“Lochem is in 2040 nog steeds een aantrekkelijke, landelijke en groene gemeente. Het is hier goed wonen, werken en recreëren. De verschillende dorpen, buurtschappen en stad Lochem zijn gegroeid ten opzichte van 2024, maar hebben ieder hun eigen identiteit behouden. In 2040 is Lochem een veelzijdige gemeente, waar iedereen er toe doet en mee kan doen. Met elkaar en voor elkaar. Een inclusieve, autonome gemeente, krachtig en in balans.”

Dat is de kern van de Omgevingsvisie Lochem 2040 met als titel: Krachtig en in balans. De omgevingsvisie is met inbreng van inwoners, dorpsraden, ondernemers en maatschappelijke organisaties en medeoverheden tot stand is gekomen. Bij de omgevingsvisie is ook een omgevingseffectrapport (OER) opgesteld. Het OER laat zien welke gevolgen de ambities uit de omgevingsvisie hebben voor de leefomgeving.

Inwoners en belanghebbenden konden zienswijzen inbrengen

De afgelopen weken konden inwoners en belanghebbenden zienswijzen indienen. De zienswijzen zijn samengevat en voorzien van een reactie in de Nota van Zienswijzen. De gemeenteraad start in juni met de bespreking van de Nota van Zienswijzen, de omgevingsvisie en het omgevingseffectrapport.

Visie geeft richting en houvast

Er is hard gewerkt om de omgevingsvisie tot stand te brengen. Wethouder Marja Eggink is trots op het resultaat: “Er ligt een visie die laat zien waar Lochem sterk in is en waar we samen naar toe willen werken. Deze visie geeft richting en houvast. We kijken goed naar welke kansen er liggen voor nieuwe ontwikkelingen. Een belangrijk uitgangspunt daarbij is dat we het goede behouden en versterken voor nu en voor de toekomst.”

Omgevingsvisie is basis voor beleid

Elke gemeente moet een omgevingsvisie vaststellen. Dat staat in de Omgevingswet die sinds 1 januari van kracht is. De Omgevingsvisie Lochem 2040 Krachtig en in balans beschrijft de visie op onze toekomst en geeft antwoord op de vragen: Waar gaan we naar toe met onze stad, onze dorpen en ons buitengebied? Waaraan werken we en wat willen we behouden? Maar ook, hoe leven we in Lochem samen? De omgevingsvisie gaat over de ruimtelijke leefomgeving in samenhang met gezondheid, duurzaamheid, inclusie en veiligheid.

Zes hoofdambities

Aan de hand van zes hoofdambities, die sterk met elkaar verbonden zijn, wil de gemeente doelen realiseren. Om al deze ambities waar te maken, terwijl het grondgebied van de gemeente niet groter wordt, moeten er slimme keuzes worden gemaakt.

  1. In Lochem is het fijn wonen en leven
  2. Lochem is aantrekkelijk en groen
  3. Lochem is ondernemend en uitnodigend
  4. Lochem wordt klimaatneutraal en klimaatbestendig
  5. Lochem is veilig, gezond en inclusief
  6. Lochem is bereikbaar en zet in op duurzame mobiliteit

In de omgevingsvisie staat op hoofdlijnen beschreven wat er nodig is om deze ambities richting 2040 te bereiken en wat de gemeente daarvoor gaat doen. De concrete uitwerking hiervan komt terug in omgevingsprogramma’s en in het nieuw op te stellen omgevingsplan. 

Kenmerken en kwaliteiten maar ook knelpunten en ontwikkelingen

Naast de doelen die de gemeente wil bereiken staan per deelgebied, dorp en stad Lochem de kwaliteiten en kernmerken beschreven. Zodat duidelijk is wat we graag willen behouden en eventueel verder willen ontwikkelen. Daarnaast staat in de omgevingsvisie met welke knelpunten, ontwikkelingen en opgaven we rekening moeten houden. Denk bijvoorbeeld aan de toenemende vergrijzing, het weinig divers woningaanbod en de gevolgen van de klimaatverandering.

Behandeling van de omgevingsvisie in de gemeenteraad

De gemeenteraad start 10 juni met de behandeling van de Nota van zienswijzen, de omgevingsvisie en het omgevingseffectrapport tijdens de Politieke Avond. Inwoners en belanghebbenden hebben dan de mogelijkheid om mee te spreken. Naar verwachting neemt de raad na de zomer een besluit. Meer informatie, ook over het aanmelden voor meespreken, vindt u vanaf 28 mei op www.lochem.nl/politiekeavond

Deel dit artikel