Gezond in Lochem

Gemeente Lochem streeft naar een samenleving waar een gezonde levensstijl de normaalste zaak van de wereld is. Gezonde mensen voelen zich over het algemeen beter, zijn minder vaak ziek en werken meer en langer. Kortom: ze kunnen beter meedoen. Gezondheidswinst helpt dus de inwoner èn de samenleving.

Gezondheid en gezond gedrag is in de eerste plaats een zaak van mensen zelf. Bij het maken van gezonde keuzes kunnen ook anderen (zie 'samenwerking') een rol spelen. Een integrale aanpak van gezondheidsproblemen is dan ook het meest effectief.

Nota gezondheidsbeleid

In de nota 'Investeren in gezondheid - lokaal gezondheidsbeleid 2020' (pdf, 1.484 KB)  staan de belangrijkste gezondheidsspeerpunten van de komende periode, namelijk: 1. gezonde leefstijl (o.a. alcoholmatiging en terugdringen roken en overgewicht),  2. mentaal gezond (o.a. mentaal welbevinden, voorkomen van depressie en eenzaamheid) en 3. gezonde leefomgeving (gezondheid integreren in de omgevingsvisie en omgevingsplannen). Een vierde speerpunt is ‘gezond ouder worden’, daar besteden we aandacht aan via onze ouderennota (2019). In deze nota hebben we verder vooral aandacht voor de gezondheid van kwetsbare groepen, deze achterstanden willen we terugdringen. We vragen onze maatschappelijke partners om deze focus ook te hebben. De nota gezondheidsbeleid en de Lochemse preventievisie zijn samen tot stand gekomen. Een groot deel van de van de uitvoeringsagenda preventievisie wordt bepaald door thema’s uit de gezondheidsnota. In deze nota zijn vooral de thema’s beschreven waar de gemeente zelf veel invloed op heeft. Daarnaast heeft de gemeente (wettelijk verplicht) taken belegd bij gezondheidspartners Yunio (jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar) en GGD (o.a. jeugdgezondheidszorg 4-18 jaar, infectieziektenbestrijding, onderzoeken gezondheid bevolking, toezicht kinderopvang).

Samenwerking

Samen met partners werkt de gemeente aan een gezonde gemeente (GGD, SWL onderwijs, Baken, etc.). Bestaande samenwerkingsverbanden blijven bestaan en nieuwe partners zijn van harte welkom om aan te sluiten. Een brede en gezamenlijke aanpak leidt tot verrassende ideeën en oplossingen. Goede voorbeelden zijn al te vinden in het programma JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht). De JOGG-aanpak richt zich op terugdringen van overgewicht onder jongeren (0-19 jaar). De gemeente heeft een JOGG-coördinator aangesteld bij de welzijnsinstelling. Deze werkt samen met verschillende partijen, zoals scholen, sportclubs, huisartsen, buurtsupers en woningbouwverenigingen. Die samenwerking leidt tot betere sport-, beweeg- en speelfaciliteiten en tot meer aandacht voor voeding en beweging.

Cijfers

Op de website van kompas Volksgezondheid (Noord- en Oost-Gelderland zijn de actuele cijfers te vinden over hoe gezond de inwoners van Lochem zijn.