In de Wet geluidhinder is bepaald hoe hoog de maximale geluidsbelasting van een (spoor)weg of (gezoneerd) industrieterrein mag zijn op de gevel van een woning of ander geluidgevoelig object.

Binnen een bepaalde bandbreedte mogen gemeenten in sommige gevallen en onder voorwaarden een hogere geluidsbelasting toestaan.

Het kan dat bij het bouwen van een woning of ander geluidgevoelig object de nabijheid van een geluidsbron leidt tot een overschrijding. Dit blijkt dan uit akoestisch onderzoek. Vraag in dat geval een hogere grenswaarde aan.

In dat soort gevallen doorloopt u ook een ruimtelijke procedure. Bijvoorbeeld een bestemmingsplanwijziging of een omgevingsvergunning voor het afwijken van een bestemmingsplan. Dien uw verzoek voor een hogere grenswaarde dan voor of tijdens de aanvraag voor de ruimtelijke procedure in.

Procedure

Bij een ruimtelijke procedure legt de gemeente het ontwerp van het besluit hogere grenswaarden ter inzage. Dit doen we tegelijk met het ontwerp van het bestemmingsplan of omgevingsvergunning. Iedereen kan hierover zienswijzen inbrengen. Het college neemt een besluit over deze zienswijzen.

Eerst moet de benodigde hogere grenswaarden door het college zijn vastgesteld. Daarna pas kan het bestemmingsplan worden vastgesteld. Of de omgevingsvergunning worden verleend.

Besluiten ter inzage

Er zijn momenteel geen actuele besluiten die ter inzage liggen.