Biodiversiteit als basis voor alle leven om ons heen

Biodiversiteit is de parapluterm voor de verscheidenheid aan leven om ons heen. Biodiversiteit zorgt voor een vruchtbare bodem voor de landbouw,  een veerkrachtige natuur, vermindering van ziekten en plagen en een gezonde, groene en aantrekkelijke leefomgeving. Het gaat over een rijkdom aan planten-, dieren en micro-organismen, zoals bijvoorbeeld de veelheid aan kruiden- en insectensoorten. Samen houden ze onze leefomgeving in balans. Wereldwijd vormt biodiversiteit zo de grondstof voor onze voedselvoorziening, voor kleding, bouwmaterialen en medicijnen.

U leest over ons beleid om de biodiversiteit te behouden, versterken en bevorderen in ons Biodiversiteitsplan (pdf, 5.128 KB) . 

Wat kunt u zelf doen?

Subsidie aanvragen voor uw initiatief

De biodiversiteit staat wereldwijd onder druk. Biodiversiteit is de rijkdom aan soorten planten en dieren. Zo ook in Lochem.  Gelukkig kunnen we werken aan het herstel van de biodiversiteit. Lokale initiatieven laten zien dat de natuur veerkrachtig is en dat kleine ingrepen al een groot positief effect kunnen hebben. Op veel manieren helpen inwoners de natuur al. Of het nou klein is: minder tegels en meer groen in de tuin, oprapen van zwerfafval of ophangen van een nestkastje. Of groot: aanleg en onderhoud van houtwallen, inzaaien van bloemrijke akkerranden of instandhouding van een landgoed. We willen als gemeente iedereen stimuleren om te helpen om de biodiversiteit te behouden. Dit doen we door uw initiatief financieel en met advies te ondersteunen

Heeft u een initiatief dat bijdraagt aan biodiversiteit? Vraag dan subsidie aan. 

Voorbeelden in tipclips

In onze tipclips biodiversiteit vertellen inwoners u wat zij zelf doen om de biodiversiteit te behouden en versterken. Bijvoorbeeld nestkastjes ophangen voor vleermuizen, een regenton plaatsen of onkruid op een natuurlijke manier in toom houden. U vindt de video’s op ons YouTubekanaal in de playlist ‘tipclips biodiversiteit’​​​​​​​.

Wat doet de gemeente aan biodiversiteit?

Samen met partners zoals Stichting Natuur in de Graafschap, LTO (Land- en Tuinbouworganisatie),  InnovatieCoöperatie, Vogelwerkgroep, IVN (Instituut Voor Natuureducatie en duurzaamheid), Circulus-Berkel, Waterschap Rijn en IJssel en bedrijfsleven stimuleert de gemeente biodiversiteit:

  • We maaien de gemeentebermen en sloten extensief en voeren het maaisel af, zodat verruiging wordt voorkomen. We onderzoeken de mogelijkheid om gefaseerd te gaan maaien.
  • We laten lokaal schapen grazen op grasvelden om de biodiversiteit te bevorderen.
  • We streven naar een grote diversiteit in aanplant van soorten bomen en struiken. Ook planten we soorten  aan  die voedsel leveren aan vogels en insecten (drachtplanten)  en planten die worden gebruikt  als gastheer  voor organismen ( waardplanten).
  • We voeren duurzaam boombeheer in het buitengebied. Hierbij beschermen en koesteren we oude beeldbepalende bomen.  We laten klimop aan de bomen als nestgelegenheid voor vogels.  Bij herplant van lanen kiezen we voor een grote diversiteit aan inheemse soorten.   
  • We leggen zonnebloemen aan langs akkerranden.
  • We investeren in aanleg en herstel van landschapselementen, zoals houtwallen, waterpoelen, struweelhagen en boomgaarden.
  • We maken bloemenweides en we leggen wadi’s aan, waardoor regenwater goed in de grond kan wegzakken.
  • We verbeteren het leefgebied van vleermuizen, door bijvoorbeeld het plaatsen van vleermuiskasten. Dit doen we op basis van het Soortmanagementplan Vleermuizen dat de gemeente heeft opgesteld.

We werken samen met het Waterschap Rijn en IJssel aan de Berkel aan bijvoorbeeld het passeerbaar maken van de Berkel voor vissen en het veranderen van de Berkel tot een dynamische rivier, die zoals vroeger door het landschap slingert. Uitdagend en uitnodigend voor mensen, dieren en planten om er te leven, werken en recreëren.

Meer informatie of vragen

Wilt u meer informatie? Dan kunt u contact opnemen met de heer W. Halfwerk of mevrouw F. van Gils, (0573) 289 222.