Voor de (d)raad ermee 3 juli

Algemene beschouwingen 2024

Maandag 1 juli 2024 vergaderde de gemeenteraad van Lochem over de kadernota 2025. Op deze pagina’s leest u hoe de raadsfracties reageerden op de plannen van het college van burgemeester en wethouders voor het volgende jaar.

Gemeentebelangen

Gemeentebelangen Groet u!

In de Kadernota 2025 zijn twee nieuwe thema’s opgenomen: “Leefbare kernen” en “Gezond en Vitaal leven”, passend bij de visie van Gemeentebelangen.

Leefbare kernen

Leefbare kernen zijn belangrijk voor de fysieke en sociale veiligheid van onze inwoners. Inwoners weten zelf heel goed welke punten er in hun kern toe doen. Het is belangrijk dat organisaties hierop aansluiten. Goed contact met buren is belangrijk, omdat het ons gevoel van veiligheid en vertrouwdheid vergroot. Dit begint al bij het groeten. Iemand gedag zeggen voelt misschien wat ongemakkelijk, maar het is een kleine moeite. Zullen we van Lochem de ”Groetgemeente van Nederland” maken?

We horen vaak  dat inwoners vastlopen in het systeem, ze voelen zich niet serieus genomen en procedures zijn ingewikkeld. De Omgekeerde Verordening zal hier verandering in brengen. Het is belangrijk dat er meegedacht wordt met de inwoner. Dit betekent niet dat alles kan. Het betekent wel: goed luisteren, kijken hoe het wél kan. Werken vanuit de bedoeling.

Gezond en Vitaal Leven

Ook binnen het thema “Gezond en vitaal leven” zien we mooie ambities. Wat Gemeentebelangen betreft zet het College stappen om naast het Sportakkoord, ook aan te sluiten bij het SamenSpeelAkkoord. Dit akkoord draagt bij aan een inclusievere samenleving.

Openbare ruimten

Een punt van aandacht voor Gemeentebelangen is het bermenbeleid. Door standaard begin juni de eerste meter berm te maaien wordt de veiligheid vergroot. Niet alleen voor auto’s, maar zeker ook voor fietsers en scootmobielen. Dit draagt tevens bij aan de ambitie om Fietsgemeente te worden!

Naast veiligheid in het buitengebied is ook de verkeersveiligheid in de kernen belangrijk. Vanuit de inwoners komen diverse geluiden over onveilige verkeerssituaties. We zouden graag zien dat de gemeente hierover met inwoners in gesprek gaat en deze punten in het Onderhoudsplan naar voren haalt.

Wonen

Over wonen is veel gezegd de afgelopen jaren. Ook Gemeentebelangen wil graag zo snel mogelijk de schöppe in de grond. We zien jongeren naar buurgemeenten gaan. Juist deze jongeren zijn nodig om de kernen leefbaar te houden.

Gemeentebelangen volgt de ingeslagen weg: gestaag vooruit. Gegroet!

Fractie Gemeentebelangen Lochem

VVD

Kadernota 2025, veel wensen zonder financieel perspectief

Zoals u weet staat de VVD fractie voor een gedegen financieel beleid. Ons uitgangspunt is dat de voorzieningen minimaal op niveau moeten blijven. Belastingen mogen niet onnodig worden verhoogd.  Het college legt ons een wensenlijst voor maar zegt niet hoe dat allemaal betaald gaat worden in 2026 en verder.  Door een noodgreep uit de reserves lukt het voor 2025 wel.

We zien veel grote uitgaven voor het achterstallige onderhoud van wegen en de civiele kunstwerken, zoals bruggen en viaducten.  Ook voor de uitbreiding en aanpassing van de ambtelijke organisatie wordt veel extra geld uitgetrokken. Verder zien we behoorlijke investeringen die flinke impulsen geven om de leefomgeving verder te verbeteren.  We staan hier natuurlijk achter.

Helaas wordt niet of nauwelijks aandacht besteed aan het woondossier. Wij zijn van mening dat de noodzakelijke woningbouw veel te traag op gang komt. Ingediende plannen van inwoners waar wij ons sterk voor hebben gemaakt worden door het college terzijde geschoven. In iedere wijk een straatje erbij helpt ook  .  Beetje meer durf en daadkracht helpt ook.

In de kadernota zien we geen investeringen terug voor het grote buitengebied van onze gemeente, terwijl daar veel uitdagingen liggen. We hebben eerder een oproep gedaan te komen met een plan voor het Buitengebied. Eventueel stoppende agrariërs en anderen weten dan waar ze aan toe zijn

Alles bij elkaar opgeteld kunnen we dus in 2025 alles betalen.  Helemaal zeker is de uitkomst voor 2025 nog niet omdat we verwachten dat het Rijk nog wel een greep uit onze kas zal doen.

Om een verantwoord beleid te voeren moet ook alles in de jaren daarna (2026 t/m 2028)  betaald kunnen worden. Dat is nu niet het geval en het college legt die keuze wat wel en wat niet kan bij de raad.  Het college geeft aan dat ze daar bij de kadernota 2026 op terug komen. Wij vinden dat absoluut geen goed idee! 

VVD Lochem fractie
Lokaal Liberaal

Meedenken met Lochem

Op naar de tweede helft!

Hoop

In deze periode spreken we als raad over de Kadernota 2025, het plan van het college voor de komende jaren. We zijn  ongeveer halverwege de raadsperiode (in maart 2026 hebben we weer verkiezingen).Het is tijd om terug te kijken en vooruit te kijken. 

Begin juli is het nieuwe kabinet geïnstalleerd: BBB, onze bondgenoot, maakt er deel van uit en levert ministers voor Volkshuisvesting en Landbouw. Deze onderwerpen zijn ook belangrijk voor onze gemeente en regio. we  praten al jaren over meer woningen. Met de komst van het nieuwe kabinet denken we dat we nu echt aan de slag gaan. De agrarische sector heeft het de afgelopen jaren moeilijk gehad. We denken dat onze agrarische gemeente zal  profiteren van een nieuw , nuchter kabinet. Dit kabinet zal niet alleen goed voor het milieu zorgen, maar ook het belang van  agrarische bedrijven erkennen. 

Terugblik

Als we  terugkijken op het afgelopen jaar dan zien we dat er al veel gebeurd. De zwembaden in Gorssel, Almen en Lochem krijgen een grote renovatie, de discussie rondom de MFA in Gorssel is afgerond. Wat ons betreft hadden de  plannen wat kleiner mogen zijn. We gaan mooie stappen zetten met wegen en bruggen Binnen de bebouwde kom zien die er straks ook weer goed uit. We hebben succesvol plannen gelanceerd voor kabelgoten en flessenhouders maar ook voor belangrijke zaken zoals een gezonde en veilige omgeving voor jongeren en het behoud van gemeentelijke monumenten. De Liberation Route waarvoor we vorig jaar geld hebben verzameld krijgt inmiddels ook vorm.

We zien dat we vooruitgang boeken in de opvang van nieuwkomers: de Oekraïners kunnen dit jaar deels gehuisvest worden. Over asielzoekers zijn we nog in gesprek Wat ons betreft vangen we ook hen op, het liefst op zo min mogelijk verschillende locaties.

Toekomst

Toerisme tenslotte  is en blijft belangrijk voor Lochem. Ons pleidooi voor de terugkeer van de historische stadsgracht in Lochem wordt meegenomen bij de herontwikkeling van de Graaf Ottoweg. Hetzelfde geldt evenzeer voor de herinnering aan de tram in de Tramstraat.

GroenLinks

Waar staan we in Lochem?

We zitten op de helft van de college- en raadsperiode 2022 – 2026. Zo langzamerhand zou je resultaten willen zien van de inzet van het college. Een college met GemeenteBelangen in de hoofdrol. Maar het college levert niet. Niet wat betreft woningbouw, niet wat betreft versterking van het landschap en niet wat betreft inwoners een rol geven bij ontwikkelingen.

Woningbouw

Met het opstellen van de kernvisies woningbouw is veel tijd verloren gegaan. Nog steeds worden voornamelijk dure woningen gebouwd.  Het is volstrekt onbekend wanneer er betaalbare woningen beschikbaar komen voor jongeren en ouderen. GroenLinks vindt dat zorgelijk. We zullen blijven vragen naar een planning: Wat wordt Wanneer Waar gebouwd. We zullen blijven vragen naar de voortgang van de ontwikkeling van plannen. En we zullen scherp opletten dat het woongebieden worden waar het prettig wonen en leven is, klimaatbestendig en groen, goed passend in de omgeving.

Landschap

Wat zijn de belangrijkste onderwerpen voor de toekomst van Lochem? Deze vraag werd gesteld voor het maken van de omgevingsvisie voor Lochem. Een document waarin keuzes worden vastgelegd voor het gebruik van de ruimte. Inwoners zetten met stip natuur en landschap op 1. Behoud van het landschap en onderhoud van de natuur. GroenLinks strijdt al jarenlang flink in voor deze zaken. Goed om te zien dat we daarvoor brede steun hebben. Voor GroenLinks is het landschap uitgangspunt voor het omgevingsprogramma buitengebied.

Actief burgerschap

Lochem worstelt. Weet niet goed hoe inwoners serieus te betrekken bij ontwikkelingen en echt een rol te geven bij veranderingen in hun directe omgeving. Het begint met luisteren, zo luisteren dat de ander zich gehoord voelt. Niet alleen ‘roept u maar’, ‘ophalen’, maar met elkaar praten. Moeilijke keuzes met elkaar bespreken en zoeken naar een oplossing. Omwonenden zitten vanaf het begin aan tafel bij planontwikkeling en tekenen mee. Dat vraagt van initiatiefnemers en overheid vooraf helderheid over randvoorwaarden. Dat vraagt van de gemeenteraad lef om een weloverwogen politieke keuze te maken. Dat is waar GroenLinks voor staat.

LochemGroen!

LochemGroen! mist aanpak urgentie en financiële visie.

We missen leiderschap en een duidelijke signatuur van dit college. Er worden geen keuzes gemaakt. Dat er met dit college keuzes worden gemaakt die LochemGroen! niet altijd zal zinnen, dat beseffen wij. Maar helemaal geen keuzes maken zint ons nog minder.

Een gezondheidsramp voor mens, dier en natuur

Het aantal parkinsonpatiënten groeide de afgelopen 10 jaar met 30% en milieuvervuiling door pesticiden is de hoofdverdachte. Er hangt een nevel van bestrijdingsmiddelen boven Nederland, aldus het grootschalige onderzoek van Meten = Weten. We worden dag en nacht blootgesteld aan een cocktail van pesticiden, wat ook gelinkt wordt aan dementie, depressie en kanker. Dat willen we niet voor onze burgers, niet voor onze boeren en niet voor de dieren en de natuur. Tegelijk zien we kleine boerenbedrijven de handdoek in de ring gooien. Dit leidt tot verdere schaalvergroting met potdichte stallen en villa’s in het buitengebied. Dit helpt niet om de woningnood op te lossen.

  • LochemGroen! wil geld vrijmaken om te weten hoe vervuild Lochem is. Ook wil LochemGroen! een landbouw & voedseladviseur die ondernemers kan helpen omschakelen naar een gifvrije en tegelijk natuurinclusieve landbouw. De tijd waarin we onszelf als heerser boven de natuur hebben geplaatst is voorbij.

Betaalbare huizen

We zien in het woondossier dat prijzen de lucht in schieten en de projectontwikkelaars het laatst lachen. Inwoners zijn de dupe. Vorige maand kwamen meer dan 280 reacties binnen voor een sociale huurwoning in Barchem aan de Kerklaan, terwijl enkele maanden geleden de wethouder nog zei dat “er niet zoveel vraag naar sociale huur is in Barchem.”

Het college stelt geen prioriteiten en heeft de achterstand vele jaren dramatisch laten oplopen.

  • LochemGroen! wil snel en stevig inzetten op betaalbare koop en sociale huurwoningen, gebouwd in een groene omgeving.

Vluchtelingen

Er zijn ook hoopvolle zaken te noemen zoals de heldere woorden van de wethouder en gemeenteraad over asielopvang in Lochem. Los van de wantoestanden in Den Haag is er een glashelder signaal gegeven. Wij, in Lochem staan voor opvang van vluchtelingen.

Maakt u zich ook zorgen? Word lid via Lochemgroen.nl

 

D66

“Hoe wappert nu eigenlijk het broekje van de VVD?”

‘Een thuis in de gemeente Lochem voor nieuwkomers’ heet de opvang- en asielvisie die VVD-wethouder Ria Leliveld opleverde.

Maar, als asielminister Marjolein Faber binnenkort belt voor ‘fatsoenlijke’ opvang in Lochem, mag burgemeester Van ‘t Erve uitleggen dat onze gemeenteraad nog niet zo ver is.

De hele gemeenteraad, inclusief de coalitiepartijen VVD, MmL en GB, vroeg een paar maanden geleden om deze visie, zodat de wethouder stappen kan maken. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst.

Maar wat wethouder Ria Leliveld (VVD) opleverde, vonden de eigen VVD-fractie en die van coalitiegenoten MmL, Gemeentebelangen ‘onvoldoende’. Zij willen de visie teruggeven.

De spreidingswet stelt dat in onze gemeente 211 asielzoekers moeten worden opgenomen. Het collegevoorstel gaat uit van opvang van maximaal 250 asielzoekers.

Met 250 asielzoekers wordt de Lochemse opvanglocatie echter niet meer dan ‘een satelliet’ van het asielzoekerscentrum in Zutphen.

Een satelliet zijn betekent meer inspanningen voor de gemeente, is kostbaar en de basisvoorzieningen van onze inwoners komen onder druk te staan. Met de huidige wooncrisis is de kans dat asielzoekers die een status krijgen (statushouders), langer in de opvanglocatie in Lochem blijven, groot.

Daarbij is het voor de Lochemse asielzoekers, waar alle raadsleden van zeggen dat ze het er goed mee voor hebben, ook geen feest als zij in ‘een satelliet’ wonen. Zij mogen voor van alles en nog wat met fiets of ov naar de locatie in Zutphen waar wél een volwaardige opvang is met taalonderwijs, inburgering en begeleiding naar werk.

Als het betekent dat bij een opvanglocatie met 300 opvangplekken alle voorzieningen gegarandeerd worden door COA, zouden wij voorstander zijn van een opvanglocatie met 300 plekken. Asielzoekers krijgen dan écht een kans.

Wat D66 betreft moeten er daarom géén aantallen in een visie terecht komen. Wij geven ons vertrouwen aan de wethouder dat zij dát doet wat het beste is voor onze inwoners én de asielzoekers.

De fractievoorzitter van de VVD noemde asielzoekers ‘passanten’; de VVD-wethouder wil dat asielzoekers zich thuis voelen in Lochem. ”Hoe wappert nu eigenlijk het broekje van de VVD?”, vroeg Marleen van der Meulen zich af.

We gaan het zien. De opvangcrisis duurt voort.

PvdA

Herexamen  

Afgelopen weken hebben een aantal scholieren herexamen gedaan en zijn er alsnog een heleboel vlaggen uitgegaan. Het is een kroon op een aantal jaren hard leren om vervolgens de volgende stap te kunnen zetten met het realiseren van je toekomstplannen. Dat is volgens de PvdA ook nodig met de kadernota die nu voor ligt in de gemeenteraad. Er is hard aan gewerkt en er staan een aantal mooie plannen in, maar er is één belangrijk probleem; er is namelijk geen financiële dekking voor 2026-2028. Dus hoe gaan we het betalen? En dat terwijl er nog heel veel werk aan de winkel is. In 2025 is daar geld voor, maar hoe verder vanaf 2026? Het nieuwe kabinet heeft al aangekondigd dat er minder geld naar gemeenten gaat en dat betekent dat we het dus zelf op moeten oplossen.

Keuzes maken

In de huidige kadernota zien we dat er veel geld gaat naar de wegen, de civiele kunstwerken (bijvoorbeeld bruggen), het gemeentehuis en de interne organisatie. Maar hoe zit het met de woningbouw, de sportaccommodaties, (preventieve) zorg en andere voorzieningen? Wat is echt belangrijk om te doen, waaraan willen wij geld uitgeven? Kunnen we alle plannen realiseren of is daar geen financiële ruimte voor na 2025 en moeten we keuzes maken?

De PvdA wil helderheid over de keuzes die gemaakt moeten worden en dat kunnen wij aan de hand van deze kadernota niet beoordelen. Dus wat ons betreft doet het college herexamen met de begroting (het volgende financiële document dat wij in november bespreken). Waarbij degelijk financieel beleid voorop staat en duidelijk is welke keuzes passen binnen de financiële mogelijkheden van onze gemeente. Zeker zijn van duidelijke plannen waarin het belang van inwoners op nummer 1 staat. Hopelijk kan in november bij de begroting dan alsnog de vlag uit.

CDA

Kadernota 2025: Regeren is vooruitzien

Voorzitter Dijksma van de VNG voorziet een rampjaar voor gemeenten, aldus een artikel in De Stentor van 21 juni 2024. Gemeenten moeten de komende jaren bezuinigen, wat grote gevolgen zal hebben. Het nieuwe kabinet onderneemt nog niets om deze kaalslag te voorkomen, stelt de voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Zeker 200 van de 343 gemeenten moeten diep snijden om uit de rode cijfers te blijven.

Financiële Positie Gemeente Lochem

De algemene reserve van de gemeente bedraagt 30 miljoen euro, een gezonde buffer. In de kadernota 2025 staat dat als alle plannen worden uitgevoerd, het jaar 2025 met een sluitende begroting zal worden afgesloten. Echter, de kadernota toont ook aan dat vanaf 2026 en daarna structurele tekorten van 2 tot 3 miljoen euro per jaar zullen ontstaan. Een belangrijke oorzaak is dat ook de gemeente Lochem minder geld van het rijk zal ontvangen.

Het CDA vindt dat er nu al rekening moet worden gehouden met het feit dat er minder geld van het rijk binnen zal komen. Het college is het ermee eens dat de tekorten vanaf 2026 moeten worden opgelost. Als het rijk dit niet doet, dan moeten wij dat zelf doen. Keuzes zullen moeten worden afgewogen tegen toekomstige uitgaven, zoals bijvoorbeeld onderwijshuisvesting.

Financiële Planning en Prioriteiten

De kadernota laat zien dat er geld nodig is voor het onderhoud van wegen, herinrichting van het gemeentehuis, opbouw van een nieuwe organisatie in het gemeentehuis, een multifunctionele accommodatie in Gorssel, een nieuwe school in Laren en de opvang van asielzoekers. Dit zijn allemaal zaken die meerjarige kosten met zich meebrengen.

Het CDA is van mening dat er nu al moet worden nagedacht over waarin eerst geïnvesteerd moet worden en wat kan wachten om grote tekorten te voorkomen. Het uitgangspunt hierbij is dat wij eerst onze middelen besteden aan zaken die belangrijk zijn voor onze inwoners en daarna aan interne zaken. Investeringen in woningbouw, onderwijs, zorg en gezondheid staan bovenaan onze prioriteitenlijst.

Burgerparticipatie

Het CDA vindt dat bij belangrijke zaken zoals woningbouw, opvang van asielzoekers en de omgevingsvisie de participatie van onze inwoners beter geregeld moet worden. Geef als gemeente duidelijk aan wat van de burgers wordt gevraagd en hoe de terugkoppeling zal plaatsvinden. Dit is belangrijk om het vertrouwen in de politiek weer sterker te maken.