De rekenkamer van de gemeente Lochem doet onafhankelijke onderzoek voor de gemeente Lochem. De rekenkamer onderzoekt de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gevoerde bestuur van de gemeente. De rekenkamer heeft een wettelijk karakter en helpt de raad bij zijn controlerende en taakstellende rol. De onderzoeksrapporten van de rekenkamer worden aangeboden aan de raad.

Samenstelling

De rekenkamercommissie (RKC) bestaat momenteel uit drie externe onafhankelijke leden met verschillende achtergrond.

Herman van den Broek

Zutphen, 40 jaar gewerkt in dienst van het openbaar bestuur bij twee ministeries en twee grote gemeenten. Ik heb 14 jaar ervaring als secretaris en onderzoeker van een rekenkamer en 6 jaar als extern lid van een rekenkamercommissie in twee andere gemeenten.

Ik ben gecharmeerd van de schaal van de gemeente Lochem en de wijze waarop de gemeente haar taken uitvoert en nieuwe uitdagingen aan gaat. Het bestuur weet wat er leeft onder de inwoners en er heerst een mentaliteit van zaken aanpakken.

Voor de rekenkamercommissie is het een uitdaging om de controle van de gemeenteraad te versterken. Hoe presteert de gemeente? Wordt gemeenschapsgeld goed en doelmatig gebruikt? En werkt de gemeente resultaatgericht samen met burgers, instellingen en andere partners?

Daan Nijland

De rode draad in mijn loopbaan is het bijdragen aan het (beter) functioneren van een organisatie. Veelal door het doen van onderzoek, het geven van advies en het (doen) uitvoeren van voorgestelde verbeteringen. Het doel en de werkzaamheden van een rekenkamer sluiten hier naadloos op aan. Ik ben professioneel nieuwsgierig: ik wil graag weten hoe iets is opgebouwd en werkt. Vanuit mijn professionele achtergrond en mijn maatschappelijke betrokkenheid draag ik graag bij aan het democratisch bestuurlijk systeem. Ervaring hiermee heb ik opgedaan als voorzitter van de rekenkamercommissie van de gemeente Renkum. Deze kennis en ervaring zet ik ook graag in voor de mooie gemeente Lochem.

Nevenfuncties:

 • Senior business Projectleider De Connectie (Arnhem). Bezoldigd
 • Lid kledingcommissie korfbalvereniging DVO Bennekom. Onbezoldigd.

 


Hoe werken wij?

De rekenkamer krijgt via verschillende bronnen onderzoeksonderwerpen aangereikt. Onderwerpen worden getoetst aan criteria. Ook inwoners van de gemeente Lochem kunnen onderwerpen aandragen.Actuele onderzoeken rekenkamer

Op dit moment is de rekenkamer bezig met drie onderzoeken. Hieronder volgt een opsomming van de verschillende onderzoeken en in welke fase ze zitten.

 1. Onderzoek ‘Meldingen systeem openbare ruimte’. Dit is een onderzoek naar de uitvoeringspraktijk van het meldsysteem ‘Meldingen Openbare Ruimte’. Een onderzoek waar Circulus een grote rol in speelt. De centrale vraag van dit onderzoek is of dit meldsysteem effectief is en of dit werkt naar tevredenheid van inwoners. Dit onderzoek is afgerond. Dit rapport is in december 2023 naar de gemeenteraad toegestuurd en wordt binnenkort besproken aan een informerende tafel.
   
 2. Onderzoek Regio Stedendriehoek. Dit onderzoek is uitgevoerd door de gezamenlijke rekenkamers van de gemeenten die met elkaar de regio Stedendriehoek vormen. De rekenkamers hebben als doel voor dit onderzoek een oordeel te geven over de doeltreffendheid (zegt wat over effectiviteit) en doelmatigheid (dat zegt wat over de efficiëntie) van de Regio Stedendriehoek. Maar ook willen de rekenkamers iets zeggen over de governance van dit samenwerkingsverband (hoe is de organisatie en hoe wordt het door de gemeenten aangestuurd?). Het rapport is in de tweede helft van januari 2024 naar de gemeenteraden verstuurd. De volgende stap is dat deze wordt besproken aan een informerende tafel.
   
 3. Tussenstand Inburgering. Aanleiding voor dit onderzoek is de nieuwe Wet Inburgering die in werking is getreden op 1 januari 2021 (Wi2021). De wet geeft gemeenten de regie over de inburgering van statushouders en gezins- en overige migranten. Het doel van de Wi2021 is dat inburgeringsplichtigen zo snel mogelijk meedoen in Nederland, bij voorkeur via betaald werk. De wet is een lerend stelsel, waarbij tijdens de uitvoering verbeteringen worden doorgevoerd. De rekenkamer voert dit onderzoek uit met als doel om inzicht te krijgen in de eerste ervaringen van werken met de Wet inburgering in Lochem en om daar lessen uit te trekken. Oplevering van het eindrapport wordt verwacht in het eerste kwartaal van 2024.

Contact

Heeft u een vraag of een voorstel voor een onderzoeksonderwerp? Neem dan contact met de rekenkamer op via rekenkamer@lochem.nl.

 • Daan Nijland (voorzitter)
 • Herman van den Broek (lid)
 • Heleen Hartkamp (secretaris)