Wilt u gaan scheiden? Dan kunt u uw huwelijk laten ontbinden door echtscheiding. Daarvoor heeft u een advocaat nodig. De advocaat dient voor u het verzoek tot echtscheiding in bij de rechtbank. De rechter spreekt de echtscheiding uit. Pas na de uitspraak van de rechter kan de gemeente de echtscheiding in de Basisregistratie personen (BRP) opnemen.

Beëindiging geregistreerd partnerschap

Bij geregistreerd partnerschap is een advocaat alleen nodig als de partners het niet met elkaar eens zijn over de wijze waarop de scheiding vorm krijgt. Te denken valt aan de boedelscheiding, eventuele zorgplicht en dergelijke.

Als beide partners het niet met elkaar eens zijn, vindt de beëindiging van een geregistreerd partnerschap op dezelfde wijze plaats als bij een echtscheiding.

Wat heb ik nodig?

Voor een echtscheiding:

 • een schriftelijk verzoek tot inschrijving;
 • een afschrift van de echtscheidingsbeschikking;
 • een verklaring van de griffier van de rechtbank dat geen beroep is aangetekend. Hierdoor is de beschikking rechtsgeldig (dit is niet nodig wanneer een schriftelijk verzoek door beide ex-partners wordt ingediend).

Bent u gescheiden in het buitenland, dan neemt u mee:

 • het originele echtscheidingsvonnis. Uit dit vonnis moet blijken dat de uitspraak definitief is (er is geen beroep meer mogelijk). Het echtscheidingsvonnis moet tot stand zijn gekomen door de beslissing van een rechter of andere bevoegde autoriteit;
 • een vertaling van dit vonnis door een in Nederland beëdigd tolk/vertaler (niet nodig als het vonnis in Duits, Engels of Frans is opgesteld);
 • het bewijs van inschrijving burgerlijke stand van het land van herkomst indien inschrijving van echtscheiding daar verplicht  is;
 • als het huwelijk in Nederland is gesloten, is het verstandig om de echtscheiding te laten registreren bij de burgerlijke stand van de gemeente waar u getrouwd bent, anders blijft uw huwelijk in de registers van de burgerlijke stand bestaan;
 • buitenlandse documenten;
 • de meeste documenten uit het buitenland moeten in het land zelf worden gelegaliseerd of voorzien worden van een apostille;
 • of kijk op de website van de rijksoverheid voor meer informatie over het legaliseren van buitenlandse documenten.

Voor het beëindigen van een geregistreerd partnerschap:

 • schriftelijke verklaring welke is gedateerd en ondertekend door beide partners en door een of meer advocaten of notarissen, waarin is vermeld dat de partners een overeenkomst omtrent de beëindiging hebben gesloten.

Hoe vraag ik het aan?

Een inschrijving van een echtscheiding of beëindiging geregistreerd partnerschap kunt u zelf of via uw advocaat aanvragen door een brief te schrijven. Stuur uw brief met de nodige bijlagen per post naar ons toe.

Wanneer is de echtscheiding definitief?

De ontbinding van het huwelijk is pas definitief na inschrijving in de registers van de Burgerlijke Stand.

Uitspraak

De uitspraak van de rechter wordt schriftelijk vastgelegd in de vorm van een beschikking. Zodra deze uitspraak definitief is (er kan geen beroep meer worden ingesteld), moet de beschikking binnen 6 maanden worden ingeschreven bij de Burgerlijke Stand van de gemeente waar het huwelijk is gesloten. Uw advocaat ontvangt de beschikking van de rechtbank en zorgt voor de inschrijving.

Registratie

Uw advocaat moet binnen 6 maanden nadat de termijn voor hoger beroep is verstreken de beschikking laten registreren bij de Burgerlijke Stand van de gemeente waar u getrouwd bent. Gebeurt dit niet, dan verliest de beschikking zijn kracht.

Ik ben in het buitenland getrouwd, kan ik dan in Nederland een echtscheiding aanvragen?

Ja, dat kan.

Dan wordt de echtscheidingsbeschikking ingeschreven bij de Burgerlijke Stand van Den Haag. Er wordt 'latere vermelding' aan de huwelijksakte toegevoegd. U kunt een bewijs van ontbinding van het huwelijk aanvragen bij de Burgerlijke Stand van uw trouwgemeente.

Ik ben in het buitenland gescheiden, wat moet ik doen?

Dan moet u ervoor zorgen dat uw huwelijksontbinding bij uw gemeente wordt geregistreerd. U maakt hiervoor een afspraak met de gemeente.

Wat neem ik mee naar mijn advocaat?

 • een afschrift van de huwelijksakte;
 • van beide partners een afschrift van de Basisregistratie Personen (BRP) met vermelding van de nationaliteit en verblijfsduur;
 • afschriften van de geboorteakten van eventuele minderjarige kinderen.