Vanaf 1 januari 2024 geldt er een nieuwe wet: de Omgevingswet. Deze wet vervangt alle wet- en regelgeving voor wonen, ruimte, infrastructuur, milieu en water. De Omgevingswet zorgt ervoor dat je afspreekt met elkaar, wát op wélke locatie mogelijk is. Ook komt er meer ruimte voor initiatieven uit de samenleving, zodat we samen aan onze leefomgeving kunnen werken. Als gemeente Lochem bereiden we ons voor op deze nieuwe wet.

  Waarom de Omgevingswet?

  De Omgevingswet betekent

  • Eén loket en één procedure voor het aanvragen van een vergunning.
  • Minder regels, meer samenhang, meer overzicht.
  • Meer ruimte voor eigen initiatief en regie

  Eén digitaal omgevingsloket

  • Alle regels van gemeenten, provincies en waterschappen op één plek.
  • In één oogopslag ziet u welke plannen er al zijn en welke regels gelden voor een bepaalde locatie of gebied.
  • Snel duidelijkheid of een vergunning of melding vereist is.

  Eén omgevingsvergunning

  • In de meeste gevallen hoeft u voor uw initiatief maar één aanvraag in te dienen.
  • In de meeste gevallen krijgt u binnen 8 weken een beslissing op uw aanvraag.

  Wat betekent de Omgevingswet voor u?

  U krijgt met de Omgevingswet te maken als u iets wilt veranderen in uw leefomgeving. Bijvoorbeeld als u plannen heeft om uw huis te verbouwen, een evenement wilt organiseren of als u als ondernemer een loods wilt laten plaatsen naast uw bedrijfspand. U bent dan initiatiefnemer en moet uitzoeken of u een vergunning nodig heeft of een melding moet doen. Dat kan via de website van het Omgevingsloket.

  U kunt ook met de Omgevingswet te maken krijgen als iemand anders iets wil veranderen in uw leefomgeving. Bijvoorbeeld als uw buren een garage willen neerzetten of als een bedrijf in de buurt het kantoor wil vergroten. U bent dan belanghebbende.

  Wat betekent de Omgevingswet voor ondernemers?

  Als ondernemer maakt u gebruik van de fysieke omgeving, samen met huishoudens en overheden. Samen zijn we verantwoordelijk voor een veilige en gezonde fysieke leefomgeving. Ook wel zorgplicht genoemd.

  In de Omgevingswet zijn voor meer activiteiten dan voorheen, algemene regels vastgelegd, waardoor er minder vergunningen nodig zijn. Daarnaast is het uitgangspunt bij het beoordelen van initiatieven anders dan voorheen: de houding ‘nee, tenzij’ verandert in ‘ja, mits’.

  Hoe werkt dat in de praktijk?

  Als er in uw bedrijf niets verandert aan de bedrijfsvoering, dan hoeft u in principe niets te doen. Omgevingsvergunningen blijven automatisch gelden en u hoeft ook niet opnieuw een melding te doen. Dat regelt het overgangsrecht. Verandert er wel iets, u wilt bijvoorbeeld uitbreiden dan krijgt u te maken met de Omgevingswet.

  Het Omgevingsloket als centrale plek

  Het nieuwe Omgevingsloket is de plek waar iedereen vanaf 1 januari 2024 online kan zien of er een vergunning nodig is. Maar ook kunt u daar een vergunning aanvragen of een melding doen en de status van een aanvraag volgen. In het loket vindt u informatie over de algemene regels maar ook over de lokale regels op een specifieke locatie. Kortom: alle benodigde informatie over de fysieke leefomgeving op één plek en direct te gebruiken.

  De Omgevingswet betekent voor ondernemers:

  • Heldere, concrete regels
  • Eén loket voor meervoudige aanvraag
  • Regie op de aanvraag
  • Uitgangspunt is korte procedures (max 8 weken)
  • Via één overzicht meteen duidelijk wat er kan en mag op een bepaalde locatie
  • In bepaalde situaties zelf bepalen in welke volgorde iets aangevraagd wordt en daarmee kosten besparen
  • Meer doelvoorschriften, meer ruimte voor maatwerk
  • Een oplossing kiezen die past bij je bedrijf
  • Focus op de kwaliteit van het initiatief: ‘ja’ mits.
  • We bieden ruimte voor overleg

  Betrek belanghebbenden bij uw plannen

  Een belangrijk onderdeel in de Omgevingswet is participatie. Hiermee wordt bedoeld dat u belanghebbenden betrekt bij uw plannen. Denk bijvoorbeeld aan omwonenden, andere ondernemers of maatschappelijke organisaties. De overheid stimuleert dit ook en in sommige gevallen is het zelfs verplicht. Door met belanghebbenden in gesprek te gaan, hoort u wat er leeft. Daarmee kunt u rekening houden en uw plan verbeteren. Op die manier ontstaat er misschien meer draagvlak voor uw plan. Meer hierover leest u op www.lochem.nl/omgevingswet.

  Korte procedure

  De korte procedure is het uitgangspunt in de Omgevingswet. De beslistermijn voor deze korte procedure is 8 weken, maar kan ook langer zijn als dat nodig is om tot een goed besluit op uw aanvraag te komen. In sommige gevallen kan het nodig zijn dat er een uitgebreide procedure wordt toegepast die langer duurt. Als dat het geval is ontvangt u daarover bericht als u uw plan aan ons heeft voorgelegd. Voldoet uw plan niet aan de regels? En wilt u weten of wij toch willen meewerken? Ga dan eerst met de gemeente in overleg.

  De omgeving betrekken bij uw plannen

  De Omgevingswet vraagt ons om de omgeving te betrekken bij uw plannen. Uw plan kan gevolgen hebben voor uw omgeving. Misschien hebben uw buren zorgen over het uitzicht, geluid of iets anders. Door hun zorgen maar ook goede ideeën met elkaar te bespreken, kunt u het plan beter maken. Op die manier verkleint u de kans op klachten en bezwaren achteraf. Hoe eerder u met elkaar in gesprek gaat, hoe beter. Op de pagina Samen Buurt Maken leest u meer over wat u moet doen als u een plan heeft én leest u wat u mag verwachten als iemand anders in uw buurt een plan heeft.

  Een omgevingsvisie voor de gemeente Lochem

  De gemeente maakt een omgevingsvisie waarin staat beschreven wat de doelen en opgaven zijn voor onze leefomgeving tot 2040. Eind 2020 zijn we begonnen met het maken van een ‘houtskoolschets’. Inwoners, ondernemers en organisaties konden toen online meedenken. Nu is het moment aangebroken om verder te gaan met de omgevingsvisie en nodigen we inwoners, ondernemers en organisaties van harte uit om mee te denken én te praten over hun eigen leefomgeving. Op de pagina Omgevingsvisie leest u hier meer over.

  Omgevingsplan in plaats van bestemmingsplan

  Vanaf 1 januari 2024 zijn de bestemmingsplannen van de gemeente Lochem omgezet naar het (tijdelijke) omgevingsplan. De gemeente heeft dus nu 1 omgevingsplan.

  Gemeenten hebben tot 1 januari 2032 de tijd om een permanent omgevingsplan op te stellen. Zij hebben die tijd nodig om al het beleid om te zetten naar een omgevingsplan, maar ook om beleidskeuzes te maken. Wij hebben daarom nu nog een tijdelijk omgevingsplan. Dit tijdelijke omgevingsplan bestaat o.a. uit de nu geldende bestemmingsplannen.

  In het omgevingsplan staat welke activiteiten in een gebied zijn toegestaan, bijvoorbeeld wonen, recreatie of bedrijvigheid. In het permanente omgevingsplan is straks ruimte om per gebied de regels verschillend op te nemen.

  Plannen die niet passen in de huidige regels

  Op korte termijn gaan wij nog geen gebruik maken van de mogelijkheid om het tijdelijke omgevingsplan te wijzigen. Daarom is het alleen mogelijk om een Buitenplanse Omgevingsplan Activiteit (BOPA) aan te vragen. Hiermee sta je een activiteit toe die nu nog niet is toegestaan in het tijdelijke of permanente omgevingsplan. Een BOPA kunt u aanvragen met een omgevingsvergunning. Het advies is altijd om uw plan eerst in te dienen als vooroverleg. Dan weet u of u plan kans van slagen heeft voordat u de omgevingsvergunning aanvraagt. Een vooroverleg en een omgevingsvergunning vraagt u aan via het Omgevingsloket.

  Wilt u meer weten?