Deze subsidie gaat over het verstrekken van een gemeentelijke bijdrage tot een maximum van € 125.000 aan sportverenigingen of beheerstichtingen voor de investering in aanpassing, uitbreiding of vernieuwing van sportvoorzieningen. Het gaat bijvoorbeeld om de aanleg van een (kunst)grasveld, was- en kleedgelegenheid, berging voor spelmaterialen, EHBO-ruimte, trainingsfaciliteiten of lichtmastinstallatie. Het betreft een vereniging gebonden voorziening in de gemeente Lochem.

Wat heb ik nodig?

  • Drie offertes van verschillende bedrijven voor het realiseren van de voorziening.
  • Een exploitatiebegroting over een periode van vier jaar die moet beginnen met het jaar waarin de nieuwe investering wordt gedaan. Per jaar moet u in elk geval aangeven wat de kapitaalslasten zijn van de nieuwe investering.
  • Verder moet u per jaar ook aangeven wat de kosten zijn van beheer en onderhoud van de nieuwe investering.

Wanneer vraag ik het aan?

Subsidie voor de aanpassing, uitbreiding of vernieuwing van sportvoorzieningen kunt u aanvragen voor 1 februari van enig jaar.

  • De gemeente toetst jaarlijks voor 15 maart of de verzoeken aan de criteria in de regeling voldoen.
  • Als een verzoek voldoet aan de criteria, dan wordt deze betrokken bij de voorbereiding van de gemeentebegroting voor het volgende jaar. Via deze begroting geeft de gemeenteraad van Lochem aan welke begrotingsverzoeken de raad heeft gehonoreerd. De raad stelt de gemeentebegroting jaarlijks vast in november.
  • De aanvrager ontvangt voor 31 december van enig jaar de beschikking met de beslissing van de gemeenteraad van Lochem over het ingediende subsidieverzoek.

Hoeveel subsidie is er beschikbaar?

De gemeente heeft niet op voorhand geld beschikbaar om aanvragen te honoreren. We nemen een subsidieverzoek voor sportvoorzieningen mee als een nieuw plan bij de voorbereiding van de gemeentebegroting. Dit nieuwe plan bekijken we in samenhang met andere nieuwe plannen op verschillende terreinen. Het toekennen van de subsidie is afhankelijk van het beschikbare budget voor de nieuwe plannen in de gemeentebegroting.

Mag de uitvoering eerder beginnen dan dat het besluit is genomen?

Stel dat een vereniging in de zomer de voorziening wil realiseren terwijl de gemeenteraad van Lochem pas aan het einde van het jaar een besluit neemt over de subsidie. Indien u bij de aanvraag vooraf aangeeft dat de voorziening eerder wordt gerealiseerd dan dat de gemeenteraad van Lochem een besluit heeft genomen, gaat de gemeente akkoord onder de voorwaarde dat aanvrager zelf verantwoordelijk blijft voor de financiering van de voorziening en risicodragend is in het geval dat de gemeentelijke subsidie achteraf niet wordt toegekend.

Regelgeving