Voor de (d)raad ermee 19 mei 2021

Politieke partijen blikken terug op Politieke Avonden

Elke twee weken is er een Politieke Avond over allerlei onderwerpen die spelen in de gemeente Lochem. Hieronder geven de politieke partijen hun mening over onderwerpen uit de afgelopen twee Politieke Avonden.

Wilt u precies weten wat er is gezegd? Dan kunt u de vergaderingen terugkijken op www.lochem.nl/politiekeavond.

Gemeentebelangen

 

Nota misbruik en oneigenlijk gebruik 2021

Tijdens de raadsvergadering is er een amendement ingediend door de PvdA over nota misbruik en oneigenlijk gebruik. GB had geen behoefte om het amendement te steunen. GB begrijpt het uitgangspunt  van de PvdA, maar de gemeente bekleedt  een andere positie dan politiek Den Haag in wat bijvoorbeeld gebeurt is inzake de het toeslagenaffaire.  Voor GB staat de menselijke maat voor op en dat moet de normale werkwijze zijn en zo wordt er ook gewerkt. 

Tribuut

Het Tribuut voert de heffingen en invordering van de gemeentebelastingen uit. Zij hebben de inspanningsverplichting om de kosten zo laag mogelijk te houden tegen een goede kwaliteit van dienstverlening. Helaas doet zich een aanmerkelijke kostenstijging voor de komende jaren. Middels een motie van GB,  ondersteund door alle fracties, moet de komende tijd deze kostenstijging door Tribuut goed inzichtelijk worden maakt om grip te kunnen houden op deze gemeenschappelijke regeling. 

Bekostiging lokale publieke omroep

Radio Ideaal krijgt voor 2020 geen subsidie omdat er niet is uitgezonden in Lochem. Voor 2021 zal er €20.000,-- worden toegekend, ipv €9.000,-- zoals eerder aan Achterhoek FM werd gesubsidieerd.  GB is akkoord met deze overschrijding van € 11.000,- voor 2021. Of dit voor de volgende jaren ook zo zal zijn, daarover gaan we ons naderberaden.   

 

VVD

 

Met het oog op morgen…

Het voorjaar is de tijd van de kadernota. Daarin staat wat het college het komend jaar gaat doen en hoeveel het kost. Op 28 juni is het debat over de kadernota in de gemeenteraad. Voor ons is lastenverlaging voor inwoners daarin zeker een onderwerp van gesprek. Wij vinden het belangrijk dat in onze gemeente de kwaliteit van werken, wonen en voorzieningen op orde is. En goede ideeën van inwoners beloond worden. Omdat vrijheid van doen en denken een waarde van onze partij is. Wij vinden het belangrijk dat woningen gebouwd worden voor starters en ouderen. Tegen betaalbare prijzen. En toegankelijk voor onze eigen inwoners. Bouw is ook nodig om de winkels en voorzieningen op peil te houden en daarmee onze ondernemers. Zon op dak levert voor ons landschap meer op dan zonneparken en windmolens. En tot slot is ons preventiebeleid ervoor om inwoners en jeugd zo vroeg mogelijk bij te staan in geval van schulden, verslaving of eenzaamheid. Waarbij op alle onderwerpen de lokale media een belangrijke rol speelt in de informatievoorziening. Die dan ook gevarieerd moet zijn. Wilt u met ons praten over wat u belangrijk vindt voor 2022 en verder? Laat het ons weten via info@vvdlochem.nl .

GroenLinks

 

Motie over bomen kappen geveld

In de raadsvergadering van 7 juni diende GroenLinks een motie in tot herziening van het kapbeleid. Directe aanleiding vormden meerdere kapaanvragen door de Vlinderhoeve, waar in korte tijd veel bos verdween. Bos dat een belangrijke rol speelt bij het terugdringen van de CO2 in de atmosfeer. Wij stelden voor dat er meer jonge boompjes geplant zouden moeten worden om één grote boom te vervangen en deden nog een aantal suggesties, zoals herplanting voorafgaand aan kap en het afkopen van de herplantplicht als dat op eigen terrein niet lukt.

Hoewel we deze voorstellen niet dwingend wilden voorschrijven, maar alleen vroegen om nieuw kapbeleid, werd de motie verworpen. De opmerking van de VVD dat aanpassingen in het kapbeleid onder lopend beleid gerealiseerd kunnen, geeft wel ruimte om hiermee verder te gaan. Het huidige kapbeleid schiet overduidelijk tekort.

Ondersteuning lokale media

Verder werd die avond gesproken over ondersteuning van lokale media, zoals Allemaal-1 TV. Het budget gaat helemaal naar Radio Ideaal. Want ja, een meerderheid van de raad heeft onlangs besloten (tegen uitdrukkelijk advies van het college in) een zendmachtiging aan hen te verstrekken.

 

 

 

CDA

 

Woonvisie Almen

Het CDA heeft ingestemd met de woonvisie Almen. Sinds 2007 is door velen gewerkt aan deze visie. Het verplaatsen van een melkveebedrijf destijds bood kansen voor nieuwbouw Almen Zuid. Het bevreemdt ons dat sommige partijen verrast zijn over de visie en de locaties. Het is de uitkomst van een jarenlang proces met brede steun uit het dorp.

Als we krachtige kernen willen zullen we ruimte moeten bieden aan vooral jonge gezinnen. Dat kan door nieuwbouw en via doorstroming naar woningen die nu nog door ouderen bewoond worden. Bij bouwplannen moet in ieder geval met deze groepen rekening gehouden worden.

Aanvullend vervoer

Provincie Gelderland wil een nieuw vervoerssysteem opzetten: HaltetaxiRRReis. Dit heeft gevolgen voor verschillende reizigersgroepen van PlusOV. Een Wmo-reiziger kan dan niet meer samen met een niet geïndiceerde Wmo-reiziger reizen, want de HaltetaxiRRReis gaat van halte tot halte en niet van deur tot deur. Een verschraling van het aanbod.  Bovendien zullen vervoerders achter elkaar aan rijden voor (grotendeels) dezelfde doelgroep.

Het CDA heeft een motie ingediend waarin het collega opgedragen wordt met PlusOV, de andere vervoersregio’s en provincie in gesprek te gaan om het voorzieningenniveau minimaal op het huidige niveau te behouden. De motie is raadsbreed gesteund.

fractie@cdalochem.nl

 

 

PvdA

 

Betaalbare woningbouw Detmerskazerne Eefde

Het zal niemand ontgaan zijn dat de woningmarkt overspannen is, ook in onze gemeente. En dat maakt het voor mensen die een woning zoeken niet makkelijker. PvdA Lochem vraagt al vele jaren om betaalbare woningen, wij zetten alles op alles om te zorgen dat alle woningzoekenden in onze gemeente een betaalbare woning kunnen kopen. Maar helaas, er wordt wel gezegd dat het aandacht heeft, maar uiteindelijk is er altijd weer een excuus waarom het niet kan of we krijgen woningen die veel duurder zijn dan afgesproken.

En nu eindelijk fase 1 woningbouw op het terrein van de Detmerskazerne. Goed nieuws! Daar wachten we al jaren op. En het lijkt dat er, zoals afgesproken, 20 sociale huurwoningen komen, perfect! Maar bij de koopwoningen gaat het mis. In de gemeenteraad is afgesproken dat er 24 “Middeldure” woningen komen. In de woonvisie hebben we afgesproken dat het gaat dan om koopprijzen tussen de €190.000 en €275.000. Maar wat blijkt, volgens www.detmerskazerne.nl is de vraagprijs van degoedkoopste woning, een tussenwoning, minimaal €325.000. Dat kan toch niet waar zijn! En in fase 2 zullen woningen waarschijnlijk niet goedkoper worden… Daarom hebben we het college direct vragen gesteld. Zeker zijn van een betaalbare woning!

 

 

D66

 

Grip op Samenwerkingsverbanden

De afgelopen decennia werkt de gemeente Lochem steeds meer samen met andere gemeentes. Bijvoorbeeld voor het ophalen van huisvuil, het innen van belastingen, toerisme op de kaart zetten, het bewaken van onze veiligheid, etc. Soms gebeurt dit uit oogpunt van efficiëncy. Maar is het ook wel efficiënter?

Doordat we het samen met andere gemeentes doen is het veel moeilijker om hier grip op te houden c.q. krijgen. Daarom pleitten wij er keer op keer voor om hier als gemeenteraad meer ‘aan de voorkant’ bij betrokken te worden. De stukken op tijd te krijgen, samenkomsten met andere gemeenteraadsleden te beleggen, etcetera.

En dat gaat de goede kant op! Met hulp van onze griffie, Miranda Veenbergen en Peter de Boer, lukt het ons stukje bij beetje onze kaderstellende en controlerende rol ook hier te vervullen.

Met dank aan VVD en GB riep de hele gemeenteraad het college op om

  1. Niet de reserve van VNOG te laten toenemen, maar dit terug te storten op de rekening van onze gemeente.
  2. Bij het Tribuut nauwgezetter vinger aan de pols te houden bij de uitgaven.

 

D66 wil dat inwoners voor 50% meedoen met zonneparken, zodat zij ook in de toekomst kunnen verdienen aan zonneparken. Het zonnepark Ampsen was al vergund voordat deze regeling erdoor was. De landschappelijke inpassing is bij zonnepark Ampsen is heel goed voor elkaar, waardoor het zo veel mogelijk opgaat in de omgeving.

 

Meedenken met Lochem

 

Zeer kort draadje

De nationale politiek kenmerkt zich door een uiterst stroperige kabinetsformatie en natuurlijk de soap binnen het CDA: Omtzigt heeft een bloemlezing opgesteld die geheel per ongeluk gelekt is naar de pers. Resultaat: een partij die inmiddels drukker is met het lijmen van de interne scherven dan met het besturen van het land in bijzondere tijden.

Afstand

Lochem is wat verder van Den Haag gelegen dus de impact gelukkig geringer. We missen A.L. Snijders die wel raad zou weten met 184 woorden per maand. De raad praat over de opheffing van onbeveiligde spoorwegovergangen,  de jaarrekening van 2020 en de Kadernota voor 2022.

Voorjaarsschoonmaak

2020 heeft in Lochem een begrotingsoverschot opgeleverd: niet omdat we nou zo goed kunnen boekhouden maar omdat heel veel plannen om begrijpelijke redenen niet zijn uitgevoerd. Dat gaan we in 2021 gedeeltelijk inhalen. Wat wel opvalt is de fors extra opbrengst voor huisvuil: menigeen heeft het afgelopen jaar kennelijk gebruikt om de zolder en de garage op te ruimen. Wellicht ook een goede tip voor Den Haag: haal de bezem eens door de kamers, dat geeft frisse lucht.  

Meer weten van MmL: kijk op www.meedenkenmetlochem.nl

Lochem Groen!

 

Kadernota???

In de gemeenteraad bespreken we nu de kadernota. Hierin staan de plannen van de gemeente voor 2022. Het geeft alvast de kaders mee (vandaar ook de naam) voor de begroting. De gemeenteraad kan de kadernota wijzigen en nieuwe voorstellen toevoegen. Lochem Groen! bedankt alle inwoners die ideeën voor de kadernota hebben opgestuurd.

Uit die kadernota: Extra inzet landbouw

Het college (de drie wethouders en de burgemeester) wil extra geld uitgeven voor landbouw. Een inwoner vroeg dit geld te gebruiken voor aanplant van heggen voor ons coulisselandschap.  Helaas is het voorstel het extra geld te gebruiken om stikstofberekeningen te gaan maken voor de bouw. Lochem Groen! wil dit geld liever gebruiken om de landbouw te verduurzamen.

Uit die kadernota: bezuinigen op zorg en welzijn

Het college wil minder geld uitgeven aan de sociale kant van het gemeentelijk beleid. Zowel landelijk als in onze gemeente wordt gepleit voor geld voor preventie, zoals het voorkomen van overbelasting van mantelzorgers die een familielid verzorgen.  Lochem Groen! is het hier mee eens en wil niet bezuinigen, maar dit geld juist uitgeven aan preventie.