In Lochem zijn verschillende groene vrijwilligersgroepen en vraagbaken voor biodiversiteit. Zij helpen ons om de gemeente groener en biodiverser te maken en te houden.

Bij de vraagbaken kunt u terecht voor vragen en ideeën over biodiversiteit in uw omgeving. De vraagbaak is ook gesprekspartner van de gemeente bij de inrichting en het beheer van het openbaar groen.

Bij de groene vrijwilligersgroepen voor uiteenlopende onderwerpen over natuur en landschap, bijvoorbeeld: vogels of vleermuizen, of bomen of landschapsonderhoud. Hieronder vindt u een overzicht.

Mist u uw groep of vraagbaak in dit overzicht, of wilt u een wijziging doorgeven? Stuur dan een e-mail naar info@lochem.nl.

Groene vrijwilligersgroepen

Bermbeheer Bosrand Barchem

Wij beheren de gemeenteberm aan de Bosrand in Barchem. Onze missie is om wat meer oog voor biodiversiteit te hebben en de natuurwaarde te verhogen. Ook bestrijden we handmatig Japanse Duizendknoop. We doen dit 1x per maand.

Bomenstichting Achterhoek

Ons doel is het bevorderen van zorg en aandacht en het in stand houden, en waar mogelijk verbeteren, van de groene leefomgeving van de Achterhoek en de karakteristieke groene structuren in het Achterhoekse landschap en de karakteristieke Achterhoekse dorpskernen. We richten ons met name op bomen en de daarbij horende biodiversiteit en ecosystemen. Wij kunnen rechtspersoon zijn in geval van bezwaar en beroep. Zo nodig dienen we zienswijzen/ bezwaarschriften/ handhavingsverzoeken in.

Hoogstambrigade Deventer

De hoogstambrigade ondersteunt hoogstamboomgaardeigenaren bij het snoeien van hun hoogstamfruitbomen. De ondersteuning is afhankelijk van voorwaarden en de eigenaar dient zelf ook een bijdrage te leveren. Het seizoen is van november tot april op zaterdagen om de veertien dagen.

IVN Noord- en Midden-Achterhoek

Het IVN laat jong en oud beleven hoe leuk, gezond én belangrijk natuur is. Dat doen we met excursies, cursussen, lezingen, workshops en natuuractiviteiten voor jeugd & jongeren. Zelf leren en doen staan altijd centraal. Doe mee en kom in actie voor de natuur.

IVN VENEL Zutphen – Warnsveld

Wij voeren werkzaamheden uit in het landschap in de omgeving van Zutphen en Warnsveld, zoals het opschonen van paddenpoelen, het afzetten van houtwallen en het knotten van wilgen.

  • Website: Venel - Zutphen (ivn.nl)  (pagina niet gevonden)
  • Contactpersoon: Anita Geerders-Hermsen
  • E-mailadres: anita.hermsen@xs4all.nl

Landgoedwerkgroep De Kalenberg

Onze missie is Landgoed De Kaleberg duurzaam te beheren en te ontwikkelen, openbaar toegankelijk te laten zijn en te borgen dat er voor het landgoed een kwalitatief duurzame toekomst is.

Landgoedwerkgroep Verwolde

Wij onderhouden een deel van het Landgoed. Ons doel is het landgoed zo goed mogelijk in stand te houden en door te geven aan de volgende generatie.We verrichten tal van werkzaamheden, zoals het opruimen van omgevallen bomen, snoeiwerk en wilgen knotten. We maken kachelhout van de gezaagde bomen en verkopen dat. Verder verzorgen we het onderhoud van paden en maaien van kanten.

Levend Landschap - Laorns Landschap (werkgroep bermen en wegbeplanting)

Onze werkgroep bestaat uit inwoners van de Larense Broek en 't Veller die graag meedenken over behoud van wegbeplanting en het werken aan de biodiversiteit van het Larense Broek en 't Veller. We gaan een aantal keren per jaar langs een aantal wegen in het Broek om bomen te markeren en te snoeien.

Natuurwerkgroep Gorssel

Lekker buiten aan het werk en zinvol bezig zijn op het gebied van landschapsonderhoud. Dit doen we 2x per maand op de maandagen in de maanden september tot en met maart.

Stichting Biodiversiteitscombinatie Het Zwiepse Broek

Ons doel is het ontwikkelen van activiteiten ter bevordering van de biodiversiteit in Het Zwiepse Broek en het werven van fondsen om dit te kunnen financieren. Missie en visie: Samen met boeren, wildbeheerders en burgers de biodiversiteit vergroten; meer contact tussen de bewoners ter bevordering van de onderlinge cohesie en begrip voor elkaar, het delen van kennis, de verbondenheid van de bewoners met het platteland versterken. Activiteiten: Jaarlijks inzaaien van akkerranden en het organiseren van een gezamenlijke fietstocht langs de bloeiende percelen. Ook maken en plaatsen we samen nestkasten.

Stichting Marke Lochem

Wij zijn enkele inwoners van de gemeente Lochem die zich met betrokken vrijwilligers richten op het beheer van de natuurstapsteen Stijgoord. De doelstelling van de stichting is echter breder en behelst in brede zin instandhouding verbetering van natuur, landschap en biodiversiteit in de gemeente Lochem. Dit door in de toekomst, waar mogelijk en met “energie” van mensen die verantwoordelijkheid nemen voor hun omgeving, ook andere initiatieven op te pakken of terreinen in de gemeente te adopteren.

Stichting Natuur in de Graafschap

Ons doel is het realiseren van meer natuur in het Lochems cultuurlandschap. We richten ons op natuurherstel en het versterken van landschapskwaliteit en biodiversiteit.  Wij ontwikkelen ideeën, plannen en projecten. De agrarische natuurvereniging 't Onderholt voert deze uit.  

Vleermuiswerkgroep Lochem

Het ophangen en van meer dan 650 vleermuiskasten in het kader van het soortenmanagement vleermuizen van de gemeente Lochem. Ook monitoren we de staat van onderhoud van deze kasten. Daarnaast willen we een (indien mogelijk) permanente groep samenstellen die zich de vleermuizen een warm hart toe dragen.

Vogelwerkgroep Noord-West Achterhoek

In het noordwestelijk deel van de Achterhoek, met Lochem als centraal middelpunt, zetten wij ons met ca. 30 vrijwilligers actief in voor het behoud en het beschermen van vogels in hun natuurlijke omgeving. Wij doen o.a. inventarisaties, monitoren nestkasten (uilen, valken, etc.), doen aan weidevogelbescherming. 

Werkgroep groen Eefde West

Ons doel is om meer bomen en groen in Eefde West. Hiervoor zijn we in overleg met de gemeente Lochem en de gemeente Zutphen.

Werkgroep Japanse duizendknoop

Onze missie is het bestrijden van Japanse duizendknoop in de openbare ruimte, bijvoorbeeld in bermen. Dit in aanvulling op de activiteiten die Circulus uitvoert in opdracht van de gemeente.

Wildbeheereenheid Lochem

 


Vraagbaken biodiversiteit

Almen

VAB werkgroep Groen (Ver. Almens Belang)

De werkgroep Groen binnen Vereniging Almens Belang zet zich in voor behoud van de natuur in Almen en het verder vergroten van de biodiversiteit, door het organiseren van informatiesessies, initiëren van dorps-initiatieven en bewaken van de groene belangen binnen gemeentelijke projecten in en rond Almen.

Barchem

Barchem in Bloei (Contact Barchem)

Wij zijn een groepje vrijwilligers, dat ervoor zorgt dat het centrale perk met de tulpenboom, de bloembakken en de tuin naast de kerk met de jeu de boulesbaan er zo fleurig mogelijk bij staan. We letten bij de beplanting zoveel mogelijk op bloei gedurende het hele jaar en kiezen voor soorten die zoveel mogelijk insecten aantrekken.

Eefde

Werkgroep biodiversiteit Eefde (dorpsraad Eefde)

Ons doel is om biodiversiteit onder de aandacht te brengen, dorpsbewoners hierbij te betrekken en initiatieven te ontplooien. Er lopen een aantal initiatieven, zoals een Facebook pagina die zeer regelmatig wordt ververst, een fenoline-actie (ook bij scholen) en een bioblitz. De werkgroep komt regelmatig bij elkaar.

Epse/Joppe

Werkgroep Dorp- en Leefomgeving Epse/Joppe

Ons doel is om de natuur in al zijn facetten te beschermen en de biodiversiteit te vergroten en zo mogelijk deze in stand te houden. Wij willen jongeren als ouderen kennis  laten nemen van de natuur om hen heen. Wij hebben een braakliggend terrein in Epse ingericht als natuurgebied met verrassend resultaat. Verder verwijderen wij zwerfafval in Epse en langs de openbare wegen in ons werkgebied.

Exel

Vacant 

Werkgroep leefbaarheid (Belangenvereniging Wakker Laorne)

Wakker Laorne is een belangenvereniging, die met haar bestuur en werkgroepen de belangen van ons prachtige dorp Laren en haar bewoners zo goed mogelijk wil behartigen. De werkgroepen beschikken over specifieke kennis en waar nodig worden deskundigen binnen of buiten de vereniging geraadpleegd, ook op het gebied van biodiversiteit, maar ook het klompenpad "Laorns enkenpad".

Gorssel

Werkgroep Duurzaam & Groen (Dorpsraad Gorssel)

Duurzaam & Groen Gorssel is een breed georiënteerde werkgroep en komen eens per maand bij elkaar.

Harfsen/Kring van Dorth

Werkgroep Groenbeheer en Natuur (Plaatselijk Belang Harfsen Kring van Dorth)

Wij onderhouden het gerealiseerde groen aan de Lochemseweg en Bielderweg in ons groene dorpshart.

Laren

Werkgroep leefbaarheid (Belangenvereniging Wakker Laorne)

Wakker Laorne is een belangenvereniging, die met haar bestuur en werkgroepen de belangen van ons prachtige dorp Laren en haar bewoners zo goed mogelijk wil behartigen. De werkgroepen beschikken over specifieke kennis en waar nodig worden deskundigen binnen of buiten de vereniging geraadpleegd, ook op het gebied van biodiversiteit, maar ook het klompenpad "Laorns enkenpad".

Zwiep

Stichting Biodiversiteitscombinatie Het Zwiepse Broek

Ons doel is het ontwikkelen van activiteiten ter bevordering van de biodiversiteit in Het Zwiepse Broek en het werven van fondsen om dit te kunnen financieren. Missie en visie: Samen met boeren, wildbeheerders en burgers de biodiversiteit vergroten; meer contact tussen de bewoners ter bevordering van de onderlinge cohesie en begrip voor elkaar, het delen van kennis, de verbondenheid van de bewoners met het platteland versterken. Activiteiten: Jaarlijks inzaaien van akkerranden en het organiseren van een gezamenlijke fietstocht langs de bloeiende percelen. Ook maken en plaatsen we samen nestkasten.