In de gemeente Lochem gelden voor een deel van het grondgebied van de gemeente welstandseisen wanneer u met een omgevingsvergunning wilt gaan bouwen of verbouwen. Dit betekent dat dergelijke bouwwerken moeten voldoen aan de redelijke eisen van welstand en dat de stadsbouwmeester een positief advies over deze bouwplannen moet geven.

Daarnaast heeft de gemeenteraad besloten andere delen van de gemeente aan te wijzen als welstandsvrije gebieden. Dit betekent dat bouwplannen in deze gebieden niet op welstand worden beoordeeld, de stadsbouwmeester hierover geen advies hoeft te geven en er ook achteraf geen controle plaats zal vinden op de redelijke eisen van welstand.

Waar geldt welstand?

Welstandstoezicht is van kracht in de centra van de stad Lochem, de dorpskernen als ook de belangrijkste wegen met historische lintbebouwing welke tussen de centra en de grens van de bebouwde kommen liggen. Ook voor het beschermde stadsgezicht Berkeloord is welstand van toepassing en dit geldt ook voor gemeentelijke en rijksmonumenten en hun erven in welstandsvrije gebieden. In het buitengebied vallen de landgoederen en buitenplaatsen tevens onder het welstandstoezicht.

Sneltoetscriteria in het welstandsbeleid

Het oorspronkelijke welstandsbeleid kende voor het gehele grondgebied een vorm van welstandstoezicht. Onderdeel was een hoofdstuk over de beoordelingscriteria bij kleinere bouwwerken, de zogenoemde sneltoetscriteria.

Sinds 2014 geldt welstandstoezicht alleen nog voor die delen van het grondgebied die daartoe door de gemeenteraad zijn aangewezen in de hierboven genoemde Nota welstand en welstandsvrij gebieden. In de welstandgebieden gelden nog steeds de sneltoetscriteria (pdf, 336 KB) , onder meer voor aan- en uitbouwen, bijgebouwen, dakkapellen enzovoorts. 

Criteria voor monumenten en reclame-uitingen

Ook voor specifieke bebouwing en bouwwerken gelden criteria (pdf, 233 KB) . 

Welke gebieden zijn welstandsvrij?

Welstandsvrij is van toepassing in de woonwijken, op bedrijventerreinen en in het buitengebied, met uitzondering van de hierboven genoemde gebieden. In de Nota welstand en welstandsvrije gebieden (pdf, 299 KB)  en de daarbij behorende bijlage met kaartmateriaal en welstandscriteria (pdf, 2.232 KB)  kunt u nagaan waar welstand van toepassing blijft en welke de criteria zijn. Deze proef is door de gemeenteraad op 18 december 2017 omgezet in vast beleid.

Stadbouwmeester

Advisering over welstand bij bouwplannen gebeurt door de stadsbouwmeester. De stadsbouwmeester kan ook adviseren over ontwerp-bouwplannen. Wanneer u een afspraak met de stadsbouwmeester wilt maken kunt u hierover contact opnemen met de afdeling Publiekscontacten, team omgeving. Wie over een bouwplan in welstandsvrijgebied met de stadsbouwmeester van gedachten wil wisselen, kan hiervoor ook een afspraak maken.

Meer informatie

Wanneer u meer informatie wilt of wanneer u twijfelt over de vraag of op uw perceel wel of niet onder welstand valt, neemt u dan contact op met de afdeling Publiekscontacten.

Welstandsgebieden op de kaart

Bekijk de kaart in een volledig scherm.