Wat is er aan de hand?

Het klimaat verandert doordat de gemiddelde temperatuur op aarde stijgt. De zeespiegel stijgt. De kans op extreem weer neemt toe. Dit komt doordat er steeds meer broeikasgassen in de atmosfeer komen. Deze broeikasgassen ontstaan bij het verbranden van olie, gas en kolen. Ook bij de teelt van landbouwgewassen en het houden van dieren komen deze gassen vrij.

Voor het aanpassen aan de klimaatverandering maken we plannen en die voeren we uit. Dat kost veel geld. Denk aan het ophogen van de dijken langs rivieren en het tegengaan van verdroging van natuur- en landbouwgebieden.

Wat kan ik zelf doen?

In uw tuin en uw huis kunt u zelf ook veel doen. Bijvoorbeeld:

  • een zonnescherm plaatsen
  • uw tuin groener maken
  • uw dak groener maken
  • water vasthouden in uw tuin en
  • energie besparen in huis

Zo zorgt u voor een gezonde omgeving, biodiversiteit en comfort. Kijk op Weet van Water voor tips en inspiratie. Ook LochemEnergie helpt u graag. U kunt bijvoorbeeld een afspraak maken met energiecoaches of de afkoppelcoach.

Wat kan ik doen in/bij mijn bedrijf?

Op Weet van Water staan tips en informatie voor het groener maken en verduurzamen van bedrijven(terreinen).

Wat doet de gemeente?

Het Klimaatadaptatieplan Lochem (pdf, 2.608 KB)   is in februari 2022 vastgesteld. Hierin staan de strategie en de aanpak van klimaatadaptatie. Samen met partners als Waterschap Rijn en IJssel, LochemEnergie, dorpsraden, bedrijven en ondernemersverenigingen, maatschappelijke organisaties, GGD en provincie Gelderland hebben we een Uitvoeringsprogramma (pdf, 2.110 KB)  uitgewerkt. Daarnaast is er een gezamenlijke aanpak droogte vastgesteld in 2020 in de regio Achterhoek+.

Cijfers

Het grootste deel van de broeikasgasemissies is CO2. Het gas CO2 komt vooral vrij bij het verbranden van fossiele brandstoffen zoals aardgas, aardolie en steenkool. In Lochem gaat het om ongeveer 60% van de totale uitstoot van broeikasgassen.

De andere broeikasgasemissies komen vrij uit andere processen in de landbouw, veeteelt, natuur, bosbouw en verwerking van organisch afval. Meer informatie over het voorkomen van de uitstoot van broeikasgas vind u op onze website op de pagina Energie.

Wat betekent het voor uw buurt?

Het Waterschap Rijn en IJssel en de gemeente hebben de gevolgen van klimaatverandering in kaart gebracht.

Op de klimaatatlas van Lochem kunt u zien wat er in uw buurt verandert.

Meer weten over klimaatadaptatie?

Heeft u idee├źn of vragen? Neem dan contact op met de gemeente. Bekijk ook onze tipclip over het vergroenen van uw tuin en het plaatsen van een regenton.

Vragen?

Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met team milieu, gemeente Lochem, info@lochem.nl,  (0573) 28 92 22.