Voor de (d)raad ermee
22 december 2021

Politieke partijen blikken terug op Politieke Avonden

Elke twee weken is er een Politieke Avond over allerlei onderwerpen die spelen in de gemeente Lochem. Hieronder geven de politieke partijen hun mening over onderwerpen uit de afgelopen twee Politieke Avonden.

Wilt u precies weten wat er is gezegd? Dan kunt u de vergaderingen terugkijken op www.lochem.nl/politiekeavond.

Gemeentebelangen

 

 

Carbidschieten op oudejaarsdag

Carbidschieten is een prachtige traditie die is opgenomen als immaterieel erfgoed. Gemeentebelangen is van mening dat een verplichte melding in de APV niet nodig is wanneer er met 4 bussen of minder geschoten wordt. Natuurlijk moet men op de hoogte zijn van de geldende regels en het veilig carbidschieten. Dit kan prima via de Berkelbode en sociale media. Helaas werd het amendement van GB en de VVD niet door de meerderheid van de Raad gesteund.

Voor RES 1.0

Gemeentebelangen heeft reden genoeg om zich druk te maken over de RES 1.0. Draagvlak, communicatie en participaties was belabberd. GB is van mening dat we het goede gesprek moeten voeren op lokaal niveau, mn over grootschalig zon en wind. Eerst moet er duidelijkheid zijn over de landelijke milieunormen en de effecten voor de volksgezondheid. Pas als die effecten duidelijk zijn, kunnen we er lokaal over spreken. Met de motie lokale windstilheid die is aangenomen, zal een brief aan de Provincie gestuurd worden met de melding dat de gemeente Lochem geen grootschalige windmolens wil totdat er landelijk milieunormen zijn vastgesteld. 

In maart zullen de verkiezingen zijn, maar daaraan voorafgaand hebben wij als Gemeentebelangen in ieder geval strategische keuzes te maken voor de woningbouw.

Wij wensen u allen goede feestdagen toe en een gezond 2022.

 

VVD

 

 

Dankzij VVD voorlopig geen grote windturbines

Afgelopen politieke avond stond vooral in het teken van de duurzame energie. De VVD vindt duurzame energie belangrijk, maar dat ook alle belangen worden meegenomen.

Onze landelijke regering heeft aangegeven dat er onderzoek komt naar  milieunormen voor het plaatsen van windturbines. De VVD vindt het wel zo netjes en eerlijk tegenover onze inwoners, om hierop te wachten.

Deze milieunormen zijn er namelijk voor onze inwoners, hiermee wordt de gezondheid meegewogen op afstand, geluid en overige hinder. Hartstikke belangrijk!

Daarom heeft de VVD met een motie in de raadsvergadering aangegeven dat er een besluit moet liggen dat we in Lochem om de landelijke milieunormen af te wachten alvorens er een vergunning wordt afgegeven voor grootschalige windturbines. Er gaat ook een brief naar Gedeputeerde Staten Gelderland om eenzelfde heldere geluid te laten horen. Grootschalige windturbines zijn nu niet welkom in gemeente Lochem. 

De VVD is blij met de steun en kijkt vol verwachting naar Res 2.0, waar conform de motie van de VVD ook overige duurzame opwek van energie wordt meegenomen.

Graag willen we ook langs deze weg, onze griffier Miranda Veenbergen hartelijk bedanken voor haar steun en wijsheid. Alle goeds!     

Sinds afgelopen zaterdag zitten we opnieuw in een lockdown. Van allen van ons – jong, oud, ondernemer, werknemer –  vraagt dit opnieuw energie, moed en vertrouwen om hiermee om te gaan. Laten we een beetje op elkaar letten met deze feestdagen en daarna.

Ria, Erik, Jan en Karin

info@vvdlochem.nl

 

GroenLinks

 

 

Op weg naar energieneutraliteit

De zachte winters en extreem droge jaren in ons land, gevolgd door overstromingen deze zomer. Voorbeelden waaruit blijkt dat de overmatige uitstoot van broeikasgassen moet worden gestopt, en daarmee de opwarming van het klimaat. In de regio heeft Lochem met zes andere gemeentes een plan gemaakt om met zon- en windenergie in 2030 tot 49% CO2-reductie te komen. Een eerste stap naar het bereiken van de Lochemse ambitie voor energieneutraliteit in 2030.

Regionale Energie Strategie

De RES 1.0 (Regionale Energie Strategie) is een belangrijke stap die door een ruime raadsmeerderheid werd gesteund op 13 december. Komende jaren wordt er gewerkt aan een eigen Lochems beleidskader zon en wind, en volgende versies van de RES. Ook dan telt inspraak van bewoners mee.

In de RES staat dat we maximaal inzetten op zonne-energie, zoveel mogelijk op dak. Daarnaast ondersteunen we buurtinitiatieven die zelf plannen maken voor het opwekken van duurzame energie, geïnspireerd door de Buurt Energie Strategie van het Larense Broek. Tenslotte beschrijft de RES dat voor een goede energiemix ook de ontwikkeling van enkele windmolens in Lochem op termijn noodzakelijk is.

 

 

CDA

 

 

Samen is Goud

Het was een politiek onstuimig jaar voor het CDA. Het bestuur heeft veel energie en persoonlijke inzet geleverd. Reden voor dankbaarheid.

Wij gaan als een eenheid het nieuwe jaar in!

Thema’s zijn: – Wonen, – Landbouw, – Zorg, – Economie, - Klimaat, en Veiligheid.    

Burgers weten het CDA te vinden om o.a. hun woon– en klimaatzorgen te delen. Wij hebben een gewillig oor en volle aandacht voor genoemde zorgen. De bevolking in Lochem groeit vanaf 2016. Het vestigingsoverschot overtreft het sterfteoverschot. De gem. koopsom voor een woning bedraagt € 430.320,-. De gemeente moet snel aan nieuwe bouwvormen beginnen.

Landbouw

Het CDA heeft altijd naast de boer gestaan en blijft er naast staan. Het CDA is voor zon op het dak en niet op de kostbare landbouwgrond.    

Carbid schieten

Het college wil een meldplicht invoeren om zicht te krijgen hoeveel en waar geschoten wordt. Het wordt niet verboden en het gaat niet ten koste van een traditie, maar het is juist omkijken naar elkaar. Vooral nu met de druk op de Zorg is het belangrijk om te weten waar en hoeveel er met carbid geschoten wordt.  Wij wensen u een gelukkig en gezond 2022!

info@cdalochem.nl

 

PvdA

 

 

Samen naar 2022!

Samen naar 2022, dat klinkt gek met een nieuwe lockdown, samenkomen is sinds zondag beperkt mogelijk maar elkaar steunen des te belangrijker. Wij zijn allemaal klaar met Corona, maar Corona helaas nog niet met ons.

We zien dat het voor velen lastiger wordt in deze lockdown. Een gevoel van uitzichtloosheid, maar ook de financiële zorgen voor bijvoorbeeld veel ondernemers is een grote zorg. Laten we elkaar blijven steunen, door er voor elkaar te zijn, elkaar te helpen, ondernemers te steunen door lokaal te blijven kopen en afhalen op de manier die wel kan. Als samenleving moeten we hier samen doorheen, geen polariserende krachten en geluiden, maar vanuit medemenselijkheid en met respect voor elkaars mening en situatie.

De PvdA denkt aan iedereen die het zwaar heeft. We hebben hoop op een betere en sociale toekomst. Samen gaan we dit doen!

Het zal wederom anders zijn dan normaal, maar wij wensen iedereen hele goede feestdagen en een voorspoedig 2022! Help elkaar beetje en let op elkaar.

Vragen hebben of de hulp nodig van ons ombudsteam? “Whatsapp” 06 42187799 of mail: ombudsteam@pvdalochem.nl.

 

 

 

D66

 

 

Hou vol, blijf sterk

Twee digitale raadsvergaderingen verder. Op het moment van schrijven is net de strengere Lockdown afgekondigd. Lege straten op de zondag voor kerst? D66 Lochem treurt. Niet om zichzelf. Het Lockdown ongemak dragen we om verdere verspreiding van de Omikron variant tegen te houden. We treuren voor alle ondernemers, horeca-eigenaars, cultuur mensen en anderen die onevenredig hard getroffen worden door deze maatregelen. Dit willen wij niet, dit gunnen wij niemand. Aan al die mensen en inwoners van de gemeente Lochem in het bijzonder. Hou vol, blijf sterk.

Naast deze ellende twee raadsvergaderingen. Hoogtepunt was de behandeling van het thema woningen en de RES 1.0. Wat de RES betreft: die hebben we aangenomen en nu kunnen we lokaal beleid en afspraken maken. Laten we daar dan wel op een goede manier inwoners bij betrekken! Op het thema wonen kregen we een eerste presentatie over wat we de komende jaren willen realiseren. Wat D66 betreft: laten we vooral oog houden voor wat Lochemers willen en kijken wat er in de gemeente Lochem nodig is. Niet voor het landelijk vraagstuk. Dus niet bouwen om het bouwen.

2021 was een bewogen jaar. Namens D66 Lochem,  eenieder, fijne feestdagen en een gezond en gelukkig 2022!

 

 

Meedenken met Lochem

 

Terug naar onze toekomst!

We naderen het einde van het jaar: een goed moment om terug te blikken maar ook om nieuwe plannen te maken. Covid had ons allen ondanks de vaccins ook in 2021 stevig in de greep. Sinds half december zijn we weer in een totale lockdown beland: alleen noodzakelijke winkels zijn open, al het andere is gesloten. De lockdown is ook dramatisch voor MKB’ers: de kerst bepaalt immers vaak de jaaromzet. Hopelijk biedt de lockdown in combinatie met de boosterprik ons de mogelijkheid om elkaar straks weer normaal te mogen ontmoeten.

Boost

2022 moet het jaar worden waarin verandering plaatsvindt: het terugdringen van Covid en het weer opengooien van de samenleving. Het jaar waarin er gemeenteraadsverkiezingen zijn. Het biedt kansen om ook Lochem een boost te geven: nieuw elan, het afwerpen van ‘zo doen wij dat hier’, denken in kansen. Niet oeverloos praten over bijvoorbeeld de transitie maar doén: bottom up en daarmee breed gedragen door de inwoners.

We wensen u ondanks alle beperkingen een hele goede Kerst, een hele plezierige en veilige jaarwisseling en een gezond 2022!

Meer weten over MmL: kijk op www.meedenkenmetlochem.nl!

Lex de Goede

Lochem Groen!

 

LochemGroen! op de politieke avond

Zandwegen

Provincie en Natuurmonumenten willen bij het Natura 2000 gebied Stelkampveld een aantal zandwegen afsluiten voor gemotoriseerd verkeer, zodat meer dieren en planten een kans krijgen. Alle percelen blijven bereikbaar en fietsers en voetgangers blijven welkom.  GemeenteBelangen en de VVD willen deze afsluiting niet. En geheel tegen de verwachting in, ging D66 met hen mee, waardoor een meerderheid tegen deze afsluiting is. Wat een tegenvaller voor de natuur!

Klimaat en energie

In het uitvoeringsprogramma staan veel stimulerende maatregelen om onze inwoners minder energie te laten gebruiken. Maar waar blijft de gemeentelijke stimulans voor het bedrijfsleven? Volgens Wethouder van Zeijts (GroenLinks) is dit een taak van de landelijke overheid, maar daar is LochemGroen! het niet mee eens. We kunnen als gemeente zeker regels stellen, zoals geen reclameverlichting tussen 23 – 06 uur.

Woonvisie

Woningbouw wordt 17 januari weer aan een tafel besproken. Iedereen die wil inspreken is welkom. LochemGroen! blijft zich inzetten voor voldoende betaalbare duurzame woningen, ruimte voor Tiny houses en een zelfbewoningsplicht.

We hebben een nieuwe prachtige website: www.lochemgroen.nl