Passende ondersteuning in een krachtige samenleving

In het Algemeen beleidskader sociaal domein 2020 en in de bijlage (pdf, 338 KB)  is beschreven hoe we naar het sociaal domein kijken. In dit beleidskader staat beschreven hoe we een krachtige samenleving en passende ondersteuning willen bereiken. Dit zijn de hoofddoelen van het Algemeen beleidskader Sociaal Domein.

Inwoners die hulp nodig hebben kunnen beter worden geholpen wanneer zij ook steun van mensen om zich heen hebben. Door te investeren in de samenleving en in netwerken van inwoners, kunnen we inwoners als ze hulp nodig hebben beter helpen. We leggen uit hoe we inwoners die voor korte of langere tijd ondersteuning nodig hebben gaan helpen met passende ondersteuning. We vinden het belangrijk dat de dienstverlening dichtbij is en past bij wat u nodig heeft. Het beleidskader is de kapstok voor het beleid dat we opstellen en voor de concrete activiteiten die we doen in het sociaal domein.

Verordening en Beleidsregels Wmo 2023

Een belangrijk principe van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) is dat er maatwerk geleverd moet worden. De wetten schrijven dan ook niet voor welke voorzieningen gemeenten moeten aanbieden. Dat regelt de gemeente in een Wmo-verordening en in de Beleidsregels Wmo.

In de Wmo-verordening 2023 staat welke voorzieningen in Lochem beschikbaar zijn en de manier waarop de toegang tot die voorzieningen is geregeld. Ook staan in de Wmo-verordening regels over het ondersteunen van de zelfredzaamheid en de participatie van mensen, zoveel mogelijk in de eigen leefomgeving. Het gaat hierbij om mensen met een beperking of met chronische of psychosociale problemen. De Wmo-verordening 2023 is vastgesteld door de raad op 5 september 2023.

De Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2023 geven een toelichting en nadere invulling op de verordening. Ze helpen ’t Baken om besluiten te nemen over het toe- of afwijzen van voorzieningen. De beleidsregels Wmo maatschappelijke ondersteuning 2023 zijn vastgesteld door het college van B&W op 10 oktober 2023.