Waarom deze informatie?

De komende periode zal minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat besluiten over de ontwikkeling van Lelystad Airport. Graag informeren wij u over de gevolgen van Lelystad Airport en het proces van het ministerie. Als er weer een aanleiding is zullen wij met een vervolg komen. Veel informatie over Lelystad Airport is te vinden op de website van de rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl - > Onderwerpen -> Luchtvaart (Verkeer en vervoer) -> Ontwikkeling Lelystad Airport) en op de website van de provincie Gelderland (www.gelderland.nl -> Omgevingsvisie en ruimte -> Vliegroutes Lelystad Airport).

Waar gaat het over?

Lelystad Airport ontwikkelt zich de komende jaren tot een van de grotere regionale luchthavens van Nederland. Lelystad Airport neemt dan een deel van het vliegverkeer van Schiphol over. De minister heeft het plan Lelystad Airport vanaf 2020 open te stellen voor vakantievluchten. De zuidelijke vliegroutes gaan over Gelderland.

In de eerste jaren (2020-2023) zal het aantal vluchten op Lelystad Airport zich geleidelijk uitbreiden naar maximaal 10.000 vliegbewegingen per jaar. Dat betekent een gemiddeld aantal van zevenentwintig starts en landingen per dag. Dat is het aantal vliegbewegingen dat voor Lelystad Airport mogelijk is bij de huidige indeling van het luchtruim.

Wat kunnen we verwachten?

Gelet op de afstand met Lelystad Airport krijgt de gemeente Lochem niet te maken met routes dichtbij de luchthaven voor starten en landen. Wel krijgt de gemeente Lochem te maken met een van de aansluitroutes in het middelhoge luchtruim. De route loopt bij Epse op een hoogte van minimaal 2.700 meter. In de eerste jaren wordt deze route ongeveer zes tot acht keer per dag gebruikt voor naderend verkeer. De aansluitroute leidt de vliegtuigen van het hogere luchtruim naar de laagvliegroute verder-op en uiteindelijk naar de luchthaven.

Ook is er een wachtgebied voor vliegtuigen gepland bij Lochem op een hoogte van minimaal 2.700 meter. Deze wachtlust wordt volgens het ministerie gebruikt in zeer uitzonderlijke gevallen (niet meer dan gemiddeld één keer per drie maanden).

Op 30 mei 2018 heeft het ministerie een belevingsvlucht georganiseerd. Bewoners van de gebieden onder de vliegroutes van Lelystad Airport hebben het geluid van een representatief vliegtuig in hun eigen omgeving kunnen ervaren. Tijdens de belevingsvlucht zijn geluidmetingen uitgevoerd. Deze zijn te vinden op de website van de belevingsvlucht (www.belevingsvlucht.nl -> Belevingsvlucht -> Geluidsmetingen en beleving).

Wat is het standpunt van de gemeente Lochem?

De gemeente Lochem, maar ook andere gemeenten en de provincie Gelderland, maken zich zorgen over de gevolgen van de vliegroutes voor inwoners. De gemeente Lochem trekt samen op met de provincie Gelderland over de gevolgen van de uitbreiding van Lelystad Airport. Het Gelders college van Gedeputeerde Staten wil dat Lelystad Airport pas open gaat als de laagvliegroutes van de baan zijn, met daarbij waarborgen over monitoring en handhaving en de luchtruimherziening.

Welk proces wordt doorlopen?

Voor het in gebruik nemen van Lelystad Airport is een wijziging nodig van het Luchthavenbesluit. Het luchthavenbesluit regelt het luchthavenluchtverkeer (openingstijden, maximum aantal vluchten en handhavingspunten) en de ruimtelijke indeling van de omgeving van de luchthaven (geluidbelasting, externe veiligheidsrisico en veiligheid luchthavenverkeer).

Het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat heeft het ontwerp-luchthavenbesluit in de periode januari-februari ter inzage gelegd. De gemeente Lochem heeft de zienswijze van de provincie Gelderland mede ondertekend. De Nota van Antwoord wijziging Luchthavenbesluit is verschenen op 3 juli 2019.

Nadeelcompensatie vanwege Lelystad Airport

Verwacht u nadeel te gaan ondervinden van de besluiten van Lelystad Airport, denk bijvoorbeeld aan waardevermindering van uw woning, dan kunt u een verzoek tot nadeelcompensatie indienen bij het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat.

Indienen van een nadeelcompensatieverzoek vanwege Lelystad Airport kan op basis van:

  • luchthavenbesluit Lelystad, ingegaan op 1 april 2015;
  • wijziging luchtruimregelingen luchthaven Lelystad, ingegaan op 7 november 2019;
  • besluit tot wijziging van het Luchthavenbesluit Lelystad, nadat die ingegaan is.

Binnen 5 jaar na een maatregel of besluit, kunt u een nadeelcompensatieverzoek indienen. Het is mogelijk om deze verjaringstermijn op te schorten. Om de verjaringstermijn van het luchthavenbesluit Lelystad op te schorten is het belangrijk om vóór 1 april 2020 een stuitingsbrief te sturen naar het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Meer informatie over nadeelcompensatie vanwege Lelystad Airport:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/luchtvaart/documenten/brochures/2020/01/31/factsheet-nadeelcompensatie-lelystad-airport

Wat gaat er in de toekomst spelen?

Het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat werkt samen met het ministerie van Defensie  aan een herziening van het Nederlandse luchtruim. Doel van het ministerie is een efficiënter ingedeeld luchtruim met minder overlast op de grond. Ook stelt het ministerie nieuw beleid op voor de luchtvaart voor de periode 2020 tot 2050. Dit beleid staat in de Luchtvaartnota 2020-2050, die in de tweede helft van 2020 verschijnt. De Luchtvaartnota geeft antwoord op de vraag hoe de luchtvaart zich kan ontwikkelen in balans met ander belangen zoals veiligheid, duurzaamheid en leefbaarheid.

Meer informatie