Voor de (d)raad ermee 15 november

Politieke partijen blikken terug op Politieke Avonden

Elke twee weken is er een Politieke Avond over allerlei onderwerpen die spelen in de gemeente Lochem. Hieronder geven de politieke partijen hun mening over onderwerpen uit de afgelopen Politieke Avond.

Wilt u precies weten wat er is gezegd? Dan kunt u de vergaderingen terugkijken op www.lochem.nl/politiekeavond.

Gemeentebelangen

 

PMD-container

Tijdens het Vragenhalfuur hebben we vragen gesteld over de PMD-containers. Bij de afvalverwerker worden jaarlijks vele vrachten met afval uit de PMD-containers afgekeurd, omdat er afval inzit wat er niet in hoort. Deze vervuilde inhoud kan niet opnieuw worden gebruikt en de gemeente krijgt een lagere of, bij erge vervuiling, geen vergoeding. Een reden kan zijn dat de PMD-container gratis aan de weg gezet mag worden en de verleiding groot is om er iets anders in te gooien. Het kan ook dat inwoners niet goed op de hoogte zijn wat wel of vooral niet in de PMD-container hoort. In steeds meer gemeenten wordt daarom steekproefsgewijs gecontroleerd en de campagne ‘Scoor mee met PMD’ bij de inwoners onder de aandacht gebracht. Misschien is dat ook iets voor Lochem?

Begroting 2024

De financiële positie van onze gemeente is goed. De rijksuitkering uit het Gemeentefonds zorgt ervoor dat de inkomsten de komende jaren iets toenemen. Dit betekent niet dat alles kan, maar helpt wel om meer te gaan ‘Werken vanuit de Bedoeling’:  De inwoner/buitenwereld staat centraal. Als gemeente wil je het goede doen, waarde creëren en de inwoner beter helpen. Met deze ambitie is GemeenteBelangen het van harte eens.

Fractie GemeenteBelangen

VVD

 

STAPPEN VOORUIT….

Begroting 2024

Afgelopen maandag heeft de raad ingestemd met de begroting 2024 en verdere jaren. De VVD-fractie heeft zich in de afgelopen jaren sterk gemaakt voor een evenwichtig  financieel beleid. Wij zijn dan ook zeer tevreden over deze begroting waarmee we de komende jaren aan de slag kunnen. Mede door een extra hogere bijdrage vanuit het rijk sluit de begroting structureel voor meerdere jaren met behoorlijke overschotten op jaarbasis. Het voorzieningenniveau blijft gehandhaafd en kan zelfs worden uitgebreid. De belastingen worden slechts trendmatig verhoogd. Door de stevige financiële reservepositie zijn de zorgen voor eventuele tegenvallers beperkt.

Omgekeerde verordening

De VVD-fractie is één van de initiatiefnemers geweest om de inwoner centraal te zetten in de  wetten en regels in het sociaal domein, waaronder de wmo. De afgelopen jaren is er hard gewerkt aan een omgekeerde verordening.  Omgekeerd omdat niet de regel van de wet maar de bedoeling centraal staat. Zodat  vanuit de hulpvraag van de inwoner wordt gedacht om een oplossing te bieden. Met andere woorden: meer maatwerk dat aansluit op de behoefte van de inwoner.  En in helder taalgebruik. De omgekeerde verordening is een belangrijk stap vooruit.

Meedenken met Lochem

 

BBBegroting 2024

Afgelopen raadsvergadering is de begroting 2024 besproken met de raad. Hoewel die aangeeft dat we tot en met 2027 geen tekorten hebben had onze wethouder die avond nog een kleine verrassing: heel recent heeft Den Haag besloten dat we er de komende jaren nog een fors bedrag bijkrijgen. Dat is heel plezierig, ook omdat vele andere gemeenten dan rode cijfers moeten schrijven en dus de broekriem moeten aanhalen. Het biedt Lochem extra ruimte om de komende jaren de goede dingen te doen. Investeren in bijvoorbeeld scholen en zwembaden maar ook in wegen en fietspaden evenals de gracht en binnenstad van Lochem. Onderwerpen waar we allemaal vele jaren plezier van gaan hebben.

Koorts

Komende weken zijn gewijd aan de landelijke verkiezingen op 22 november: dat zal een spannende tijd worden, ook voor onze bondgenoot BBB. Lijsttrekkers verschijnen in allerlei TV-debatten en proberen ook op die manier aan te geven waar ze voor staan. In onze gemeente zijn al weer de nodige spandoeken opgehangen: ook in de nuchtere Achterhoek zal de verkiezingskoorts weer gaan toeslaan. MmL gaat lokaal gewoon door maar hoopt natuurlijk dat er na de verkiezingen veel meer aandacht zal ontstaan voor onze prachtige streek.

Meer weten : kijk op www.meedenkenmetlochem.nl of e-mail naar MmL.lochem@gmail.com

MmL fractie: Wim, Inge, Pascal & Bertus.

GroenLinks

 

Het buitengebied in de uitverkoop?

Nertsenfokkers moesten stoppen vanwege corona en veehouders laten zich uitkopen vanwege stikstof. In Lochem gaat het om een handjevol bedrijven. Het college kwam met een voorstel voor ‘maatwerk’, waarbij stoppende boeren nieuwe bedrijven mogen starten op hun erf. De gemeente kijkt dan per geval wat er mag, wat voor soort bedrijf, hoe groot. GroenLinks vindt dit een hellend vlak en heeft tegen dit voorstel gestemd. Het kan tot willekeur leiden. En kan zomaar leiden tot activiteiten die niet horen bij het buitengebied en tot overlast en verrommeling van het landschap. GroenLinks wil alleen bedrijven in het buitengebied die goed passen in de natuur.

De omgevingsvisie: natuur en landschap beschermen

Het buitengebied is een belangrijk thema in de Lochemse omgevingsvisie. De tekst is nog niet helemaal af, maar de raad zal deze al wel bespreken. Op dinsdag 28 november is er een extra politieke avond, waarop raadsleden hun eerste vragen kunnen afvuren. De avond is openbaar; inspreken is nog niet mogelijk. GroenLinks maakt zich zorgen om de plek van natuur en landschap in de omgevingsvisie en roept inwoners op om hierover zienswijzen te geven; dit kan vanaf eind januari 2024. Maar eerst nog groen stemmen op 22 november!

LochemGroen!

 

Wanneer omarmt gemeente Lochem inwoners initiatieven?

LochemGroen! roept op tot het omarmen van prachtige inwonersinitiatieven. Denk hierbij aan de initiatiefgroep die een skatepark in Eefde wil, burgers die bermen willen inzaaien, initiatieven voor Tiny houses en het noodlijden van Repairclub Lochem. Hier zou de gemeente met kleine geldstromen en/of fysieke ruimte de burgerenergie kunnen versterken. Zo zorgen we samen voor een gezonde, groene gemeente met meer sociale samenhang en een kleinere voetafdruk. Ook worden grotere uitgaven voor zorg voorkomen, de CO2 footprint verkleind (spullen hebben de grootste CO2-footprint) en krijgt de biodiversiteit een boost. Een participatie samenleving vraagt om een participerende gemeente.

Maatwerk voor stoppende agrariërs

Helaas haalde een gezamenlijk amendement van de oppositie bij het raadsvoorstel van maatwerk voor stoppende agrariërs het niet. LochemGroen! vindt het met mede-indieners belangrijk dat we op korte termijn een goede nieuwe FAB-regeling uitwerken. Dat betekent dat we samen nadenken over hoe we willen dat het platteland eruit komt te zien. In de oude FAB-regeling werden veel schuren afgebroken om er villa’s voor terug te zetten. LochemGroen! ziet liever dat er betaalbare woningen en nieuwe kleinschalige bedrijvigheid voor in de plaats komt.

Keer het tij!

www.lochemgroen.nl

D66

 

Pilot tiny houses

Meerdere moties ingediend. Raadsbreed aangenomen. Tot nu toe zonder resultaat. Wij hoorden dat de initiatiefnemers van de pilot tiny houses binnenkort met de wethouder om tafel gaan. Als het nu niet lukt zullen wij een initiatiefvoorstel opstellen. Een pilot en tijdelijk! Zo moeilijk kan het toch niet zijn?

Multi Functionele Accommodaties Gorssel (MFA)

Dit lijkt wel een gebed zonder einde. Jaren wordt hierover gesteggeld. Voorzitters van verenigingen en hun leden komen er niet uit. Ook nu weer laat iedereen van zich horen. Zoals dat meestal gaat. Je hoort vooral waar iedereen het niet mee eens is en wat er anders moet.

Volwaardige sporthal

Los van het gesteggel over de locatie van de MFA staat voor D66 buiten kijf dat er een volwaardige sporthal moet worden teruggebouwd. Deze sporthal moet ruimte bieden aan alle ambities van Gorssel en mogelijke ook andere kernen aan de westkant van Lochem op het gebied van (school)sport, gezondheid en ontmoeting. Duurzame Doelen (SDG’s) zouden uitgangspunt moeten zijn.

 

 

PvdA

 

Wat te doen met 1 miljoen?

Eén miljoen euro, een onverwachte meevaller voor de gemeente Lochem, hoorden wij bij het bespreken van de begroting. Maar op onze vraag wat te doen met dit miljoen bleef het stil… 

De afgelopen weken gingen wij deur aan deur samen met GroenLinks en hebben we veel gesprekken gevoerd met inwoners uit onze gemeente. En een ding werd ons duidelijk, er is een groep mensen die veel last heeft van de inflatie en de zorgen stapelen zich op.

De groep die het moeilijk heeft mag niet groter worden en de groep kinderen die in armoede opgroeit zeker niet. Als raad hebben we de ambitie om kinderen niet meer in armoede op te laten groeien, of het nu gaat om baby spullen voor mensen met een kinderwens, extra hulp voor kinderen die het op school moeilijk hebben of dat het gaat om sporten en gezond eten. Iedereen verdient gelijke kansen. Daarom weten wij wel een hele goede bestemming voor het miljoen:  kinderen niet in armoede op laten groeien, sport en gezondheid. U hoort van ons! 

Heeft u een suggestie wat te doen met 1 miljoen? Mail ons: fractiepvdalochem@gmail.com

 

 

CDA

 

Wat betekenen de nieuwe regels voor zonnepark Bekenschot?

De provincies gaan de voorkeursregels voor zonnepanelen aanpassen. Dit betekent dat landbouwgrond niet de voorkeur meer krijgt voor het plaatsen van zonnepanelen. Om de klimaatdoelstelling wel te realiseren zijn zonnepanelen echter wel nodig.  Daarom wordt gestreefd naar zonneparken met meerdere functies zoals overkapping van parkeerterreinen. Zonnepanelen op daken van woningen en bedrijven hebben de hoogste prioriteit. Het CDA Lochem redeneert dat de aanvraag voor zonnepark Bekenschot nog niet aan de gemeenteraad is voorgelegd en dat er daarom geen onomkeerbare keuzes zijn gemaakt of rechten zijn ontstaan. Hierover hebben wij vragen gesteld aan de wethouder.

Democratie is een groot goed!

CDA Lochem is geconfronteerd met het feit dat er een verkiezingsbord is vernield. Deze borden zijn door onze vrijwilligers geplaatst. Dit heeft ons zeer geraakt! In een democratie mag je het met elkaar oneens zijn. Het debat voeren, met elkaar standpunten uitwisselen en uitleggen waarom je tot een bepaalde mening bent gekomen is een groot goed. Wij hebben aangifte gedaan bij de politie.  De reacties van uit de Lochemse samenleving hebben ons goed gedaan.