De komende jaren is er grote behoefte aan woonvormen met zorg, ondersteuning en welzijnsvoorzieningen waar mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen.

In de gemeente Lochem is, veel sterker dan provinciaal en landelijk, sprake van vergrijzing en ontgroening. Er komen meer ouderen met een zorgvraag. Er is een tekort aan zorgpersoneel en het aantal mantelzorgers wordt minder. We verwachten dat dit de komende 20 jaar doorzet. Er zijn niet genoeg beschikbare woningen voor ouderen. Daarnaast zijn er ook geschikte woningen nodig voor andere zorgdoelgroepen, zoals kwetsbare jongeren en mensen met een GGZ-problematiek.

De woonzorganalyse (pdf, 2.190 KB)  en de woonzorgvisie (pdf, 1.076 KB)  zijn gericht op de behoefte aan woonruimte met zorg, ondersteuning en welzijnsvoorzieningen voor:

  • Kwetsbare ouderen met een psychogeriatrische en/of somatische zorgvraag.
  • Inwoners met een handicap, waaronder lichamelijke en, licht- en zware verstandelijke beperkingen;
  • Kwetsbare jongeren: jongeren in de jeugdzorg met opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen of jongeren die 18 jaar worden en uitstromen uit de jeugdzorg;
  • Inwoners met psychiatrische en/of verslavings-achtergrond of complexe psychosociale problemen en/of mensen die vallen onder Beschermd Wonen of Maatschappelijke Opvang.

Op tijd nadenken over de toekomst

Met de groeiende groep ouderen is de huidige manier van wonen, zorg en ondersteuning in de toekomst onhoudbaar. Dat moet veranderen.

De gemeente heeft 5 speerpunten:

  1. Inzetten op preventie en anticiperen op ouder worden
  2. Faciliteren bestaande (steun)structuren uit het sociale netwerk naast professionele zorg
  3. Creƫren gedifferentieerder woonaanbod
  4. Inzetten beschikbare innovaties in wonen en zorg
  5. Bevorderen samenwerking met onze partners, zoals de woningbouwcorporaties en andere woningmarktpartijen, zorginstellingen, welzijnspartijen en eerstelijnszorg (met name huisartsen), het Zorgkantoor en de zorgverzekeraar(s)

In 2024 gaat de gemeente met de samenwerkingspartners een uitvoeringsagenda opstellen. Daarin komt te staan wat we concreet gaan doen om de speerpunten uit te voeren.