De gemeente Lochem stelde in 2022 het Mobiliteitsplan 2022- 2030 vast. Fietsen neemt als duurzame, schone en gezonde vervoerwijze een belangrijke plek in het mobiliteitsplan in. De komende jaren zetten we in op het optimaliseren en stimuleren van de bereikbaarheid per fiets. Zo vormt de fiets een volwaardig alternatief voor de auto.

We geven invulling aan deze ambitie door bijvoorbeeld het ondersteunen en uitrollen van gedragscampagnes. Maar ook door het verbeteren van het fietsnetwerk. Zo werken we binnen de kern Lochem al aan het realiseren van een hoogwaardige fietsroute van het station naar Staring College, die deels moet gaan bestaan uit fietsstraten.

Fietsplan Lochem

Om verdere invulling te geven aan de ambities op het gebied van fietsen, werken we  nu aan een specifiek Fietsplan voor de hele gemeente. Het plan moet inzicht geven in de verbeterpunten en prioriteiten. En een agenda vormen voor de uitvoering van maatregelen in de komende jaren. Een onderdeel van het Fietsplan is het uitvoeren van een netwerkscan. Hierbij brengen we de inrichtingskenmerken zoals verharding, breedte, onderhoudsstaat en voorzieningen voor de utilitaire hoofdfietsroutes en de recreatieve fietsroutes in beeld. Door het uitvoeren van deze netwerkscan krijgen we meer inzicht in de huidige kwaliteit van onze fietsroutes.

Enquête fietsgebruik Lochem

Naast de netwerkscan brachten wij in het najaar van 2023 in beeld welke ervaringen u heeft op het gebied van fietsen in de gemeente. Dit deden wij met een fietsenquête. Verkeerskundig bureau BonoTraffics voerde voor ons deze enquête uit en maakte een samenvatting van de belangrijkste resultaten (pdf, 2.350 KB)  (alternatieve versie (pdf, 145 KB) ).

Proces en planning Fietsplan

In het najaar van 2023 werken wij de ambities vanuit de Mobiliteitsvisie op basis van de opgehaalde aandachtpunten verder uit tot een concept Fietsplan. Hier betrekken wij ook verschillende belangengroepen zoals de Fietsersbond, dorpsraden en VVN bij. Het concept-Fietsplan leggen we begin 2024 ter inzage  en lichten we toe tijdens een informatiebijeenkomst. U hebt dan de mogelijkheid om te bekijken wat wij met de opgehaalde gegevens hebben gedaan, welke aandachtspunten er zijn en wat er de komende jaren gaat gebeuren. U hebt dan uiteraard de mogelijkheid om op het plan te reageren voordat de gemeenteraad het plan vaststelt. Dit is naar verwachting in het voorjaar van 2024.

Vragen

Heeft u vragen over het Fietsplan dan mag u contact opnemen met team verkeer van de gemeente Lochem via verkeer@lochem.nl.