In onze gemeente is dringend behoefte aan passende huisvesting voor mensen die door welke situatie dan ook op korte termijn een woning nodig hebben. Gemeente en woningcorporaties Viverion en IJsseldal Wonen onderzoeken de komende maanden mogelijke oplossingen om deze mensen sneller aan een (tijdelijke) woning te helpen. De oplossingen zijn naar voren gekomen uit een haarbaarheidsonderzoek dat het college van B&W heeft laten uitvoeren.

Er is dringend behoefte aan huisvesting voor mensen met een verblijfsvergunning (statushouders) die nu nog onterecht in opvanglocaties zitten. Maar ook vluchtelingen uit Oekraïne hebben na de eerste periode van noodopvang woonruimte nodig. Daarnaast kent onze gemeente ook een grote groep starters op de woningmarkt die vaak al jaren wachten op een betaalbare woning. Voor al deze mensen is het noodzakelijk dat er binnen afzienbare termijn betaalbare woningen komen.

Woningbouw voor verschillende doelgroepen

Uit het haalbaarheidsonderzoek bleek dat het belangrijk is voor de integratie van statushouders, dat zij niet apart maar midden in de Lochemse samenleving gehuisvest zijn. Wethouder Marja Eggink: “Het is belangrijk dat mensen met verschillende achtergronden met elkaar kunnen samenleven. Dat willen zij zelf ook zo bleek uit gesprekken met een groep statushouders. Deze mensen willen graag snel integreren en dan helpt het als ze met mensen samenleven die al langer in onze gemeente wonen.”

Snel realiseerbaar en flexibel in gebruik

Tijdens het onderzoek zijn er gesprekken gevoerd met verschillende partijen zoals de woningcorporaties, Industriële Kring Lochem en groepsgesprekken met statushouders. Hieruit kwam naar voren dat de woningen snel realiseerbaar maar ook flexibel moeten zijn: geschikt voor kleine en grote groepen mensen. Ook moet het ruimte bieden aan verschillende doelgroepen zoals statushouders, starters of andere mensen die om welke reden dan ook snel een woning nodig hebben.

Twee oplossingsrichtingen worden nader onderzocht

Uiteindelijk kwamen twee oplossingsrichtingen naar voren die de komende maanden nader worden onderzocht:  

  1. Gemeente en woningcorporaties kiezen voor een zorgvuldig en gedegen aanpak. Dat betekent het versnellen van het realiseren van permanente woningbouw. Zodat over 2 tot 3 jaar ongeveer 100 sociale huurwoningen worden gebouwd, verspreid over de kernen Lochem, Gorssel, Eefde en zo mogelijk Laren. De gemeente zorgt voor de gronden en de woningcorporaties voor de woningbouw.
  2. Daarnaast wil de gemeente tijdelijk verplaatsbare/demontabele woningen realiseren voor een periode van maximaal 10 jaar om in te spelen op de vraag naar tijdelijke huisvesting. De focus ligt op het huisvesten van Oekraïners na de eerste periode van noodopvang in Lochem. Daarna is er ook ruimte voor andere groepen die tijdelijk en met spoed een woning nodig hebben.

Of genoemde oplossingen haalbaar zijn is onder andere afhankelijk van beschikbare locaties, draagvlak in de omgeving, planologische procedures en de ontwikkeling van de bouwkosten. Dit wordt allemaal meegenomen in het onderzoek.

Positieve bijdrage leveren aan huisvestingsproblematiek

Met genoemde oplossingen willen de woningcorporaties en de gemeente Lochem een positieve bijdrage leveren aan de huisvestingsproblematiek. Op maandag 20 juni staat dit onderwerp op de agenda van de Politieke Avond. De gemeenteraad besluit in september over een uitgewerkt voorstel met daarin beoogde bouwlocaties, type woningen en het aantal te realiseren woningen.  

Deel dit artikel