Om te mogen slopen heeft u soms een omgevingsvergunning nodig, maar in veel gevallen is een sloopmelding voldoende.

Een vergunning is in ieder geval nodig wanneer:

  • Het een pand in het beschermde stadsgezicht Berkeloord betreft
  • Het pand een rijks- of een gemeentelijk monument is
  • Het bestemmingsplan een vergunning voorschrijft

Voorbereiden aanvraag omgevingsvergunning

In het omgevingsloket kunt u nagaan of u een vergunning nodig heeft of een melding moet doen. Ook kunt u bekijken wat op een bepaalde plek in de gemeente Lochem wel of niet mag. Heeft u een vergunning nodig of moet u een melding doen? Dan moet u aan aantal zaken voorbereiden. Wat u daarvoor nodig heeft leest u op de pagina ‘Voorbereiding omgevingsaanvraag’.

Hoe betrek ik mijn omgeving?

Stel u heeft een plan. U heeft dan niet alleen te maken met de gemeente, maar ook met buren en andere betrokkenen. Het is belangrijk dat u hen betrekt en informeert over uw plannen. Hoe? Dat leest u op de pagina ‘Hoe betrek ik mijn omgeving?

Aanvraag of melding doen

U vraagt een vergunning aan of doet een melding voor slopen via het Omgevingsloket.

Kosten

De kosten voor een vergunning bedragen € 265,15. Een melding is gratis.

Termijn

Een melding voor de sloopactiviteit moet minimaal 4 weken voor het begin van de sloopwerkzaamheden bij de gemeente zijn ingediend. Als uw melding door de gemeente compleet bevonden is, krijgt u hiervan een ontvangstbevestiging.


Bij een aanvraag omgevingsvergunning zal in de hoofdregel de reguliere procedure (8 weken) gelden, behalve bij rijksmonumenten. Dan is de geldt de uitgebreide procedure.

Een omgevingsvergunning die is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure, treedt in werking met ingang van de dag na de dag waarop de gemeente het besluit bekend heeft gemaakt. Dit is anders als de omgevingsvergunning een activiteit mogelijk maakt, die kan leiden tot een wijziging van een bestaande toestand die niet kan worden hersteld. Denk bijvoorbeeld aan kappen of slopen. In dat geval treedt de omgevingsvergunning vier weken na de bekendmaking in werking.

Tot 6 weken na het verlenen van de omgevingsvergunning kunt u bezwaar maken tegen het genomen besluit.

Voorwaarden

Let op: u mag alleen asbest verwijderen op plekken die in de melding of vergunning staan. Wilt u ook op andere plekken asbesthoudend materiaal verwijderen? Dan moet u daarvoor een nieuwe melding doen of vergunning aanvragen.

Verwijder asbest altijd op een veilige manier. Asbestdeeltjes kunnen kanker veroorzaken. Het is dus belangrijk dat u het asbestmateriaal zo verwijdert dat er zo min mogelijk asbestdeeltjes vrijkomen.

Bijzonderheden

In en rond gebouwen kunnen beschermde dier- en plantensoorten leven. Bijvoorbeeld vleermuizen tussen de spouwmuren of muurvarens op de muur. Gaat u een gebouw of een deel daarvan slopen? En zijn daar beschermde soorten? Dan moet u waarschijnlijk een ontheffing of vergunning volgens de Wet natuurbescherming hebben voordat u gaat slopen. Schakel een deskundige in om te controleren of er in uw geval sprake is van beschermde soorten.


Contact met de gemeente

Komt u er niet uit? Neem dan contact op met de gemeente. Wij helpen u graag.