Passende ondersteuning in een krachtige samenleving

In het Algemeen beleidskader sociaal domein 2020 (pdf, 272 KB)  en in de bijlage (pdf, 338 KB)   is beschreven hoe we naar het sociaal domein kijken. In dit beleidskader staat hoe we een krachtige samenleving en passende ondersteuning willen bereiken.

Inwoners die hulp nodig hebben kunnen beter worden geholpen wanneer zij ook steun van mensen om zich heen hebben. Door te investeren in de samenleving en in netwerken van inwoners, kunnen we inwoners als ze hulp nodig hebben beter helpen. We leggen uit hoe we inwoners die voor korte of langere tijd ondersteuning nodig hebben gaan helpen met passende ondersteuning. We vinden het belangrijk dat de dienstverlening dichtbij is en past bij wat u nodig heeft. Het beleidskader is de kapstok voor het beleid dat we opstellen en voor de concrete activiteiten die we doen in het sociaal domein.

Verordening en beleidsregels Wmo

Een belangrijk principe van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) is dat er maatwerk geleverd moet worden. De wetten schrijven dan ook niet voor welke voorzieningen gemeenten moeten aanbieden. Dat regelt de gemeente in een Wmo-verordening en in de Beleidsregels Wmo.

In de omgekeerde verordening sociaal domein 2024 (pdf, 1.475 KB)  leest u welke voorzieningen in Lochem beschikbaar zijn en de manier waarop de toegang tot die voorzieningen is geregeld. Ook staan in de Wmo-verordening regels over het ondersteunen van de zelfredzaamheid en de participatie van mensen, zoveel mogelijk in de eigen leefomgeving. Het gaat hierbij om mensen met een beperking of met chronische of psychosociale problemen.

De Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2023 geven een toelichting en nadere invulling op de verordening. Ze helpen ’t Baken om besluiten te nemen over het toe- of afwijzen van voorzieningen. Als ondersteuning nodig is, kan het zijn dat u deze ondersteuning ontvangt in natura (ook genoemd ZIN).

Dit is ondersteuning van een zorgaanbieder, leverancier of professional waarmee de gemeente afspraken heeft gemaakt. Als u aan de voorwaarden voldoet kunt u ook kiezen voor een Pgb. Dit is geld waarmee u zelf de ondersteuning inkoopt die u nodig heeft.