Voor de (d)raad ermee 21 december 2022

Politieke partijen blikken terug op Politieke Avonden

Elke twee weken is er een Politieke Avond over allerlei onderwerpen die spelen in de gemeente Lochem. Hieronder geven de politieke partijen hun mening over onderwerpen uit de afgelopen twee Politieke Avonden.

Wilt u precies weten wat er is gezegd? Dan kunt u de vergaderingen terugkijken op www.lochem.nl/politiekeavond.

Gemeentebelangen

 

Landbouwbrug Almen

Er is veel gezegd over de nog aan te leggen landbouwbrug in Almen. In 2015 is het project “Meandering Berkel traject Zutphen-Almen” afgerond. Sindsdien genieten vele wandelaars van wandelpaden langs de Berkel en de nieuw ontstane natuur. Daar ging een heel traject aan vooraf met meerdere partijen, waaronder de agrariërs. Toen is al kenbaar gemaakt dat een brug over de Berkel wenselijk is. En zo werd landbouwbrug onderdeel van het plan. De raad heeft in 2018 ingestemd de brug aan te leggen. Om daar nu vanaf te wijken met als reden dat er geen draagvlak zou zijn of dat de natuur hinder ondervindt, is ons inziens niet redelijk.

Nadere doorrekening laat zien dat er in het nieuwe raadsvoorstel een fors hogere bijdrage gevraagd wordt t.o.v. 2018. GemeenteBelangen heeft gevraagd wat het in kosten scheelt wanneer er geen paden en wegstructuur aangelegd worden.

Daar gaan we in januari over in debat

Daarmee maken we meteen een bruggetje naar het nieuwe jaar. Deze steken we graag met jullie over. Samen naar de overkant met de vraag wat er op ons pad zal komen in 2023. Wij zien ernaar uit.

We wensen jullie Fijne Feestdagen en een Gelukkig 2023!

VVD

 

Fijne Feestdagen

Hoe vaak komt deze wens niet voorbij in de laatste weken van het jaar. Op het werk, in winkels, bij vrienden.  Kerstbomen zijn versierd en feestverlichting is aan. In de onzekere tijden van nu willen we een moment van verbinding en samenzijn met elkaar. Een wens geeft daar betekenis aan. 

Want 2022 is een ontwrichtend jaar: vluchtelingen uit oorlogsgebieden verlaten hun thuis en zoeken veiligheid in Nederland. Dank aan iedereen die zich hiervoor inzet.

Dichterbij zien we een toenemende verdeeldheid en polarisatie over zekerheid van bestaan.  Stikstof, woningen, hoge energielasten voor inwoners en ondernemers. De gemeenteraad heeft  ingestemd met een crisisfonds en een energiefonds. Voor 2023 willen wij kijken wij naar meer structurele oplossingen, ook voor inwoners die nu nog geen beroep kunnen of durven doen op regelingen.

In het licht van nut en noodzaak hebben wij kritische vragen gesteld bij de bouw van de landbouwbrug in Almen en de school in Laren.  Zodat we ook oog houden voor het lokale belang. Want alleen door naar elkaar om te zien en naar elkaar te luisteren, komen we tot oplossingen.

We wensen u fijne feestdagen toe.

 

Meedenken met Lochem

 

Een bijzonder jaar, ook voor MmL

Het jaar loopt alweer teneinde, 2023 heeft heel wat bijzondere situaties gebracht. Ook in onze gemeente is er veel gebeurd: opvang van statushouders, opvang van Oekraïners, maar in maart ook de gemeenteraadsverkiezingen waar wij samen met GB als winnaar uit de bus zijn gekomen. Nu werken we constructief samen in de coalitie met VVD en GB.

Over de brug komen

Vorige week werd de landbouwbrug bij Almen in de raad behandeld. Alle partijen zijn het er over eens dat de kosten onverantwoord hoog zijn, maar anderhalf jaar geleden hebben bijna alle partijen vóór gestemd. MmL stelt dat gemaakte afspraken nagekomen moeten worden  maar  dat de brug wel versoberd kan worden. Op dezelfde avond werd de nieuwbouw Larense scholen behandeld: dit  project wordt hoe langer hoe duurder. MmL stelt voor eerst een hercalculatie van de kosten te maken.

Tenslotte wijzen we graag op het effect van een motie ingediend door MmL waardoor de gemeentelijke begraafplaatsen vermoedelijk in 2023 groot onderhoud krijgen, zodat ze weer jaren vooruit kunnen.

MmL wenst iedereen Prettige kerstdagen en ondanks de bijzondere wereld waar we nu in leven een goed 2023. 

Wilt u op de hoogte blijven kijk dan op www.meedenkenmetlochem.nl

GroenLinks

 

Landbouwbrug: afspraak is afspraak

In 2014 en 2015 is de Berkel tussen Zutphen en Almen door het waterschap flink op de schop genomen. Door nieuwe bochten en landtongen zijn aantrekkelijke plekken ontstaan voor planten en dieren. Destijds is een totaalpakket afgesproken voor natuur en landbouw. Met daarin ook de sloop van de oude landbrug Binnenweg en de aanleg van een nieuwe landbouwbrug. In 2018 heeft de raad hierover besloten. De aanleg laat op zich wachten.

In een nieuw voorstel neemt het college ineens verharde landbouwwegen op. Dit is nooit de bedoeling geweest, kost een vermogen en is slecht voor de natuur. Die betonpaden willen we niet en zijn onnodig. GroenLinks vindt het wel belangrijk om gemaakte afspraken over de brug zelf na te komen. Dat kan, met een klein aanvullend budget. De raad spreekt hierover verder in januari.

Plattelandsecoloog

Er zijn vaker plannen met gevolgen voor de biodiversiteit. Zoals de aanleg van nieuwe woonwijken. Ecologische kennis binnen de gemeente wordt steeds belangrijker. In de raad van 14 november stelde GroenLinks voor een (extra) ecoloog aan te stellen. Mogelijk samen met een van de buurgemeenten. Dit kreeg raadsbrede steun.

 

LochemGroen!

 

Een brug te ver!

Laanbomen

Onze prachtige oude bomenlanen verdienen onze bescherming. Nu hoeft een inwoner die meer dan 20 bomen wil kappen, dat alleen te melden bij de provincie. Dat kan beter! LochemGroen! wil een verplichting dat bij elke kapaanvraag ook de gemeente op de hoogte wordt gesteld. Op de website van de gemeente Lochem moet vervolgens voor iedereen duidelijk zijn, voor welke bomen een kapvergunning is aangevraagd en hoe je daar bezwaar tegen kunt maken. We zijn verbaasd dat dit niet al eerder geregeld is. College?

Landbouw brug in Almen

LochemGroen! is tegen dit voorstel, omdat er dan meer dan één miljoen euro gemeenschapsgeld wordt uitgegeven voor een brug, alleen voor twee boeren. Ook natuurorganisaties zijn tegen deze brug. Door de meandering van De Berkel zijn veel vogels teruggekomen en broeden hier nu. Met de aanleg van de brug en de wegen wordt het te druk en verdwijnen de vogels weer.
Alleen LochemGroen! en PvdA zijn tegen deze brug. Alle andere fracties zijn voor. Raad kom tot inkeer en college: ga het gesprek aan met de twee boeren.

D66

 

Slecht idee: Te grote hal gemeentehuis tot ‘huiskamer’ maken

In tijden dat we zuinig aan moeten doen, wordt door het college 1,1 miljoen euro uitgegeven aan nieuwe inrichting van het gemeentehuis. Een groot deel daarvan gaat naar het tot ‘huiskamer’ maken van de veel te grote hal. Denk aan splinternieuwe bankjes, kleedjes en heel veel planten.

‘Gezellig maken’ gaat gewoon door

Het leek erop dat het college zich de kritiek had aangetrokken. Er werd gezegd dat ‘gezellig maken’ verkeerde communicatie was. Maar nu staat er toch in het college-programma dat het gemeentehuis ‘de gezamenlijke huiskamer’ en ‘een ontmoetingsplek waar iedereen welkom is’ wordt. Aan de dienstverlening verandert ondertussen niets; in de enorme hal van het gemeentehuis word je als inwoner alleen op afspraak geholpen. Er lopen geen ambtenaren rond die je zo maar aan kan spreken, er is alleen een receptionist om je te melden.

Investeer liever in de échte huiskamers van Lochem

Sportkantines, zwembaden, buurthuizen, bibliotheken, cafés en restaurants in onze kernen, dat zijn de huiskamers van Lochem. Daar is iedereen welkom, daar ontmoeten we elkaar. D66 zou graag zien dat daarin meer wordt geïnvesteerd.

Minder vaak naar het gemeentehuis

Investeer liever in betere dienstverlening dan in een gebouw. Zorg dat mensen snel antwoord krijgen op hun vragen. Bezorg paspoorten en rijbewijzen thuis. Verzorg de intake voor een bouw- of vergunningsaanvraag aan de keukentafel. Zodat inwoners minder vaak vele kilometers moeten rijden en een afspraak moeten maken op het gemeentehuis.

We hebben niet alleen maar kritiek: dat het college op tour gaat om inwoners te ontmoeten en betrekken vinden we een heel goed initiatief. Ga daarmee door!

PvdA

 

Warme feestdagen voor iedereen

Feestdagen moeten voor iedereen feest zijn. Maar hoge energieprijzen en gierende inflatie treffen mensen hard, de kachel gaat een paar graden lager en een grote groep mensen heeft het (financieel) moeilijk. De PvdA strijdt al jaren voor bestaanszekerheid en daarom hebben wij in november met succes gezorgd voor een breed pakket aan maatregelen om energiearmoede aan te pakken.

Wij zijn blij dat buslijn 56 (nu buslijn 57) terug is, belangrijk voor iedereen die met het OV reist! Een mooi succes dat wij behaalden samen met inwoners, dorpsraden en met onze PvdA collega’s in de provincie en de tweede kamer!

Ook spraken wij over de scholenbouw in Laren, wij zijn verbaasd dat de verkeersveiligheid niet meegenomen is in de plannen. Kinderen moeten zeker zijn van een veilige schoolomgeving, daar hoort ook het verkeer om de school bij, het college moet dat meenemen in de plannen!

We blijven ons inzetten voor een warm 2023, zodat u zeker kunt zijn dat we duurzaam investeren in betaalbare woningen en natuurlijk alle andere zaken die onze Lochemse samenleving raken. We wensen u hele warme en gezellige feestdagen!

In gesprek over energiearmoede? PvdA ombudsteam: 06-42187799/ ombudsteam@pvdalochem.nl

CDA

 

Ondermijning

Het CDA heeft vragen aan het college van B&W gesteld over ondermijning en criminaliteit in de gemeente. De burgemeester gaf onder meer aan dat het in een gemeente als Lochem vooral lastig is om te zien wat er in het grote buitengebied allemaal gebeurt en de capaciteit van politie en gemeentelijke handhavers een voortdurend probleem is. Hij stelde voor in het komende voorjaar een informerende tafel te organiseren waarbij ook politie en het Platform Veilig Ondernemen aanschuiven. Het CDA is blij met dit voorstel.

Landbouwbrug Almen

Bij de geplande (landbouw)brug over de Berkel bij Almen gaat het om veel gemeenschapsgeld waarbij het voor het CDA zwaar weegt dat wij een betrouwbare overheid hebben die gemaakte afspraken nakomt. Met andere partijen overwegen wij, al dan niet gezamenlijk, met wijzigingsvoorstellen te komen, die aansturen op versobering van het plan en dus kostenverlaging.