Voor de (d)raad ermee 13 september

Politieke partijen blikken terug op Politieke Avonden

Elke twee weken is er een Politieke Avond over allerlei onderwerpen die spelen in de gemeente Lochem. Hieronder geven de politieke partijen hun mening over onderwerpen uit de afgelopen Politieke Avond.

Wilt u precies weten wat er is gezegd? Dan kunt u de vergaderingen terugkijken op www.lochem.nl/politiekeavond.

Gemeentebelangen

 

MFA Gorssel

In Gorssel is met verontwaardiging gereageerd op het plan voor de nieuwe MFA. GemeenteBelangen kan zich dat goed voorstellen. Uitgangspunt was om te zoeken naar een locatie voor samenvoeging van de school en het Trefpunt met behoud van de voorzieningen. Door de bestaande sporthal te verkleinen van drie naar twee velden bespaar je op de bouwkosten. Maar dit betekent dat gebruikers afhaken. De hal is dan niet meer geschikt voor de zaalvoetbalcompetitie, de grootste huurder, en zaalhockey. Dat scheelt behalve huurinkomsten ook baromzet.

Zwembaden

Zwembad de Berkel in Almen en de Boskoele in Gorssel zijn aan vernieuwing of renovatie toe. Beide baden hebben een regionale functie en de bezoekersaantallen onderstrepen het bestaansrecht. GemeenteBelangen steunt het voorstel om een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen en de jaarlijkse financiële kaderstelling. Bij nieuwbouw geldt de BENG-norm (Bijna Energie Neutraal Gebouw). Daarmee ondervang je een flink deel van de uitgaven voor de Stichting Gorsselse Zwembaden.

Wmo-verordening

De tariefstelling voor een PGB (persoons gebonden budget) in de Wmo-verordening is met een raadsbreed gesteund amendement aangepast. Een PGB stelt inwoners met een chronische ziekte of handicap en ouderen in staat zelf de regie te houden als ze hulp of ondersteuning nodig hebben.

Fractie GemeenteBelangen

VVD

 

Nu na het zomerreces kunnen we weer volop aandacht besteden aan de vraagstukken die op ons afkomen.

Crisisopvang

We hebben een extra opgave gekregen om mensen uit Oekraïne en statushouders huisvesting te bieden. Het is tijdelijk huisvesting en dat kan snel worden gerealiseerd.  Deze crisisopgave kan buiten ruimtelijke ordeningsregels plaats vinden. Hoewel wij zeker de belangen van onze inwoners heel hoog in het vaandel hebben vinden we dat er absolute haast is geboden om invulling te geven aan de extra opgave. We zullen dus niet alle procedures doorlopen. Wij zijn mening dat het college mandaat moet krijgen om snel invulling te geven aan deze opgave.

Sociaal domein

We hebben hard meegewerkt om de zogenaamde Omgekeerde Verordening te laten invoeren. Omgekeerd betekent dat we de procedurele kant laten varen en maatwerk gaan leveren op de specifieke vragen. We gaan er van uit dat daardoor snellere en betere hulp kan worden geboden

Nieuwe wethouder

Het zal u niet zijn ontgaan dat Ria Leliveld onze nieuwe wethouder is geworden. Ze neemt de plaats in van vertrokken wethouder Eric-Jan de Haan. Met de komst van Harm van Veldhuizen is de fractie naast Karin ter Maat en Jan de Vries weer op volle sterkte.

Meedenken met Lochem

 

DE RAAD NEEMT EEN DUIK IN HET DIEPE

Het reces is voorbij, de vergaderingen van de gemeenteraad Lochem zijn weer begonnen. Hopelijk bent ook u de soms wat natte zomer goed doorgekomen. Enkele topics in de raad: na vele jaren discussie een voorstel voor de locatiekeuze van de nieuwe accommodatie in Gorssel, waar de basisschool, sporthal, bibliotheek en kinderopvang plus nog andere functies op de plek waar nu nog de Vullerschool staat. Er is enige discussie over de grootte van de nieuwe sporthal: omdat de huidige sporthal veel te weinig gebruikt wordt stelt het college voor om hem met het oog op de hoge exploitatiekosten niet te groot te maken. MmL begrijpt dat helemaal, hoezeer sport en beweging hoog in het vaandel staat bij MmL.

ZWEMBADEN

Ook zijn de zwembaden van Almen en Gorssel besproken. Voorgesteld wordt om beide baden te behouden maar gelet op de hoge kosten alleen die zaken te vernieuwen die echt nodig zijn. MmL is blij met de keuze voor het behoud van beide baden en zou het prachtig vinden als deze zo snel mogelijk gerealiseerd worden. Hopelijk is ook dit over een paar jaar gereed.

Meer weten : kijk op www.meedenkenmetlochem.nl of e-mail naar MmL.lochem@gmail.com

MmL fractie: Wim, Inge, Pascal & Bertus.

GroenLinks

 

Klimaat en natuur in bestemmingsplannen

Een toets aan klimaatadaptatie en biodiversiteit wordt een vast onderdeel van bestemmingsplannen. Deze toezegging kreeg GroenLinks van de wethouder, bij de bespreking van het bestemmingsplan Larenseweg 70 in Lochem. Een voorbeeld van hoe wij het graag zien, is het ontwerpplan van Viverion voor woningen op (en naast) de voormalige Aldi-locatie aan de Zuiderbleek. In dit plan met 47 sociale-huur-appartementen is veel aandacht voor duurzame energie, biodiversiteit en water.

Locaties tijdelijke huisvesting

GroenLinks is niet tevreden met het voorstel van het college over locaties voor tijdelijke huisvesting. Deze zijn bedoeld voor onder meer Oekraïners en statushouders. Wij verwachten van het college een concreet voorstel voor twee locaties, waarop inwoners kunnen inspreken.

Eerlijke tarieven voor het pgb

We steunden een PvdA-amendement om een aantal tarieven in het persoonsgebonden budget (pgb) te verhogen. Bij een pgb bepalen mensen zelf bij wie ze de zorg inkopen. Voor huishoudelijke hulp en begeleiding die door personen uit het sociale netwerk wordt verzorgd, gold het minimumloon. Dit is nu verhoogd naar CAO-loon. GroenLinks vindt het belangrijk dat het pgb er is, dat mensen het pgb kennen en dat de tarieven reëel zijn.

LochemGroen!

 

Marokko

Onze gedachtes gaan naar Marokko en de vreselijke tragedie die daar momenteel plaatsvindt.

Sport is preventie

De sporthal in Gorssel staat op het punt met nieuwbouw te worden verkleind, waardoor hockey- en zaalvoetbalwedstrijden onmogelijk worden. In de winter is het altijd dringen om een plekje, evengoed beweert de wethouder dat de bezettingsgraad te laag is. Een berekening van een nieuwe hal inclusief wedstrijdwaardige sporthal is daarom niet meegenomen. In een sterk vergrijzende gemeente vindt LochemGroen! het juist belangrijk om (sport)voorzieningen voor jong en oud overeind te houden. Want sport is preventie voor lichaam en geest!

Net zoals de zwembaden in Almen en Gorssel. Er is nu aan de voorkant al een maximumbudget bepaald voor beide baden van 400.000. Dat komt voor LochemGroen! te vroeg, als er meer nodig is, is dat bespreekbaar.

A12 protest

LochemGroen! ondersteunt de oproep van Extinction Rebellion. Hoe vreemd is het om nog 37,5 miljard euro per jaar aan belastingvoordelen te geven voor het gebruik van fossiele brandstoffen? Raadslid Tjitske Ypma heeft afgelopen zaterdag met leden van LochemGroen! de protesten in Den Haag ondersteund. Samen met duizenden bezorgde burgers, van jong tot oud. Samen in verzet tegen klimaatverandering en het verlies van biodiversiteit!

D66

 

Zwembaden in Gorssel en Almen blijven

D66 is verheugd dat de zwembaden in Gorssel en Almen zullen voortbestaan. Zo blijven wij een aantrekkelijke gemeente voor zowel inwoners als toeristen. Het zou mooi zijn als ook in Gorssel, net als in Almen, in te toekomst scholen georganiseerd van het bad gebruik gaan maken. Dat zou goed zijn voor alle kinderen, maar ook voor de financiering van het zwembad op deze prachtige locatie.

Veel hulde voor alle vrijwilligers die er samen voor zorgen dat de zwembaden ieder jaar weer kunnen ‘draaien’.

MFA Gorssel

Jarenlang (gestart in 2014) lopen in Gorssel de gemoederen hoog op over ‘de MFA’, ofwel Multi Functionele Accommodaties. Waar moet het komen, wat moet er komen, hoe moet het eruit zien?

Het ei is gelegd en het is de bedoeling dat een aantal functies gecombineerd wordt; zaalsporten, onderwijs en maatschappelijke taken (o.a. ’t Trefpunt, bibliotheek, ’t Baken, gemeentelijk loket).

Velen van u hebben de weg naar de gemeente al gevonden om hun adviezen en ideeën over te brengen en ook heeft de gemeente de weg naar u gevonden hebben wij gemerkt.

De komende maanden zal de gemeenteraad een beslissing nemen over het voorstel.

Met name de vraag over de grootte en de functies van de sportzaal ligt nog open.

Graag horen wij uw mening hierover. U kunt ons bereiken op: 0575 494914 of m.vandermeulen@lochem.nl

 

PvdA

 

Zeker zijn van goede voorzieningen en een fijne omgeving

Wij hopen dat iedereen een fijne en onbezorgde zomer heeft gehad. De fractie van GroenLinks en PvdA hebben de zomer afgesloten met een zomerborrel en getoast op een hoopvolle toekomst met aandacht voor elkaar.

Afgelopen weekend zijn we erg geschrokken van de aardbevingen in Marokko, we zullen in de raad stil staan bij deze afschuwelijke gebeurtenissen en samen zorgen voor een financiële bijdrage voor de slachtoffers in het rampgebied. Daarnaast wensen we iedereen die familie en vrienden heeft in het rampgebied heel veel kracht en sterkte.

Op de politieke agenda staan op dit moment drie belangrijke thema’s:

Spoedzoekerslocaties in de gemeente Lochem, de multifunctionele accommodatie in Gorssel en de zwembaden in Almen en Gorssel.

We zullen hier in drie uitgebreide blogs op terug komen en dit delen via onze website en in de volgende Berkelbode editie.

In het kort kunnen we er het volgende over zeggen:

  • De zwembaden moeten open blijven
  • Er moeten goede voorzieningen komen in Gorssel
  • En er moet heel zorgvuldig beleid komen als het gaat om spoedzoekerslocaties.

Kortom: Iedereen moet zeker kunnen zijn van een fijne en leefbare woonomgeving.

Wordt vervolgd: https://lochem.pvda.nl/

CDA

 

Het zomerreces is voorbij en vol energie is de fractie weer begonnen aan een nieuw politiek jaar. Op de raadsagenda stonden onder andere belangrijke onderwerpen voor onze gemeente te weten: de zwembaden in Gorssel en Almen en de multifunctionele accommodatie in Gorssel. 

Zwembaden Gorssel en Almen

Het CDA is blij met het raadsvoorstel om de portemonnee te trekken voor het behoud van de twee buitenbaden in Gorssel en Almen en de uitspraak van de wethouder dat de twee zwembaden behouden blijven. Wij stemmen in met het onderzoek van gemeente met een aannemer met als doel te bepalen wat (ver)nieuwbouw van de zwembaden daadwerkelijk gaat kosten en wij kijken uit naar de resultaten.

Actie is gewenst! 

Multifunctionele accommodatie Gorssel

Ook het CDA juicht het nieuwbouwplan voor een multifunctionele accommodatie in Gorssel toe maar zet vraagtekens bij de noodzaak van het verkleinen van de sporthal van drie naar twee sportzalen.