Voor de (d)raad ermee 1 juni 2022

Politieke partijen blikken terug op Politieke Avonden

Elke twee weken is er een Politieke Avond over allerlei onderwerpen die spelen in de gemeente Lochem. Hieronder geven de politieke partijen hun mening over onderwerpen uit de afgelopen twee Politieke Avonden.

Wilt u precies weten wat er is gezegd? Dan kunt u de vergaderingen terugkijken op www.lochem.nl/politiekeavond.

Gemeentebelangen

 

Het mag weer!

We moesten er 2 jaar op wachten, maar gelukkig konden de Lochemse Keidagen weer gevierd worden en kwam Normaal naar onze gemeente. Ondertussen worden in de dorpen voorbereidingen getroffen voor dorpsfeesten en andere evenementen. Vele vrijwilligers die de handen uit de mouwen steken en zo een enorme bijdrage leveren aan levendige kernen. Voor veel van deze activiteiten is een vergunning nodig. Landelijke wet- en regelgeving of richtlijnen houden dit soms tegen. Bij het eerstgenoemde is het duidelijk. Maar hoeveel ruimte bieden richtlijnen, zodat ook een triathlon of anders nog georganiseerd kunnen worden? Gemeentebelangen vindt het belangrijk dat vrijwilligers gemotiveerd blijven, dus horen we graag waar het probleem zit.

16 kilometer zonnebloemlint

Aankomende zomer kleuren vele randen langs de wegen in onze gemeente geel van de zonnebloemen. Dankzij donaties van bedrijven en particulieren en dankzij de medewerking van ruim 30 agrariërs vormen de zonnebloemen een lint van maar liefst 16 kilometer door de gemeente Lochem. Een mooie samenwerking, wat bedoeld is voor het bevorderen van de biodiversiteit en waar we allemaal van mogen genieten.

Dank je wel

Tot slot bedanken we Robert Bosch en Henk van Zeijts voor hun inzet als wethouder van de gemeente Lochem.

VVD

 

Wonen, werken en samenleven

Dat zijn de speerpunten in het coalitieakkoord van Gemeentebelangen, VVD en MmL. Het coalitieakkoord is inmiddels ondertekend en voor de VVD is Eric-Jan de Haan als wethouder benoemd. We gaan met vertrouwen de samenwerking aan. Zowel met de coalitie als met de overige partijen in de gemeenteraad.

Ruimte voor ondernemen

Onze ondernemers in alle sectoren zorgen voor bedrijvigheid en daarmee voor werk en inkomen. Vrijwilligers en mantelzorgers zijn inmiddels onmisbaar in het verenigingsleven en de zorg. Het tekort aan personeel is hoog. Daarom vinden wij ruimte voor ‘ondernemen’ belangrijk. Niet alleen ruimte in m2, maar juist en vooral in innovatie en energietransitie. Een mkb adviseur en een betere aansluiting van het beroepsonderwijs bij bedrijven horen daarbij.

Ruimte voor meedoen

Iedereen moet naar vermogen mee kunnen doen aan de samenleving. Dat is niet vanzelfsprekend. Denk aan schulden als gevolg van stijging van energieprijzen. Of beperkt zorg thuis kunnen ontvangen door tekort aan personeel. Zorg en meedoen zo dichtbij mogelijk organiseren en samen kijken of het anders of beter kan. De dialoog hierover gaan we graag aan.

Meedenken met Lochem

 

College van start

Deze week is een nieuw college aangetreden waarin ook MmL is vertegenwoordigd: de komende vier jaar staat dit opgesteld om de goede dingen voor u en anderen te doen. Dat het echter ook nu geen eenvoudige opgave zal worden ligt voor de hand gelet op de grote woningbehoefte, hoge energieprijzen, een gierende inflatie, stijgende aantallen vluchtelingen en statushouders en in het najaar mogelijk een nieuwe periode met Covid.

Principe-kwesties

De raad heeft afgelopen week besloten over subsidie voor de Lochemse schouwburg: hoewel het om forse bedragen gaat heeft de raad bijna unaniem voor gestemd: hadden we dat niet gedaan dan was het doek vermoedelijk gevallen voor de schouwburg. Hoewel hiermee de zorgen niet geweken zijn kan men weer vooruit kijken.

Een tweetal principebesluiten vormden andere heikele besluitpunten: met een principebesluit geeft het college richting een initiatiefnemer een indicatie of een bouwplan realistisch is. Met name het besluit rondom een fors aantal woningen in de Kokstraat in Eefde leverde ook nu de nodige emoties op. Wij begrijpen de bestaande zorgen en gaan er van uit dat de initiatiefnemer zich aan alle gestelde eisen houdt: hierdoor zal het uiteindelijke aantal woningen vermoedelijk lager uitpakken.

Meer weten: kijk op www.meedenkenmetlochem.nl

GroenLinks

 

Schouwburg Lochem blijft!

Een grote meerderheid - inclusief GroenLinks - stemde voor behoud van de schouwburg. De hogere subsidie maakt betaling volgens de CAO mogelijk en zorgt voor een sluitende exploitatie. De schouwburg biedt een gevarieerd cultureel theateraanbod. Eerder al diende GroenLinks een motie ‘Jongeren en minima’ in. Hierdoor kunnen zij nu voor vijf euro naar het theater of het filmhuis.

Inwoners eerder betrekken bij bouwplannen

Er stonden twee ‘principebesluiten’ op de raadsagenda. Eén over nieuwbouw aan de Kokstraat in Eefde. En één over uitbreiding van een loonbedrijf in het buitengebied van Laren. GroenLinks stelde beide ter discussie. Er is nog te veel onduidelijk, waardoor het te vroeg is voor besluiten. En bij de Kokstraat heeft de ontwikkelaar omwonenden te laat betrokken. We stelden voor een stap terug te doen voor de zorgvuldigheid: beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Dit bleek richting nieuwe coalitie spreken voor dovemansoren.

Afscheid wethouders Robert Bosch en Henk van Zeijts

De gemeenteraad nam afscheid van Robert Bosch (GB) en Henk van Zeijts (GroenLinks) als wethouders. De burgemeester bedankte beide mannen. GroenLinks-raadslid Arda van den Brink prees Henk voor zijn dossierkennis, en rust en vasthoudendheid op groene en sociale thema's.

 

LochemGroen!

 

De kool en de geit

In het nieuwe coalitieakkoord staat ‘De combinatie met onze landgoederen, coulisselandschap en biodiversiteit vormt hét karakter van Lochem. In beleid en uitvoering bezien we die verschillende functies altijd in samenhang om dit unieke karakter te behouden. Agrarische bedrijven moeten zich daarnaast kunnen blijven ontwikkelen.’

LochemGroen! vraagt zich af wat het woordje ‘Daarnaast’ betekent. In een nieuw te vormen stukje gemeente? In een stukje landschap dat al verpest is? Helaas waren bij een bijeenkomst over het Achterhoeks Landschap geen coalitiepartijen aanwezig. Hier bleek, dat 90 procent van de landschapselementen van het coulisselandschap zijn verdwenen. Wij snappen dat de puzzel om te werken in een kleinschalig landschap ingewikkeld is én een gezamenlijke uitdaging. Daarvoor moet er volgens LochemGroen! flink ruimte worden geboden aan vernieuwers, aan schaalverkleiners. Nieuwkomers krijgen echter maar moeilijk voet aan de grond, zelfs nu veel boeren geen opvolger hebben.

Biodiversiteit

Gelukkig strijken er vier superondernemers neer in Lochem: de mensen van De Patrijs. Wij gaan net als hen voor een bewuster voedselbeleid, en meer biodiversiteit, óók in landbouwgebied. Waarbij het spuiten van Glyfosaat en het maaien van bermen -ook die van boeren met zonnebloemranden- niet meer nodig is. 

D66

 

Inwonerparticipatie in de praktijk

Het nieuwe collegeakkoord noemt inspraak en meebeslissen van bewoners ‘belangrijk’. “Het zijn randvoorwaarden om succesvol invulling te geven aan wat we willen.”  En ook: ‘We gaan het samenspel tussen inwoners, politiek, bestuur en ambtenaren verbeteren.’

Mooie woorden

Op de Politieke Avond van 23 mei 2022 zien we participatie in de praktijk. Voor de derde keer (!) spreekt de gemeenteraad over het begin 2021 genomen principebesluit om 18 woningen te realiseren in de Kokstraat in Eefde. Te veel woningen in een kleine straat. In strijd met gemeentebeleid op het gebied van klimaat, leefomgeving en verkeer.

Motie verworpen

Alle partijen in de raad hebben contact met de inwoners van de Kokstraat en erkennen de tekortkomingen. Maar de motie van vijf oppositiepartijen om het besluit van tafel te halen, wordt verworpen. Collegepartijen Gemeentebelangen, MmL en VVD stemmen tegen.

Gedraai

“We dachten dat er naar ons werd geluisterd”, zegt een inwoner van de Kokstraat en lid van de actiegroep STOP. “Alle partijen waren het inhoudelijk met ons eens maar plots kwam een draai vanuit de collegepartijen en zetten men niet door. Zo van: ‘We zijn het wel met jullie eens, maar we kunnen of willen niks doen. Teleurstellend.” 

 

 

PvdA

 

Bewoners Kokstraat Eefde afgeserveerd

De bewoners van de Kokstraat Eefde deelden een goed recept voor betere inwonersparticipatie en meer groen in de wijk. Dit recept werd voor de verkiezingen door alle partijen goed ontvangen, maar vorige week werden er behoorlijk wat zure ingrediënten door de nieuwe coalitie toegevoegd.

Veel en betaalbaar bouwen wordt soms erg letterlijk genomen. Aan de Kokstraat worden op een postzegel 18 huizen gebouwd, waardoor er geen boom of struik geplant kan worden. Door veel woningen te bouwen op een klein stukje grond kun je betaalbaar bouwen aldus de wethouder van Gemeentebelangen, alleen gaat dat ten koste van de leefbaarheid. De PvdA had net als de bewoners van de Kokstraat graag gezien dat er een nieuw plan was gekomen en dat de belangen van de inwoners voor de belangen van de projectontwikkelaar gaan. Een bittere nasmaak dus.

Coalitieakkoord

Inmiddels is er een coalitieakkoord van Gemeentebelangen, VVD en MmL. Het is uitgebreid, maar de inhoud is behoudend en er is weinig visie:

  • Energiearmoede; geen concreet plan
  • Klimaatverandering; uitstelgedrag
  • Natuur en biodiversiteit; geen ambities
  • Wonen; weinig concreet
  • Stikstof; niet besproken
  • Zorg; op de kosten letten

Dat kan groener en socialer, we zijn benieuwd naar de uitwerking en wensen de wethouders veel succes!

 

CDA

 

Tijdig Inspraak inwoners belangrijk!

De bewoners van de Kokstraat in Eefde voelen zich niet gehoord bij de plannen om 18 woningen te realiseren aan de Kokstraat. Een plan met weinig tot geen groen in de wijk en een moeilijke ontsluiting is voor het CDA de reden geweest om ermee in te stemmen de plannen te herzien. Woningbouw aan de Kokstraat is gewenst maar dan in overleg met bewoners en initiatiefnemer.

Zonnestroom voor de laagste inkomens.

Wij moeten van olie en gas af, daarom is zonnestroom van belang. Het CDA vindt dat de gemeente mensen die niet zelf in staat zijn te investeren in zonnepanelen mee moet laten profiteren van de voordelen van duurzame energie. LochemEnergie kan hiervoor een lening krijgen van 3 miljoen van de gemeente. Het CDA is van mening dat zonnepanelen in eerste instantie op daken moeten worden geplaatst en niet op landbouwgrond.