Voor de (d)raad ermee 14 oktober 2020

Politieke partijen blikken terug op Politieke Avonden

Elke twee weken is er een Politieke Avond over allerlei onderwerpen die spelen in de gemeente Lochem. Hieronder geven de politieke partijen hun mening over onderwerpen uit de afgelopen twee Politieke Avonden.

Wilt u precies weten wat er is gezegd? Dan kunt u de vergaderingen terugkijken op www.lochem.nl/politiekeavond.

Gemeentebelangen

 

Eerste vergadering na de zomer

De eerste politieke avond na het zomerreces werd weer fysiek gehouden. Helaas was er geen publiek, maar met wat aanpassingen kon er bij diverse onderwerpen wel worden ingesproken.

Tijdens de raadsvergadering werd afscheid genomen van ons Gemeentebelangen (GB) raadslid Annie Visschers-Markerink. Zij heeft wegens gezondheidsredenen haar raadslidmaatschap opgezegd. Jan Wesseldijk is toegelaten en geïnstalleerd als nieuw raadslid. Wij wensen hem een mooie raadsperiode toe.

Nieuwe locatie kazerne Almen

GB is blij dat naast de voetbalvelden een stuk grond/bos kan worden aangekocht om een brandweerkazerne te bouwen volgens het plan van eisen van de VNOG. GB heeft gevraagd goed te kijken naar de verkeersveiligheid. Wanneer er ook gevoetbald wordt, staan er langs de weg veel auto’s geparkeerd. Wellicht zijn er mogelijkheden om nieuwe parkeerplaatsen te realiseren voor de voetbalvereniging. En ook de lang gekoesterde wens voor een nieuwe plek voor een milieustraat zou hier kunnen komen. Het mag niet vertragend werken voor de bouw van de kazerne.

Scenario’s afval

GB is van mening dat de kosten van afval in de hand moeten worden gehouden. Dit mag niet ten koste  gaan van de dienstverlening. De waarde van oud papier is nihil, terwijl verenigingen die oud papier ophalen, wel een vast bedrag ont vangen. Het college van burgemeester en wethouders zullen in gesprek moeten met de vereniging voor een mogelijk passende oplossing. 

 

VVD

 

Het uiten van je mening is het grootste goed

Uit afgelopen politieke avond bleek wel weer dat de gemeenteraad over een breed scala aan onderwerpen haar mening moet geven. Financiën, duurzame energie, zorg en sport werden behandeld.

Bestuursrapportage

In de Bestuursrapportage vroeg het college om extra gelden. De VVD vindt dat het financiële kader helder moet zijn, de Bestuursrapportage is niet het moment om extra gelden te vragen daarvoor is de begroting. Daarom hebben wij daarvoor twee amendementen ingediend en zijn deze met grote meerderheid aangenomen.

Evaluatie beleidskader zonne-energie

Afgelopen zomer is ons beleidskader geëvalueerd. Hierbij kwamen een aantal aanbevelingen, zoals financiële participatie, inspraak van omgeving en duidelijke kaders.
De VVD heeft meermalen aangegeven dat participatie niet goed uit de verf kwam, we zijn blij dat het beleidskader wordt aangepast.

Uitvoeringsagenda preventie

We vinden preventie erg belangrijk, hierbij ondersteunen we onze inwoners en kan latere zorg voorkomen worden. Vooral nu in Corona-tijd loont het om extra aandacht aan preventie te geven.

Open tafelgesprek voetbalvereniging Barchem

De voetbalvereniging vroeg tijdens de politieke avond aandacht om meer gelden voor verduurzaming. We gaan graag in gesprek met onze inwoners, we zijn bereikbaar via info@vvdlochem.nl

GroenLinks

 

De mens centraal

Van mensonterend naar mede-menselijkheid
Groenlinks heeft met een motie gevraagd om vluchtelingenkinderen hier op te vangen omdat de situatie in Griekenland mensonterend is. Daarmee gaven we gehoor aan een brief van o.a. vluchtelingenwerk die 500 kinderen in Nederland wil opvangen. De motie is aangenomen met de steun van de PvdA, D66 en CDA. Met Lochem erbij, heeft nu meer dan de helft van de gemeenten in Nederland zich uitgesproken voor zo’n opvang. Met deze blijk van medemenselijkheid, kunnen die kinderen in een veilige omgeving hun asielaanvraag kunnen afwachten. Dan moet de regering overigens ook de stappen daarvoor zetten.

Mensen helpen niet in de knel te komen
De gemeente is de laatste jaren verantwoordelijk voor de zorg en ondersteuning van mensen die dat nodig hebben. Als onze inwoners het niet op eigen kracht redden, staat de gemeente met raad en daad klaar. Maar zou het niet mooi zijn als we konden voorkomen dat mensen hulp nodig hebben, als we vooraf al kunnen inspelen op mogelijke tekortkomingen in eigen kracht? Met preventieve maatregelen kan de gemeente zorgen dat de hulpvraag niet nodig is of minder zwaar wordt. Er gebeurt al veel op dat gebied, via ondersteuning die de SWL biedt, ons loket ’t Baken maar ook de vele activiteiten die in de kernen worden georganiseerd.

CDA

 

Brandweer kazerne Almen

Het CDA heeft ingestemd met de nieuwe locatie voor de brandweer in Almen en om de nieuwe kazerne maximaal mogelijk te voorzien van zonnepanelen. Ook vinden we dat met de herindeling van dit gebied in Almen ook gekeken moet worden naar de parkeerproblemen bij SV Almen en de aansluiting Binnenweg-Dorpsstraat. Wat het CDA betreft kan het milieuparkje ook prima naar deze locatie. De beoogde locatie ligt bijna net zo ver van het centrum en niemand is gelukkig met de door de gemeente aangewezen locatie. Wij zien het als een nieuwe ronde met nieuwe kansen.

Opvangbereidheid vluchtelingenkinderen
We staan in de basis achter het kabinetsstandpunt over de vluchtelingkinderen in Griekenland. Dat wil zeggen opvang in de regio. Een immense opgave wat moeilijk uit voeren lijkt. Tegelijkertijd vinden we dat kwetsbare kinderen, zonder ouders, niet thuishoren in onveilige kampen. Dat vraagt een andere opstelling. We kunnen als gemeente richting Den Haag het signaal afgeven dat de gemeente Lochem ook een aandeel wil leveren in de opvang van deze kinderen. Het zou om 3 of 4 kinderen gaan. Dat kan de gemeente Lochem wel aan.

 

 

PvdA

 

Zeker zijn van een goede toekomst

Vorige week spraken we over het bestemmingsplan FAB-clustering Laren. Een never ending story. Al 11 jaar is de gemeente Lochem bezig om met een rood voor roodregeling 4 nieuwe woningen te bouwen in Laren. Omwonenden zijn er niet blij mee en kregen al eens hun gelijk bij de Raad van State. Toch kiest de gemeente Lochem voor een herbesluit en laat de omwonenden opnieuw in onzekerheid. Dat is niet de manier om met mensen om te gaan. De PvdA wil dit voorstel van tafel gaat zodat we snel op een andere plek nieuwe plannen kunnen maken. Niet 4, maar een veelvoud aan betaalbare woningen.

GroenLinks, PvdA, D66 kwamen met een motie om kenbaar te maken dat de gemeente Lochem bereid is om vluchtelingenkinderen op te nemen uit vluchtelingenkamp Moria. Het debat hierover was schrijnend. Argumenten als ‘kinderen wel helpen, maar niet hier’ (GB/ MML/ VVD) en ‘we hebben hier geen ervaring mee’, alsof ze nu beter af zijn… en de VVD: ‘we mogen ze niet uit hun vertrouwde omgeving halen’, een afgebrand vluchtelingenkamp, serieus?? Gelukkig was een nipte meerderheid voor J

D66

 

De energietransitie doet veel stof opwaaien

Op dit moment moeten wij als gemeenteraad beslissingen nemen over de toekomst van energieopwekking. Dit alles om ervoor te zorgen dat we geen fossiele brandstoffen meer gebruiken. Dat is best lastig. De windmolens en zonneparken zijn niet mooi om naar te kijken. Toch zijn ze nodig. Hoe zorgen wij ervoor dat we én aan onze verplichtingen voldoen én dat het zo min mogelijk nadelige gevolgen heeft voor onze inwoners?
Wat D66 betreft móeten inwoners van begin af aan betrokken worden bij projecten die door projectontwikkelaars worden geïnitieerd. Wat ons betreft zijn het bij voorkeur inwoners zelf die initiatief nemen en wat ons betreft delen inwoners ook voor 50% in de opbrengst van deze nieuwe vorm van energie opwekken door projectontwikkelaars. Hoe dat te financieren? Zou de provincie, die geld met fossiele energie verdiend heeft, niet ook deze transitie meer moeten faciliteren en geld beschikbaar stellen? Wat ons betreft wel!
Daarnaast moet de overheid het goede voorbeeld geven. Dankzij de motie, ingediend door PvdA en alle andere partijen, wordt het dak van de nieuwe brandweerkazerne in Almen bedekt met zonnepanelen. Een prima voorbeeld!

 

 

Meedenken met Lochem

 

Digi-kaal-slag

Na de zomervakantie is de raad een aantal malen fysiek in Lochem bijeen geweest, sinds begin oktober gaat het helaas weer helemaal digitaal, een en ander in lijn met de oproep van het kabinet om ‘thuis te werken tenzij het echt niet anders kan’

Reserve

Het college heeft een begroting opgesteld voor 2021 en de jaren erna. Begin november zal de raad hier een besluit over nemen. Grote lijn is dat ingeteerd zal moeten worden op de eigen reserve, enerzijds doordat er minder geld uit het Gemeentefonds komt, anderzijds door voorgestelde investeringen maar ook mogelijke effecten van Corona.

Steun

Hoewel MmL al jaren predikt dat de uitgaven in lijn moeten zijn met de inkomsten snappen we dat het onder de gegeven omstandigheden lastig is een sluitende begroting te presenteren. Bij heel veel gemeenten staat het financiële water aan de lippen door minder geld en onder meer de ‘open eind’ regelingen van de WMO. Landelijk gaan er gelukkig steeds meer stemmen op om gemeenten financieel beter te ondersteunen. We zijn benieuwd hoe het kabinet hier met landelijke verkiezingen in het vooruitzicht op gaat reageren!