De leden van de gemeenteraad hebben verschillende wettelijke instrumenten om hun taak uit te voeren. Hieronder vindt u een overzicht:

Amendement

Als een fractie een amendement indient, dan willen ze een tekstwijziging aanbrengen in het raadsvoorstel waarover op dat moment gesproken wordt. Als er een amendement bij een raadsvoorstel is ingediend, dan wordt bij de stemming allereerst over het ingediende amendement gestemd. Als er meer stemmen voor dan tegen zijn, dan is het amendement aangenomen. Vervolgens wordt gestemd over het raadsvoorstel inclusief de wijziging zoals voorgesteld in het amendement. Een overzicht van de amendementen staat op de raadsinformatie website.

Motie

Een motie is een uitspraak van de gemeenteraad over een onderwerp dat op de agenda staat. Vaak roepen moties het college van burgemeester en wethouders op om iets te doen. Een motie kan ook afkeuring over iets uitspreken: dat doet de gemeenteraad met een motie van treurnis, afkeuring of wantrouwen. Een aangenomen motie is niet bindend: het college kan de motie naast zich neerleggen, maar moet dat dan wel uitleg geven.

Als de motie gaat over een onderwerp dat niet op de agenda van de raad staat, dan heet het een motie vreemd aan de orde van de dag. Meestal gaat het dan om een actueel onderwerp.

Een overzicht van de moties vindt u in de raadsinformatie website.

Schriftelijke vragen

Raadsleden kunnen het college schriftelijke vragen stellen om meer informatie te krijgen over een bepaald onderwerp. Het college kan deze vragen mondeling beantwoorden in de eerstvolgende raadsvergadering of schriftelijk binnen 30 dagen. Een overzicht van de schriftelijke vragen staat in op de raadsinformatie website.

Inlichtingen

Het college geeft de gemeenteraad alle informatie die het nodig heeft om goed te kunnen werken. Een raadslid kan ook zelf om (meer) informatie vragen. Die informatie geeft het college dan in de eerstvolgende raadsvergadering.

Vragenhalfuur

Iedere Politieke Avond begint met een vragenhalfuur. De raadsleden kunnen dan een korte, actuele vraag aan het college stellen. De vragen worden op de middag voor de raadsvergadering gepubliceerd bij de agenda van de vergadering.

Interpellatie

Een fractie kan het college van burgemeester en wethouders in een raadsvergadering bevragen of ter verantwoording roepen: dit heet een interpellatie. Een interpellatie is een politiek zwaarder wegend middel dan het stellen van schriftelijke vragen of vragen tijdens het vragenhalfuur.

Initiatiefvoorstel

Meestal komt het college met een voorstel waarover de raad dan een besluit neemt. Maar een raadslid kan ook zelf een voorstel maken en dit in stemming brengen. Dit heet een initiatiefvoorstel.