Voor de (d)raad ermee 28 september 2022

Politieke partijen blikken terug op Politieke Avonden

Elke twee weken is er een Politieke Avond over allerlei onderwerpen die spelen in de gemeente Lochem. Hieronder geven de politieke partijen hun mening over onderwerpen uit de afgelopen twee Politieke Avonden.

Wilt u precies weten wat er is gezegd? Dan kunt u de vergaderingen terugkijken op www.lochem.nl/politiekeavond.

Gemeentebelangen

 

Kernvisies

We hebben intussen twee goed bezochte inspraakavonden over de kernvisies voor Laren, Harfsen en Lochem achter de rug. Voor GemeenteBelangen is het geen vraag of er gebouwd moet worden. We kennen allemaal wel jongeren die noodgedwongen nog thuis wonen of inwoners die van een ruime gezinswoning naar een kleiner huis willen. En ook voor statushouders is onderdak nodig binnen onze gemeente.

Lochem is door de provincie gemaand om vaart te maken met woningbouw. Als het aan GemeenteBelangen ligt, worden de kernvisies zo snel mogelijk vastgesteld. Vervolgens kunnen de procedures voor de bestemmingsplannen met de definitieve invulling opgestart worden. Vanaf dan is er voor omwonenden of belanghebbenden voldoende gelegenheid om wensen of bezwaren kenbaar te maken.

Armoede

Volgens de Armoedemonitor moeten zo’n 1250 huishoudens in onze gemeente rondkomen met een inkomen tot 130 procent van het sociaal minimum. Daaronder vallen ruim 380 kinderen. Er zijn veel regelingen waar deze inwoners mogelijk recht op hebben. Het blijft moeilijk om deze mensen te bereiken. GemeenteBelangen onderstreept het belang van vroeg signalering, goede communicatie en samenwerking met meerder netwerken. Daarmee is de gemeente goed op weg en we hopen dat de mensen die het nodig hebben, deze weg ook vinden.

Fractie GemeenteBelangen

 

 

 

VVD

 

Verantwoordelijkheid draag je samen

Belangrijke maatschappelijk onderwerpen zullen de komende tijd passeren. Zo staan we nu middenin het proces om locaties aan te wijzen voor het bouwen van woningen in de kernen Lochem, Harfsen en Laren. Afgelopen weken hebben we veel inwoners en ondernemers gesproken. We zijn erg blij met alle bijdragen en doen dit samen met de inwoners.

Daarnaast hebben we een verantwoordelijkheid richting het duurzaam opwekken van energie.

We zien en horen de zorgen over de hoge energierekening van de minima, de middeninkomens maar ook de ondernemers in onze gemeente. We hebben elkaar allemaal nodig en het is grootste prioriteit om elkaar de handen vast te houden en te helpen. Zorg dat daken vol liggen met panelen, verduurzaam woningen en steun de ondernemers.

We hebben een maatschappelijke verantwoordelijkheid naar elkaar om dit samen op te lossen.

Contact? Mail ons: info@vvdlochem.nl

Ria, Karin, Jan, Guido, Harm, André en André

 

Meedenken met Lochem

 

Wonen en welvaart

In het coalitieakkoord 2022-2026 is het thema wonen als prioriteit opgenomen: de woningnood is hoog, veel starters, ouderen maar ook gezinnen en statushouders zoeken woningen. Het college is verzocht om op korte termijn de plannen ronden de kernen op te leveren zodat er zo snel mogelijk ook daadwerkelijk gebouwd kan gaan worden. De plannen voor de stad Lochem, Harfsen en Almen zijn al verkennend besproken met de raad. Zij worden niet door iedereen positief ontvangen maar door naar elkaar te luisteren kan er binnen afzienbare tijd hopelijk een breed gedragen visie ontwikkeld worden.

Energie-armoede

Een ander actueel onderwerp betreft de energiearmoede, ontstaan door de ongekend stijgende prijzen voor energie. U heeft ongetwijfeld vernomen dat het kabinet plannen heeft om de ergste nood voor particulieren te verlichten maar veel is nog onduidelijk. Dat geldt ook voor ondernemers in het midden- en kleinbedrijf. Bijvoorbeeld buurthuizen die veelal ook in de problemen komen omdat ze de sterk gestegen kosten niet meer kunnen betalen. Hoe het kabinet dat gaat oplossen is helaas nog onbekend: doel zou moeten zijn dat iedereen binnen de grenzen van het mogelijke zo veel als mogelijk door kan.

Meer weten: kijk op www.meedenkenmetlochem.nl of e-mail naar Mml.lochem@gmail.com

GroenLinks

 

Recht op een verwarmde woning

Voor veel huishoudens schiet de energierekening omhoog. Niet iedereen kan dat betalen. GroenLinks en PvdA hebben landelijk een prijsplafond voor elkaar gekregen. Hierbij komt er een maximum prijs tot een jaarverbruik van 1200 kuub gas en 2400 kilowattuur elektriciteit. Een plafond geeft zekerheid en grip op de energierekening. Maar daarmee zijn we er nog niet.

Gemeente moet klaar staan voor acute nood

Ook bij een prijsplafond kan er acute nood ontstaan. GroenLinks stelde hierover vragen aan de wethouder (politieke tafel 19 september). Op dit moment is het aantal mensen dat zich met geldzorgen meldt, niet hoger dan gebruikelijk. Komt dat door schaamte? Kennen mensen de gemeentelijke subsidies niet? Wel hebben al 180 mensen hulp gekregen van LochemEnergie via energierekeningonbetaalbaar.nl. Dit gaat om kleinere, snel uitvoerbare maatregelen.

Verhuurders nalatig met isolatie en zonnepanelen

Isolatie van huizen vraagt een langere adem. GroenLinks vindt dat vooral woningcorporaties en particuliere verhuurders harder moeten lopen. Huurders hebben vaak een relatief laag inkomen. Een slecht geïsoleerd huis treft juist hen zwaar. Het college van B&W moet een versnelling afspreken met Viverion en IJsseldal voor duurzame renovatie en het leggen van zonnepanelen op sociale huurwoningen.

LochemGroen!

 

Een plek onder de zon

LochemGroen! gaat bij alle voorstellen over wonen uit van de belangen van mens, dier, natuur, milieu en klimaat. We kijken hierbij naar de invloed op de korte- maar vooral op de lange termijn.

Waar gaan we bouwen?

Er zijn veel mensen op zoek naar een woning. Het lastige is dat we eerst moeten vaststellen waar nieuwbouw komt, voor we kunnen besluiten wie er gaat bouwen en wat er komt te staan. Dat maakt nogal uit voor de omwonenden. Wij vinden het net als hen belangrijk dat er voldoende ruimte blijft voor groen en zullen dit zoveel mogelijk aan de voorkant vastleggen. Ook willen we harde afspraken met projectontwikkelaars over het aantal goedkope huizen en het informatie- en inspraaktraject met de omwonenden. Voor de Zelfbewoningsplicht heeft LochemGroen!! begin dit jaar al gezorgd!

Tiny houses

We steunen bewonersinitiatieven voor alternatieve woonvormen zoals Tiny houses en hofjes. Met natuurlijk eisen voor een groene inpassing. Veel ruimte geven we voor betaalbare woningen, gebouwd volgens de meest duurzame standaarden. En we vragen grote aandacht voor biodiversiteit in de woonomgeving.

D66

 

De betrouwbare overheid

Alle partijen hebben de mond vol van de klimaatverandering en daarom ook van de urgentie van de energietransitie. “Er is haast geboden!” “Wij zijn er voor het algemeen belang” en/of “Wij zijn de hoeders van de aarde.”

En nu, nu het erop aan komt, zijn er keer op keer partijen die de handschoen niet oppakken:

Landbouwgrond werd de vorige keer, toen het ging om ondersteuning van mensen die dreigen in de energiearmoede te vervallen, door CDA, VVD, Gemeentebelangen en MmL, uitgesloten.

“Zo gaan we onze, raadsbreed aangenomen, doelen nooit halen!!”

Om energieneutraal te worden in Lochem, hebben we grond nodig waarop zonne-energie omgezet wordt in elektriciteit. Daarover hebben we lang geleden afspraken gemaakt.

Natuurlijk zijn er heel veel afwegingen te maken; de voedselproductie heeft grond nodig, het landschap moet mooi blijven, de biodiversiteit moet verbeteren. Maar die afwegingen hebben we al lang geleden gemaakt. Daarvoor hebben we regels opgesteld.

Laten we ons daaraan houden. Pas dan zijn we een betrouwbare overheid.

Het college legt een prachtig voorstel aan ons voor met nieuwe regels voor kleinschalige zonne-energie. Er worden zelfs gebieden aangewezen waar géén zonnepanelen mogen komen; in hele open gebieden en bij voorkeur niet op vruchtbare grond.

Kijk, dat is nou precies waar het om gaat: Het algemeen belang: zorg voor een mooi landschap, maar ook: zorg voor voldoende energie die in onze eigen gemeente wordt opgewekt voor onze inwoners. Zoals afgesproken.

D66 zal vóór het raadsvoorstel stemmen.

PvdA

 

De menselijke maat centraal

De menselijke maat centraal, niet de procedures, maar de vraag van onze inwoners werd door de coalitie beloofd. Dat staat haaks op een flinke bezuiniging op de huishoudelijke hulp die deze zomer stilletjes is doorgevoerd. Gemiddeld moet iedereen wekelijks een half uur zorg inleveren! Dat is niet ingegeven op wat mensen nodig hebben, maar op kostenbesparing. Het gevaar is dat de kwaliteit van de zorg in het gedrang komt. Is dat de menselijke maat centraal stellen? De PvdA hoopt dat de wethouder dit wil heroverwegen.

Ook bij het bouwen van woningen is de menselijke maat niet het uitgangspunt. Tijdens de politieke avond bleek dat er slecht geluisterd is en ook slecht gecommuniceerd is met inwoners. In Harfsen is de gewenste locatie ‘Reeverweg’ afgevallen en in Lochem is sportpark de Elze afgevallen. Terwijl juist daar een mooie combi te maken is met een gewenste verhuizing van de voetbal. Daarnaast wordt er niet gekeken naar de totale opgave voor de verschillende doelgroepen over de kernen en worden er tijdelijke woningen gepland zonder heldere kaders. Kortom de samenhang en een duidelijke visie ontbreken. 3 oktober praten we hier over verder in de raad, u hoort nog van ons!

CDA

 

Kernvisies

Stel je woont in Lochem, hebt een relatie, kleine kinderen op de basisschool en je relatie eindigt. Help! Je kunt niet blijven wonen en hebt snel een woning nodig. Omdat je vangnet onder andere qua kinderopvang in de naaste omgeving is, ga je er vanuit dat er dus ook in Lochem een goedkope huur- of koopwoning beschikbaar is. Helaas, laten er nu net geen nieuwe goedkope woningen in jouw buurt gebouwd worden omdat je als zogenaamde spoedzoeker, blijkens een aantal insprekers op de inspraakavond kernvisies, niet overal mag wonen. Op de vraag van het CDA wat er gebeurt als de raad niet akkoord gaat met locaties in Lochem, en met name voor tijdelijke woningbouw voor spoedzoekers was het antwoord van wethouder Eggink duidelijk: “Onze opgave verandert daardoor niet. Dat betekent dat we moeten gaan kijken in kernen waar de kernvisies nog volgen, zoals Eefde en Gorssel.” Ze gaf aan dat de keuze voor Lochem voor de betrokken doelgroepen is gekozen vanwege de aanwezigheid van de meeste voorzieningen.  Het CDA vraagt aandacht voor de consequenties voor spoedzoekers.  

Armoede

Bij de armoedetafel ging het onder andere over de schuldenproblematiek. Het CDA heeft aandacht gevraagd voor de terugvorderingen door de gemeente bij inwoners waar al meer schulden zijn en waar zelfs een deurwaarder is ingeschakeld. Kijk ook in “eigen huis” of er iets aan deze vergroting van schuldproblematiek kan worden gedaan.