Voor de (d)raad ermee 

Algemene beschouwingen 2021

Maandag 28 juni 2021 vergaderde de gemeenteraad van Lochem over de kadernota 2022. Op deze pagina’s leest u hoe de raadsfracties reageerden op de plannen van het college van burgemeester en wethouders voor het volgende jaar.

Gemeentebelangen

 

Wie zaait zal oogsten

Op gebied van woningbouw hebben we veel gezaaid de afgelopen raadsperiode en de periode daarvoor. Dat wordt wel eens vergeten. Zoals Polsvoort terrein, voormalige Propschool, in Harfsen, Barchem en Laren. Sommigen trajecten verlopen helaas moeizamer, door allerlei omstandigheden. Maar er is zeker veel bereikt. De huidige gekte op de woningmarkt doet de vraag oproepen naar nieuwe woningbouwtrajecten en woningtypen. Bouwen is belangrijk voor het instandhouding van de voorzieningen. GB staat voor het goed afstemmen waar nieuwe bouwlocaties moeten komen. Draagvlak en zorgvuldigheid is erg belangrijk en daar zal GB goed op letten.

De omgevingsvisie

Wat GB betreft gaan we deze periode de besluitvorming afronden. Middels de houtkoolschets is om input en reactie gevraagd. De  omgevingsvisie moet er voor zorgen dat het ruimtelijke beleid goed aansluit bij de lokale omstandigheden en wensen van  onze inwoners. Soms moet je spenen en dunnen om onze besluiten goed te kunnen nemen. Ook al de informatie van de inspraak voor de RES, zon en wind zullen we moeten wegen, welke keuze maken met daarbij tevens de vraag hoe gedetailleerd moet alles beschreven worden!

Corona

Corona heeft ons, vorig jaar en nu in 2021, anders laten denken en werken. Ambitie aanpassen aan de tijd. Vele activiteiten gingen niet door, er kwamen noodmaatregelen. Sommige beroepsgroepen hadden het moeilijk. Thuis werken, weinig mensen ontmoeten, ook dat met alle gevolgen van dien. Contact daar heeft men behoefte aan, zowel privé maar ook zakelijk. Communicatie en bereikbaarheid met onze gemeente moet goed op orde zijn. Brieven en mail op tijd beantwoorden, blijft voor GB steeds een punt van aandacht.

Onderhoud

Een mooie oogst vergt ook onderhoud. Het onderhoud van wegen, de laanbomen en buitenruimte, vragen continue aandacht. Herinrichting van de wegen in de kernen, aanpassen aan de snelheid, zodat ook de fietser en wandelaar zich veilig voelt. Bermbeheer en maaibeleid aanpassen aan het groeiseizoen. Voor de verkeersveiligheid het lange gras op tijd maaien en daarbij tevens zorgen dat de borden goed te zien zijn.

VVD

 

D’r an werkt!

Het college programma is voor een groot deel gerealiseerd. ‘Dichtbij, duurzaam, doen’, een geslaagd project, een mooi resultaat. Voorbeelden? Uiteraard!

Vier jaar terug was er veel kritiek op onderhoud van weg, stoep en groen. Dankzij dit college is de inwoner tevreden, zijn er veel minder klachten en dat tegen fors lagere kosten. Hoe gaaf is dat! D’r an werkt!

Er ligt een plan voor preventieve zorg. Dat gaat om vitaliteit en gezondheid. Sporten, bewegen, niet te veel alcohol en drugs en bovenal zorg voor mensen. D’r an werkt!

De plannen voor de binnenstad zijn af en de rondweg Lochem is in uitvoering. Nog voor de verkiezingen is ook het nieuwe plan voor mobiliteit klaar. De VVD is daar trots op. D’r an werkt!

Bovenal is de VVD trots op onze bedrijven. Zij hebben, met fantastische hulp van het ambtelijke team economie, het onmogelijke bereikt. Meer banen, en bijna 300 uitkeringen minder dan toen we starten in 2018. Chapeau! D’r an werkt!

Zijn er dan geen zaken die we anders wensen? Ja, natuurlijk wel. Het maatschappelijk inzicht rond duurzame energie verandert. Zon op dak is prima. Zon op land en grote windturbines zien we liever niet.

Grote majeure nieuwe thema’s zoals stikstof en de woningmarkt vragen om concrete oplossingen.

Onze zorg zal komend jaar echt de switch moeten maken van ‘nee’ naar ‘ja, tenzij’. Niet de regel of het systeem is leidend maar de vraag van de inwoner.

En dan als laatste. In 2019 zijn de lasten voor inwoners verhoogd. Dit om ons voorzieningenniveau overeind te houden en te kunnen investeren. We zien nu dat er gemiddeld meer dan vijf miljoen euro per jaar overblijft. Tijd dus voor lastenverlichting. Wethouder Groot Wesseldijk zei destijds dat het water ons aan de lippen stond, wethouder Bosch heeft het inmiddels over een waterig zonnetje… Wij constateren dat het ons figuurlijk over de plinten klotst…

De gemeente Lochem is en blijft een geweldige gemeente en het zijn de inwoners die haar vormen. Daarvoor doen we het.

Dichtbij, duurzaam, doen! D’r an werkt!

GroenLinks

 

Eindelijk goed laanbomenonderhoud

De kadernota gaat over vooruitkijken; wat willen we en kunnen we doen dit laatste jaar van onze coalitie. We hebben al veel bereikt van ons coalitieakkoord maar er staat ons ook veel te doen, zoals het laanbomenonderhoud en de concept-omgevingsvisie.

Terugblik

Hoe anders staan we er voor dit jaar, dan het vorige jaar toen corona pas net begonnen was en we niet wisten, wat dat zou doen voor onze inwoners, ondernemers en de gemeente. Inmiddels weten we meer. Sommige ondernemers zijn zwaar getroffen, evenals de jongeren die veelal op flexbanen zitten. Maar de werkloosheid is niet opgelopen. En de SWL is  voortvarend aan de slag gegaan om hulp en ondersteuning te bieden aan mensen die het zwaar hadden of niemand meer zagen.

Vooruitkijken

Financieel gaat het stukken beter dan vorig jaar. Twee kanttekeningen daarbij: Over 2020 houden we ruim over, maar niet alle plannen gingen door. Maar we hebben ook nog vele miljoenen nodig voor de zwembaden, de schouwburg, de scholen, verduurzaming van gemeentelijke gebouwen, en de zo gewenste uitbreiding van woningbouw.

Bezuinigingen op sociaal domein?

Het lijkt een bezuiniging maar dat is het niet; er wordt tonnen minder opgenomen voor Wmo, jeugdhulp, bijstand. Vorig jaar is 3,5 miljoen minder uitgegeven aan het sociaal domein. Dus het is geen risico om dit lager in te schatten, want het zijn open-einde-regelingen. Mocht er meer geld nodig zijn, dan komt dat er gewoon. De gemeente blijft de hulp en ondersteuning bieden die inwoners mogen verwachten.

Goed laanbomenonderhoud

Groenlinks is blij met eindelijk structureel voldoende geld voor onze laanbomen. Laanbomen zijn bepalend voor ons geliefde landschap en zijn belangrijk voor biodiversiteit. Jarenlang gebrekkig onderhoud maar ook de droge zomers hebben hun tol geëist. Het geld dat nu in de kadernota is opgenomen, is zeker nodig om goed onderhoud te kunnen plegen. Er zijn ook nog wensen; dikkere jonge boompjes planten maakt de bomenkap (die ook nodig is) minder lelijk. Maar laten we vooral deze kwaliteit van ons landschap, die gewaardeerd wordt door inwoners en toeristen, in stand houden en verbeteren.

CDA

 

Achter de voordeur

Het afgelopen jaar heeft laten zien hoe belangrijk het is als mensen een netwerk hebben, dat er iemand is die belangstelling toont. Zeker als alle activiteiten buiten de deur wegvallen is het goed om te weten wat er achter de voordeur gebeurt. ‘Kunt u het redden? Heeft u al iemand gesproken vandaag? Hoe gaat met u als mantelzorger?”

Gelukkig pakten Stichting Welzijn Lochem en organisaties met vrijwilligers uit de kernen zoals de kerken, verenigingen en zorgcoördinatoren de telefoon of computer en hielden contact met de inwoners. De MKB-er van de gemeente zocht contact met de bedrijven.

Belangstelling tonen, op tijd reageren voordat een vraag een probleem wordt en het probleem leidt tot een zorgvraag. Daar zijn inwoners en gemeente bij gebaat.

Het CDA keek uit naar de Kadernota. Na de toelichting op de plannen door de portefeuillehouders vroegen we ons als eerste af: Waar is de wethouder van het Sociaal Domein? Geen enkele aandacht voor wat achter de voordeur plaatsvindt. Vooral meer laanbomen, extra aandacht voor de verzorging van nieuwe aanplant, want dat is goed voor de natuur en de toerist. Dat is ook zo, maar waarom niet diezelfde aandacht voor de eigen inwoners?

De Raad heeft een preventieplan vastgesteld, met veel ambitie. Een uitgelezen kans om daar op in te zetten. Maar wanneer?

Wel extra geld voor energiecoaches. Deze coach zal inwoners erop wijzen dat je eerst moet investeren door te isoleren of door zonnepanelen aan te schaffen voor je een daling van de energiekosten krijgt. Dat is voor de zorg niet anders. Daarom komt het CDA met enkele moties die vragen ook in te zetten op preventie. Professionals die samen met vrijwilligers dichtbij de inwoners staan en samenwerken voor welzijn.

Er zijn al veel plannen, opgesteld door professionals en enthousiaste inwoners. Maar dan? Zet je het net als het zoveelste kookboek op de plank? Je kunt iedereen oproepen om recepten op te sturen, maar daarmee heb je nog geen eten op tafel.

Houd de inwoner gemotiveerd en weet wat erachter de voordeur speelt.

 

PvdA

 

Wat te doen met 20 miljoen?

De gemeente Lochem is een rijke gemeente. Een jaarlijkse begroting richting de 100 miljoen en een reserve kapitaal van 100 miljoen.  Voor een deel geïnvesteerd in gebouwen en gronden, maar ook in reserves voor onderhoud aan de riolering. Vrij beschikbaar blijft er circa 20 miljoen over. En het bedrag dat we kunnen investeren groeit!

Jammer dat we zo pessimistisch begroten. Niet nodig, want vaak blijkt daar geen reden toe te zijn. Zelfs Corona noodgelden van het Rijk worden opgepot in plaats van gebruikt om inwoners en bedrijven te helpen! En ondertussen gaat de kaasschaaf over de budgetten voor sport, loket Gorssel, cultuur, onderwijsbegeleiding en(ouderen)zorg en daar is de PvdA het niet mee eens!

Er zijn genoeg mogelijkheden voor een kadernota vol ideeën om te investeren in zaken waar u profijt van heeft. Maar helaas, de plannen van de huidige coalitie voor 2022 passen op de achterkant van een bierviltje.

Daarom geeft de PvdA vast inspiratie wat je kunt doen met 20 miljoen:

  • Op een verantwoorde manier geld uitgeven en investeren. Dat betekent voor ons investeren in woningbouw en dan vooral in duurzame betaalbare woningen.
  • Daarnaast investeren wij graag in het verder verduurzamen van alle woningen in onze gemeente. Iets wat veel mensen wel willen, maar niet altijd kunnen.
  • Ook horen we vaak dat u zich ergert aan de verloedering van de openbare ruimte, dat wil zeggen, stoeptegels recht leggen, wegen onderhouden, zorgen voor voldoende en goed onderhouden groen, zodat Lochem weer opbloeit en goed begaanbaar is.
  • Investeren in een groene gemeente; meer bomen planten, meer groen aanleggen etc. Dat is duurzaam en belangrijk voor stikstofreductie.
  • Lokale initiatieven ondersteunen zoals sport, zwembaden en het loket in Gorssel.
  • En natuurlijk goede zorg voor iedereen die dat nodig heeft!

Kortom durf te investeren in zaken die hard nodig zijn in plaats van zonder visie het laatste jaar van de gemeenteraadsperiode ingaan.

De PvdA is benieuwd naar uw mening, wat houdt u bezig? 06-42187799/ ombudsteam@pvdalochem.nl

 

D66

 

Inwoners op ÉÉN

In grote lijnen vinden wij dat het goed gaat met onze gemeente en uit onderzoek blijkt dat ook inwoners hier naar tevredenheid wonen. Zij geven hun woongenot gemiddeld zelfs het rapportcijfer 8,3.

Waar het niet goed mee gaat is met het ondersteunen van buurtinitiatieven door de gemeente. De ambitie van de gemeente moet écht omhoog op dit punt. De afgelopen jaren beloofde de gemeente beterschap. Het werd zelfs een speerpunt. Maar, wat schetst onze verbazing: In 2016 was 31% van onze inwoners hierover tevreden, in 2018 was dat 20% en in 2021 is de ambitie van de gemeente om daar 24% van te maken.

Daar zit nou net de opgave die de overheid heeft: ‘de faciliterende overheid’, waarbij de menselijke maat leidend is. Wij zouden willen dat er veel meer gezamenlijk wordt opgetrokken en dat veel meer gewerkt wordt op basis van wederzijds vertrouwen!  

Hoe wil D66 het dan wel?

Één van de onderwerpen waar wij veel tijd aan besteden en waarvan we merken dat het ook onze inwoners behoorlijk bezighoudt, is de energietransitie. Iedereen is er zo langzamerhand van overtuigd dat het klimaat verandert. Vrijwel iedereen wil er ook iets aan doen. Maar, merken wij keer op keer, het liefst geen grote velden met zonnepanelen en windmolens in de eigen buurt.

Toch hebben wij gemerkt dat het op verschillende plekken wél lukt, maar alleen als inwoners van meet af aan betrokken worden en er naast landschappelijke inpassing en andere wensen bijvoorbeeld ook de mogelijkheid voor financiële participatie is. Wij zullen een motie indienen die oproept inwoners te betrekken.

Wij hebben onze Gelderse Statenfractie opgeroepen onze inwoners te helpen bij de energietransitie en provinciaal geld, verdiend met de fossiele industrie, beschikbaar te stellen. Op die manier kan de energietransitie een versnelling krijgen en kunnen mensen financieel gecompenseerd worden voor de persoonlijke gevolgen van de energietransitie.

Daarnaast bereiken ons te vaak berichten dat inwoners zich niet gehoord voelen. Als ze een brief sturen aan de gemeente krijgen ze vaak alleen een ontvangstbevestiging en horen vervolgens heel lang niets of helemaal niets meer. Ook hiervoor zullen we een motie indienen zodat dit beter geregeld wordt.

 

Meedenken met Lochem

 

Het einde is nabij

Nee, niet van deze wereld. Ondanks verwoede pogingen van de mensheid zal de aarde ons wel overleven. We hebben flora en fauna voor een belangrijk deel onze wil opgelegd maar de natuur blijkt taai en slaat zo nu en dan terug: Covid is zo’n voorbeeld. We zijn weer even goed wakker geschud en beseffen dat we slechts onderdeel zijn van een ecosysteem.

Tunnelvisie

Het afgelopen jaar was ongekend, veel lag stil en economische regels golden even niet. Nu is er licht aan het einde van de tunnel en kunnen we weer voorzichtig gaan bedenken hoe we de toekomst tegemoet gaan. We hebben geleerd dat mobiliteit geen absolute noodzaak is voor veel werkenden. Vakantie kan je prima in eigen land vieren: Nederland blijkt een mooi land te zijn. De bijdrage aan het Gemeentefonds blijkt groter dan verwacht. Het nieuwe kabinet zal ten aanzien van de zorg nieuwe ideeën publiceren: de verwachting is dat het lage tarief voor huishoudelijke hulp dat nu voor iedereen, rijk of arm, geldt gaat vermoedelijk op de helling. Wat ons betreft een goede ontwikkeling.

Huisje boompje beestje

Woningbouw is een dingetje: we horen Bouwend Nederland roeptoeteren dat we 1 miljoen huizen moeten bouwen. Lochem zou tot 2030 maar liefst 1.300 woningen moeten bijbouwen. Met een heel constant bevolkingsaantal lijkt  ons dit aan de hoge kant. We moeten onze kernen niet in grote getale beschikbaar stellen aan diegenen die dankzij de techniek plaats-onafhankelijk kunnen werken en een relatief goedkoop huis zoeken in een mooie omgeving.    

Het laanbomenbeheer is binnen de gemeente een aandachtspunt. De afgelopen jaren is een inhaalslag gemaakt: prachtig, maar wel ver buiten begroting. Herplant, een wettelijke verplichting, heeft niet de aandacht gekregen die het verdient.     

De snelle fietsroute van Eefde naar Deventer kan wat ons betreft in de prullenbak: 10 jaar studie heeft alleen maar commentaar opgeleverd van de aanwonenden.

Een paar opmerkingen bij de Kadernota: de overige hebben we afgelopen maandag in de raad gemaakt: u kunt deze nakijken op de website van de gemeente!

 

Lochem Groen!

Keerpunt

We staan op een keerpunt en de gemeente Lochem moet keuzes maken. We hebben te maken met vele crises: een klimaatcrisis, een biodiversiteitcrisis, een hopelijk aflopende gezondheidscisis en een steeds groter verschil tussen arm en rijk.

Een belangrijke oorzaak van al die crises is een geloof dat de economie steeds moet groeien voor ons welzijn. Maar we kunnen niet economisch blijven groeien: de aarde is al uitgeput. Gaan we zo door, dan wordt onze planeet onleefbaar. Er komen steeds meer rapporten die zeggen: de natuur gaat zeer snel achteruit en de oorzaak zijn we zelf. Zoals de niet-duurzame landbouw en de vervuiling van de industrie.

De grote uitdaging is bij alles wat we besluiten: de belangen van natuur en klimaat vooropstellen.

Het college kiest verkeerd

Lochem is voor een groot deel doods. Bedekt met voor biodiversiteit waardeloos raaigras en mais. Met kort gemaaide bermen. En het college durft niet te kiezen voor natuur, klimaat en leefbaarheid.

Het college zegt meer groen te willen, maar projecten van biodiversiteit komen niet van de grond. Er is zelfs geld over en dat gaat terug in de kas. De bermen worden nog steeds te vaak gemaaid. Het zijn geen prachtige lange linten van bloemen voor de dieren.  En plannen voor verbetering van het landschap zijn er niet.

Het college zegt sociaal te zijn, maar wil 700.000 euro minder investeren in het sociaal domein. En voor duurzaamheid? Er wordt nauwelijks geld gereserveerd voor maatregelen voor onze klimaatopgave. Willen we voorop lopen of doen we het minimum?

Als onze kinderen straks terugkijken. Hoe kijken ze dan naar Lochem? Wel veel geld voor stenen zoals pleinen, maar geen geld voor groen, zoals kruidenrijke bermen?

Oplossing

Hoe kan Lochem bijdragen aan een duurzame, leefbare wereld? Door te investeren in een sociaal en groen Lochem, zoals geld voor mantelzorg, duurzame landbouw en bloemrijke bermen. Door bomen en groen als uitgangspunt te nemen bij bouwplannen en niet alleen ter compensatie.

Lochem Groen wil donker groene keuzes. Voor het welzijn van alles dat leeft: mens, dier en natuur.

Mail: jvanborrendamgl@xs4all.nl