Passende ondersteuning in een krachtige samenleving

Met dit Algemeen beleidskader sociaal domein 2020 is beschreven hoe we het sociaal domein zien. We beschrijven onze hoofddoelen en de uitgangspunten voor het beleid. Deze zijn in algemene termen verwoord, omdat het beleidskader overkoepelend is. Uiteindelijk gaat het natuurlijk om onze inwoners: samen leven in de gemeente Lochem moet worden ervaren als een warm bad. Elke inwoner voelt zich gewaardeerd en kan meedoen in de samenleving. De dienstverlening is dichtbij en past bij wat een inwoner nodig heeft. Het beleidskader biedt een overzichtelijke kapstok voor het beleid dat we opstellen en voor de concrete activiteiten die we doen in het sociaal domein. In deze bijlage (pdf, 338 KB)  leest u de achtergrond informatie bij het Algemeen beleidskader sociaal domein 2020.

Verordening en Beleidsregels Wet maatschappelijke ondersteuning 2022

Een belangrijk principe van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) is dat er maatwerk geleverd moet worden. De wetten schrijven dan ook niet voor welke voorzieningen gemeenten moeten aanbieden. Dat regelt de gemeente in een Wmo-verordening en in de Beleidsregels Wmo.

In de WMO verordening 2022 staat welke voorzieningen in Lochem beschikbaar zijn en de manier waarop de toegang tot die voorzieningen is geregeld. Ook staan in de Wmo-verordening regels over het ondersteunen van de zelfredzaamheid en de participatie van mensen, zoveel mogelijk in de eigen leefomgeving. Het gaat hierbij om mensen met een beperking of met chronische of psychosociale problemen. De Wmo-verordening 2022 is vastgesteld door de raad op 29 november 2021.

De Beleidsregels Wmo 2022 geven een toelichting en nadere invulling op de verordening. Ze helpen ’t Baken om besluiten te nemen over het toe- of afwijzen van voorzieningen. De beleidsregels Wmo 2022 zijn vastgesteld door het college van B&W op 30 november 2021.

Op 12 juli 2022 (pdf, 145 KB)  heeft het college de nieuwe beleidsregels Wmo 2022.2 vastgesteld. Hierin staan de nieuwe normen voor het toekennen van huishoudelijke hulp. Voor nieuwe toewijzingen na 12 juli gelden deze nieuwe normen. Er zijn geen gevolgen voor alle lopende toewijzingen.  Een besluit voor het opnieuw indiceren van alle lopende toewijzingen huishoudelijke hulp met de nieuwe norm is nog niet genomen.