Samen stap voor stap naar schone energie voor de regio

Dertig regio’s in Nederland zijn bezig met de Regionale Energiestrategie (RES). De RES is een stappenplan. Het helpt ons om keuzes te maken bij de overgang naar schone energie en het duurzaam verwarmen van onze gebouwen. Gemeenten spelen hierin een belangrijke rol. Samen met de Cleantech Regio is ook onze gemeente bezig met het maken van een Regionale Energiestrategie.

Ontwerp RES 1.0

Tot eind dit jaar zijn we bezig met het definitief maken van de RES 1.0. De ontwerp-RES 1.0 (pdf, 10.732 KB)  is een van de tussenstappen waar we nu aan werken. Bekijk het nieuwsbericht als u meer wilt lezen over de ontwerp-RES 1.0. 

Vragen?

Heeft u naar aanleiding van de Ontwerp-RES 1.0 een vraag aan de gemeente Lochem? Stuur uw vraag naar windenzon@lochem.nl. Voordat u uw vraag stelt raden we aan onderstaande links te raadplegen. Mogelijk is hier al een antwoord te vinden.

Meer algemene vragen kunt u stellen via een digitaal formulier op de website van de Cleantech Regio.

Hieronder leest u wat de Regionale Energiestrategie inhoudt.

Wat is de regionale energiestrategie?

Klimaatafspraken

Nederland wil in 2030 49% minder CO2 uit te stoten (in vergelijking met 1990). Dat hebben we met 171 landen afgesproken tijdens de klimaattop van Parijs 2015. In ons eigen Klimaatakkoord staan maatregelen en afspraken die nodig zijn om dat doel in Nederland te bereiken. Duidelijk is dat iedereen zal moeten bijdragen: Alle sectoren en alle regio’s. 

  Iedereen doet mee

  De Regionale Energiestrategie (RES) helpt ons om samen keuzes maken voor het opwekken van schone energie en voor het duurzaam verwarmen van onze gebouwen en woningen. Dertig regio’s gaan werken aan hun eigen RES. De optelsom van al die regio’s draagt bij aan het halen van de doelen uit het klimaatakkoord. De gemeente Lochem maakt een RES met Apeldoorn, Brummen, Epe, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen, Waterschap Rijn en IJssel en  Waterschap Vallei en Veluwe, provincie Gelderland, board Cleantech Regio. Deventer werkt mee aan een andere RES-regio in de provincie Overijssel.

  Energie van wind, zon en van het gas af

  Eén van de klimaatdoelen is het opwekken van schone energie. Ook zullen we onze gebouwen duurzaam moeten verwarmen. Dus: van het gas af. De koepels* van gemeenten, provincies en waterschappen hebben aangegeven dat nadenken over schone energie en duurzame warmtebronnen het beste via energieregio’s kan plaatsvinden. De opdracht voor iedere regio is dan ook:

  1. Maak een Regionale Energiestrategie
  2. Betrek bij het maken van de strategie inwoners en belanghebbenden
  3. Maak een bod, waarin staat hoeveel schone energie de regio kan opwekken in 2030
  4. Omschrijf hoe de regio omgaat met grote warmtebronnen

  * Vereniging Nederlandse Gemeentes (VNG), Unie van Waterschappen (UvW), Interprovinciaal Overleg (IPO)

  Hoe en wanneer komen we tot een RES?

  • Oktober 2019 - Ondertekenen van het definitieve Klimaatakkoord.
  • Juni 2020 - Binnen zes maanden na ondertekening van het Klimaatakkoord, moeten alle dertig RES-regio’s, aangeven hoeveel schone energie ze met wind en zon in de regio kunnen opwekken. Dit is nog een conceptversie van de Regionale Energiestrategie van elke regio.
  • Voorjaar 2021 – 18 maanden na ondertekening van het Klimaatakkoord moeten alle dertig RES-regio’s een definitieve RES vaststellen. Daarin staat hoe ze de klimaatdoelstellingen denken te halen.

  Stappenplan

  Waar en hoe kunnen we schone energie opwekken met zonneparken en windmolens?
  De eerste stap is onderzoeken hoe we als regio schone energie grootschalig kunnen opwekken, opslaan en verdelen. Die energie komt in eerste instantie van zonneparken en windmolens. Deze worden op dit moment gezien als de meest gangbare en beschikbare techniek. In oktober 2020 is de Concept RES klaar. Daarin staat aangegeven hoeveel schone energie we in onze regio kunnen opwekken. In het concept staat ook hoe we dat denken te doen en welke uitgangspunten we daar als regio bij hanteren. Als de Concept RES af is, krijgen bewoners, raadsleden en maatschappelijke partners opnieuw de kans om mee te denken in ateliers, bijeenkomsten, workshops en via online vragenlijsten. Dit levert informatie en inzichten op, waarmee de Concept RES wordt aangescherpt en aangevuld. Het resultaat hiervan wordt verwerkt in de Definitieve Regionale Energiestrategie. Deze biedt de Cleantech RES regio volgend voorjaar aan, aan het Rijk.

  Samenwerking

  De Regionale Energie Strategie wordt vervolgens elke twee jaar herzien. Mochten er betere, geschikte technieken beschikbaar zijn om energie op te wekken of te besparen in onze regio, dan passen we dit aan in onze Regionale Energiestrategie. 

  Inpassing in ons landschap

  Een belangrijk onderwerp tijdens de eerste stap, is hoe we grootschalige zonneparken of windmolens inpassen in ons landschap. Zonneparken kunnen we met hulp van het aanplanten van groen, zo goed mogelijk inpassen in het landschap. We bekijken in de gemeente Lochem bij elk zonnepark, of dit is te combineren met de aanleg van ecologische verbindingszones of het versterken van het landschap.

  Elke windmolen zal invloed hebben op het landschap en op de omgeving van de omwonenden. In de Regionale Energiestrategie onderzoeken gemeenten en regio’s met belanghebbenden, hoe ze het plaatsen van windmolens zo aanvaardbaar mogelijk kunnen maken. Een ander onderdeel is bekijken hoe overlast door windmolens gecompenseerd kan worden.

  Kosten

  Tegelijkertijd wordt bekeken hoe we de opgewekte energie vervolgens kunnen transporteren en opslaan. Energiebedrijven zullen het huidige elektriciteitsnet moeten aanpassen om de opgewekte stroom te transporteren. Dit brengt hoge kosten met zich mee. De kosten worden per bedachte variant doorgerekend.

  Kaart met zoekgebieden

  De eerste stappen van de Regionale Energiestrategie gaat een kaart opleveren van de Cleantech Regio. Op deze kaart staan zoekgebieden, in de vorm van vlekken. Dit zijn gebieden waar energie opgewekt zou kunnen worden met windmolens en/of zonneparken. Ook geeft de kaart een inschatting welke hoeveelheid hernieuwbare energie de regio kan opwekken. De zoekgebieden vormen het uitgangspunt voor het omgevingsbeleid van provincie en gemeenten en voor de plannen van waterschappen en de netbeheerders.

  Lochem en de RES

  Samen nadenken over ons landschap

  Het idee van de Regionale Energiestrategie sluit aan bij de duurzame doelstellingen van de gemeente: klimaatneutraal in 2030. De gemeenteraad beslist mee over het RES-proces. De raad is akkoord gegaan met de startnotitie van de RES. Hierin staan de spelregels voor de samenwerking in de regio voor het eerste deel van de RES over het duurzaam opwekken van elektriciteit.

  Een goede bijdrage vanuit Lochem aan de Regionale Energiestrategie, komt tot stand in overleg met inwoners, ondernemers,  landbouwers, terreinbeheerders, scholieren en met de denkers en doeners uit alle kernen. In samenspraak komen we tot aanvaardbare, duurzame oplossingen met respect voor zowel landschap en natuur, als voor de klimaatdoelen.

  Hier vindt u veelgestelde vragen op de site van de Cleantech Regio.

  Wat gebeurt er met uw inbreng?

  Uw inbreng leidt uiteindelijk tot een kaart van het gemeentelijke grondgebied. Op de kaart staan mogelijke gebieden voor zonneparken en windmolens. Verfijning van de kaart vindt gaandeweg het komende jaar plaats. Het hele stappenplan om te komen tot definitieve RES duurt volgens planning tot voorjaar 2021. In deze periode betrekken we  op verschillende manieren inwoners, ondernemers, scholieren, maatschappelijke organisaties, energiecoöperaties en netbeheerders.

  Meer informatie

  Nieuwsberichten

  21 april

  Allemaal1 TV zendt deze week een thema-programma uit over duurzame energie. Dat is een zeer actueel thema. Ook de gemeente Lochem moet een bijdrage leveren aan het landelijke streven om 35 terawattuur…

  15 april

  De Regionale Energie Strategie (RES)  van de Cleantech Regio gaat een nieuwe fase in. Het afgelopen jaar is de Concept RES met vele betrokken partijen besproken. Ook zijn onderzoeken en…

  29 maart

  Inwoners hebben in de afgelopen maanden een duidelijk signaal afgegeven aan de gemeente Lochem: De opwek van duurzame energie met wind en zon is belangrijk, maar een deel van hen zet vraagtekens bij…