Voor de (d)raad ermee 31 mei

Politieke partijen blikken terug op Politieke Avonden

Elke twee weken is er een Politieke Avond over allerlei onderwerpen die spelen in de gemeente Lochem. Hieronder geven de politieke partijen hun mening over onderwerpen uit de afgelopen twee Politieke Avonden.

Wilt u precies weten wat er is gezegd? Dan kunt u de vergaderingen terugkijken op www.lochem.nl/politiekeavond.

Gemeentebelangen

 

Kernvisies

GemeenteBelangen is blij dat nu ook de kernvisies voor Barchem, Gorssel, Epse en Eefde vastgesteld zijn. Zo zijn we weer een stap dichterbij het ontwikkelen van nieuwe bouwlocaties. Tijdens de ALV van de dorpsraad in Gorssel werd opgemerkt: “We hebben hier 20 jaar geen woningbouw gehad. Dit betekent dat we een hele generatie kwijt zijn. Gemeente ga alsjeblieft aan de gang!”

GemeenteBelangen kan dit alleen maar onderstrepen. We willen allemaal woningen voor jongeren, maar goedkoop bouwen en een hypotheek krijgen is heel moeilijk. Daarom waren we mede-indiener van de motie om in alle kernen de mogelijkheid voor meerlagenbouw vaker in te zetten voor  projecten van de woningbouwcorporaties en andere initiatieven. Zo kun je meer woningen realiseren op een locatie en het scheelt in de kosten.

We staan ook positief tegenover het transformeren van panden naar woningen, waarbij we ons terdege realiseren dat die vaak wat duurder op de markt komen. Betaalbare woningen is het streven. Daar waar dat niet lukt, moet er wat GemeenteBelangen betreft wel gebouwd worden.

De praktijk leert dat één verhuizing soms voor doorstroming van vier gezinnen en/of alleenstaanden kan zorgen. En op deze manier komen er ook starterswoningen vrij. Dus aan de slag!

Fractie GemeenteBelangen

VVD

 

Kernvisies wonen vastgesteld en nu verder!

De kernvisies Barchem, Eefde, Epse en Gorssel zijn vastgesteld. We hebben ons met succes hard gemaakt voor bouwen in meerdere lagen en ruimte voor particuliere initiatieven in alle kernen. Beide voorstellen zijn aangenomen. Zodat we ook kleinere woningen kunnen bouwen voor jongeren en ouderen. We gaven steun aan het voorstel voor tiny houses en daarmee aan flexibel en tijdelijk wonen. Waarvan tiny houses een van de mogelijkheden is. Ook flexwoningen – de landelijke overheid biedt deze zelfs aan – zijn het overwegen waard wat ons betreft.  

Bereikbaar en toegankelijk Lochem

Er wordt hard gewerkt aan de bereikbaarheid van Lochem. Dat geeft overlast. En er zijn ook stevige verbeteringen: De Julianalaan in Lochem is afgerond en de Traverse Eefde is na vele jaren klaar. Onze oproep in 2021 om te kijken naar verbetering van looproutes in alle kernen voor mensen met een (visuele) beperking krijgt uitvoering in de Kadernota 2024. Goed nieuws.

Kadernota 2024

We nodigen u van harte uit om met ons in gesprek te gaan! Mail ons via www.vvd-lochem.nl.

Meedenken met Lochem

 

BAGGER

De kernvisies hebben de afgelopen periode veel aandacht gevraagd: in deze kernvisies worden de nieuwe bouwlocaties in de diverse kernen van onze gemeente aangewezen. Na de nodige besprekingen door de raadsfracties zijn zij de afgelopen week vastgesteld. MmL was mede-indiener van een aantal amendementen en moties. In 2019 heeft MmL als eerste het college door middel van een motie opgeroepen om alternatieve woningbouw waaronder tiny-houses mee te nemen in de plannen. Sindsdien is er helaas niets gebeurd op dit vlak. Nu is er wederom een motie ingediend en raads-breed aangenomen: in de wetenschap dat er prima locaties in Gorssel, Epse en Harfsen voorhanden zijn lijkt er nu wel resultaat geboekt te worden.

KOLK

In de visserskolk bij de IJssel in Gorssel wordt slib afkomstig uit het Twentekanaal gestort. Het afgegraven slib wordt voor het storten bemonsterd op vervuiling. In de kolk mag officieel niet gezwommen worden maar dat gebeurt ondanks verbodsborden toch. De kolk is officieel van Rijkswaterstaat en valt niet onder de gemeente. MmL heeft zorgen over de gezondheid en zou graag zien dat Rijkswaterstaat hier namens de gemeente op gewezen wordt opdat betere handhaving plaatsvindt.

Meer weten : kijk op www.meedenkenmetlochem.nl of e-mail naar MmL.lochem@gmail.com

MmL fractie: Wim, Inge, & Bertus.

GroenLinks

 

Aan de slag met betaalbaar en groen wonen

Eindelijk zijn de kernvisies voor al onze kernen vastgesteld. Het is nu bekend voor welke locaties er plannen worden gemaakt. Mede dankzij twee amendementen van GroenLinks, is er zowel in Gorssel als in Eefde gekozen voor een grotere locatie. Samen met Lochem-Oost zijn er nu drie grote locaties, waarmee we ook ná 2030 uit de voeten kunnen. Want de woningnood is hoog.

Wijken waar het goed toeven is

Uitbreiden naar het buitengebied was voor GroenLinks geen gemakkelijke keuze; liever doen we dit niet. We willen daarom goede ruimtelijke plannen, met betaalbare woningen voor ouderen, jongeren en jonge gezinnen. We willen wijken waar het goed toeven is, met plekken voor natuur en wateropvang. GroenLinks zal scherp zijn op de ruimtelijke kwaliteit van de komende plannen.

Inbreiding Laren: stenig en duur

Naast uitbreiden blijven we inzetten op inbreiding, met respect voor het groen. Herontwikkeling van de locatie Stegeman in Laren biedt een mooie kans. Maar het plan daarvoor is onthutsend: er komt een enorme parkeerplaats middenin dit stenige plan, met daaromheen (op zes kleine appartementen na) dure koopwoningen. Heeft de projectontwikkelaar het hier voor het zeggen? GroenLinks heeft om advies gevraagd van de Stadsbouwmeester, want zo’n beeldbepalende plek verdient meer schoonheid.

LochemGroen!

 

Bouwen: altijd 40% goedkoop en betaalbaar!

LochemGroen! ziet graag meer betaalbare huizen en meer natuur. Dat kan allebei. Wij zullen ons er hard voor maken dat groenstructuren en ecologie als eerste een plek krijgen op de kaart, voor er nieuwe plannen om te bouwen overheen worden gelegd. Een motie Tiny Houses werd unaniem aangenomen. Hier zetten wij LochemGroen! ons al jaren voor in. Dit betekent minder ruimte voor steen, meer ruimte voor groen én voor gemeenschappelijkheid. De raad heeft het college opgedragen voor augustus met een locatie te komen. 

Geldt de woonvisie in Laren niet?

In onze woonvisie staat dat 40% van de huizen die gebouwd gaan worden goedkoop en betaalbaar moeten zijn.  Waarom vindt wethouder Eggink dat dit niet geldt in Laren? Wij zijn voor huizen op de plek van Stegeman, maar dan wel volgens onze eigen woonvisie en met meer groen. Volgens de huidige plannen is het alleen maar verstening.

Donderdag was er een bijeenkomst over plattelandsontwikkeling. In Winterswijk wordt een plan ontwikkeld waarin droogte, landbouw, stikstofreductie, natuur en wonen allemaal bij elkaar meegenomen worden. Dit plan is ook in Lochem noodzakelijk voor een gezonde leefomgeving voor mens, dier, natuur, milieu en klimaat!

D66

 

Strijd voor betaalbare woningen!

Nu de kernvisies met bouwlocaties zijn bepaald, is het tijd voor concrete bouwplannen. D66 Lochem wil alleen zaken doen met een projectontwikkelaar die betaalbaar wil bouwen: voor ouderen, voor onze jongeren, en voor starters. Zodat een leerkracht van groep 8  of een verpleegkundige in de thuiszorg ook gewoon in Lochem kan wonen.

Poot stijf houden voor betaalbaar wonen

Daarvoor zijn beleidsregels ontwikkeld en door de gemeenteraad aangenomen. Het is nu zaak die regels ook echt toe te passen. Dat lijkt misschien logisch, maar helaas, dat is het niet. Bij de laatste bespreking in de gemeenteraad van het plan voor Dorpsstraat 1 in Laren bemerkte D66 dat het eigen beleid soms even opzij wordt geschoven. We vrezen dat de grootste politieke partij Gemeentebelangen de poot niet stijf kan houden.

Rode loper voor ontwikkelaars die betaalbaar bouwen

Juist nu het moeilijk wordt, is het zaak om strijd te leveren voor betaalbare woningen. Dat vraagt om het toepassen van de regels, en om goede samenwerking met projectontwikkelaars die bereid zijn minder te verdienen. D66 roept het gemeentehuis op de rode loper uit te rollen voor deze ontwikkelaars. En de ontwikkelaar die toch probeert om vooral duurder te bouwen, het gat van de deur te wijzen.

PvdA

 

Prioriteiten stellen

Snelle betaalbare woningen bouw, top prioriteit! Daarom zijn wij blij met plannen die zorgen voor de bouw van betaalbare woningen. Zoals nu in Laren, op de plek van Stegeman. Dachten wij…

Van de 21 woningen zijn er 15 in de categorie duur en 6 betaalbare woningen, veel te weinig voor de grote groep jongeren, starters en senioren die een betaalbaar huis zoeken. De afspraak is een goede mix goedkoop, betaalbaar, middelduur en duur. Compenseren op een andere plek dan, prima! Maar het college heeft (nog) geen concrete plannen en dat horen we al jaren. Ook andere afspraken zoals biodiversiteit en natuur inclusief bouwen worden niet of nauwelijks nagekomen. Onacceptabel!

Pissig in de overtreffende trap is de PvdA over de Bloemenkamp Gorssel. 39 sociale huurwoningen gaan verdwijnen. En de compensatie die de raad unaniem twee jaar geleden aan het college opdroeg te realiseren, komt er niet. Ook in Gorssel moeten 20% goedkope woningen gebouwd worden. Maar het gevolg van het niet uitvoeren van de motie is dat Gorssel er netto slechts 6 sociale huurwoningen bij krijgt tot 2030. Dat is zeker geen 20%. Daarom zijn we blij dat onze motie prioriteiten stellen bij de woonvisies het wel gehaald heeft, want dat is hard nodig!

CDA

 

Kernvisies wonen

Het CDA is blij dat de kernvisies nu allemaal aangenomen zijn en dat er gebouwd kan gaan worden. Er is zelfs een extra locatie toegevoegd: Eefde Noord-Oost.

De afgelopen jaren zijn er al veel initiatieven genomen voor kleinschalige woningbouwprojecten. Bij de laatste raadsvergadering was het CDA mede-indiener van een aangenomen motie waarbij het college wordt opgeroepen om een oproep te doen aan particuliere grondeigenaren en initiatiefnemers voor (tijdelijke) woningbouw om zich (opnieuw) met een concreet plan voor minimaal 5 woningen bekend te maken bij de gemeente. Deze oproep breed kenbaar te maken in de daarvoor passende media en om vervolgens in gesprek te gaan met de initiatiefnemers/grondeigenaren, met de inspanningsverplichting om in 2023 meerdere initiatieven doorgang te laten vinden. Ook via deze weg bovengenoemde oproep om u te melden bij de gemeente!