De basis op orde is een belangrijke ambitie van het college. Dat betekent langlopende projecten verder brengen of afronden. Denk aan de basisscholen in Laren, de zwembaden in Almen en Gorssel en De Beemd in Lochem. Een aantal van die uitgaven is nodig omdat deze voorzieningen aan groot onderhoud of vernieuwing toe zijn. Denk daarbij ook aan het onderhouden van wegen en bruggen. Zo werken we blijvend aan de bereikbaarheid en kwaliteit van onze leefomgeving voor alle inwoners.

Wethouder Lex de Goede: “De basis op orde, daar begint het mee. Voorzien wat er op je afkomt maakt dat je ellende kunt voorkomen. Maar daarmee zijn we er niet. Er wachten ook stevige uitdagingen. Denk aan de opvang van ontheemden en een mogelijk AZC, de behoefte aan flink meer woningen maar ook netcongestie. Dit stimuleert dat we met elkaar een samenhangende aanpak op deze uitdagingen ontwikkelen. We doen dit in samenspraak met inwoners, maatschappelijke organisaties, bedrijven, raad, bestuur en organisatie. We doen en kunnen samen ontzettend veel. Ik noem een paar voorbeelden: de inzet op mantelzorg, in de binnenstad van Lochem is het werk aan de Molenpoort en Julianaweg afgerond, de raad heeft een besluit genomen over de locatie van de MFA in Gorssel en de omgevingsvisie is bijna afgerond.”

In 2025 een begrotingsoverschot, daarna ontstaan mogelijk tekorten

Na 2025 komen de gemeentelijke financiën ook in Lochem onder druk te staan. De optelsom van de structureel te lage financiële bijdrage van het Rijk, de noodzaak van ‘de basis op orde’ en van investeringen in bijvoorbeeld wegen ligt hieraan ten grondslag. De VNG is hierover in overleg met het Rijk. Als het Rijk de tekorten niet oplost, dan moeten gemeentes het zelf doen. Dat betekent keuzes maken in toekomstige uitgaven of door te temporiseren zoals in bijvoorbeeld onderwijshuisvesting.

Raad en college kiezen nieuwe thema’s

In de Kadernota 2024 maakte het college een aanzet om te werken met thema’s. Daarin was het thema ‘klimaat en energie’. Daarbij komen nu de thema’s ‘Gezond en vitaal leven’ en ‘Leefbare kernen’. De thema’s sluiten goed op elkaar aan en hangen direct samen met de ambities in de omgevingsvisie. De gemeente laat ook zien hoe ze bijdraagt aan de werelddoelen van de Verenigde Naties. Bij elke nieuwe activiteit staat expliciet hoe betrokkenen kunnen meepraten, ‑denken of -beslissen.

Informatieavonden en besluitvorming

Als voorbereiding op de besluitvorming over de kadernota 2025 hoort de gemeenteraad graag welke ideeën inwoners en organisaties willen meegeven. Deze ideeën kunnen zij delen tijdens de informatiemarkt. Deze informatiemarkt is op woensdag 29 mei van 19.00 tot 20.00 uur en is op twee locaties te bezoeken: het gemeentehuis in Lochem en de bibliotheek in Gorssel. Aanmelden vooraf is niet nodig. Daarna kan de raad tijdens de Politieke Avond op 17 juni aan het college vragen stellen over de kadernota. Op 1 juli staat de raadsvergadering in het teken van de algemene beschouwingen. Op 8 juli neemt de raad een besluit over de kadernota. De kadernota is te vinden op de website lochem.begrotingsapp.nl

Deel dit artikel