Lochem https://www.lochem.nl/ Recente informatie van de gemeente Lochem nl-nl Lochem Sun, 15 Sep 2019 11:33:27 +0200 Sun, 15 Sep 2019 11:33:27 +0200 news-2568 Fri, 13 Sep 2019 12:15:00 +0200 Bijeenkomst over kansen in agrarisch gebied https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/bijeenkomst-over-kansen-in-agrarisch-gebied-2568.html Agrarisch ondernemers en geïnteresseerden zijn van harte welkom op donderdag 19 september vanaf 20.00 uur Buurthuis Hoeflo Harfsen. Hier is de bijeenkomst ‘Kansen in het agrarisch gebied van Lochem’. Doel is om met agrariërs en vooral de mogelijke opvolgers in gesprek te komen over de mogelijkheden die er (nog meer) zijn binnen het boerenbedrijf. Initiatiefnemers zijn Bertus Karssenberg van Plaatselijk Belang Harfsen, Karin ter Maat als beoogd opvolger in het bedrijf van haar schoonouders en wethouder Economie Eric Jan de Haan. 

 

Programma

Wethouder Eric Jan de Haan opent de bijeenkomst en vertelt over de economische situatie in het agrarisch gebied en de kansen die daar liggen. Karin Ter Maat vertelt hoe zij en haar echtgenoot staan in het proces van bedrijfsopvolging. Ook Peter van Brakel levert een bijdrage aan het gesprek. Hij is senior specialist belastingadvies van Accon AVM, met veel kennis van bedrijfsoverdrachten en innovaties binnen de sector. Ook zijn een aantal ondernemers aanwezig die die graag vertellen over hun ervaring met overname en opmerkelijke verandering binnen het van oorsprong agrarische bedrijf.

Graag aanmelden

Wij zien er naar uit u te ontmoeten in Harfsen op 19 september in het Dorpshuis Hoeflo aan de Hulstweg 6 in Harfsen. Graag aanmelden bij Hans Wennekes via mkbmanagers@lochem.nl of telefonisch (06) 13 33 28 53.

]]>
Nieuws
news-2574 Thu, 12 Sep 2019 16:05:17 +0200 Meer mensen maken gebruik van huishoudelijke hulp, kosten stijgen https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/meer-mensen-maken-gebruik-van-huishoudelijke-hulp-kosten-stijgen-2574.html Het afgelopen half jaar hebben meer mensen in de gemeente Lochem een Wmo-voorziening aangevraagd dan in de tweede helft van 2018. De vergrijzing speelt daarbij een rol, maar de belangrijkste oorzaak is dat het aantal inwoners met Ondersteuning Thuis (huishoudelijke hulp) is toegenomen. Dat betekent een kostenstijging voor de gemeente. Die verwacht in 2019 € 500.000 meer aan Ondersteuning Thuis uit te geven dan begroot. Dit staat in de Raadsmonitor Sociaal Domein over de eerste helft van 2019. De kostenstijging komt vooral doordat het Rijk het abonnementstarief in de Wmo heeft ingevoerd. Sinds 1 januari 2019 betaalt iedereen dezelfde eigen bijdrage. Wethouder Henk van Zeijts: “Vorig jaar mochten we nog een eigen bijdrage Wmo heffen die afhing van het inkomen en vermogen van mensen. Dit jaar heeft het Rijk aangegeven dat gemeenten dat niet meer mogen doen. Iedereen betaalt een vaste eigen bijdrage van € 17,50 per vier weken. Mensen die tot voor kort zelf betaalden, kloppen nu bij de gemeente aan voor huishoudelijke hulp. Ik gun het de mensen en ze hebben er recht op, maar zo langzamerhand wordt dit voor alle gemeenten onbetaalbaar. Ik heb er weinig vertrouwen in dat het Rijk dit gaat compenseren.”

Er zijn ook meevallers

Het aantal huishoudens met een bijstandsuitkering is van 468 eind 2018 gedaald naar 453 halverwege 2019. Dit is al bijna gelijk aan de gemeentelijke doelstelling voor heel 2019. Verder vinden meer mensen de weg naar het BudgetAdviescentrum Lochem. Daardoor komen er minder mensen terecht in de (zwaardere) schuldhulpverlening. Het aantal jongeren met jeugdhulp blijft ongeveer gelijk, maar de kosten voor de gemeente pakken dit jaar lager uit dan begroot. Overigens krijgt de gemeente Lochem (net als de meeste andere gemeenten) nog altijd minder geld van het Rijk dan ze aan jeugdhulp uitgeeft.

Stand van zaken Sociaal Domein in Raadsmonitor

Ieder half jaar brengt de gemeente Lochem de Raadsmonitor Sociaal Domein uit. Die geeft de ontwikkelingen weer op de gebieden van Jeugd, de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Participatiewet en een algemene stand van zaken binnen het Sociaal Domein. De raadsmonitor van de eerste helft 2019 kunt u hier lezen (pdf, 865 KB) .

]]>
Nieuws
news-2573 Thu, 12 Sep 2019 16:03:16 +0200 Onderzoek naar nieuwe locatie brandweerkazerne Almen https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/onderzoek-naar-nieuwe-locatie-brandweerkazerne-almen-2573.html Het pand Dorpsstraat 2b in Almen is aangekocht door de gemeente Lochem. De gemeente is met de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland en de vrijwilligers van de brandweer Almen al langere tijd op zoek naar een nieuwe locatie voor de brandweerkazerne. Partijen willen nu onderzoeken of de plek aan de Dorpsstraat geschikt is als locatie voor de nieuwe brandweerkazerne. De eigenaren maakten gebruik van de uitkoopregeling van het Rijk

Een aantal woningen aan de Dorpsstraat ligt onder een hoogspanningskabel. Het Rijk heeft de eigenaren van deze woningen een uitkoopregeling aangeboden. De eigenaren van Dorpsstraat 2b hebben hier gebruik van gemaakt.

Geen woonbestemming meer voor dit terrein

Dit betekent dat de gemeente Lochem eigenaar wordt van dit perceel. Een verplichting van het Rijk bij deze uitkoopregeling is dat de woonbestemming binnen vijf jaar na aankoop verdwijnt. Het terrein mag wel voor maatschappelijke doeleinden gebruikt worden.

We onderzoeken of de nieuwe brandweerkazerne hier kan komen

De gemeente Lochem is met de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland en de vrijwilligers van de brandweer Almen al langere tijd op zoek naar een nieuwe locatie voor de brandweerkazerne. De komende maanden willen zij onderzoeken of Dorpsstraat 2b een mogelijke locatie voor de brandweerkazerne kan zijn. Dit betekent onderzoek op het gebied van ruimte, verkeer, geluid bestemming en de financiële haalbaarheid.

Buurtbewoners geïnformeerd

Via een brief zijn de buurtbewoners op 11 september geïnformeerd. Zij zullen op de hoogte gehouden worden van de uitkomsten van het onderzoek.

]]>
Nieuws
news-2569 Tue, 10 Sep 2019 14:07:41 +0200 Gemeentenieuws week 37 https://www.lochem.nl/fileadmin/internet-doc/Bestuur-Organisatie-Nieuws/Nieuws/Gemeentenieuws/2019/Week_37.pdf Berkelbode Gemeentenieuws news-2567 Tue, 10 Sep 2019 14:05:25 +0200 Straatverlichting op verschillende plekken defect https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/straatverlichting-op-verschillende-plekken-defect-2567.html Het is weer vroeg donker. Kapotte straatverlichting valt hierdoor extra op. In Epse, Lochem en Laren werkt in verschillende straten de straatverlichting niet. Liander, beheerder van het energienetwerk, repareert de verlichting zo snel mogelijk. In Epse is een kabelbreuk de oorzaak van de storing. Liander laat weten dat ze de verlichting daar uiterlijk 13 september repareren. Voor de reparatie in Lochem is nog geen oorzaak gevonden en geen planning bekend. Soms blijkt een storing ingewikkelder dan het op het eerste gezicht lijkt. Reparatie gebeurt altijd tussen enkele dagen en enkele weken na de melding. Maar een datum is dus niet altijd meteen en precies te geven.

Ziet u een defecte lichtmast?

Dan is het belangrijk dat u het nummer van de mast en het huisnummer van de dichtstbijzijnde woning noteert, voordat u de melding doorgeeft. Zo kan Circulus-Berkel de reparaties goed en snel uitvoeren. Melding maken kan via www.lochem.nl > melding openbare ruimte.

]]>
Nieuws
news-2566 Tue, 10 Sep 2019 14:02:01 +0200 Bouw zonnepark van start op voormalige stortplaats Armhoede https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/bouw-zonnepark-van-start-op-voormalige-stortplaats-armhoede-2566.html TPSolar is gestart met de bouw van een zonnepark op de voormalige stortplaats Armhoede. Met bijna 23.000 zonnepanelen wordt dit het eerste grootschalige zonnepark in onze gemeente. Het zonnepark wekt straks evenveel schone elektriciteit op als bijna 2.500 huishoudens gemiddeld in een jaar verbruiken. De bouwwerkzaamheden zullen naar schatting 3 maanden in beslag nemen. Een deel van de werkzaamheden wordt door lokale bedrijven uitgevoerd.

Subsidie

Provincie Gelderland verleende in 2017 vergunning voor het project en in 2018 werd subsidie verkregen via de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+).

]]>
Nieuws
news-2565 Tue, 10 Sep 2019 13:45:31 +0200 Open Monumentendag Lochem in teken van Plekken van Plezier https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/open-monumentendag-lochem-in-teken-van-plekken-van-plezier-2565.html De Open Monumentendag Lochem vindt zaterdag 14 september plaats van 11.00 tot 18.00 uur. Het thema is dit jaar: Plekken van Plezier. De Landstad Lochem Fair, Open Monumentendag en de Schouwburg Lochem hebben de handen inéén geslagen om samen te zorgen voor één grote Plek van Plezier in de binnenstad van Lochem op zaterdag. Zo is Lochem gevuld met muziek, kramen en tal van activiteiten. De open monumenten nemen u mee van verleden naar heden en de Schouwburg viert groot zijn 150ste verjaardag. Er is ook een plekken monumenten speurtocht. Verder zijn er diverse monumenten opgesteld voor publiek. Meer informatie is te vinden op: www.openmonumentendag.nl/comite/lochem/

]]>
Nieuws
news-2564 Mon, 09 Sep 2019 22:10:00 +0200 Gemeenteraad besluit tot aanbeveling herbenoeming burgemeester Sebastiaan van ’t Erve https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/gemeenteraad-besluit-tot-aanbeveling-herbenoeming-burgemeester-sebastiaan-van-t-erve-2564.html Op 9 januari 2020 eindigt de eerste benoemingstermijn van burgemeester Van ’t Erve. De heer Van ’t Erve heeft de fractievoorzitters en de Commissaris van de Koning laten weten dat hij zich met hart en ziel wil blijven inzetten voor de mooiste gemeente van Nederland en graag in aanmerking wil komen voor herbenoeming. De commissaris heeft op 17 april 2019 aan de raad gevraagd daarover een aanbeveling te doen. Op maandagavond 9 september 2019 heeft de gemeenteraad besloten de heer Van ’t Erve aan te bevelen voor herbenoeming als burgemeester van Lochem. De Vertrouwenscommissie heeft de gemeenteraad geïnformeerd

Voor de herbenoeming van burgemeesters geldt een formele procedure, voorgeschreven door de Minister van BZK. De gemeenteraad is deze procedure gestart op 23 april 2019 met het instellen van een Vertrouwenscommissie die de herbenoeming van de heer Van ’t Erve voorbereidt. Deze Vertrouwenscommissie, bestaande uit de fractievoorzitters van Gemeentebelangen, VVD, CDA en PvdA, heeft zich de afgelopen maanden een oordeel gevormd over het functioneren van de burgemeester. Dit oordeel heeft de Vertrouwenscommissie op 9 september 2019 in een besloten raadsvergadering besproken met de gemeenteraad. Op de werkzaamheden van de Vertrouwenscommissie en die van de raad rust geheimhouding.

Raadsbesluit 9 september 2019

De gemeenteraad heeft direct volgend op de beraadslagingen besloten de heer Van ’t Erve bij de Minister van BZK aan te bevelen voor herbenoeming als burgemeester van Lochem.

Verdere procedure

De aanbeveling van de gemeenteraad wordt via de Commissaris van Koning naar de Minister van BZK gestuurd. De Minister neemt op basis van deze aanbeveling en het daarbij gevoegde advies van de commissaris een besluit over de herbenoeming.

Daarna zal de heer van ’t Erve opnieuw de eed afleggen. Dat doet hij “ in handen van de Commissaris van de Koning”.

]]>
Nieuws
news-2563 Mon, 09 Sep 2019 14:17:15 +0200 Fonteinbeeld Berkhemer bij het voormalige Staring College (1963-2007). https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/fonteinbeeld-berkhemer-bij-het-voormalige-staring-college-1963-2007-2563.html Het markante fonteinbeeld van beeldhouwer Willem Berkhemer verdient een nieuwe plek en u kunt hierover meedenken! Het beeld stond van 1963 tot 2007 aan de Dr. Cartier van Disselweg bij de Rijks Scholengemeenschap (RSG), dat later het Staring College werd. Sinds de sloop van het schoolgebouw staat het fonteinbeeld op een achteraf plek op de Nieuwe Begraafplaats in Lochem, waar het niet opvalt bij het publiek. Wilma Nijenhuis (kunsthistorica), Wout Klein (Historisch Genootschap) en Sjef van Hoorn (inwoner van stad Lochem), hebben de handen ineen geslagen om het Fonteinbeeld Berkhemer een prominente plek in de buitenruimte van de stad Lochem te geven. Het drietal is samen met de gemeente, nu nog eigenaar van het beeld, op zoek naar een nieuwe locatie. Het belangrijkste is volgens de initiatiefnemers dat het een plek wordt waar het beeld met bassin in het oog springt van veel voorbijgangers.

Ruimte voor de fontein

Weet u een ideale plek? Liefst een plek die iets te maken heeft met onderwijs en jongeren. Het beeld moet verder passen in de omgeving qua stijl en architectuur. Zo heeft het beeld de nodige ruimte nodig. Het beeld is immers circa 4,5 meter hoog en het (opnieuw op te bouwen) bassin is 4,5 meter breed.

Mail uw ideeën

Waar zou het fonteinbeeld het beste tot zijn recht komen? Mail uw ideeën voor vrijdag 27 september 2019 aan  fonteinbeeld@gmail.com

Uitvoerbaarheid is belangrijk

Alle ideeën worden beoordeeld op hun uitvoerbaarheid. Als er meerdere locaties mogelijk zijn, dan geven de initiatiefnemers Lochemse inwoners gelegenheid hun voorkeur uit te spreken. Daarna komt de vraag “Wie gaat dat betalen?”.

]]>
Nieuws
news-2561 Fri, 06 Sep 2019 15:02:14 +0200 Tevreden gezichten op zonnig democratiefestival https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/tevreden-gezichten-op-zonnig-democratiefestival-2561.html Vrijdag 30 augustus 2019 stond in het teken van het Democratiefestival. Dit festival vond plaats in Nijmegen-Lent op het eiland Veur-Lent. Vanuit tal van gemeenten kwamen bussen met bezoekers richting Veur-Lent om dit festival mee te maken. Zo ook vanuit de Gemeente Lochem. Vanuit de Gemeente Lochem bracht een grote groep een bezoek aan de eerste editie van het festival, dat volledig in het teken stond van democratie. Het college was hierbij aanwezig, net als enkele raadsleden, ambtenaren en inwoners. Participatiedorp

Op het festivalterrein konden bezoekers op tal van verschillende locaties hun zegje doen. Zo was er een heus participatiedorp opgezet, waar over tal van onderwerpen gesproken werd. Daarnaast sprak een grote variatie van bekende en minder bekende personen. Jong en oud discussieerden samen in bijvoorbeeld een ingericht klaslokaal of een circustent. Op het Ja-Nee-Veld konden bezoekers hun standpunt innemen bij diverse stellingen. 

Zeer geslaagd

De organisatie voor de reis naar Nijmegen-Lent was in handen van de Gemeente Lochem. Met hulp van een busmaatschappij en catering op het festivalterrein werd de dag uiteindelijk als zeer geslaagd bestempeld. Voor de meegereisde festivalgangers is het Democratiefestival zeker voor herhaling vatbaar.

]]>
Nieuws
news-2559 Fri, 06 Sep 2019 11:21:46 +0200 Kapperallee in Eefde weer open op 11 september https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/kapperallee-in-eefde-weer-open-op-11-september-2559.html De Kapperallee in Eefde gaat niet op zondag 22 september, maar op woensdag 11 september 2019 open voor al het verkeer. De werkzaamheden aan de bestaande brug en de brug over de nieuwe sluis zijn voorspoedig verlopen. Dankzij extra inspanningen kon Lock to Twente (L2T) goed doorwerken de afgelopen periode. De laatste asfaltdeklaag tussen de Eefse Beek en de Zuidersluis wordt wel op een later moment aangebracht. Dit heeft niet alleen te maken met de beschikbaarheid van materieel, maar ook met werkzaamheden rondom de Kapperallee die ter hoogte van de nieuwe sluis nog uitgevoerd moeten worden. Voor de kwaliteit van het wegdek is het beter om de asfaltdeklaag in één keer aan te brengen.

Eind november wordt Kapperallee nog 5 werkdagen afgesloten

De planning is om eind november de Kapperallee voor maximaal 5 werkdagen af te sluiten. Het gaat hier om het gedeelte tussen de Eefse Beek en de bestaande sluis. Zodra de definitieve datum bekend is laat Lock to Twente dit weten aan de belanghebbende partijen en zal de gemeente Lochem dit communiceren op de site en in het gemeentenieuws. Rondom deze periode starten we ook met het aanplanten van de bomen langs de Kapperallee.

Start afsluiting Eefdesebrug blijft staan op 23 september

De startdatum voor de afsluiting Eefdesebrug blijft staan op 23 september. Deze duurt tot 2 december 2019.

Lock to Twente (L2T) bouwt in opdracht van Rijkswaterstaat een tweede sluiskolk in Eefde. Ook richten zij in opdracht van gemeente Lochem de Kapperallee opnieuw in.

]]>
Nieuws
news-2553 Thu, 05 Sep 2019 11:30:00 +0200 Gemeente Lochem door het oog van de naald bij hack https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/gemeente-lochem-door-het-oog-van-de-naald-bij-hack-2553.html Op 6 juni 2019 ontdekte de gemeente Lochem dat haar ICT-systeem gehackt was. Uit onderzoek blijkt niet dat bij de hack op de gemeente persoonsgegevens van inwoners bekeken, gestolen of gewijzigd zijn. Wel blijkt uit hun aanpak dat de dader(s) heel geraffineerd te werk zijn gegaan. De aanval was erop gericht grote delen van de administratie te versleutelen en losgeld te eisen. Van een datalek van bedrijfsgegevens is melding gemaakt bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat blijkt uit het digitaal forensisch onderzoek door Nederlands Forensisch Incident Response (NFIR) in opdracht van de gemeente Lochem. De uitkomsten van het forensisch onderzoek heeft de gemeente gedeeld met de politie om het lopende strafrechtelijk onderzoek te helpen.

Alle beschikbare sporen onderzocht

NFIR heeft alle beschikbare sporen onderzocht. Door gedurende meerdere maanden in kleine stapjes proberen verder te komen, kon de aanval onopgemerkt blijven. De stap naar het daadwerkelijk versleutelen van veel gegevens was nog maar klein. In de voorbereiding waren de losgeldberichten inmiddels digitaal achtergelaten.

Actieve test op zwakheden

Daarnaast heeft Lochem besloten een uitgebreide penetratietest te laten uitvoeren om actief te zoeken naar zwakheden in haar ICT-systemen. Hieruit zijn 64 bevindingen gekomen. Daarin zitten verbeterpunten voor de gemeente, maar ook voor onze leveranciers. Er is direct gestart met het opvolgen van deze verbeterpunten.

“Lochem is door het oog van de naald gekropen”

Tot slot is beveiligingsexpert Brenno de Winter gevraagd te assisteren bij het bestrijden van de crisis en een duidingsrapportage te schrijven. Hij concludeert dat Lochem ‘door het oog van de naald is gekropen’, omdat het versleutelen van gegevens tonnen schade had kunnen veroorzaken. Wel heeft de gemeente incidentele, niet begrote kosten moeten maken.

Niet uniek voor Lochem

De Winter waarschuwt dat deze aanval veel bedrijven en gemeenten kan treffen. En dat andere voorbeelden uit even grote gemeenten leren dat succesvolle gijzelacties tonnen kunnen kosten. Daarom zijn er technische maatregelen nodig en moet worden nagedacht hoe het hoofd kan worden geboden aan de razendsnelle ontwikkelingen in de wereld van cybermisdaad.

Datalek

Ondanks dat er geen gegevens van inwoners zijn getroffen, is er sprake van een datalek. De aanvaller(s) hebben waarschijnlijk toegang gehad tot gebruikersnaam, naam en e-mailadres van medewerkers en raadsleden van de gemeente Lochem. Omdat dit een datalek is, is melding gemaakt bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Medewerkers en raadsleden zijn hierover geïnformeerd.

Leren van Lochem

Burgemeester Sebastiaan van ’t Erve: “Data zijn de levensader van ons werk als lokale overheid. Gegevens moeten bij ons veilig zijn en zonder twijfel digitaal aan ons toevertrouwd kunnen worden. Vanuit dit belang heb ik deze hack laten onderzoeken. Leren van incidenten helpt bij de weerbaarheid en verkleint de kans op herhaling. We zijn letterlijk door het oog van de naald gekropen. Informatieveiligheid en het snel organiseren van operationele inzet moet hoog op de agenda van overheid en bedrijfsleven. Ik ben alle betrokken partijen dankbaar voor hun inzet tijdens dit incident. Ik ben blij dat we erger hebben kunnen voorkomen. Onze lessen deel ik graag met anderen. De Informatie Beveiligings Dienst ondersteunt gemeenten hierbij”.

Rapportages openbaar

Omdat er opsporingsinformatie in de rapportages staat is er een management samenvatting van het forensisch onderzoek gemaakt om zoveel mogelijk met iedereen te delen. De bevindingen van de Informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten zijn volledig openbaar. Op bevindingen rond de opsporing na is het rapport van De Winter openbaar.

]]>
Nieuws
news-2546 Tue, 03 Sep 2019 14:12:44 +0200 Gemeentenieuws week 36 https://www.lochem.nl/fileadmin/internet-doc/Bestuur-Organisatie-Nieuws/Nieuws/Gemeentenieuws/2019/Week_36.pdf Berkelbode Gemeentenieuws news-2545 Tue, 03 Sep 2019 14:10:08 +0200 11 Inwoners centraal in campagne Ben jij vrijwilliger? #ikook https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/11-inwoners-centraal-in-campagne-ben-jij-vrijwilliger-ikook-2545.html Elf inwoners zijn vanaf dit najaar zichtbaar als ambassadeur van vrijwilligerswerk. Stichting Welzijn Lochem (SWL) zet hen in het zonnetje met de campagne ‘Ben jij vrijwilliger? #ikook. Ga gerust in gesprek met de ambassadeur uit jouw kern. Of doe mee aan een van de activiteiten in de campagneperiode. Of wordt ook vrijwilliger! De campagne is bedacht om het toch al mooie animo voor vrijwilligerswerk in onze gemeente, nog verder aan te wakkeren. En om de Vrijwilligerscentrale bekender te maken. Gemeentenieuws sprak met Sonja Peterse van SWL. Sonja: “Als ik vrijwilligers naar hun ervaring vraag, hoor ik veel voldoening. Ze krijgen er veel energie van, vinden het belangrijk iets om handen te hebben of maken de wereld graag ‘n beetje mooier. De campagne portretteert 11 vrijwilligers en hun verhaal.”

Portretten in elke kern

De portretten zijn straks te zien in elke kern, want elke kern heeft straks een ambassadeur. “Mensen die plaatselijk goed bekend zijn en waarmee je gemakkelijk in gesprek komt”, vertelt Sonja. “De verhalen over hun vrijwilligerswerk komen ook online en in de wekelijkse rubriek in de Berkelbode: Vrijwilliger centraal.”

Tentoonstelling, lezing en festival

Naast een mooie serie portretten en verhalen, bestaat de campagne uit een reizende tentoonstelling, een lezing en een vrijwilligersfestival. Sonja: “De tentoonstelling opent op 11 september in het gemeentehuis en aansluitend is er een boeiende lezing over laaggeletterdheid. Hoe herken je het? Hoe kun je ermee omgaan? Een samenwerking met Taalhuis Zutphen-Lochem. Op 9 november is het vrijwilligers workshopfestival in het Stadshuus. Vol leuke workshops, gezelligheid en lekker eten. Het festival is voor iedereen die actief is als vrijwilliger in de gemeente Lochem”.

Wie is actief als vrijwilliger?

Wie is gemiddeld genomen actief als vrijwilliger? Sonja “Als je denkt dat vooral vrouwen vrijwilligerswerk doen, heb je het mis. Het zijn namelijk overwegend mannen. En in tegenstelling tot wat velen denken, zetten ook jongeren zich in. Vrijwilligerswerk is er op allerlei terrein. In de natuur, in de zorg, sport of in de buurt. Er is echt voor iedereen iets passends te vinden. Dat blijkt wel uit de verhalen van onze ambassadeurs. Bij de Vrijwilligerscentrale vertellen we er graag meer over.”

Vrijwilligerscentrale

Steeds meer organisaties hebben behoefte aan vrijwillige inzet. Soms gaat het om eenmalige hulp, dan weer om inzet voor een wat langere periode. Organisaties kunnen vacatures aanmelden bij de vacaturebank van onze Vrijwilligerscentrale. “Wij zijn er ook voor mensen die vrijwilligerswerk willen doen. Of benieuwd zijn of het iets voor hen is. Wij zorgen voor een juiste match”, aldus Sonja.

Wil je erbij zijn?

  • Woensdag 11 september: expositie “Ben jij vrijwilliger? #ikook. Aansluitend lezing over laaggeletterdheid in gemeentehuis, 19.00 uur. Wethouder Eric-Jan de Haan opent de avond.
  • Zaterdag 9 november Vrijwilligers workshopfestival in het Stadshuus voor alle vrijwilligers en mantelzorgers uit de gemeente Lochem.
  • Meer informatie: www.vrijwilligerscentralelochem.nl

 

]]>
Nieuws
news-2544 Tue, 03 Sep 2019 14:08:51 +0200 Kom naar het Sportcafé op 18 september https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/kom-naar-het-sportcafe-op-18-september-2544.html Alle inwoners of organisaties die willen meedenken over sport en bewegen in de gemeente Lochem, zijn woensdagavond 18 september, 19.00 uur van harte welkom tijdens het Sportcafé in zwem- en sportcentrum De Beemd in Lochem. In 2018 is een Nationaal Sportakkoord gesloten. Doel hiervan is om zoveel mogelijk mensen met plezier te laten sporten en bewegen. Dit lukt alleen als mensen en verenigingen in gemeenten samenwerken. Lokale sportakkoorden helpen om uit te vinden waar behoefte aan is en om afspraken met elkaar vast te leggen. Ook in de gemeente Lochem wordt de komende maanden gewerkt aan een sportakkoord. Belangrijke onderwerpen in het sportakkoord zijn ‘Openbare Ruimte’, ‘Gezondheid’, ‘Sportverenigingen’ en ‘Meedoen en ontmoeten’.

Sportcafé

Een samenwerking van sportverenigingen, scholen, dorpsraden, ondernemers, maatschappelijk partners en andere organisaties is nodig voor het stimuleren van sport en bewegen. In het Sportcafé bekijken we met elkaar waar in onze gemeente behoefte aan is en hoe we dit samen kunnen regelen. Het Sportcafé is dus dé gelegenheid om wensen en visie op sport en bewegen in de gemeente Lochem te delen. Iedereen is van harte welkom.

Aanmelden

Wilt u meedenken over het Sportakkoord Lochem? Meld u dan aan door een e-mail te sturen naar a.hoks@lochem.nl. Via dit mailadres is ook meer informatie te verkrijgen.

]]>
Nieuws
news-2543 Tue, 03 Sep 2019 14:05:29 +0200 Openbare vergadering Adviesraad Sociaal Domein https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/openbare-vergadering-adviesraad-sociaal-domein-2543.html Wanneer? 10 september 2019. Waar? Lochem Locatie? Stadshuus, Markt 3 te Lochem, de Marktkamer. Aanvang: 18:00 uur Wat bespreekt de adviesraad?
  • Terugkoppeling Ontmoetingsinitiatieven
  • Advies Algemeen beleidskader
  • Advies Pilot statushouders
  • Visiedocument en conceptbegroting van de adviesraad

Bent u geïnteresseerd in (een) van deze onderwerpen?

Dan bent u van harte uitgenodigd de vergadering bij te wonen. De vergadering is openbaar en iedereen is welkom. Voor de agenda en verslagen kunt u vanaf nu terecht op onze website: www.adviesraadlochem.nl. Of volg ons op facebook Adviesraad Sociaal Domein gemeente Lochem.

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met onze secretaris, Majella Schreurs, (0573) 28 93 49.

Wie is de adviesraad?

De adviesraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van burgemeester en wethouders op het gebied van het sociale domein; met name werk en inkomen, jeugdhulp, preventie en zorg in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. De adviesraad is daardoor een belangrijke schakel tussen de inwoners en hun gemeente.

]]>
Nieuws
news-2542 Tue, 03 Sep 2019 14:01:35 +0200 Alcoholvrije smaakbommen op kermis in Laren https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/alcoholvrije-smaakbommen-op-kermis-in-laren-2542.html Zin in een drankje? Neem eens een spannende alcoholvrije cocktail! Dit jaar staat de alcoholvrije bar van Happy Drinks op de Larense Kermis op maandag 9 september 2019 van 12.00 tot 14.00 uur. De bar heeft een menukaart vol verrassende drankjes, die geen druppel alcohol bevatten. Spaanse peper en chilisiroop

Lekker drinken en lol hebben zonder alcohol, dat is de missie van de Happy Drinks. De bar is bedacht door het Trimbos-instituut en tv-kok Pierre Wind. Om alcoholvrij spannender te maken, ontwierp de overenthousiaste Wind alcoholvrije dranken met een kick en speciale twist. Denk aan ingrediënten als Spaanse peper, koriander, appelazijn of chilisiroop. Echte smaakbommetjes dus.

Drankjes die verleiden

Met Happy Drinks zetten Pierre Wind en het Trimbos-instituut zich al jaren in voor een spannender alcoholvrij aanbod in de horeca. Wind: “Mensen willen meer te kiezen hebben als ze uitgaan. Verleid ze, daag ze uit met creatieve alcoholvrije dranken die je gedronken wilt hebben. De horeca kan meehelpen door prikkelende alcoholvrije dranken aan te bieden. Zo helpen we om het alcoholgebruik te verminderen.”

Wat weet jij over alcohol?

De gemeente Lochem geeft de komende jaren extra aandacht aan het verantwoord omgaan met alcohol. Daarom neemt de gemeente, in samenwerking met Tactus, het initiatief om verschillende spannende, alcoholvrije cocktails op de kaart te zetten waar iedereen van kan genieten.

]]>
Nieuws
news-2537 Thu, 29 Aug 2019 16:06:21 +0200 19 september bijeenkomst ‘Kansen in het agrarisch gebied van Lochem’ https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/19-september-bijeenkomst-kansen-in-het-agrarisch-gebied-van-lochem-2537.html Agrarisch ondernemers en geïnteresseerden zijn van harte welkom op donderdag 19 september vanaf 20.00 uur Buurthuis Hoeflo Harfsen. Hier is de bijeenkomst ‘Kansen in het agrarisch gebied van Lochem ’Doel is om met agrariërs en vooral de mogelijke opvolgers in gesprek te komen over de mogelijkheden die er (nog meer) zijn binnen het boerenbedrijf. Initiatiefnemers zijn Bertus Karssenberg van Plaatselijk Belang Harfsen, Karin ter Maat als beoogd opvolger in het bedrijf van haar schoonouders en wethouder Economie Eric Jan de Haan. 

Programma

Wethouder Eric Jan de Haan opent de bijeenkomst en vertelt over de economische situatie in het agrarisch gebied en de kansen die daar liggen.

Karin Ter Maat vertelt hoe zij en haar echtgenoot staan in het proces van bedrijfsopvolging. Ook Peter van Brakel levert een bijdrage aan het gesprek. Hij is senior specialist belastingadvies van Accon AVM, met veel kennis van bedrijfsoverdrachten en innovaties binnen de sector.

Ook zijn een aantal ondernemers aanwezig die die graag vertellen over hun ervaring met overname en opmerkelijke verandering binnen het van oorsprong agrarische bedrijf.

Graag aanmelden

Wij zien er naar uit u te ontmoeten in Harfsen op 19 september in het Dorpshuis Hoeflo aan de Hulstweg 6 in Harfsen. Graag aanmelden bij Hans Wennekes via mkbmanagers@lochem.nl of telefonisch (06) 13 33 28 53.

]]>
Nieuws
news-2536 Thu, 29 Aug 2019 16:00:53 +0200 Wijziging verkeerssituatie Lochemse brug https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/wijziging-verkeerssituatie-lochemse-brug-2536.html Vanaf eind september wordt er op proef een voorrangsregeling ingesteld op de Lochemse brug (Stationsweg) in Lochem. Personenauto’s mogen tegelijk over de brug. Vrachtwagens, bussen en landbouwvoertuigen niet. Verkeer mag met maximaal 30 km per uur op de brug rijden. Dit moet zorgen voor een betere doorstroming van het verkeer en de wachttijd flink korter maken. Auto’s kunnen tegelijk over de brug, groot verkeer niet

De maximum snelheid op de brug wordt 30 km. Borden en markeringen laten de weggebruiker zien hoe zij de brug over kunnen:

  • Personenauto’s kunnen tegelijk, vanuit beide richtingen, over de brug.
  • Personenauto’s kunnen tegelijk met vrachtwagens, bussen en landbouw verkeer over de brug.
  • Vrachtwagens, bussen en landbouwvoertuigen kunnen niet langs elkaar. Zij kunnen alleen in één rijrichting over de brug rijden. Voor hen geldt de voorrangsregeling.

Betere doorstroming van het verkeer

De nieuwe situatie moet ervoor zorgen dat verkeer minder lang voor de brug moeten wachten en er zo een snellere doorstroming is.

Proef van twee maanden

De nieuwe maatregel is een proef en duurt twee maanden. Blijkt de proef een succes en wordt besloten dat de maatregel van kracht blijft, dan zal de situatie duren tot de opening van de rondweg Lochem.

De verkeerslichten die op dit moment het verkeer regelen, worden tijdens de proef gedoofd. Zij worden weggehaald als de voorrangsregeling een succes is. Als er ongewenst gedrag optreedt kunnen de verkeerslichten weer aangezet worden.

Belasting brug moet beperkt blijven

Een paar jaar geleden heeft Rijkswaterstaat de gemeente Lochem gevraagd het gewicht op de brug te beperken. Door het toenemende verkeer en het ouder worden van de brug verslechterde de staat van de Lochemse brug. Door het verkeer alleen in één richting tegelijk over de brug te laten rijden is de belasting minder geworden. Rijkswaterstaat heeft de situatie de laatste jaren in de gaten gehouden en het blijkt dat door deze maatregel de staat van de brug niet achteruit gaat.

Onnodige vertraging door verkeerslichten

Op dit moment moeten alle motorvoertuigen bij toerbeurt op elkaar wachten voor het rode stoplicht. Dit zorgt voor veel onnodige vertraging voor alle voertuigen. Met Rijkswaterstaat heeft de gemeente Lochem een overeenstemming bereikt voor een betere doorstroming. Het is belangrijk dat er geen twee vrachtwagens naast elkaar op de brug kunnen omdat dit dan te zwaar is. Door een voorrangsregeling in te stellen voor vrachtwagens, bussen en landbouwvoertuigen, verwacht de gemeente dat de doorstroming verbetert en de wachttijd korter wordt.

]]>
Nieuws
news-2526 Thu, 29 Aug 2019 16:00:00 +0200 “Goed begroten en knopen doorhakken” https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/goed-begroten-en-knopen-doorhakken-2526.html Ze had al een optie op de kavel genomen zonder met haar man te overleggen. “Want je weet maar nooit hoe snel zo’n kavel weg is.” Dit typeert Simone Peet en ook haar man Michel Vinke uit Harfsen. Ze houden ervan om, als het moet, snel beslissingen te nemen. Zo ook bij de aankoop van hun kavel op Heideveld in Harfsen en bij de keuzes voor materiaal voor hun nieuwe woning. Ervaring gebruiken bij ontwerpen nieuwe huis

Dit wordt het derde koophuis van Simone en Michel, en het tweede nieuwe huis. Hun huidige huis is dertien jaar geleden gebouwd en is projectbouw. Ze konden toen wel wat beslissen (zoals het uitbouwen van de woonkamer of de keuze van de keuken), maar niet veel. Nu wordt dat anders. Simone: “Alles wat we graag in dit huis anders hadden gezien kunnen we nu realiseren. Zo zal de keuken een groot werkblad krijgen, wordt de badkamer wat groter en komen de wasmachine en de droger in de bijkeuken.”

Welke keuzes hebben jullie gemaakt?

Het nieuwe huis is een zogenaamde schuurwoning. Het is van beiden altijd al een droom geweest om een keer vrijstaand te bouwen. Simone: “Mijn zus, die ook op Heideveld gaat wonen, vertelde dat deze kavel vrij was gekomen. Ik heb meteen gereageerd omdat, volgens mij, dit de mooiste kavel is van het plan. Het heeft een vrij uitzicht en ligt dicht bij het dorp.”

Michel: “We hebben gekozen voor een architect/projectbouwer uit Boekelo. Dit bureau werkt met een aantal basismodellen die je naar eigen smaak kunt aan passen. Zo weet je van tevoren hoeveel het gaat kosten. Dat is handig bij het maken van het totale financiële plaatje.”

Waar hebben jullie op gelet bij het ontwerpen van het huis?

Simone: “Het moet een praktisch huis zijn dat mooi is door zijn eenvoud.” Michel vult aan: “We hebben rekening gehouden met de zon en hoe het huis ligt op de kavel. Door het bouwbesluit word je gedwongen om met energie rekening te houden. Geen gasaansluiting. We weten nog niet of we voor een warmtepomp kiezen of een palletkachel. Het heeft allebei voordelen. We kiezen voor duurzame materialen, zonnepanelen en kunststoffen kozijnen zodat we weinig onderhoud hebben. Wel willen we een natuurlijke uitstraling. Daarom komt er Douglas hout ter versiering aan de buitenkant.” Simone: “We bouwen ook toekomstgericht. We krijgen beneden een werkkamer die later makkelijk als slaapkamer kan dienen.”

Wat is jullie planning?

Michel: “In november willen we starten met de bouw. De bouwvergunning ligt nu bij de gemeente. Als alles volgens plan verloopt wonen we in augustus 2020 in ons nieuwe huis.”

Hebben jullie ook tips voor mensen die overwegen om ook nieuw te bouwen?

Michel: “Eerst kijken wat financieel haalbaar is: alle kosten goed begroten en onderhandelen met de hypotheekadviseur en aannemer. Het is handig dat je allebei op een lijn zit en knopen doorhakt als je keuzes moet maken. Anders kost het heel veel tijd. Wij hebben voor redelijk tijdloze materialen gekozen.”

Waar kijken jullie naar uit?

Simone: “Natuurlijk om straks in ons nieuwe huis te wonen. Maar wat ook erg leuk is, is dat onze nieuwe achterburen oude bekenden zijn. Zij waren al eerder buren hier in deze straat.”

]]>
Nieuws
news-2527 Thu, 29 Aug 2019 16:00:00 +0200 Bouwen in de dorpen https://www.lochem.nl/fileadmin/internet-doc/Bestuur-Organisatie-Nieuws/Nieuws/2019/Bouwen_in_de_dorpen_2019.pdf Wat is er de afgelopen jaren zoal gebouwd in de gemeente Lochem en waar gaat binnenkort de schop in de grond? Of misschien zelf wel op zoek naar een droomhuis? Tips en informatie in ‘Bouwen in de dorpen’. Nieuws news-2533 Tue, 27 Aug 2019 13:12:54 +0200 Ontmoetingsbanken in kloppend hart van Eefde https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/ontmoetingsbanken-in-kloppend-hart-van-eefde-2533.html Een ommetje maken door Eefde en elkaar ontmoeten op een bankje in het dorp. De Eefdese werkgroep Zorg en Welzijn ging aan de slag om dit idee uit te voeren. De wens is dat de banken er eind september, bij de volgende burendag, staan. Lees hier het interview met de initiatiefnemers. Bezoek ook de inloopavond op 4 september. “De ontmoetingsbanken bieden straks een mooie kans voor ouderen om een wandeling in het dorp te maken,” zegt Gonny Nijveld van de Werkgroep Zorg en Welzijn. In deze werkgroep doen Annette Zwaaij, Geeske Massink, Dirkje van Zeijts en Ria Leliveld ook mee. “Op de bankjes kunnen ouderen uitrusten en een praatje maken met een oude bekende. Of misschien ontmoeten zij er ouders met jonge kinderen, of een toerist, die nog wat tips kan gebruiken.”

Genieten en meedoen

“Ontmoeting, activiteit, beweging en verbinding tussen jong en oud maken ons dorp levendig,” zo vertelt Annette Zwaaij. Zij is coördinator activiteiten en welzijn bij Sutfene, onder meer bij locatie Het Spijk. “Iedereen kan vanaf de bankjes genieten van evenementen. Bijvoorbeeld kijken naar de Lichtoptocht van de Oranjevereniging, of luisteren naar een muziekvereniging op het dorpsfeest. Vrouwen van Nu gaan met bewoners van Het Spijk een wandeling in het dorp maken met buiten een picknick. Dan komen de banken goed van pas.”

Bankjes van en voor allen

De dorpsraad vroeg verschillende inwoners om het plan te maken. Zij gingen in de werkgroep aan de slag. Op de Burendag in 2018 peilde de werkgroep de mening van omwonenden. Zij maakte een rondgang langs de beoogde plekken voor de banken. Voor wie slecht ter been was, werd een golfkarretje ingezet. Geeske Massink vertelt: “De banken zijn er voor iedereen. We werken samen met de Oranjevereniging, de dorpsraad, de gemeente, de provincie en Circulus-Berkel om het voor elkaar te krijgen. En we maken verbinding met Het Spijk, het Hart (dorpshuis), de Ontmoetingskerk en supermarkt Coöp.”

De provincie, de gemeente en de dorpsraad Eefde stellen geld beschikbaar voor het plan. En de werkgroep sleepte een mooie geldprijs in de wacht.  Hiermee kan zij enkele activiteiten organiseren als de banken in gebruik worden genomen.

Inloopavond

Op woensdag 4 september van 20.00 uur tot 20.30 uur is er een inloopavond over de ontmoetingsbanken. In zorgcentrum Het Spijk bent u als aanwonende of belangstellende van harte welkom. Vrijwilligers van de Werkgroep Zorg en Welzijn staan u te woord.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Annette Zwaaij: azwaaij@sutfene.nl

]]>
Nieuws
news-2532 Tue, 27 Aug 2019 13:09:38 +0200 1ste werksessie Regionale Energiestrategie Lochem https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/1ste-werksessie-regionale-energiestrategie-lochem-2532.html Waar kunnen wij duurzame energie opwekken met zonneparken en windmolens? Hoe geven we een plek in ons landschap aan het opwekken, opslaan en verdelen van energie? Om antwoord te geven op deze vragen, gaan we hier in Lochem aan de slag met de Regionale Energiestrategie. Dit is een stappenplan, dat helpt om keuzes te maken bij de overgang naar schone energie. In 2015 hebben (bijna) alle landen van de wereld in Parijs afspraken gemaakt om te voorkomen dat het klimaat te veel verandert. Dat is nodig. Veel plekken op onze aarde worden te droog, te heet of te nat om er te wonen en te werken. Er moet veel minder CO₂ in de lucht komen. In Nederland hebben we daarvoor afspraken gemaakt in het Klimaatakkoord. Dertig energieregio’s in Nederland voeren veel van die afspraken uit. Hoe ze dat doen staat in de Regionale Energie Strategie (RES). Gemeenten spelen hierin een belangrijke rol.

Stap voor stap

De overgang maken naar schone energie is een grote verandering. Die gaan we stap voor stap met elkaar afleggen. Kenners van bijvoorbeeld waterschappen, gemeenten, provincies elektriciteits-netbeheerders, landschapsbeheerders, energiecoöperaties en beleidsmedewerkers hebben voorbereid op welke manieren we keuzes kunnen maken. Nu is het de beurt aan kenners uit onze eigen gemeente, om na te denken over het opwekken van schone energie op ons grondgebied. Dit gaat gebeuren in de eerste werksessie.

Als u interesse heeft de 1e werksessie bij te wonen

Deze sessie vindt plaats op dinsdagavond 17 september in de raadzaal. Aan deze eerste sessie kunnen maximaal 35 mensen deelnemen. Deelnemers zijn bijvoorbeeld vertegenwoordigers vanuit dorpsraden, landbouw (LTO), industrie (IKL), toerisme (VVV) en natuur en landschap (IVN en andere). Meer deelnemers maakt de workshop onwerkbaar. Inwoners krijgen later tijdens het hele stappenplan, op verschillende manieren de gelegenheid hun ideeën te delen over energie opwekken in ons landschap. Toch vinden we het in onze gemeente belangrijk dat inwoners vanaf stap 1 mee kunnen denken. Mocht u interesse hebben om deel te nemen aan deze eerste sessie, dan kunt u zich aanmelden via rvosecretariaat@lochem.nl. Als er plek over is, zorgen we dat u tijdig bericht krijgt en mee kunt doen. 

Eerste schetsen

Deze eerste Lochemse werksessie leidt tot een kaart van het gemeentelijke grondgebied. Op de kaart staan grofweg mogelijke gebieden waar we energie kunnen opwekken met zonneparken of windmolens. Verfijning van de kaart vindt gaandeweg het komende jaar plaats. Hierbij betrekken we inwoners, ondernemers, scholieren, maatschappelijke organisaties, energiecoöperaties en netbeheerders.

Tijdspad

Het hele stappenplan om te komen tot de RES duurt volgens planning tot voorjaar 2021. De gemeente Lochem maakt in de Cleantech Regio een RES met Apeldoorn, Brummen, Epe, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen, Waterschap Rijn en IJssel en Waterschap Vallei en Veluwe, provincie Gelderland en de board van de Cleantech Regio. Onze gemeenteraad beslist mee over het RES-proces. De RES is straks uitgangspunt voor het omgevingsbeleid van provincie en gemeenten en voor de plannen van waterschappen en de netbeheerders.

Aanmelden

Aanmelden voor de reservelijst van het eerste lokale werksessie in Lochem voor 6 september bij: rovsecretariaat@lochem.nl. De sessie duurt van 19.00 -22.00 en is in het gemeentehuis in Lochem.

 

]]>
Nieuws
news-2531 Tue, 27 Aug 2019 13:07:34 +0200 Sirenetest https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/sirenetest-2531.html Maandag 2 september testen we onze sirenes. Dit gebeurt in heel Nederland op iedere eerste maandag van de maand om 12.00 uur. De sirenes geven dan een luid signaal van 1 minuut en 26 seconden. Als u dan de sirene hoort, weet u dat er niets aan de hand is. Gaat de sirene op een ander moment meerdere malen achter elkaar, dan is er sprake van alarm. Er is dan zeker iets aan de hand. Het is belangrijk dat u weet wat u moet doen: ga direct naar binnen, sluit ramen en deuren en stem de radio of tv af op Omroep Gelderland. Via deze omroep wordt u op de hoogte gehouden en ontvangt u zo nodig instructies.

NL-Alert

Als aanvulling op de sirene is er NL-Alert, een alarmmiddel van de overheid om u in een noodsituatie via uw mobiele telefoon met een actueel tekstbericht te informeren. Stel het in! Lees meer op www.nl-alert.nl.

]]>
Nieuws
news-2530 Tue, 27 Aug 2019 13:02:06 +0200 Doe mee en help 100.000 bomen en struiken planten https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/doe-mee-en-help-100000-bomen-en-struiken-planten-2530.html De provincie Gelderland heeft de ambitie uitgesproken om vanaf 2050 energieneutraal te zijn. Één van de concrete maatregelen om dit te realiseren is de extra aanplant van bomen en struiken. Laten we met elkaar de eerste stap zetten naar een energieneutraal Gelderland en zorgen voor de aanplant van ten minste 100.000 bomen en struiken aankomend plantseizoen. Doet u mee? “Bomen en struiken dragen bij aan landschapskwaliteit, biodiversiteit, leggen CO2 vast en zorgen voor schone lucht en verkoeling”

Vroeger stond er veel beplanting in het landschap zoals, heggen, hagen, bosjes en grote solitaire bomen. Deze beplanting gaf het landschap kleur, structuur en was voor veel diersoorten van levensbelang. De beplanting zorgde voor voedsel, schuil- en nestgelegenheid. Tegenwoordig is veel van deze beplanting verdwenen en daarmee staan ook veel diersoorten onderdruk. Ook wij mensen hebben veel baat bij een groene omgeving.

Graag willen we naast extra CO2 vastlegging ook de landschapsstructuren versterken en biodiversiteit verhogen. Met onderstaande acties stimuleren we de aanplant van lijnvormige elementen in het landschap, zoals houtsingels, bijenhaag, patrijzenhaag, struweelhaag en knip- en scheerheg. Daarnaast willen we graag weer meer schaduwbomen terug in het landschap, dit kan met de aanplant van bomenrijen, boomgroepen of solitaire bomen in of naast het weiland.

Hoe werkt het?

De 100.000 bomen en struiken kunnen aankomend plantseizoen aangeplant worden door middel van drie regiogebonden acties, te weten: herstel coulissenlandschap Achterhoek, heggen en hagen in het Rivierengebied en herstel houtsingels op de Veluwe. Daarnaast start provinciaal de actie voor de aanplant van schaduwbomen. In elke regio organiseren we een informatiebijeenkomst.

Onderstaand vindt u meer informatie over de acties en een aanmeldformulier. Na aanmelding, ontvangt u een automatische bevestiging. Een adviseur van SLG neemt uw aanmelding in behandeling. U ontvangt van de adviseur per e-mail een overzicht van het assortiment. Hierbij ontvangt u ook aanplant en onderhoud instructies. De beplanting kunt u ophalen op een feestelijke uitdeeldag in het najaar 2019/voorjaar 2020. U dient de beplanting daarna zelf aan te planten en te onderhouden. De beplanting is kostenloos mits u aan de voorwaarden voldoet. In de voorwaarden voor deelname staat aangegeven wanneer de uitdeeldag in uw regio plaatsvindt!

Acties

Hieronder staan de diverse acties waaraan u mee kunt doen! De lijnvormige landschapselementen die aangeplant kunnen worden via de acties zijn: houtsingel, patrijzenhaag, bijenhaag, struweelhaag en knip- en scheerheg. Kijk hier voor een beschrijving van deze landschapselementen, zodat u een goede keuze kunt maken.

Dit initiatief wordt mogelijk gemaakt door provincie Gelderland.

]]>
Nieuws
news-2529 Tue, 27 Aug 2019 12:27:00 +0200 Schilderijen van Marjan Nagtegaal in de kamers van B&W https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/schilderijen-van-marjan-nagtegaal-in-de-kamers-van-bw-2529.html In september en oktober hangt het werk van de in Lochem woonachtige kunstenaar Marjan Nagtegaal in de werkkamers van burgemeester en wethouders. Samen met de stichting Kunstinitiatief Lochem(SKIL), is een selectie gemaakt voor de expositie. Een presentatie van haar werk kunt u bekijken op het videoscherm in de hal. Marjan Nagtegaal, opleiding Koninklijke Academie in Den Haag.

De belangrijkste thema’s  zijn het  lege landschap en de kwetsbare mens. Na vele reizen in het midden oosten (de woestijn) en ruige gebieden in Schotland en Ierland zijn deze ontstaan uit een behoefte naar rust en ruimte. De mens laat zij zien als kwetsbaar en opgesloten in eigen huid. De grote doeken zijn gemaakt met acryl ,olieverf en monotype (structuren)

Naast haar werk als beeldend kunstenaar heeft Marjan Nagtegaal altijd les gegeven bij het Kunstenhuis DeBilt/Zeist. Sinds twee jaar woont zij  in het buitengebied van Lochem.
Zie voor meer informatie;  www.marjannagtegaal.nl

]]>
Nieuws
news-2528 Tue, 27 Aug 2019 10:44:32 +0200 Gemeentenieuws week 35 https://www.lochem.nl/fileadmin/internet-doc/Bestuur-Organisatie-Nieuws/Nieuws/Gemeentenieuws/2019/Week_35.pdf Berkelbode Gemeentenieuws news-2523 Thu, 22 Aug 2019 09:47:35 +0200 Ontmoetingsbanken in kloppend hart van Eefde https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/ontmoetingsbanken-in-kloppend-hart-van-eefde-2533.html Er komen 6 banken in het hart van Eefde waar jonge en oud elkaar kan ontmoeten in Eefde. De banken komen ook van pas tijdens activiteiten en evenementen in het dorp. Bewoners uit de Werkgroep Zorg en Welzijn zetten hun schouders onder de uitvoering van dit plan. Het college draagt ruim € 4.000,- bij uit het budget Burgerparticipatie. Nieuws news-2519 Wed, 21 Aug 2019 10:49:00 +0200 Junior Energiecoach: Samen spelend energie besparen https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/junior-energiecoach-samen-spelend-energie-besparen-2519.html Met Junior Energiecoach leren gezinnen spelenderwijs over hun eigen energiegebruik. Samen met hun ouders spelen de kinderen een spel met opdrachten en experimenten. Het spel duurt zes weken en speelt zich deels online af maar vooral ook in de echte (offline) wereld. In de gemeente Lochem kunnen in het najaar van 2019 met steun van de gemeente vijftig gezinnen deelnemen. “Energie besparen en er goed mee omgaan hoeft niet moeilijk te zijn of veel te kosten,” zegt Fred ter Heide van LochemEnergie. “Het zetten van de eerste kleine stapjes is heel belangrijk. Het is mooi dat er nu een spel is dat ouders en kinderen samen aanzet tot nadenken over verduurzaming.”

Alle deelnemers starten op hetzelfde moment met het spel. Zij ontvangen vooraf per post een startpakket. Het spel is beschikbaar voor een aantal gezinnen uit de gemeente Lochem. LochemEnergie heeft het afgelopen jaar op zeven basisscholen les gegeven. Hier wordt in eerste instantie gekeken wie wil meedoen.

Varkentje Rund, het figuurtje van de Groninger animator Michiel Hoving, is als boegbeeld aan Junior Energiecoach gekoppeld. Net voor de start van het spel komen speciale Junior Energiecoachfilmpjes van Varkentje Rund online. Deze gaan vergezeld van geheime opdrachten en experimenten. De gezinnen moeten bijvoorbeeld op lampenjacht en stekker-expeditie. Kinderen helpen ouders Junior Energiecoach gelooft in het kind (8-12 jaar) als motor voor energiebesparing. Het concept is bedacht door Arjan Lucius en is mee opgezet door de gemeenten Groningen en Noordenveld, de Rijksuniversiteit Groningen en GasTerra.

]]>
Nieuws
news-2518 Wed, 21 Aug 2019 10:44:00 +0200 Weer subsidie voor energiezuinig maken eigen huis https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/weer-subsidie-voor-energiezuinig-maken-eigen-huis-2518.html Denkt u erover uw huis energiezuiniger te maken? Na een tijdelijke stop gaat de Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH) weer open voor huiseigenaren (die in hun eigen huis wonen). Vanaf 2 september 2019 kunt u de subsidie aanvragen. Tot en met 2020 is er 84 miljoen euro beschikbaar. Wilt u voor de SEEH in aanmerking komen, dan moet u minimaal twee grote energiebesparende isolatiemaatregelen in uw eigen koophuis uitvoeren. U kunt de subsidie aanvragen, nadat u de maatregelen heeft uitgevoerd en betaald. Ook moet u als aanvrager zowel de eigenaar als bewoner zijn van de woning. Als u al eerder gebruik hebt gemaakt van de regeling, komt u niet opnieuw in aanmerking voor subsidie.

Ook na 2020 geld beschikbaar

Per 15 augustus 2019 worden alle voorwaarden van de regeling bekend gemaakt. Bijvoorbeeld over de energiebesparende maatregelen, de voorwaarden en het aanvragen. Er is alleen subsidie beschikbaar voor de maatregelen die na publicatie van de regeling uitgevoerd worden. Ook na 2020 is er subsidie beschikbaar voor isolatiemaatregelen. Via de regeling Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE), is tot en met 2030 subsidie beschikbaar om woningen te isoleren.

Energieloket

Heeft u wel interesse, maar weet u niet zo goed waar u moet beginnen? Of welke maatregelen geschikt zijn voor uw huis? Kijk eens op energieloketlochem.nl. U kunt via de website ook vrijblijvend een afspraak maken met een van de energiecoaches van LochemEnergie. Zij bekijken samen met u uw woning en kunnen u tips en advies geven.

Kijk voor meer informatie over deze subsidieregeling op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

]]>
Nieuws