armoedig als je beseft dat ook raadsleden door de vele vaste gezangen en het feit dat de nodige onderwerpen uitbesteed zijn niet zo heel veel ruimte hebben om nieuw beleid te formuleren.

Meedenken

Lochem wil onderzoeken of er vormen van participatie zijn waardoor u ook gedurende de 4 jaar dat de raad gekozen is meer inbreng kunt hebben op het te voeren beleid: we houden u op de hoogte!