Er zijn nog steeds te weinig plekken om mensen op te vangen die vluchten en asiel aanvragen. Het college en de raad vinden het belangrijk dat ook onze gemeente vluchtelingen opvangt. Op 4 maart besloot de gemeenteraad dat er een visie moet komen, voordat de raad keuzes maakt. Daarnaast wordt gestart met de analyse van risico’s voor leefbaarheid en veiligheid aan de Ampsenseweg en start een klankbordgroep.

Wat speelt er?

Half januari werd bekend dat het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (het COA) een intentieovereenkomst sloot met Pactum. Met als doel het terrein aan de Ampsenseweg in Lochem te kopen. En hier een asielzoekerscentrum (azc) te starten. Eerst voor de 65 jonge vluchtelingen die nu in hotel Paasberg wonen. Om dit uit te breiden tot een volwaardig azc.

Buurt voelt zich overvallen

Toen bekend werd dat het COA serieuze plannen had om het terrein van Pactum te kopen, heeft het college de buurt geïnformeerd. Op dat moment was er nog veel onduidelijk. Toen er in stappen duidelijkheid kwam over de door het COA gewenste aantallen plekken, voelde de buurt zich overvallen.

Nu meer duidelijkheid

Dit leidde tot verschillende gesprekken met buurt; door het college en de raad. Er volgde een memo van het college aan de raad. In de raadsvergadering van 4 maart nam de raad de onder andere de motie ‘Visie opvang asielzoekers (pdf, 143 KB) ’ aan. Met hierin een opdracht aan het college.

Wat is de opdracht?

Het college schrijft een visie en legt die voor aan de gemeenteraad. De visie beantwoordt de ‘wat-‘, de ‘waar-‘en de ‘hoe-vraag’. En is duidelijk over voorwaarden en het proces.

De raad moet akkoord gaan met de visie. Bij eventuele afspraken die het college en het COA vastleggen, wil de raad actief betrokken worden en kaders meegeven.

Het college kreeg de opdracht om nu eerst te onderzoeken of het mogelijk is om de opvang van de jongeren in hotel Paasberg te verlengen.

De risicoanalyse voor het opvangen van 65 jonge vluchtelingen en de analyse voor de opvang van 300 asielzoekers aan de Ampsenseweg kunnen gemaakt worden. Onafhankelijk bureau Beke gaat hierover in gesprek met de buurt. Begin april start op uitnodiging van de gemeente ook de klankbordgroep asielopvang Ampsenseweg.

Meer informatie

Wilt u op de hoogte blijven via een nieuwsbrief? Meld u zich daarvoor dan aan via opvangcoa@lochem.nl

Lees hieronder de 2 moties die de gemeenteraad aannam op 4 maart 2024

Deel dit artikel