Voor de (d)raad ermee 17 maart 2021

Politieke partijen blikken terug op Politieke Avonden

Elke twee weken is er een Politieke Avond over allerlei onderwerpen die spelen in de gemeente Lochem. Hieronder geven de politieke partijen hun mening over onderwerpen uit de afgelopen twee Politieke Avonden.

Wilt u precies weten wat er is gezegd? Dan kunt u de vergaderingen terugkijken op www.lochem.nl/politiekeavond.

 

Gemeentebelangen

 

Wonen

GB vindt het belangrijk dat er gekeken wordt dat elke type woning bij de juiste doelgroep wordt gebouwd Hierbij is de woonvisie leidend. Wij worden door de tijd en tempo t.a.v. de realisatie van de woningbouwprojecten ingehaald. Bouwlocatie in de dorpen en zeker voor de stad Lochem zullen voor de korte en lange termijn dienen te worden vastgesteld. De visies beoordelen wij op basis van de huidige vraag van de woningzoekenden. Dit geldt voor de sociale huur, jongeren, die in hun dorp en stad hun toekomst zien, jonge gezinnen die in onze gemeente willen vestigen, maar ook voor ouderen die een passende woning wensen.

Biodiversiteit

Bij bouwprojecten is in het kader van de biodiversiteit, natuur inclusief bouwen belangrijk. GB is van mening dat het bouwbesluit leidend is en er bij een bouwproject overleg moet zijn over natuur inclusief bouwen te denken aan o.a. afkoppelen regenwater of  groene daken

Veiligheid

GB heeft middels een motie, ondersteund door de meerderheid van de gemeenteraad,  het College opgeroepen om met de wildbeheerders in gesprek te gaan waar veel wild oversteekt zodat hier met het beheer van de bermen rekening kan worden gehouden. Zowel voor de veiligheid van het verkeer als voor het wild. 

 

VVD

 

Allemaal1 of allemaal geen tv?

Als u dit leest, is het volop verkiezingstijd voor de Tweede Kamer. Veel debatten op social media en tv. En wie weet onze fractievoorzitter Erik Haverkort straks in de landelijke politiek. In de gemeenteraad deze week ook voldoende debat. Niet op tv maar over tv. Onze motie om in deze coronatijd meer afleveringen van Allemaal1tv mogelijk te maken en inwoners met elkaar verbonden te houden, stuitte op veel mitsen en maren. Voor ons onbegrijpelijk dat regels in deze tijd belangrijker zijn dan verbinding. We komen hierop terug in de volgende raadsvergadering. 

Biodiversiteitsplan en natuurinclusief bouwen

Het mooie van het biodiversiteitsplan is dat het ruimte biedt voor inwonersinitiatief.  Kennis over het nog nieuwe natuurinclusief bouwen groeit in onze optiek door het te doen. In samenwerking tussen gemeente en initiatiefnemers. Onze motie hiervoor is aangenomen. 

Kritisch op financiën

De jaarlijkse bijdrage van gemeenten aan de Veiligheidsregio Noord-Oost Gelderland (VNOG) dreigt opnieuw te stijgen. Wij vinden dit niet gewenst in krappe tijden. Met een raadsbrede motie stelden we voor om eventuele tekorten te dekken uit reserves van de VNOG zelf en niet uit verhoging van de bijdrage van gemeenten. De gemeente neemt dit mee terug naar de VNOG. 

Reageren of ons een vraag stellen? Dat kan via info@vvdlochem.nl.

GroenLinks

 

Natuur Natuurlijk!

Het gaat niet goed met de natuurlijke rijkdom aan wilde planten, dieren en insecten in Nederland. Samen met de inwoners wil de gemeente werken aan herstel van deze biodiversiteit. GroenLinks is dan ook blij met het eerste biodiversiteitsplan van de gemeente Lochem. En het is hoopvol dat ook andere fracties de noodzaak om de natuur te versterken inzien en het plan steunen. Het biodiversiteitsplan ‘Lochem Natuurlijk’ is vooral praktisch. Wat kan de gemeente doen, maar vooral ook wat kunnen inwoners doen? Voor het plan is jaarlijks 60.000 euro beschikbaar, een deel hiervan is bestemd voor het ondersteunen van initiatieven van inwoners zelf.

Deze betrokkenheid van inwoners is essentieel. Welke maatregelen kunnen zij nemen? Een vraagbaak per kern kan daarbij helpen en er hebben zich al mensen gemeld die deze taak op zich willen nemen. De fractie van GroenLinks verpakte dat idee in een motie die steun kreeg van de gemeenteraad tijdens de laatste raadsvergadering.

Ook onze motie voor meer bomen in onze gemeente, ondersteund door de PvdA, ontmoette enthousiasme, maar wordt nog verder uitgewerkt en komt bij de raadsvergadering op 22 maart terug.

 

CDA

 

Biodiversiteit

Kruidenrijk grasland is een manier om de biodiversiteit te vergroten. Steeds meer melkveehouders experimenteren met kruidenrijk grasland. Echter de aanschaf van het zaaigoed is duurder dan regulier graszaad.

De campagne ‘1001 ha kruidenrijk grasland’ is een initiatief van LTO, Urgenda en Pure Graze. De drie partijen startten vorig jaar een actie om met behulp van crowdfunding 1001 ha grasland kruidenrijk grasland in te zaaien. Melkveehouders krijgen 50% korting op de aanschaf van het zaadmengsel tot een maximum van 3 ha per bedrijf. Voor inwoners is dit een mooie kans om daadwerkelijk te laten zien wat biodiversiteit hen waard is.

Het CDA heeft een motie (met Gemeentebelangen, PvdA, en GroenLinks) ingediend waarin we voorstellen dat de gemeente de crowfundingsactie bij de inwoners onder de aandacht brengt en dat de gemeente Lochem € 1.500 doneert aan de actie. Dit is goed voor 100.000 m² kruidenrijk grasland in onze gemeente. De motie is aangenomen.

Allemaal1TV

Aan enthousiasme ontbreekt het bij de makers van Allemaal1TV niet. Wat de CDA-fractie betreft gelden hier dezelfde regels voor een subsidieaanvraag als voor ieder ander inwonersinitiatief. Als Allemaal1TV een rechtsvorm wordt, met een goed financieel onderbouwd plan, eventueel met RadioIdeaal, zien we dat met belangstelling tegemoet.

fractie@cdalochem.nl

 

 

PvdA

 

Biodiversiteit

We wonen in een prachtige gemeente met veel groen, dat zit wel goed met de biodiversiteit zou je denken. Maar helaas, er zijn steeds minder bijen en insecten en dat is zorgelijk.

Daarom is de PvdA blij dat er een nu biodiversiteitsplan is. Rekening houden met de natuur zou de “norm” moeten zijn. Mooi om te zien dat het plan door de hele raad omarmd werd en er nieuwe ideeën ontstonden.

Toch mag het ambitieuzer. Als je het verschil wilt maken, dan moet je durven en willen investeren. De financiële middelen om dit plan uit te voeren zijn beperkt, dat betekent dat we grotendeels afhankelijk zijn van hoe u als inwoner zelf initiatieven ontplooit met behulp van vrijwilligers en dat we daarnaast afhankelijk zijn van subsidies van de provincie Gelderland. Wat de PvdA betreft moet de vrijblijvendheid eraf.

Natuur inclusief bouwen bijvoorbeeld zou de norm moeten zijn. Dan kun je echt vooruit. En juist dat onderdeel is op initiatief van VVD, GroenLinks en Gemeentebelangen geschrapt en vervangen voor een ambitie loze pilot.

Vindt u biodiversiteit in uw buurt ook belangrijk? Neem contact op met de gemeente als u een initiatief wilt starten in uw buurt, samen houden we Lochem in bloei!

 

D66

 

Eindelijk! Het Biodiversiteitsplan!

Eén van de grootste uitdagingen van dit moment is de afname van biodiversiteit. Van harte hebben wij daarom ingestemd met dit uitgebreide plan dat het college ons voorlegde.

Het was mooi te zien dat de hele raad dit een belangrijk onderwerp vindt. Één van de moties die werd ingediend ging over kruidenrijk grasland.

Eigenlijk een vreemd idee dat wij als inwoners via een inzameling gaan meebetalen aan kruidenrijk grasland. Dit zou niet nodig moeten zijn. De boeren zouden meer geld moeten krijgen voor hun produkten. Dat kan als de prijs van produkten in de winkel iets hoger wordt en wij, consumenten, iets meer voor ons voedsel betalen.

Desalniettemin hebben wij vóór gestemd. Alle ontwikkelingen die helpen de biodiversiteit te verhogen zijn meegenomen.

Daarnaast was er een mooie motie over kruidenrijke bermen. Heel mooi en belangrijk dat ook de bermen kruidenrijker worden. Gevaar is dat de bermen zo hoog worden, dat er verkeersongelukken gebeuren. Daarom hebben wij vóór de motie gestemd waarbij samen met wildbeheerders gekeken wordt waar het wild vaak oversteekt en ervoor te zorgen dat de bermen daar niet te hoog worden.

Meedenken met Lochem

 

Nog 364 dagen te gaan….

Vandaag is de laatste dag van de  landelijke 2e Kamer verkiezingen: de definitieve uitkomst is nog under construction maar duidelijk is nu reeds dat VVD en CDA een belangrijke kans maken om samen een kabinet te vormen. Daar moeten dan nog 1 of 2 andere partijen aan toegevoegd worden en het regeerakkoord kan opgesteld gaan worden. Het hele proces tot de bordesscene zal nog wel even duren maar dat is in Nederland normaal.

Stem Lokaal

Na de overigens ongekend tamme verkiezingsperiode (er is immers nauwelijks campagne gevoerd als gevolg van de Covid) gaan we op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen. Deze zullen op 16 maart 2022 gehouden worden. Belangrijke items voor de naaste toekomst: hoe gaan we de post-Coronaperiode invullen want er is het afgelopen jaar het nodige definitie veranderd, denk aan de middenstanders en de structurele effecten van thuiswerken. Maar de komende periode is ook de energietransitie een belangrijk onderwerp: de mogelijke komst van windturbines en zonneparken met alle spanningen die dat zal veroorzaken. Lokaal genoeg te doen dus:  we gaan ons weer geheel focussen op onze mooie gemeente!

Meer weten van MmL: kijk op www.meedenkenmetlochem.nl.

Lex de Goede

 

Lochem Groen!

 

Hoe GROEN is Lochem?

Verschillende soorten dieren en planten houden de natuur in balans. Dit noemen we biodiversiteit.  Onze gemeente heeft een plan om te werken aan het herstel van die biodiversiteit.

Ja, Lochem wordt groener:

  • het biodiversiteitsplan is raad breed aangenomen
  • er komen vraagbaken per kern voor groene initiatieven.
  • CDA wil dat we boeren gaan sponseren om kruidenrijk grasland in te zaaien. Ja, wij willen ook gevarieerd grasland met veel insecten. Maar… de boeren hebben toch zelf het land omgeploegd en eenzijdig raaigras ingezaaid?

Maar het kan nog groener:

  • op mijn vraag “wat zien we eind dit jaar van dit plan?” Was het antwoord van de wethouder: “bewustwording”. Prima, maar het is toch ook al lang tijd voor uitvoering, doen?
  • nog steeds geen handhaving bij onterecht maaien van gemeentelijke bermen
  • VVD, GB en GroenLinks willen natuur inclusief bouwen nog niet als standaard

Lochem Groen! wil echt groen zien, niet alleen plannen en praten.

En u, hoe groen vindt u onze gemeente? Ik hoor het graag: Jolande van Borrendam.