De subsidie Sportvoorzieningen gaat over het verstrekken van een gemeentelijke bijdrage tot een maximum van € 125.000 aan sportverenigingen of beheerstichtingen voor de investering in aanpassing, uitbreiding of vernieuwing van sportvoorzieningen. Het gaat bijvoorbeeld om de aanleg van een sportveld, was- en kleedgelegenheid, berging voor spelmaterialen, EHBO-ruimte, lichtmastinstallatie of duurzaamheidsinvesteringen. Het betreft een vereniging gebonden voorziening in de gemeente Lochem.

Wat heb ik nodig?

  • Bij een investering hoger dan € 100.000, drie offertes van verschillende bedrijven voor het realiseren van de voorziening.
  • Een meerjarenbegroting over een periode van vier jaar die moet beginnen met het jaar waarin de nieuwe investering wordt gedaan. Per jaar moet u in elk geval aangeven wat de kapitaalslasten zijn van de nieuwe investering. Verder moet u per jaar ook aangeven wat de kosten zijn van beheer en onderhoud van de nieuwe investering.
  • Een overzicht van de financiering van de investering in de vorm van een dekkingsplan.

Wanneer vraag ik het aan?

Subsidie voor de aanpassing, uitbreiding of vernieuwing van sportvoorzieningen kunt u aanvragen voor 1 februari van enig jaar. De gemeente toetst de aanvragen aan de criteria van de regeling en beslist op een aanvraag uiterlijk voor 1 mei van enig jaar.

Bespreek de plannen met de gemeente voordat u een aanvraag indient. Wij denken met u mee en kijken of de plannen binnen deze regeling passen.

Hoeveel subsidie is er beschikbaar?

De gemeente heeft vanaf 2022 een bestemmingsreserve van € 500.000 beschikbaar. Deze bestemmingsreserve is bedoeld voor aanvragen die voldoen aan de subsidieregeling sportvoorzieningen. Mocht blijken dat de reserve tussentijds leeg raakt dan vraagt het college aan de gemeenteraad om deze aan te vullen.

Mag de uitvoering eerder beginnen dan dat het besluit is genomen?

Stel dat een vereniging de voorziening wil realiseren terwijl de aanvraag nog niet is getoetst en de subsidie nog niet is uitbetaald. Indien u bij de aanvraag vooraf aangeeft dat de voorziening eerder wordt gerealiseerd dan dat het college een besluit heeft genomen, gaat de gemeente akkoord onder de voorwaarde dat aanvrager zelf verantwoordelijk blijft voor de financiering van de voorziening en risicodragend is in het geval dat de gemeentelijke subsidie achteraf niet wordt toegekend.

Regelgeving