De leden van de gemeenteraad hebben verschillende wettelijke instrumenten om hun taak uit te voeren. Hieronder vindt u een overzicht:

Amendement

Raadsleden kunnen een wijziging voorstellen op een voorgesteld besluit. Een overzicht van de amendementen staat op de raadsinformatie website.

Motie

Een motie is een uitspraak van de raad over een onderwerp dat op de agenda staat. Vaak roepen moties het college van burgemeester en wethouders op om iets te doen. Een motie kan ook afkeuring over iets uitspreken: dat doet de raad met een motie van treurnis, afkeuring of wantrouwen. Een aangenomen motie is niet bindend: het college kan de motie naast zich neerleggen, maar moet dat dan wel uitleggen.

Als de motie gaat over een onderwerp dat niet op de agenda van de raad staat, dan heet het een motie vreemd aan de orde van de dag. Meestal gaat het dan om een actueel onderwerp.

Een overzicht van de moties vindt u in de raadsinformatie website.

Schriftelijke vragen

Raadsleden kunnen het college schriftelijke vragen stellen om meer informatie te krijgen over een bepaald onderwerp. Het college kan deze vragen mondeling beantwoorden in de eerstvolgende raadsvergadering of schriftelijk binnen 30 dagen. Een overzicht van de schriftelijke vragen staat in op de raadsinformatie website.

Inlichtingen

Het college geeft de raad alle informatie die het nodig heeft om goed te kunnen werken. Een raadslid kan ook zelf om (meer) informatie vragen. Die informatie geeft het college dan in de eerstvolgende raadsvergadering.

Vragenhalfuur

Iedere Politieke Avond begint met een vragenhalfuur. De raadsleden kunnen dan een korte, actuele vraag aan het college stellen. De vragen worden op de middag voor de raadsvergadering gepubliceerd bij de agenda van de vergadering.

Interpellatie

Een fractie kan het college van burgemeester en wethouders in een raadsvergadering bevragen of ter verantwoording roepen: dit heet een interpellatie. Een interpellatie is een politiek zwaarder wegend middel dan het stellen van schriftelijke vragen of vragen tijdens het vragenhalfuur.

Initiatiefvoorstel

Meestal komt het college met een voorstel waarover de raad dan een besluit neemt. Maar dat hoeft niet: een raadslid kan ook zelf een voorstel maken en dit in stemming brengen. Dit heet een initiatiefvoorstel.