De gemeente Lochem werkt onder voorwaarden mee aan een nieuwe bestemming voor gebouwen in het buitengebied. Vaak gaat dit om voormalige agrarische gebouwen. Hiervoor is een nieuwe woon- of werkfunctie bespreekbaar. Het is verstandig om van te voren een afspraak te maken voor een oriënterend gesprek.

Van belang is dat bij de functieverandering de leefbaarheid op het platteland wordt versterkt. Dit kan onder meer door het slopen van overtollige gebouwen, landschappelijke inpassing, de aanleg van bos, een poel, houtwallen of singels.

Wanneer de gemeente meewerkt, wordt voor het perceel een bestemminsplanherziening gemaakt. In het bestemmingsplan wordt onderbouwd waarom de functieverandering past binnen het beleid, wat onder meer moet blijken uit een landschapsplan. Uiteindelijk neemt de gemeenteraad een besluit over de wijziging van de bestemming. Wanneer het nieuwe bestemmingsplan van kracht is, kunnen uiteindelijk omgevingsvergunningen worden aangevraagd voor bouwen, slopen, grondverzet enz.

 

Wat heeft u nodig?

  • Tekening nieuwe gebouwen
  • Landschapsplan
  • Erf-inrichtingsplan
  • Tekeningen en/of foto's bestaande bebouwing
  • Berekening verevening

Kosten

De kosten kunnen per situatie behoorlijk verschillen. In het oriënterend gesprek kunnen wij u daarover informeren.

Hoe weet ik of medewerking wordt verleend aan functieverandering?

De gemeente heeft beleidsregels gemaakt waaraan een functieverandering moet voldoen. U vindt deze in de beleidsnotitie Functieverandering Agrarische Bebouwing Lochem. Ieder verzoek wordt hieraan getoetst. Wanneer de gemeente mee wil werken aan een functieverandering nemen burgemeester en wethouders eerst een principebesluit. Dit betekent dat een herziening van het bestemmingsplan noodzakelijk wordt. Over deze herziening besluit uiteindelijk de gemeenteraad.

Waarom moet een bestemmingsplanherziening worden gevolgd?

Bij een functieverandering wijzigt het gebruik van een perceel. De (veelal) agrarische bestemming wordt omgezet naar een ander gebruik. De wijziging moet ruimtelijk worden onderbouwd en vastgelegd door een herziening van het bestemmingsplan voor het betreffende perceel.

Zijn er naast het bestemmingsplan nog andere procedures nodig?

Wanneer er ten behoeve van de verandering moet worden gebouwd, verbouwd, gesloopt, grondwerk wordt gedaan en/of gekapt, zijn hiervoor één of meerdere omgevingsvergunningen vereist. Deze kunnen (al dan niet gecombineerd in één aanvraag) pas worden aangevraagd als het nieuwe bestemmingsplan van kracht is.