Waarom deze informatie?

De komende periode zal minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat besluiten over de ontwikkeling van Lelystad Airport. Graag informeren wij u over de gevolgen van Lelystad Airport en het proces van het ministerie. Als er weer een aanleiding is zullen wij met een vervolg komen. Veel informatie over Lelystad Airport is te vinden op de website van de rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl - > Onderwerpen -> Luchtvaart (Verkeer en vervoer) -> Ontwikkeling Lelystad Airport) en op de website van de provincie Gelderland (www.gelderland.nl -> Omgevingsvisie en ruimte -> Vliegroutes Lelystad Airport).

Waar gaat het over?

Lelystad Airport ontwikkelt zich de komende jaren tot een van de grotere regionale luchthavens van Nederland. Lelystad Airport neemt dan een deel van het vliegverkeer van Schiphol over. De minister heeft het plan Lelystad Airport vanaf 2020 open te stellen voor vakantievluchten. De zuidelijke vliegroutes gaan over Gelderland.

In de eerste jaren (2020-2023) zal het aantal vluchten op Lelystad Airport zich geleidelijk uitbreiden naar maximaal 10.000 vliegbewegingen per jaar. Dat betekent een gemiddeld aantal van zevenentwintig starts en landingen per dag. Dat is het aantal vliegbewegingen dat voor Lelystad Airport mogelijk is bij de huidige indeling van het luchtruim.

Wat kunnen we verwachten?

Gelet op de afstand met Lelystad Airport krijgt de gemeente Lochem niet te maken met routes dichtbij de luchthaven voor starten en landen. Wel krijgt de gemeente Lochem te maken met een van de aansluitroutes in het middelhoge luchtruim. De route loopt bij Epse op een hoogte van minimaal 2.700 meter. In de eerste jaren wordt deze route ongeveer zes tot acht keer per dag gebruikt voor naderend verkeer. De aansluitroute leidt de vliegtuigen van het hogere luchtruim naar de laagvliegroute verder-op en uiteindelijk naar de luchthaven.

Ook is er een wachtgebied voor vliegtuigen gepland bij Lochem op een hoogte van minimaal 2.700 meter. Deze wachtlust wordt volgens het ministerie gebruikt in zeer uitzonderlijke gevallen (niet meer dan gemiddeld één keer per drie maanden).

Op 30 mei 2018 heeft het ministerie een belevingsvlucht georganiseerd. Bewoners van de gebieden onder de vliegroutes van Lelystad Airport hebben het geluid van een representatief vliegtuig in hun eigen omgeving kunnen ervaren. Tijdens de belevingsvlucht zijn geluidmetingen uitgevoerd. Deze zijn te vinden op de website van de belevingsvlucht (www.belevingsvlucht.nl -> Belevingsvlucht -> Geluidsmetingen en beleving).

Wat is het standpunt van de gemeente Lochem?

De gemeente Lochem, maar ook andere gemeenten en de provincie Gelderland, maken zich zorgen over de gevolgen van de vliegroutes voor inwoners. De gemeente Lochem trekt samen op met de provincie Gelderland over de gevolgen van de uitbreiding van Lelystad Airport. Het Gelders college van Gedeputeerde Staten wil dat Lelystad Airport pas open gaat als de laagvliegroutes van de baan zijn, met daarbij waarborgen over monitoring en handhaving en de luchtruimherziening.

Welk proces wordt doorlopen?

Voor het in gebruik nemen van Lelystad Airport is een wijziging nodig van het Luchthavenbesluit. Het luchthavenbesluit regelt het luchthavenluchtverkeer (openingstijden, maximum aantal vluchten en handhavingspunten) en de ruimtelijke indeling van de omgeving van de luchthaven (geluidbelasting, externe veiligheidsrisico en veiligheid luchthavenverkeer).

Naar verwachting zal het ministerie het ontwerp-luchthavenbesluit eind november 2018 ter inzage leggen. De gemeente Lochem is voornemens om samen met de provincie en andere gemeenten een gezamenlijke zienswijze in te dienen. Individuele inwoners kunnen zelf een zienswijze indienen.

De geactualiseerde Milieu Effect Rapportage (MER) vormt de basis voor het luchthavenbesluit. In de MER zijn de effecten van het luchthavenbesluit op mens en milieu, zoals geluid, luchtkwaliteit, natuur in gebeeld gebracht.

De procedure voor het wijzigen van het Luchthavenbesluit Lelystad Airport en de geactualiseerde MER bestaat uit de volgende stappen:

  • Eind 2018 ontwerp wijzigingsbesluit Luchthavenbesluit voor behandeling in Ministerraad.
  • Vervolgens 6 weken ter inzagelegging. Een ieder wordt in de gelegenheid gesteld om in deze periode hun zienswijze in te dienen op het ontwerpbesluit of het geactualiseerde MER. Reageren kan dan bij het ministerie via www.platformparticipatie.nl.
  • In deze periode zullen 6-8 bijeenkomsten (informatiemarkten) worden gehouden waarop een toelichting wordt gegeven op het Luchthavenbesluit en het geactualiseerde MER 2018.
  • Bijeenkomsten in Flevoland, Utrecht, Noord-Holland, Gelderland en Overijsel.
  • Naar aanleiding van de ingediende zienswijze wordt een nota van antwoord opgesteld en wordt het ontwerpbesluit eventueel aangepast.
  • Ontwerpbesluit volgt tevens de voorhangprocedure bij Tweede en Eerste Kamer.
  • Het ontwerpbesluit wordt voor advies naar de Raad van State gestuurd.
  • Na advies Raad van State wordt definitief besluit opgesteld en vastgesteld.

Wat gaat er in de toekomst spelen?

De komende jaren wil het ministerie een herziening van het luchtruim voor de burger- en militaire luchtvaart, inclusief een oplossing voor het laagvliegen van Lelystad Airport. De luchtruimherziening gebeurt om de hinder van Lelystad Airport voor de omgeving te verkleinen en de capaciteit en efficiëntie van het luchtruimgebruik veilig te verhogen. Die herindeling is naar verwachting niet eerder gereed dan in 2023. Omdat dan ook de drukke routes van en naar Schiphol wijzigen, ontstaat ruimte om de routes van en naar Lelystad voor omwonenden gunstiger (hoger) in te passen. De luchtruimherziening is een voorwaarde voor Lelystad Airport om te groeien naar 25.000 en op termijn maximaal 45.000 vliegbewegingen per jaar.

Meer informatie