Biodiversiteit als basis voor alle leven om ons heen

Biodiversiteit is de parapluterm voor de verscheidenheid aan leven om ons heen. Biodiversiteit zorgt voor een vruchtbare bodem voor de landbouw,  een veerkrachtige natuur, vermindering van ziekten en plagen en een gezonde, groene en aantrekkelijke leefomgeving. Het gaat over een rijkdom aan planten-, dieren en micro-organismen, zoals bijvoorbeeld de veelheid aan kruiden- en insectensoorten. Samen houden ze onze leefomgeving in balans. Wereldwijd vormt biodiversiteit zo de grondstof voor onze voedselvoorziening, voor kleding, bouwmaterialen en medicijnen.

Op dit moment werken we met maatschappelijke partijen en inwoners aan de totstandkoming van een Biodiversiteitsplan. Deze kunt u hier (pdf, 5.128 KB)  bekijken.

Wat doet de gemeente aan biodiversiteit?

Samen met partners zoals Stichting Natuur in de Graafschap, LTO (Land- en Tuinbouworganisatie),  InnovatieCoöperatie, Vogelwerkgroep, IVN (Instituut Voor Natuureducatie en duurzaamheid), Circulus-Berkel, Waterschap Rijn en IJssel en bedrijfsleven stimuleert de gemeente biodiversiteit:

  • We maaien de gemeentebermen en sloten extensief en voeren het maaisel af, zodat verruiging wordt voorkomen. We onderzoeken de mogelijkheid om gefaseerd te gaan maaien.
  • We laten lokaal schapen grazen op grasvelden om de biodiversiteit te bevorderen.
  • We streven naar een grote diversiteit in aanplant van soorten bomen en struiken. Ook planten we soorten  aan  die voedsel leveren aan vogels en insecten (drachtplanten)  en planten die worden gebruikt  als gastheer  voor organismen ( waardplanten).
  • We voeren duurzaam boombeheer in het buitengebied. Hierbij beschermen en koesteren we oude beeldbepalende bomen.  We laten klimop aan de bomen als nestgelegenheid voor vogels.  Bij herplant van lanen kiezen we voor een grote diversiteit aan inheemse soorten.   
  • We leggen zonnebloemen aan langs akkerranden.
  • We investeren in aanleg en herstel van landschapselementen, zoals houtwallen, waterpoelen, struweelhagen en boomgaarden.
  • We maken bloemenweides en we leggen wadi’s aan, waardoor regenwater goed in de grond kan wegzakken.
  • We verbeteren het leefgebied van vleermuizen, door bijvoorbeeld het plaatsen van vleermuiskasten. Dit doen we op basis van het Soortmanagementplan Vleermuizen dat de gemeente heeft opgesteld.

We werken samen met het Waterschap Rijn en IJssel aan de Berkel aan bijvoorbeeld het passeerbaar maken van de Berkel voor vissen en het veranderen van de Berkel tot een dynamische rivier, die zoals vroeger door het landschap slingert. Uitdagend en uitnodigend voor mensen, dieren en planten om er te leven, werken en recreëren.

Wat kunt u zelf doen?

Dat ziet u in onze tipclips biodiversiteit. Inwoners laten u zien hoe u bijvoorbeeld een vogelnestkastje ophangt, een regenton plaatst, onkruid op een natuurlijke manier in toom houdt of een composthoop aanlegt.