Iedere 2 weken op maandagavond houdt de gemeenteraad een 'Politieke Avond'. Elke Politieke Avond begint om 19.00 uur en eindigt uiterlijk om 22.30 uur. In de agenda ziet u de vragen die raadsleden aan het college gaan stellen en de onderwerpen die de raad bespreekt tijdens de Politieke Avond.  De stukken die bij de onderwerpen horen, kunt u online lezen. U klikt daarvoor op het agendapunt.

De Politieke Avond

Vaste onderdelen van de Politieke Avond zijn:

  • De informele ontmoeting
  • Drie ronden tafelgesprekken, of:
  • raadsvergadering.

De agenda en bijbehorende stukken vindt u ook in de app Notubox

Vragenhalfuur & de informele ontmoeting (19.00 uur)

Het vragenhalfuur is bedoeld voor actuele vragen van fracties aan het college van burgemeester en wethouders (B&W). U kunt de vragen vooraf vinden op www.lochem.nl/politiekeavond.  Het college beantwoordt de vragen in principe mondeling.

Tegelijkertijd kunnen inwoners in de hal praten met raadsleden, het college van B&W en ambtenaren. Hierbij is koffie of thee bij aanwezig.

Tafels (19.30 uur tot 21.00 uur)

Aan de tafels wordt over verschillende onderwerpen in maximaal 2 rondes van elk 3 kwartier gesproken. Per ronde bespreken raadsleden maximaal 3 onderwerpen tegelijk. Elk onderwerp wordt aan een eigen tafel besproken.

De onderwerpen kunnen met verschillende doelen worden besproken:

  • Informerende tafel: het college informeert, de raad luistert en stelt verhelderende, feitelijke vragen.
  • Adviserende tafel: het college vraagt de raad om advies in aanloop naar een raadsvoorstel of met betrekking tot een onderwerp waar het college bevoegd is en de mening van de raad wil meenemen.
  • Beeldvormende tafel: er ligt een raadsvoorstel of een raadsmemo voor. De raad kan verduidelijkende vragen stellen aan inwoners en het college.
  • Meningvormende tafel: raad en college gaan met elkaar in debat over een voorstel met als doel de ander te overtuigen van hun voorlopige standpunten. Ook inventariseren ze of er plannen zijn om moties en amendementen in te dienen en of deze op steun kunnen rekenen.
  • Open ronde tafel: de samenleving krijgt de ruimte om in gesprek te gaan met raadsleden en fractievertegenwoordigers over een eigen gekozen onderwerp.

Raadsvergadering (21.15 uur)

Om 21.15 uur begint de raadsvergadering. Deze begint met het vaststellen van de agenda, de besluitenlijst van de vorige raadsvergadering en de ingekomen stukken. Het eerste deel van de vergadering gaat over onderwerpen die de raad wil bespreken. Is een onderwerp besproken? Dan stemt de raad direct over het voorstel en eventuele aanpassingen of toevoegingen. Is over een onderwerp geen gesprek nodig in de vergadering? Dan stemt de raad in het tweede deel van de vergadering over het onderwerp. Deze onderwerpen worden in de agenda hamer-/stemstukken genoemd.

De raad volgen

De tafelgesprekken en de raadsvergadering zijn openbaar. U kunt dus altijd plaatsnemen op de publieke tribune. Hiervoor hoeft u zich niet aan te melden.

U kunt ook meepraten als de raad een onderwerp voor het eerst bespreekt bij een beeldvormende tafel. Dit kan namens uzelf of een organisatie. 

Meepraten over een onderwerp kan op twee manieren:

  1. U kunt tijdens een beeldvormende of meningvormende tafel meepraten. Dit kan namens uzelf of namens een organisatie. U moet zich hiervoor aanmelden bij de griffie via het aanmeldformulier of door te bellen naar telefoonnummer: (0573) 289 222. Aanmelden kan t/m de zondag vóór de Politieke Avond. 
  2. Daarnaast is het mogelijk uw bijdrage schriftelijk met de raad te delen. Dit kan uiterlijk t/m zondag voor de Politieke Avond. Uw bijdrage voegen we toe aan de vergaderstukken. De raadsleden kunnen dan voor de vergadering kennis nemen van uw standpunt. U kunt uw bijdrage mailen naar: griffie@lochem.nl of per post versturen naar: Gemeente Lochem, t.a.v. De Griffie, Postbus 17, 7240 AA Lochem. Houdt u er wel rekening mee dat het verwerken van de post enkele dagen kan duren. We raden daarom aan uw bijdrage te versturen per e-mail.