De rekenkamercommissie van de gemeente Lochem is een onafhankelijke onderzoekscommissie van de gemeente Lochem. De commissie onderzoekt de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gevoerde bestuur van de gemeente. De commissie heeft een wettelijk karakter en is bedoeld om de raad te helpen in zijn controlerende en taakstellende taak. Onderzoeksrapporten worden aan de raad aangeboden.

Samenstelling

De rekenkamercommissie (RKC) bestaat uit drie externe onafhankelijke leden met verschillende achtergrond.

Herman van den Broek

Zutphen, 40 jaar gewerkt in dienst van het openbaar bestuur bij twee ministeries en twee grote gemeenten. Ik heb 14 jaar ervaring als secretaris en onderzoeker van een rekenkamer en 6 jaar als extern lid van een rekenkamercommissie in twee andere gemeenten.

Ik ben gecharmeerd van de schaal van de gemeente Lochem en de wijze waarop de gemeente haar taken uitvoert en nieuwe uitdagingen aan gaat. Het bestuur weet wat er leeft onder de inwoners en er heerst een mentaliteit van zaken aanpakken.

Voor de rekenkamercommissie is het een uitdaging om de controle van de gemeenteraad te versterken. Hoe presteert de gemeente? Wordt gemeenschapsgeld goed en doelmatig gebruikt? En werkt de gemeente resultaatgericht samen met burgers, instellingen en andere partners?

Flores Boom

Na mijn studie Bos- en Natuurbeheer aan de Wageningen Universiteit ben ik mijn loopbaan begonnen op het ministerie van LNV. Ik ben nu werkzaam bij het ministerie van I&W. Als secretaris van de rekenkamercommissie van waterschap Amstel, Gooi en Vecht heb ik ruim 5 jaar ervaring opgedaan in het begeleiden van rekenkameronderzoeken. Met veel enthousiasme zet ik mijn ervaring, o.a. uit een opleiding voor rekenkameronderzoek, in voor de gemeente Lochem. Ik heb een bijzondere binding met de gemeente Lochem aangezien ik opgegroeid ben in Gorssel.

Daan Nijland

De rode draad in mijn loopbaan is het bijdragen aan het (beter) functioneren van een organisatie. Veelal door het doen van onderzoek, het geven van advies en het (doen) uitvoeren van voorgestelde verbeteringen. Het doel en de werkzaamheden van een rekenkamer sluiten hier naadloos op aan. Ik ben professioneel nieuwsgierig: ik wil graag weten hoe iets is opgebouwd en werkt. Vanuit mijn professionele achtergrond en mijn maatschappelijke betrokkenheid draag ik graag bij aan het democratisch bestuurlijk systeem. Ervaring hiermee heb ik opgedaan als voorzitter van de rekenkamercommissie van de gemeente Renkum. Deze kennis en ervaring zet ik ook graag in voor de mooie gemeente Lochem.

Nevenfuncties:

  • Senior business Projectleider De Connectie (Arnhem). Bezoldigd
  • Lid kledingcommissie korfbalvereniging DVO Bennekom. Onbezoldigd.

 


Hoe werken wij?

De rekenkamercommissie krijgt via diverse bronnen onderzoeksonderwerpen aangereikt. Onderwerpen worden getoetst aan criteria. Ook inwoners van de gemeente kunnen onderwerpen aandragen.Actuele onderzoeken rekenkamer

Op dit moment is de rekenkamer bezig met drie onderzoeken. Hieronder volgt een opsomming van de verschillende onderzoeken en in welke fase ze zitten.

  1. Onderzoek ‘Meldingen systeem openbare ruimte’. Dit is een onderzoek naar de uitvoeringspraktijk van het meldsysteem ‘Meldingen Openbare Ruimte’. Een onderzoek waar Circulus een grote rol in speelt. De centrale vraag van dit onderzoek is of dit meldsysteem effectief is en of dit werkt naar tevredenheid van inwoners. Dit onderzoek is bijna afgerond. Het ambtelijk wederhoor, wat gaat over de feitelijkheden in het rapport en of die goed zijn verwoord, heeft plaatsgevonden. Ook het college van B&W heeft inmiddels een reactie op het rapport gegeven. Na beantwoording van enkele vragen van het college wordt dit rapport in december aan de gemeenteraad toegestuurd.
  2. Onderzoek Regio Stedendriehoek. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de gezamenlijke rekenkamers van de gemeenten die met elkaar de regio Stedendriehoek vormen. De rekenkamers hebben als doel voor dit onderzoek een oordeel te geven over de doeltreffendheid (zegt wat over effectiviteit) en doelmatigheid (dat zegt wat over de efficiëntie) van de Regio Stedendriehoek. Maar ook willen de rekenkamers iets zeggen over de governance van dit samenwerkingsverband (hoe is de organisatie en hoe wordt het door de gemeenten aangestuurd?). Inmiddels is het concept rapport besproken door de rekenkamers. Het ambtelijk wederhoor, wat gaat over de feitelijkheden in het rapport en of die goed zijn verwoord, vindt nu plaats. Daarna volgt nog het bestuurlijk wederhoor. Het rapport wordt dan voorgelegd aan de colleges om hun reacties te geven op het rapport. De verwachting is dat het rapport in de tweede helft van januari 2024 naar de gemeenteraden worden toegezonden.
  3. Tussenstand Inburgering. Aanleiding voor dit onderzoek is de nieuwe Wet Inburgering die in werking is getreden op 1 januari 2021 (Wi2021). De wet geeft gemeenten de regie over de inburgering van statushouders en gezins- en overige migranten. Het doel van de Wi2021 is dat inburgeringsplichtigen zo snel mogelijk meedoen in Nederland, bij voorkeur via betaald werk. Rond de zomer van 2022 is de uitvoering van de wet in de meeste gemeenten goed op gang gekomen. Maar op sommige punten, zoals de leerbaarheidstoets, het ontzorgen en duale trajecten, zijn het ministerie, gemeenten en uitvoerende organisaties nog zoekende naar de beste aanpak. De wet is dan ook een lerend stelsel, waarbij tijdens de uitvoering verbeteringen worden doorgevoerd in regelgeving en instrumenten. De rekenkamer voert dit onderzoek uit met als doel om inzicht te krijgen in de eerste ervaringen van werken met de Wet inburgering in Lochem en om daar lessen uit te trekken. Oplevering van het eindrapport wordt verwacht in het eerste kwartaal van 2024.

Rapporten en jaarverslagen

 

Rapporten


Jaarverslagen

Contact

Heeft u een vraag of een voorstel voor een onderzoeksonderwerp? Neem dan contact met de rekenkamercommissie op via rekenkamercommissie@lochem.nl.

  • Daan Nijland (voorzitter)
  • Herman van den Broek (lid)
  • Flores Boom (lid)  
  • Heleen Hartkamp (secretaris)